Zastava Srbije

VLADA RS PRODUŽILA PRIMJENU POSEBNIH KOLEKTIVNIH UGOVORA ZA ZAPOSLENE U ORGANIMA UPRAVE I JAVNIM SLUŽBAMA DO 30. JUNA 2021. GODINE

20.08.2020.


Vlada Republike Srpske je na 13. posebnoj sjednici, donijela je Odluke o: primjeni odredaba Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u organima uprave Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 67/2016 i 104/2017) i Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u javnim službama Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 52/2019) do 30. 06. 2021.godine.

Odluke su donesene zbog toga što prestaju da važe odredbe Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u organima uprave Republike Srpske dana 19.08.2020.godine, a odredbe Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u javnim službama Republike Srpske dana 24.08.2020. godine.

U zakonom predviđenom roku nisu stvoreni uslovi za početak  pregovora Vlade sa reprezentativnim sindikatima u oblasti uprave i javnih službi u vezi produženja primjene, izmjena i dopuna postojećih ili zaključivanja novih posebnih kolektivnih ugovora za zaposlene u organima uprave i javnim službama Republike Srpske, jer reprezentativni sindikati u ovim oblastima nisu obrazovali odbor za pregovore u skladu sa odredbom člana 242. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016 i 66/2018), kao druga ugovorna strana.

Imajući u vidu da bi prestankom primjene posebnih kolektivnih ugovora došlo do smanjenja obima prava i gubitka prava radnika utvrđenih tim kolektivnim ugovorima, Vlada Republike Srpske, u cilju očuvanja tih prava, donijela je Odluku o primjeni odredaba posebnih kolektivnih ugovora za zaposlene u organima uprave i javnim službama Republike Srpske do 30.06.2021.godine.


IZVOR: Vebsjat Vlade Republike Srpske, 17.08.2020.

Naslov: Redakcija