Zastava Srbije

VLADA FBIH: Donijeta Uredba o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede FBiH u okolnostima pandemije COVID-19

19.10.2020.


Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Sarajevu, donijela Uredbu o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede FBiH u okolnostima pandemije COVID-19. Opći cilj je osiguranje podrške likvidnosti najugroženijim sektorima/djelatnostima, očuvanje radnih mjesta, te osiguranje hitno potrebne podrške i održavanje konkurentnosti u izvozno orijentisanim sektorima.

Ukupna finansijska sredstva za provedbu ove uredbe osigurana su u Budžetu FBiH za 2020. godinu u iznosu od 90.000.000 KM i raspoređena na razdjele resornih ministarstava. Tako je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma raspoređeno 30.000.000 KM za pomoć turističko-ugostiteljskom sektoru, Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija 20.000.000 KM za pomoć ovom sektoru, Federalnomu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva 10.000.000 KM za pomoć poljoprivredi i prehrambenoj industriji, te Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije 30.000.000 KM za pomoć izvoznim privrednim društvima.

Finansijska pomoć korisnicima se dodjeljuje na temelju općih uslova i specifičnih kriterija za svaki sektor u okviru resornih ministarstava do kraja godine. Ministarstva su dužna sedam dana nakon stupanja Uredbe na snagu objaviti javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu finansijske pomoći. Ako korisnik pomoći djeluje u više sektora, pravo na pomoć može ostvariti samo od jednog ministarstva.

Korisnici pomoći ne mogu smanjivati broj radnika do 31.12.2020. godine u odnosu na broj uposlenih 30.9.2020. godine, izuzev korisnika u oblasti aerodroma i željezničkog prometa, te javnih poštanskih operatera. Izuzetno, korisnicima kojima se finansijska pomoć dodjeljuje bez objave javnog poziva (aerodromi, željeznice i javni poštanski operateri) zahtjev za dodjelu finansijske pomoći podnose resornom ministarstvu u roku od 15 dana od stupanja Uredbe na snagu.

Pomoć može biti dodijeljena korisniku koji ima sjedište na teritoriji FBiH, te koji je imao pad oporezivog prometa od najmanje 40 posto u periodu od 1.4. do 30.9.2020. godine u odnosu na isti period u 2019. godini ili je izvoznik koji je ostvario izvoz veći od 30 posto od ukupnog prošlogodišnjeg prometa. Ovo se ne primjenjuju na banje i lječilišta, korisnike kojima se dodjeljuje direktna finansijska pomoć u skladu sa ovom uredbom i onima koji su osnovani nakon 30.6.2019. godine.

Iznos finansijske pomoći jednom korisniku ne smije prelaziti iznos od 700.000 KM, za korisnike iz sektora industrije, turističko-ugostiteljskog sektora, sektora poljoprivrede i prehrambene industrije i sektora cestovnog prijevoza putnika.

U slučaju da su ukupni zahtjevi za dodjelu pomoći kvalifikovanih korisnika po pojedinim granama manji od raspoloživih sredstava, višak sredstava iz te grane može biti raspoređen u drugu.

Sredstva mogu biti korištena isključivo za održavanje i poboljšanje likvidnosti, održavanje konkurentnosti izvozno orijentiranih granama industrije, kao i provedbu započetih infrastrukturnih projekata od strane poštanskih operatera, te u modernizaciju aerodroma.

Sredstva dodijeljena održanju likvidnosti namijenjena su isključivo za isplate bruto plaća i troškove poslovanja za period od 1.7.2020. godine do 31.12.2020. godine, uključujući plaćanje naknada za provođenje stručnog nadzora aerodromskih operatora i odobravanje projekata od strane regulatora.

Vlada je, također, donijela i odluke kojima je za četiri federalna ministarstva odobrila izdvajanje sredstava u iznosima utvrđenim Uredbom.

Podsjetimo, ranije se Vlada opredijelila za izdvajanje i 10.000.000 KM za pomoć sektoru zdravstva. Ova sredstva nisu obuhvaćena ovom Uredbom, jer će Vlada o njima odluku donijeti naknadno.

Vlada FBiH je, sa sjednice, Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje uputila prijedlog za oslobađanje rudnika u FBiH od plaćanja putarine na dizel-gorivo za 2021. godinu u količinama namijenjenim za proizvodnju.

Ukupna količina od 33.425.723,40 litara godišnje odnosi se na rudnike uglja Kreka, Đurđevik, Kakanj, Breza, Zenica, Abid Lolić, Gračanica i Banovići, rudbnike boksita Široki Brijeg, Posušje i Jajce, te firmu za zastupanje, distribuciju i prodaju građevinskih strojeva Lager d.o.o. Posušje.

Među razlozima za oslobađanje od plaćanja putarine na dizel-gorivo je i taj da se na proizvodnji uglja u jamskoj i površinskoj eksploataciji zasniva dugoročni bilans energetskih potreba FBiH i proizvodnja električne energije, jer od ukupne godišnje proizvodnje oko 80 posto proizvedenog uglja rudnici uglja u Federaciji BiH isporuče JP Elektroprivredi BiH d.d. Sarajevo, odnosno termoelektranama u Kaknju i Tuzli.

Sa sjednice Vlada FBiH je Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje uputila i prijedlog za oslobađanje JP Željeznice FBiH od plaćanja putarine za dizel goriva koja se koriste za pogon šinskih vozila u 2021. godinu u količini od 2.882.065,8 litara.

Vlada FBiH je odobrila plasman sredstava koja su na depozitnom računu kod Razvojne banke FBiH i vode se na kontu "Dugoročni namjenski depozit Vlade FBiH, Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta", radi realizacije Programa "Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta".

Kreditni poticaji, kao državna pomoć male vrijednosti, bit će dodijeljivani na period do sedam godina, s dvogodišnjim grace periodom i kamatnom stopom do jedan posto.

Cilj kreditnog programa je finansijska podrške subjektima male privrede za produktivnije poslovanje i rast privrednih aktivnosti, a neophodna su im dodatna ulaganja u osnovna sredstva. Dodatna ulaganja će omogućiti pokretanje nove i održavanje postojeće proizvodnje, pružanje usluga, veće iskorištavanje kapaciteta, održavanje postojećih radnih mjesta, očuvanje postojećeg broja subjekata male privrede i novo zapošljavanje.

Kredit se daje na osnovu komisione kreditne linije putem Razvojne banke FBiH. Do 30 posto odobrenih kreditnih sredstava subjekti male privrede će moći koristiti za nabavku repromaterijala.

Javni konkurs za dodjelu sredstava će biti objavljen u "Službenim novinama Federacije BiH", na mrežnoj stranici Federalnog ministarstva i u najmanje dvoje dnevne novine dostupne na teritoriju Federacije BiH.

Inače, od 2008. do 31.12. 2019. godine je za realizaciju Programa "Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta" ukupno izdvojeno i preneseno 25.648.465 KM na depozitni račun kod Razvojne banke. Ugovorom o komisionim poslovima s Razvojnom bankom formira se revolving komisiona kreditna linija i od sredstava naplaćenih glavnica prethodno plasiranih kredita, tako da izdvojena sredstva mogu biti plasirana dva do tri puta, zbog čega je 2030. godina i utvrđena kao rok povrata sredstava.

Federalna vlada je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o realizaciji postupka finansijske konsolidacije Agrokomerca d.d. Velika Kladuša za period od 31.1.2020. do 31.7.2020. godine.

Kako je navedeno, Uprava Agromomerca će, s članovima stručnog tima i stručnim službama ovog privrednog društva, nastaviti aktivnosti s ciljem finansijskog i operativnog restrukturiranja u skladu sa odlukama Vlade FBiH, Skupštine i Nadzornog odbora društva i predloženim Planom aktivnosti na implementaciji Odluke Vlade FBiH o finansijskoj konsolidaciji Agrokomerca od 10.8.2020. godine, te će, kao i do sada, o svim aktivnostima redovno mjesečno izvještavati resorno federalno ministarstvo.

Federalna vlada je prihvatila informaciju o rezultatima realizacije Programa dugoročnih plasmana za poticaja za zapošljavanje iz sredstava revolvinga, sa stanjem od 30.6.2020. godine, te zadužila Federalni zavod za zapošljavanje da kontinuirano prati efekte zapošljavanja i održavanja nivoa zaposlenosti kod korisnika sredstava svih kreditnih linija.

Informacijom je obuhvaćeno šest kreditnih linija, a sačinjena je na osnovu monitoringa, podataka iz dostavljene dokumentacije i izvještaja Razvojne banke Federacije BiH.

Vlada FBiH je usvojila izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije obveznica od 22.9.2020. godine. Na ovoj aukciji FBiH je ponudila 50.000 obveznica nominalne pojedinačne vrijednosti 1.000 KM, odnosno ukupno 50.000.000 KM, s rokom dospijeća od sedam godina, putem metoda aukcije s formatom višestruke cijene.

Stiglo je 30 ponuda za kupovinu 77.500 obveznica u ukupnom iznosu od 77.500.000 KM, a prihvaćeno 20 ponuda za kupovinu obveznica putem kojih je prodano 50.000 obveznica ukupne nominalne vrijednosti 50.000.000 KM.

Najviša prihvaćena cijena iznosila je 101,0795 uz kamatnu stopu 0,99 posto, a najniža 98,3385 uz kamatnu stopu 1,4 posto. Obveznice, koje na naplatu dospijevaju 23.9.2027. godine, prodane su po prosječnoj ponderisanoj prihvaćenoj cijeni od 99,6818, odnosno prosječno ponderisanoj godišnjoj kamatnoj stopi od 1,198 posto.

Bankarski sektor je kupio 91 posto obveznica, a preostalih devet posto osiguravajuća društva.

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva pravde, nadležnom tijelu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH prepustila davanje izvornog tumačenja člana 162. alineja četvrta Zakona o vanparničnom postupku FBiH, što je inicijativom tražila grupa građana iz Sarajeva (Mirjana Ćirić, Snežana Vukmirica i Mirko Đorđić).

Prihvaćena je informacija o aktivnostima na Koridoru Vc prikazanim na kartama s fazama u izgradnji, odnosno aktivnim gradilištima, dionicama za koje su izvršene potrebne predradnje, onima za koje su financijska sredstva u proceduri, kao i dijelovima Koridora Vc koji su u eksploataciji.

Nakon što je Vlada na 236. sjednici van snage stavila Uredbu o postupku uticaja propisa, u skladu s tim je izmijenjena i Uredba o Uredu Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost s propisima Evropske unije.

Vlada je Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova - Federalnoj upravi policije odobrila nabavku osam novih službenih motornih vozila. Riječ je o po dva putnička i teretna vozila niže srednje klase, te po dva motocikla i četverocikla za potrebe FUP-a.

Vlada FBiH je Jakuba Mušinbegovića opunomoćila za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini dioničara BNT - Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik.

Poništen je ranije raspisani javni konkurs, te donesena Odluka o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva UNIS-Ginex d.d. Goražde, uime državnog kapitala. Donesene su i odluke o pokretanju ponovne procedure i o utvrđivanju kriterija za raspisivanje javnog konursa za ovaj izbor i nominovanje.

Federalna vlada je, također, utvrdila kriterije, pokrenula postupak i utvrdila tekst javnog oglasa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo.

Utvrđeni su i kriteriji za izbor i imenovanje direktora Agencije za privatizaciju u FBiH, donesena Odluka o raspisivanju javnog konkursa i utvrđen njegov tekst, te imenovana Komisija za provođenje konkursne procedure.

U Drugostepenu stambenu komisiju za dodjelu zamjenskih stanova, obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova i dodjelu stanova na korištenje iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske FBiH imenovani su Zdravko Buljeta (predsjednik), Azra Koso i Merzada Abazović (članice).

Vlada je u Radnu grupu za izradu Strategije za stručno usavršavanje u organima državne službe u FBiH (2021.-2026. godina) imenovala Semru Ljucu, Faziru Sivro, Damira Šapinu, Enisa Filipovića, Ružicu Jukić-Egzeta, Almu Šabaniju, Jelu Lukić, Aldina Širića, Mirka Jakića, Dragana Polimca, Aladina Ćehića, Ivicu Ćosića, Nusretu Sitnić, Gorana Rokvića, Almu Mehmedbegović Kartal, Mirsadu Lingo i Edina Demirovića.

Imenovana je Interresorna radne grupe za definisanje okvira za sprovedbu Zakona o genetički modifikovanim organizmima BiH, u sastavu Aida Soko, Toni Čuljak, Nisveta Pleh, Zineta Mujaković, Marko Beus i Aner Begić.

Vlada je donijela Odluku o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje zamjenika direktora Porezne uprave FBiH.


IZVOR: Vebsajt Vlada FBiH, 16.10.2020.

Naslov: Redakcija