Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O ROKOVIMA I POSTUPANJU U SUDSKIM POSTUPCIMA ZA VRIJEME TRAJANJA NESREĆE NA TERITORIJU FBIH: Propisano da rokovi za podnošenje tužbe u parničnom postupku, prijedloga za pokretanje vanparničnog ili postupka izvršenja isprava, kao i drugih podnesaka koji su vezani rokom, prestaju teći za vrijeme stanja nesreće

20.04.2020.


Vlada FBiH je utvrdila Prijedlog zakona o rokovima i postupanju u sudskim postupcima za vrijeme trajanja nesreće na teritoriju FBiH.

Ovim zakonom je, uz pojedina izuzeća kada je riječ o hitnosti, propisano da rokovi za podnošenje tužbe u parničnom postupku, prijedloga za pokretanje vanparničnog ili postupka izvršenja isprava, kao i drugih podnesaka koji su vezani rokom, prestaju teći za vrijeme stanja nesreće.

To se odnosi i na izjavljivanje žalbi na odluke kojima se postupak okončava, za izjavljivanje vanrednih pravnih lijekova, kao i za preduzimanje drugih procesnih radnji u kaznenom i prekršajnom postupku, na preduzimanje procesnih radnji i ispunjenje njihovih materijalnih obaveza u upravnim sporovima, kao i na izjavljivanje redovnih i vanrednih pravnih lijekova, prijedloga za vraćanje u pređašnje stanje ili za preduzimanje drugih procesnih radnji u parničnim, vanparničnim i izvršnim postupcima i upravnim sporovima.

Propisano je i da rokovi zastarjelosti, propisani zakonima iz građanskopravne oblasti, ne teku za vrijeme stanja nesreće.

Podnesci i pismena moraju biti dostavljeni isključivo putem pošte, osim u hitnim postupcima propisanim ovim zakonom.

Sudija ili predsjednik vijeća može, s ciljem zaštite zdravlja stanovništva, na ročištu ograničiti ili privremeno, djelimično ili u cijelosti isključiti prisustvo javnosti.

Prestankom važenja ovog zakona nastavljaju da teku svi rokovi koji su prestali teći njegovim stupanjem na snagu, i u njih se uračunava vrijeme koje je proteklo prije stupanja na snagu ovog zakona.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 16.04.2020.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija