Zastava Srbije

VLADA FBIH: Utvrđen veći broj prijedloga zakona

20.05.2022.


Vlada Federacije BiH je, na sjedici u Mostaru, utvrdila Prijedlog zakona o ustanovama socijalne zaštite u FBiH. Ovaj propis uređuje djelatnost i korisnike usluga ustanova socijalne zaštite FBiH, osnovne i posebne standarde u pogledu obavljanja njihove propisane djelatnosti i zaštite prava smještenih korisnika, tijela upravljanja, nadzora i rukovođenja, finansiranje, nadzor nad radom, te druga pitanja od značaja za rad i funkcionisanje ustanova socijalne zaštite.

U obrazloženju je navedeno da predloženi tekst Zakona predstavlja kvalitetan pravni okvir za transformiranje postojećeg oblika zbrinjavanja socijalno osjetljivih kategorija u ustanovama socijalne zaštite kojima je osnivač FBiH, posebno u segmentu usklađivanja njihove djelatnosti i načina rada s međunarodnim standardima u oblasti poštivanja ljudskih prava.

Predviđena zakonska rješenja otklanjaju najveći dio uočenih problema u pogledu uspostavljanja i provođenja minimalnih standarda stručnog rada i ispunjavanja neophodnih infrastrukturnih preduslova od strane federalnih ustanova socijalne zaštite za kvalitetno pružanje usluga njihovim korisnicima.

Nadalje, značajno se profesionaliziraju upravljačke, nadzorne i rukovodeće pozicije, uvodi se interni, te se poboljšava stručni i inspekcijski nadzor, dok se u odnosu na postojeći obezbjeđuje adekvatniji modalitet finansiranja njihove djelatnosti.

Kako je definirano, Federalne ustanove socijalne zaštite su Ustanova za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu – Bakovići, Ustanova za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu – Drin, Ustanova za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu – Ljubuški, Ustanova za socijalno zbrinjavanje, zdravstvenu njegu, odgoj i obrazovanje - Pazarić i Ustanova za socijalno zbrinjavanje, odgoj i obrazovanje - Sarajevo

Ove ustanove su sljednici zavoda čija je prava i obaveze osnivača preuzeo Parlament FBiH Zakonom o preuzimanju prava i obaveza osnivača nad ustanovama socijalne zaštite u FBiH.

Socijalno zbrinjavanje, u smislu ovoga zakona, predstavlja institucionalno i organizovano zadovoljavanje osnovnih životnih potreba pojedinca u pogledu stanovanja, ishrane, održavanja lične higijene i slično, uz obezbjeđenje adekvatnih materijalno-tehničkih i prostornih uslova.

Usluga socijalnog zbrinjavanja pruža se kao kontinuirani dugotrajni smještaj, cjelodnevni ili poludnevni boravak, povremeni smještaj ili organizovano stanovanje u zajednici.

Kantonalni ministar nadležan za odgoj i obrazovanje s područja na kojemu federalna ustanova socijalne zaštite ima sjedište će, u saradnji s Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke, propisati minimalne standarde, odnosno opšte i posebne uslove koje moraju ispunjavati federalne ustanove socijalne zaštite u pogledu prostora, opreme i kadra za provođenje programa osposobljavanja, a prema djelatnosti federalnih ustanova socijalne zaštite za koju su registrovane.

Zdravstvena zaštita, u smislu ovoga zakona, obavlja se u skladu s propisima o zdravstvenoj zaštiti i propisima o zdravstvenom osiguranju, te obuhvata pružanje usluga i provođenje aktivnosti za očuvanje i unapređenje zdravlja, sprečavanje i rano otkrivanje bolesti, kao i blagovremeno liječenje i rehabilitaciju.

U obavljanju svoje propisane djelatnosti, federalne ustanove socijalne zaštite, odnosno njihovi zaposlenici dužni su se pridržavati načela humanizma, te poštivati ljudsko dostojanstvo smještene osobe na način da joj se pruža sveobuhvatna zaštita i podrška uz uvažavanje njenog fizičkog, spolnog, ekonomskog i duševnog digniteta i integriteta, kao i moralnih, kulturnih i vjerskih uvjerenja, u skladu sa osnovnim ljudskim pravima i slobodama. Zabranjen je bilo koji oblik ili akt prisile prema smještenim osobama, osim u slučajevima i na način propisan ovim zakonom i propisima o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku.

Vlada Federacije BiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru usvajanja po skraćenom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju.

Dopunama ovog zakona uređen je status osiguranika i obaveznika uplate osiguranika za doprinose iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za roditelje njegovatelje u Federaciji BiH, u skladu sa Zakonom o roditeljima njegovateljima u FBiH, a koji se finansiraju iz Budžeta FBiH. U konkretnom slučaju, to znači vršenje funkcija federalne vlasti, a ustavni osnov za dopune ovog zakona je sadržan i u odredbi člana IV.A.20. (1) d) Ustava FBiH, prema kojoj je Parlament FBiH nadležan za donošenje zakona o obnašanju dužnosti federalne vlasti.

U Prijedlogu zakona je roditelju njegovatelju priznat status osiguranika u skladu sa Zakonom o roditeljima njegovateljima u FBiH i propisima donesenim na osnovu ovog zakona, ukoliko je neuposlen i prijavljen na evidenciju nadležne službe za zapošljavanje ili ukoliko nije na evidenciji nadležne službe za zapošljavanje, a nije osigurana osoba u Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa. Status osiguranika po ovom osnovu traje dok traje i status roditelja njegovatelja.

Dodana je i nova tačka i član 86. te su sada i centri za socijalni rad, odnosno općinske službe za socijalnu zaštitu - za roditelja njegovatelja obveznici obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za roditelje njegovatelje. Riječ je o sredstvima iz federalnog budžeta za finansiranje doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje roditelju njegovatelju u skladu sa odredbama Zakona o roditeljima njegovateljima u FBiH i propisima donesenim na osnovu tog zakona.

U obrazloženju je navedeno da je federalni ministar rada i socijalne politike, u skladu sa ovim zakonom, donio Uputstvo o dokumentaciji kojom se dokazuje status roditelja njegovatelja u FBiH i Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidancije o roditeljima njegovateljima.

Također posebno je istaknuto da su u Budžetu FBiH za 2022. godinu i Zakonu o izvršavanju Budžeta FBiH za 2022. godinu predviđena sredstva u okviru Tekućeg transfera drugim nivoima vlasti i fondovima - provođenje Zakona o roditeljima njegovateljima u Federaciji BiH, u iznosu od 17.541.857 KM.

Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju stupa na snagu osmog dana od objave u Službenim novinama FBiH, a bit će primjenjivan u skladu s propisima o budžetima u FBiH i o njegovom izvršavanju.

Vlada FBiH je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku. Kako je obrazložilo Federalno ministarstvo pravde, jedan od raloga je što izmjene i dopune ovog zakona u značajnoj mjeri doprinose modernizaciji rada organa uprave i samog procesa upravnog odlučivanja, što je samo jedan od nekoliko ključnih segmenata ukupnog procesa reforme javne uprave u BiH. Ovaj proces predstavlja jedan od temeljnih uvjeta za uspješnu integraciju naše zemlje u Europsku uniju, a svakako je i obveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju naše zemlje sa EU.

Među novopredloženim rješenjima je dužnost organa uprave da po službenoj dužnosti u upravnom postupku pribavljaju dokumente koji se vode po službenoj dužnosti.

Ako je za ostvarenje nekog prava stranke potrebno voditi više upravnih ili drugih postupaka, stranci je omogućeno da na jedinstvenom upravnom mjestu u organu uprave podnese sve zahtjeve, koji će se po službenoj dužnosti i bez odgađanja dostaviti nadležnim organima. Na jedinstvenom upravnom mjestu stranke i druge zainteresirane osobe mogu dobiti propisane obrasce, obavijesti, savjete i drugu pomoć iz nadležnosti organa uprave.

Izmjenama i dopunama Zakona uvedena je nova mogućnost u načinu komunikacije između organa uprave i stranaka u postupku u vidu elektronske pošte, što je zapravo suštinska izmjena ovoga zakona. Na ovaj način, ubuduće će organi uprave i stranke u upravnom postupku imati mogućnost međusobnog komuniciranja i dostavljanja podnesaka putem elektronske pošte i drugih digitalnih sredstava komunikacije, što podrazumijeva uštedu vremena i materijalnih resursa kako stranaka u upravnom postupku tako i organa uprave.

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, donijela Odluku kojom se odobrava kredit Union banci d.d. Sarajevo po subordiniranim uslovima iz sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2022. godinu, u iznosu od 15.000.000 KM. Ova sredstva odobravaju se Union banci na kreditnoj osnovi s rokom dospijeća od 25 godina, te fiksnom kamatnom stopom od 0,1 posto godišnje.

Sredstva će se koristit za plasiranje kreditne linije namijenjene mladima za rješavanje stambenog pitanja. Ovo će u značajnoj mjeri doprinijeti rješavanju egzistencijalnih pitanja stanovništva, što će utjecati na ostanak mladih i obrazovanih ljudi u zemlji, kao i jačanju kreditnog potencijala Union banke i mogućnost ponude dugoročnih kredita stanovništvu.

U obrazloženju Odluke je navedeno da je od pokretanja linije stambenih kredita za mlade 2018. godine, ukupno odobreno 1.128 kreditnih zahtjeva u ukupnom iznosa od 110.031.162,81 KM, a prosječna starosna dob korisnika je 32 godine, od kojih je 57 posto s visokom i višom stručnom spremom, a 17 posto ima magistarsko i doktorsko zvanje. Korisnici stambenih kredita dolaze iz 50 gradova u FBiH. Ukupan iznos odobrenih kreditnih zahtjeva finansiran je od Vlade Federacije BiH sa 55 miliona KM i učešća Union banke sa 55.031.162 KM.

Također, po osnovu kredita iz 2021. godine, koji je trenutno operativan radi kasnijeg početka uslovljenog epidemiološkom situacijom, formiran je kreditni portfolio za fizička lica. Rezultati su, između ostalog, 243 odobrena i realizovana kreditna zahtjeva u ukupnom iznosa od 25.409.217,60 KM, a nakon procesiranja zahtjeva u obradi očekuje se ukupno 269 odobrenih i realizovanih kreditnih zahtjeva u ukupnom iznosu od 28.470.217,60 KM. Prosječan iznos kredita je 105.150,28 KM, dok je prosječna starosna dob korisnika kredita 30 godina, od kojih 56 posto s visokom i višom stručnom spremom, a 13,6 posto ima magistarsko i doktorsko zvanje. Korisnici stambenih kredita dolaze iz 39 gradova u FBiH.

Federalno ministarstvo finansija ovlašteno je da uime Vlade FBiH zaključi Ugovor o kreditu po subordiniranim uslovima sa Union bankom, a za potpisivanje ovog ugovora ovlaštena je federalna ministrica finansija.

Vlada FBiH je usvojila osam programa utroška sredstava utvrđenih ovogodišnjim Budžetom FBiH Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, u ukupnom iznosu od 3.730.000 KM.

Jednim od usvojenih programa je za pomoć u liječenju boraca - branitelja planirano 1.500.000 KM. Sredstva će biti odobravana u skladu sa odredbama Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica za demobilizirane branioce za vlastito liječenje i članove uže porodice demobiliziranih branilaca, porodice poginulih branilaca, porodice umrlih ratnih vojnih invalida, porodice umrlih dobitnika najvećih ratnih priznanja i odlikovanja i porodice umrlih demobiliziranih branilaca. Pod članom uže porodice smatraju se roditelji, bračni partner i djeca.

Program koji se odnosi na tekući transfer neprofitnim organizacijama vrijedan je 390.000 KM, a njegov cilj je pružanje potpore i finansijske pomoći Fondaciji za pružanje pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije Sarajevo sa 273.000 KM i Zakladi za pružanje pravne pomoći pripadnicima braniteljske populacije Mostar sa 117.000 KM. Od ovih iznosa je 90 posto namijenjeno za pružanje pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije, a deset posto za sufinansiranje tekućih troškova Fondacije i Zaklade.

Programom, u ukupnom iznosu od 180.000 KM, omogućeni su transferi Savezu logoraša BiH u iznosu od 80.000 KM, Hrvatskoj udruzi logoraša Domovinskog rata u BiH od 40.000 KM, te 60.000 KM za IDA – istraživačko-dokumentacione aktivnosti i zaštitu žrtava svjedoka genocida. Izuzetno, za člana porodice koje je odlukom nadležnog organa proglašen nesposobnim za privređivanje podnosilac zahtjeva može ostvariti pravo na novčanu pomoć za plaćanje troškova njegovog liječenja neovisno da li član porodice živi u zajedničkom domaćinstvu s podnosiocem zahtjeva.

Sredstva od 800.000 KM planirana su kroz transfer za pomoć u sufinansiranju troškova sahrana i dženaza pripadnika branilačkih populacija. Ona će biti odobravana u skladu sa odredbama Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica za članove uže porodice demobiliziranog branioca s kojim je umrli demobilizirani branilac živio u zajedničkom domaćinstvu u vrijeme smrti. Također će biti odobravan za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija, odnosno ratne vojne invalide, članove uže porodice šehida i poginulih branitelja, dobitnike ratnih priznanja i odlikovanja i članove njihovih porodica, demobilizirane branioce za slučaj smrti članova njihove uže porodice.

Transfer za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja, uređenja mezarja i grobalja iznosi 100.000 KM. Pravo prijave na korištenje ovih mogu ostvariti udruženja koja okupljaju boračku populaciju, institucije i vjerske zajednice, s razrađenim programima usmjerenim na realizaciju ciljeva proizašlih iz namjene ovih sredstava.

Program namijenjen Fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i boračku populaciju iznosi 200.000 KM, dok je za tekući transfer neprofitnim organizacijama za obilježavanje značajnih datuma planiran je iznos od 200.000 KM.

Osmi usvojeni program odnosi se na transfer udrugama proisteklim iz posljednjeg odbrambeno oslobodilačkog/domovinskog rata, a njegov iznos je 360.000 KM. Od ovoga se 290.000 KM raspoređuje za sufinansiranje programa rada udruženja/saveza registrovanih na federalnom ili na nivou BiH, a koji okupljaju najmanje 60 posto svojih članica registrovanih na nivou kantona sa istim baznim nazivom saveza uz dodatak naziva kantona u kojem su registrovani. Preostalih 70.000 KM su interventna sredstva za potporu programima i projektima za hitne i nepredviđene slučajeve koji nisu obuhvaćeni javnim pozivom.

Federalna vlada je donijela Uredbu o postupku izdavanja saglasnosti za uvoz i odobrenja za unutrašnji promet fitofarmaceutskih sredstava (FFS). Cilj ove uredbe, koja se primjenjuje na prostoru Federacije BiH, jeste kontrola uvoza i stavljanja na tržište FFS-a.

Na osnovu ove uredbe, resorno federalno ministarstvo će izdavati rješenje kojim daje saglasnost za uvoz fitofarmaceutskih sredstava i rješenje kojim, na period do pet godina ukupno, odobrava unutrašnji promet fitofarmaceutskih sredstava. Uredba propisuje uspostavu Liste fitofarmaceutskih sredstava koja imaju odobren unutrašnji promet u FBiH, a koja bi bila postavljena na web stranicu Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i uvijek dostupna uvoznicima, distributerima, korisnicima-poljoprivrednicima i cjelokupnoj zainteresovanoj javnosti.

Ministarstvo je obrazložilo da se razlog za donošenje Uredbe ogleda u tome što od donošenja državnog Zakona o fitofarmaceutskim sredstvima 2004. godine nikad nije uspostavljena Jedinstvena registracija fitofarmaceutskih sredstava na nivou BiH, koju je trebala uspostaviti i voditi Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja BiH. U međuvremenu je u Republici Srpskoj 2009. godine donesen Zakon o sredstvima za zaštitu bilja i uspostavljena registracija sredstava za zaštitu bilja na nivou RS.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva također je istaklo da se u svim poslovima koji se tiču fitofarmaceutskih sredstava primjenjuje u potpunosti Zakon o FFS Bosne i Hercegovine, osim u dijelu koji se odnosi na donošenje rješenja kojima se daje saglasnost za uvoz i odobrenje za stavljanje u unutrašnji promet FFS, kada primjenjuje Zakon SFRJ o zaštiti bilja od bolesti i štetočina koje ugrožavaju cijelu zemlju koji se u skladu s članom IX 5. (1) Ustava Federacije BiH primjenjuju kao federalni propisi, a sve to zbog nepostojanja Jedinstvenog registra FFS na nivou države BiH.

Sa druge strane, kako su obrazložili iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, uvoznici i distributeri u RS imaju povlašteniji položaj u odnosu na FBiH s obzirom na to da se fitofarmaceutska sredstva registruju na period od nekoliko godina i uvoznici uvoze takva sredstva tokom trajanja registracije bez ikakvih prepreka. Uvoznici u FBiH za svaki uvoz podnose dodatno i zahtjev za unutrašnji promet koji može važiti najduže godinu dana od donošenja, što prouzrokuje dodatne troškove i uvoznicima i administraciji. Iz ovih razloga pojedini strani proizvođači FFS odlučuju se za saradnju sa uvoznicima registrovanim u Republici Srpskoj (gdje postoji uspostavljen Registar FFS) i takva sredstva se mogu slobodno distribuirati i na područje cijele BiH. S obzirom da fitofarmaceutska sredstva predstavljaju vrlo osjetljivu oblast, jer se radi o hemikalijama - otrovima, nužna je uspostava Liste fitofarmaceutskih sredstava koja imaju odobren unutrašnji promet u FBiH kako bi u potpunosti bila stavljena pod kontrolu, što je upravo glavni cilj Uredbe.

Vlada je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, usvojila Program utroška sredstava tekućih transfera pojedincima, čime je pojedincima omogućeno dobijanje ukupno 1.000.000 KM na ime poticaja pri kupovini električnih automobila.

Namjena Programa je dodjela subvencija odnosno finansijskih sredstava pojedincima, za kupovinu novih automobila, registrovanih u Federaciji BiH za period od 1.1. do 12.12.2022. godine, koji imaju isključivo električni pogon (električni automobili) i automobila koja uz motor sa unutrašnjim sagorijevanjem, pokreće i električni pogon (hibridni automobili).

Pod novim automobilom smatra se putničko vozilo koje nije bilo u upotrebi i nije nikada, nigdje, bilo registrovano. Vozila za koja se dodjeljuje subvencija su putnička s najviše devet mjesta za sjedenje, uključujući i sjedište vozača (putnička vozila).

Tehnički uslovi koje ova vozila moraju ispunjavati su da su električna s nultom emisijom C02, ili hibridna električna “plug-in” vozila sa emisijom C02 manjom od od 50 rama na kilometar, odnosno hibridna vozila “full hybrid” sa emisijama C02 od najviše 130 g/km.

Korisnik subvencije može biti pojedinac (fizička osoba), državljanin Bosne i Hercegovine, s prebivalištem u Federaciji BiH i s navršenih 18 godina života, koji podnese zahtjev, dostavi obaveznu dokumentaciju u skladu s javnim pozivom, i da u trenutku podnošenja zahtjeva postoje raspoloživa sredstva pređvidena budžetom, za namjenu subvencioniranja kupovine vozila, tj. u trenutku prijave ne budu već dodijeljena drugim korisnicima.

Neprihvatljivi korisnik subvencije je onaj koji je u 2022. godini već ostvario pravo subvencije za kupovinu vozila iz budžeta za 2022. godinu, bilo kojeg nivoa vlasti u FBiH.

Visina iznosa koji se dodjeljuje kao finansijski poticaj pojedincima je za električna vozila 10.000 KM, a za hibridna električna “plug-in” i hibridna “full hybrid” vozila po 5.000 KM

Finansijska sredstva pojedincima moći će se dodijeliti za kupovinu, odnosno registraciju samo jednog vozila. Rječ je o grant sredstvima Federalnog ministarstva i dodjeljivat će se po Programu i raspisanom javnom pozivu.

Javni poziv za dodjelu finansijskog poticaja će biti objavljen u Službenim novinama FBiH, na web stranici Ministarstva i u najmanje dva dnevna lista, a ostaje otvoren od dana objave u Službenim novinama FBiH do 12.12.2022. godine, ili do utroška planiranih 1.000.000 KM.

Na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Vlada FBiH je usvojila Program utroška sredstava tekućeg transfera za subvencije javnim preduzećima, a namijenjen unapređenje avio prometa Federacije BiH. Na ovaj način je izdvojeno iz Budžeta FBiH za 2022. godinu 1.000.000 KM za JP Aerodrom Tuzla.

Sredstva su, uz ostalo, namijenjena za nabavka sirovina i materijala i HTZ opreme (fluid za odleđivanje aviona, materijal za održavanje čistoće, zaštitnu i drugu opremu). Također, bit će upotrijebjena i za nabavku energenata, troškovi osiguranja, naknadu za korištenje sistema za prihvat i otpremu aviona, putnika i prtljaga, te za naknadu za odobravanje programa sigurnosti i provođenje stručnog nadzora aerodromskih operatera.

Federalno ministarstvo je zaduženo da vrši kontinuiran nadzor o utrošku sredstava i da sa Aerodromom Tuzla potpiše ugovor o način prijenosa sredstava, provedbi postupka javne nabavke i izvještavanju o utrošenim sredstvima.

Aerodrom je o utrošku sredstava dužan kvartalno izvještavati Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, a najkasnije do 28.2.2023. godine o tome sačiniti i dostaviti ukupan izvještaj.

Vlada Federacije BiH donijela je tri odluke o utvrđivanju načina raspodjele i procedure za dodjelu sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2022. godinu Federalnom ministarstvu finansija na ime finansijske pomoći kantonima, gradovima i općinama u FBiH, u ukupnom iznosu od 239 miliona KM.

Prvom odlukom su utvrđeni kriteriji raspodjele budžetskih sredstava za 2022. godinu na poziciji “Tekući transferi drugim nivoima Vlasti i fondovima - KANTONI" u iznosu od 200.000.000 KM, na ime dodjele finansijske pomoći budžetima kantona za provođenje strukturalnih reformi finansiranje i sufinansiranje infrastrukturnih projekata od značaja za Federaciju BiH, u omjeru 50 posto naprema 50.

Kriteriji za raspodjelu ovih sredstava kantonima su broj stanovnika prema popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini iz 2013. godine, uz primjenu pondera dva za Posavski i Bosansko-podrinjski kanton.

Vlada FBiH će posebnom odlukom utvrditi iznose sredstava koje će doznačiti pojedinim kantonima, dinamiku doznačavanja, te način izvještavanja o utrošenim sredstvima.

Druge dvije odluke, u ukupnom iznosu od 39 miliona KM, odnose se na općine i gradove.

Jednom od njih je iznos od 29 miliona KM namijenjen općinama i gradovima s pozicije kapitalnih transfera.

Ova sredstva će biti dodijeljena općinama i gradovima za finansiranje i sufinansiranje projekata, zahtjeva ili inicijativa koje će biti implementirane u jedinicama lokalne samuprave.

Riječ je o projekatima, zahtjevima i inicijativama koje se odnose na oblasti putne infrastrukture (putevi, mostovi, potporni i zaštitni zidovi, kružni tokovi, parkirališta, pješačke i biciklističke staze, sanacija klizišta i sprječavanje erozije, itd.), te komunalne infrastrukture (vodovod i kanalizacija, javna rasvjeta, energetske i komunikacijske mreže, plinske i niskonaponske mreže, itd.).

Također se odnose na objekte obrazovnog sportskog i kulturnog karaktera (predškolski i školski objekti, dječja igrališta i igraonice, školsko-sportske dvorane i igrališta, itd.), na ostale objekte od značaja za jedinice lokalne samouprave (domovi kulture, društveni domovi, biblioteke, zdravstveni objekti, muzeji i slični objekti društvene namjene, povećanje energetske efikasnosti objekata, fasade objekata, zamjena otvora i krovova, sistemi grijanja i hlađenja, itd.), kao i na finansiranje drugih aktivnosti od značaja iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave.

Vlada FBiH će stupanjem na snagu ove odluke objaviti javni poziv za podnošenje prijava za korištenje sredstava, u kojem će biti utvrđeni i kriteriji, a koji će biti objavljen na web stranici Vlade FBiH i u dnevnim novinama.

Vlada će utvrditi konačne iznose sredstava koji će se doznačiti pojedinim općinama i gradovima, dinamiku doznačavanja, te način izvještavanja o utrošenim sredstvima.

Druga odlukom, vrijednom 10.000.000 KM, utvrđeni su kriteriji, način i procedura za dodjelu sredstava utvrđenih ovogodišnjim Budžetom FBiH na poziciji “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - KANTONİ I OPĆINE” općinama i gradovima.

Ova sredstva će biti dodijeljena na principu solidarnosti svim općinama i gradovima u jednakom iznosu od 125.000 KM, na ime finansijske pomoći budžetu u sanaciji posljedica nastalih uslijed proglašene pandemije COVID-1 9. Vlada FBiH će posebnom odlukom utvrditi dinamiku doznačavanja, te način izvještavanja o utrošenim sredstvima.

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, usvojila Program utroška 500.000 KM utvrđenih ovogodišnjim Budžetom FBiH kao transfer za JP Nacionalni park Una.

Sredstva su namijenjena za finansiranje troškova za rad i funkcioniranje ovog javnog preduzeća, s kojim će Federalno ministarstvo okoliša i turizma sklopiti ugovor o njihovom namjenskom prijenosu na transakcijski račun JP Nacionalni park Una.

Nacionalni park će dodijeljena sredstva utrošiti u skladu s Planom i programom koji je usvojilo Federalno ministarstvo okoliša i turizma.

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, donijela Odluku o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH privrednom društvu Zrak d.d. Sarajevo.

Ovom Odlukom Vlada, u funkciji Skupštine Razvojne banke FBiH, odobrava da iz sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju, koja su deponovana na transakcijskom računu posebnog fonda ove banke, otvorenog kod Centralne banke BiH, budu doznačena sredstva Zraku d.d. Sarajevo u iznosu Od 250.000 KM

Sredstva su namijenjena za obaveze prema radnicima po osnovu neisplaćenih plaća od 135.734,39 KM, za dio duga prema JP Elektroprivreda BiH Sarajevo od 40.000 KM, obaveze po odluci Vlade FBiH od 68.265,61 KM, te za zaštitarsku agenciju 6.000 KM te

Sredstva će RB FBiH uplatiti na transakcijski račun Zraka, nakon što Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i ovo privredno društvo potpišu ugovor o realizaciji dodijeljenih grant sredstava, kojim će biti precizno definisana prava i obaveze ugovornih strana.

Prihvaćena inicijativa za kredit od 11,5 miliona eura za izgradnju KSC u Mostaru

Vlada Federacije BiH je podržala inicijativu da kreditnim zaduženjem kod Razvojne banke vijeća Evrope (CEB) budu osigurana sredstva za realizaciju Projekta “Izgradnja kulturno-sportskog centra u Mostaru", u ukupnom iznosu do 11.500.000 eura.

Prihvaćena je i informacija o kreditu CEB-a za realizaciju ovog projekta kao osnova za vođenje pregovora.

Federalno ministarstvo financija i Grad Mostar zaduženi su da u tim za pregovore o kreditu imenuju ovlaštene predstavnike.

Konačna Odluka o zaduženju bit će donijeta po okončanju pregovora sa CEB-om s kojom će biti utvrđeni konačni uvjeti kreditnog zaduženja, po kojem je krajnji dužnik Grad Mostar.

Federalno ministarstvo financija će Vladi dostaviti informaciju o pregovorima i tekst usaglašenog Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i CEB-a, a zaključke uputiti Ministarstvu financija i trezora BiH radi provođenja dalje procedure u vezi s kreditnim zaduženjem.

Na prijedlog federalnog ministra razvoja, poduzetništva i obrta, Vlada FBiH je donijela Uredbu o prestanku važena Uredbe o vezanim i posebnim obrtima. Kako je obrazloženo, u trenutno važećem zakonu iz ove oblasti ukinuta je podjela obrta na vezane i posebne, a obavezno posjedovanje odgovarajuće stručne spreme propisano je samo ako to propisuje i poseban zakon koji reguliše materiju iz djelatnosti koja se želi registrovati kao obrt.

Vlada FBiH se upoznala sa izvještajem o dugu za prvi kvartal 2022. godine, koji će biti dostavljen Parlamentu FBiH i objavljen na web stranici Federalnog ministarstva finansija, te je prihvatila izvještaj o izvršenoj reviziji verifikacije stare devizne štednje za 2021. godinu.

Vlada se upoznala da su korisnici sredstava financijske pomoći sektoru aerodroma ispunili obavezu i dostavili lzvještaje koja se tiču Uredbe o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede u Federaciji BiH u okolnostima pandemije COVID-19.

Donesena su dva rješenja kojima Općini Kiseljak, kao korisniku izvlaštenja, dozvoljava ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene Rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina ove općine.

Vlada FBiH je dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo za imenovanje Avdije Numanovića za člana Uprave ovog društva, na period do isteka mandata članova Uprave koji su imenovani prilikom imenovanja cijele Uprave.

Za učešće u radu i odlučivanju a skupštinama privrednih društava su opunomoćeni Jadranko Puljić (JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar), Adnan Mahmutović (Zrak d.d. Sarajevo) i Jakub Mušinbegović (BNT - Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik).


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 19.05.2022.

Naslov: Redakcija