Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BIH: 26. i 27. jula 2022. godine 35. redovna sjednica – Razmatranje prijedloga i nacrta zakona

20.07.2022.


U skladu sa članom 96. stav 1. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

SAZIVAM 

35. redovnu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH za utorak i srijedu, 26. i 27. jula 2022. godine u 10 sati i predlažem slijedeći 

DNEVNI RED:

1. Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o zemljišnim knjigama – skraćeni postupak,

2. Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o premjeru i katastru nekretnina – skraćeni postupak,

3. Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o premjeru i katastru zemljišta – skraćeni postupak,

4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunana Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u FBiH – skraćeni postupak,

5. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji BiH – skraćeni postupak,

6. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o izvršnom postupku Federacije BiH, predlagači: Sanela Prašović – Gadžo i Irfan Čengić – skraćeni postupak,

7. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, predlagači Adnan Efendić i Adisa Kokić – Hinović – skraćeni postupak,

8. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o zdravstvenom osiguranju, predlagač Ramiz Karić – skraćeni postupak,

9. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata, predlagači Salko Zildžić, Husein Topčagić i Mujo Hasić, - skraćeni postupak,

10. Prijedlog Zakona o građevinskom zemljištu u Federaciji BiH,

11. Prijedlog Zakona o šumama,

12. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH,

13. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom,

14. Nacrt Zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji BiH,

15. Nacrt Zakona o električnoj energiji Federacije BiH,

16. Nacrt Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije,

17. Nacrt Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji BiH,

18. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2022. godinu, Izmjene i dopune Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2022. godinu (Anex I) i Odluku o načinu izvršavanja Rebalansa finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2022. godinu,

19. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Bosne i Hercegovine za finansiranje Projekta unapređenja zdravstvenih sistema,

20.Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2021. godinu,

21.Izvještaj o radu Komisije za koncesije Federacije BiH za 2021. godinu,

22. Izvještaj o radu za 2021. godinu i Finansijski plan sa Programom rada Komisije za vrijednosne papire FBiH za 2022. godinu,

23. Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u Federaciji BiH za period juli - decembar 2021. godine,

24. Informacija JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. broj: 01-01-2-2018-49/21 od 20.12.2021. godine,

25. Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu u Federaciji BiH na dan 31.12.2021. godine,

26. Godišnji izvještaj Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2021. godinu,

27. Razmatranje dopisa Ombudsmena za ljudska prava BiH od 17.06.2022. godine (vezano za prava udomitelja),

28. Izbori i imenovanja.


IZVOR: Izvor: Vebsajt Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, 12.07.2022.

Naslov: Redakcija