Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Utvrđeni Prijedlog zakona o izmjeni Izbornog zakona RS, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama, Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku

20.04.2018.


Vlada Republike Srpske usvojila je, 19. aprila 2018. godine, na 173. sjednici, Informaciju o realizaciji Osnova programa socijalnog zbrinjavanja radnika koji će procesom privatizacije, stečaja i likvidacije preduzeća ostati bez zaposlenja, za 2017. godinu.

Budžetom planirana sredstva za 2017. godinu za socijalno zbrinjavanje radnika koji su procesom stečaja, privatizacije i likvidacije preduzeća ostali bez zaposlenja, iznosila su 3.000.000,00 KM.

Za budžetsku 2017. godinu, na prijedlog Komisije, Vlada Republike Srpske je donijela tri odluke u okviru ovog programa, za izmirenje obaveza za neuplaćene doprinose u iznosu od 2.999.990,77 KM, a upotrebljena su za izmirenje doprinosa za 1.344 radnika iz 63 preduzeća.

Za izmirenje obaveza za doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje, Fondu PIO RS ukupno je doznačeno 2.962.338,71 KM.

Sredstva u iznosu od 37.652,06 KM uplaćena su Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske na ime doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti za 153 radnika iz 9 preduzeća.

U periodu od 2004. godine do 31.12.2017. godine, za realizaciju ovog programa Vlada Republike Srpske je obezbjedila sredstva za izmirenje obaveza za doprinose za penzijsko invalidsko osiguranje i doprinose za osiguranje od nezaposlenosti u ukupnom iznosu od 180.948.388,67 KM za socijalno zbrinjavanje 61.214 radnika iz 412 preduzeća. Od navedenog broja, putem Javnog poziva omogućeno je ostvarivanje prava na starosnu penziju za 7.107 radnika iz preduzeća koja su u procesu privatizacije, stečaja i likvidacije.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjeni Izbornog zakona Republike Srpske po hitnom postupku.

Razlozi za donošenje Zakona o izmjeni Izbornog zakona Republike Srpske sadržani su u potrebi njegovog usklađivanja sa Zakonom o Gradu Bijeljina, Zakonom o gradu Prijedor, Zakonom o Gradu Trebinje, Zakonom o Gradu Doboj i Zakonom o Gradu Zvornik, kojima su opštine Bijeljina, Prijedor, Trebinje, Doboj i Zvornik stekle status grada, te Zakonom o osnivanju Opštine Stanari, kojim je osnovana Opština Stanari podjelom, odnosno izdvajanjem 13 naseljenih mjesta koja su činila područje grada Doboj.

Pored toga, Zakonom o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske, kojim se uređuje teritorijalna organizacija Republike Srpske, utvrđene su opštine u Republici Srpskoj i pored ostalih, Opština Stanari, dok je propisano da su gradovi u Republici Srpskoj: Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Zvornik, Istočno Sarajevo, Prijedor i Trebinje.

Ukoliko bi izmjene ovog zakona bile u redovnoj proceduri, istekli bi propisani rokovi i kandidati iz opštine Stanari ne bi mogli Republičkoj izbornoj komisiji podnijeti prijavu kandidatskih lista, odnosno gradovi ne bi mogli u skladu sa važećim zakonom formirati gradske izborne komisije.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju.

Na 18. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 25. aprila 2017. godine, usvojena je Strategija naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srpske za period 2017–2021. pod nazivom "Znanje za razvoj". U julu 2017. godine Vlada Republike Srpske je usvojila Akcioni plan realizacije Strategije.

Kako bi se stvorile pretpostavke i uslovi za dostizanje strateških ciljeva u oblasti nauke i tehnologije i realizaciju mjera propisanih Akcionim planom, ukazala se potreba da se određena pitanja regulisana Zakonom definišu na drugačiji način.

Pojmovi, načela i ciljevi u naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju su usklađeni sa Strategijom, kao i sa prioritetima Evropskog istraživačkog područja (European Research Area – ERA). ERA prioriteti su efikasniji nacionalni istraživački sistemi, optimalna transnacionalna saradnja i konkurencija, otvoreno tržište rada za istraživače, ravnopravnost polova u istraživanju, optimalna cirkulacija, pristup i prenos naučnih spoznaja, uključujući digitalizaciju ERA, te otvoren pristup rezultatima istraživanja finansiranih iz javnih sredstava.

Utvrđeni su novi programi za dostizanje strateških ciljeva u nauci i tehnologiji sa fokusom na podsticanje naučnoistraživačkog kvaliteta i izvrsnosti, te izgradnju mlade naučne baze u STEM naukama (engl. Science, Technology, Engineering & Mathematics – prirodne nauke, tehnologija, inženjerstvo i matematika). Radi povećanje broja naučnoistraživačkih i istraživačkorazvojnih instituta, promijenjeni su i uslovi za osnivanje i rad instituta i smanjen je obavezan broj istraživača sa punim radnim vremenom koji su zaposleni u institutima.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama.

Ministarstvo pravde Republike srpske primilo je od Poreske uprave Republike Srpske, 9. marta 2017. godine, Inicijativu za izmjene i dopune Zakona o sudnskim taksama.

U Inicijativi Poreske uprave Republike Srpske istaknuto je da je rok od dvije godine za zastaru naplate sudske takse kratak rok, zbog čega su česti slučajevi zastarijevanja prava na naplatu taksene obaveze, te je predložena izmjena ovog člana i to tako da se rokovi zastarjelosti izjednače da rokovima zastarjevanja ostalih javnih prihoda.

Prilikom izrade teksta Nacrta zakona, obrađivač zakona imenovao je radnu grupu od predstavnika institucija pravosuđa, odnosno sudija Osnovnog suda u Banjaluci, predstavnika Ministarstva finansija i predstavnika Poreske uprave Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske je utvrdila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku.

Izmjenama i dopunama ovog zakona se izvršavaju odluke Ustavnog suda Republike Srpske i Ustavnog suda BiH, te se vrši usaglašavanje sa Zakonom o premjeru i katastru nepokretnosti Republike Srpske, Zakonom o sudovima Republike Srpske i Pravilima za izradu zakona i drugih propisa.

Odluka Ustavnog suda Republike Srpske odnosila se na obavezan minimum sredstava koji su Republika, gradovi i opštine koji imaju izvršne odluke, dužni da u svojim budžetima predvide za njihovu isplatu.

Izmijenjene su i odredbe kojima se definiše pojam vjerodostojne isprave, i to na način da se kao vjerodostojna isprava, pored navedenog, smatra i račun ili izvod za telekomunikacione usluge i RTV taksu. Propisivanje vjerodostojne isprave na ovaj način učinilo bi sudski postupak efikasnijim i ekonomičnijim i rasteretilo bi osnovne sudove u Republici Srpskoj, u sporovima male vrijednosti, za oko 16.000 tužbi godišnje, u parničnim predmetima ove vrste.

Takođe, razlike Prijedloga u odnosu na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku rezultat su određenih izmjena radi boljeg i preciznijeg normiranja te sugestija narodnih poslanika i prijedloga, dostavljenih u pisanoj formi.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj. Izmjene i dopune odnose se na preciziranje fiskalnih pravila i fiskalnih mjera, jasnijeg definisanja funkcija i zadataka Fiskalnog savjeta, obaveze svih subjekata na koje se odnosi Zakon da izrade dugoročni plan za izmirenje neizmirenih obaveza prenesenih iz prethodnog perioda, te nadležnosti predsjednika Fiskalnog savjeta u rukovođenju stručnom službom Fiskalnog savjeta.

Vlada Republike Srpske usvojila je Akcioni plan za realizaciju Strategije razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj za period 2017-2021. godine - Plan realizacije za 2018/2019. godinu.

Zadužuje se Ministarstvo uprave i lokalne samouprave da Vladi podnosi godišnji izvještaj o realizaciji Akcionog plana za realizaciju Strategije razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj za period 2017-2021. godine.

Zadužuje se Ministarstvo uprave i lokalne samouprave da objavi na internet stranici Akcioni plan za realizaciju Strategije razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj za period 2017-2021. godine - Plan realizacije za 2018/2019. godinu.

Vizija razvoja lokalne samouprave za strateški period 2017-2021. godine utvrđena je na sljedeći način. Lokalna samouprava, sa stabilnim sistemom finansiranja, kroz efikasno izvršavanje nadležnosti, pružanje javnih usluga, kvalitetno upravljanje resursima i lokalnim razvojem i aktivno učešće građana u donošenju odluka, unapređuje kvalitet života u jedinicama lokalne samouprave i doprinosi uravnoteženom razvoju Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o izradi Projektnog zadatka za IPA 2016.

Zadužuje se Ministarstvo prosvjete i kulture da učestvuje u izradi Projektnog zadataka uz poštovanje ustavno-pravne pozicije Republike Srpske i uvažavanje principa i opredeljenja sadržanim u strateškim dokumentima Republike Srpske.

Ministarstvo prosvjete i kulture će sve aktivnosti u vezi sa izradom Nacrta projektnog zadatka obavljati isključivo u koordinaciji sa Ministarstvom za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, te uz puno poštovanje odredbi Odluke o ostvarivanju koordinacije republičkih organa uprave u sprovođenju aktivnosti u oblasti evropskih integracija i međunarodne saradnje.

Zadužuje se Ministarstvo prosvjete i kulture da u koordinaciji sa Ministarstvom za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, o predmetnom zaključku obavijesti Kabinet predsjedavajućeg Savjeta ministara, Kabinet ministra civilnih poslova BiH i Direkciju za evropske integracije.

Vlada Republike Srpske se upoznala sa Informacijom o Zaključku Savjeta ministara BiH o realizaciji Programa pomoći za prevenciju, spremnost i odgovor na poplave u državama Zapadnog Balkana i Turskoj – IPA FLOODS.

Vlada Republike Srpske smatra da nisu ostvareni preduslovi za formiranje mješovite specijalizovane jedinice u bilo kojem obliku i da je Zaključak Savjeta ministara BiH sa 135. sjednice održane 06.03.2018. godine nesprovodiv, odnosno da bi realizacija istog predstavljala prenos nadležnosti sa entiteta RS na nivo BiH.

Zadužuje se Republička uprava civilne zaštite da o ovom zaključku Vlade Republike Srpske informiše Ministarstvo bezbjednosti BiH i Savjet ministara BiH.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti za izdavanje garancije Republike Srpske za kreditno zaduženje JP Autoputevi Republike Srpske kod Evropske banke za obnovu i razvoj po Projektu izgradnje Koridora Vc – dio I.

Odlukom se daje saglasnost za izdavanje garancije Republike Srpske za kreditno zaduženje Javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske kod Evropske banke za obnovu i razvoj po Projektu izgradnje Koridora Vc – dio I u ukupnom iznosu od 70.000.000 evra.

Cilj Projekta je izgradnja dvije petlje na auto-putu Johovac (Tovira) i Rudanka (Kostajnica), dionice auto-puta u dužini od 6,1 km između te dvije petlje i prilaznog puta sa dvije trake dužine oko 1 km, za povezivanje sa postojećim magistralnim putem M17 Banja Luka – Doboj, uključujući most preko rijeke Bosne.

Vlada Republike Srpske je donijela Odluku o davanju saglasnosti za izdavanje garancije Republike Srpske za kreditno zaduženje JP Autoputevi Republike Srpske kod Evropske banke za obnovu i razvoj po projektu izgradnja auto-puta Banja Luka – Doboj, Faza I.

Ovom odlukom se daje saglasnost za izdavanje garancije Republike Srpske za kreditno zaduženje Javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske kod Evropske banke za obnovu i razvojpo Projektu izgradnja auto-puta Banja Luka – Doboj, Faza I u iznosu od 10.000.000 evra.

Cilj Projekta je da se obezbijede dodatna sredstva potrebna za završetak radova na auto-putu Banja Luka – Doboj.

Kreditna sredstva iz ove odluke namijenjena su za finansiranje završetka radova na auto-putu Banja Luka – Doboj, odnosno završetak istočne dionice Prnjavor–Doboj.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 19.04.2018.

Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772