Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ODRŽANA 199. SJEDNICA VLADE REPUBLIKE SRPSKE

19.10.2018.


Vlada Republike Srpske usvojila je, na 199. sjednici, održanoj u Banjaluci, Informaciju o zasnivanju novog proizvodnog ciklusa u 2018. godini.

Vlada u cijelosti podržava mjere i aktivnosti koje preduzima Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a koje su usmjerene na obezbjeđenje uslova za zasnivanje novog proizvodnog ciklusa u 2018. godini.

Prema procjenama stručnih službi Ministarstva i Poljoprivrednog instituta Republike Srpske, u jesenjoj sjetvi 2018. godine biće zasijano ukupno 65.616 ha pod ratarskim kulturama, od čega će oko 40.100 ha biti zasijano pod pšenicom kao dominatnom ratarskom kulturom u jesenjoj sjetvi. Pod uljanom repicom će biti zasijano 1.735 ha.

Na osnovu procjene stanja i uslova za realizaciju plana jesenje sjetve za 2018. godinu, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je utvrdilo sljedeće mjere podrške za zasnivanje novog proizvodnog ciklusa: nastavak redovnih isplata podsticaja za 2018 godinu, čime se u velikoj mjeri podstiče novi proizvodni ciklus, obezbjeđivanje regresiranog dizel gorivo, za potrebe izvođenja jesenjih i proljetnih radova u poljoprivredi, u visini 0,60 KM/litru (norma za odobravanje regresiranog dizel goriva je 100 litara/ha, odnosno 60 KM/ha), podržavanje isključivo proizvodnje merkantilne pšenice namjenjene za ljudsku ishranu, u skladu sa usvojenim Pravilnikom o parametrima kvaliteta i kvalitativnim klasama pšenice u otkupu, planiranje podsticaja za proizvodnju merkantilne pšenice roda 2019. godine po jedinici površine u iznosu od 200 KM/ ha, obezbjeđivanje povoljnih obrtnih sredstava u vidu namjenskih zajmova Investiciono - razvojne banke Republike Srpske za zasnivanje novog proizvodnog ciklusa, odnosno uspostavljanje partnerskog odnosa između domaće primarne proizvodnje, prerade i prometa, u cilju ugovaranja proizvodnje, preuzimanja, otkupa i plasmana poljoprivrednih proizvoda, te osiguranje stalnog inspekcijskog nadzora putem republičke i lokalnih inspekcija u realizaciji jesenjih radova i radova na zasnivanju novog proizvodnog ciklusa 2018/19 godine.

Osim prethodno navedenih mjera podrške, proizvođačima su na raspolaganju stručne i savjetodavne usluge koje obezbjeđuje Ministarstvo posredstvom stručnih službi, raspoređenih u sedam područnih jedinica.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Godišnji izvještaj za oblast malih i srednjih preduzeća u Republici Srpskoj za 2017. godinu.

Prema podacima Poreske uprave Republike Srpske i APIF-a za 2017. godinu, u Republici Srpskoj je poslovalo 40.322 privrednih subjekata od čega: 17.559 MSP-pravnih lica, 84 velika preduzeća i 22.679 preduzetnika (od čega tri velika preduzetnika). U strukturi MSP i dalje dominiraju mikro subjekti sa 93,8% učešća u ukupnom broju MSP. Većina MSP ili 69% je skoncentrisana u sektoru trgovine (34,50%), prerađivačkoj industriji (13,95%), ugostiteljstvu (12,35%) i saobraćaju (8,09%). Prema obliku organizovanja u strukturi MSP i dalje su dominantna DOO sa 86,10%. Svi privredni subjekti su u 2017.godini su zapošljavali 198.719 lica od čega je najveći broj zaposlenih u MSP-pravnim licima ili 100.439 lica, zatim u velikim preduzećima 56.384 lica te kod preduzetnika 41.896 lica.

Posmatrano po sektorima djelatnosti, najveći broj zaposlenih u sektoru MSP je radio u prerađivačkoj industriji (27,49%) i trgovini (25,60%) od ukupnog broja zaposlenih. MSP-pravna lica su u 2017. godini ostvarila 73,16% poslovnih prihoda svih preduzeća, 71,37% prihoda od prodaje na inostranom tržištu i 76,20% ukupne neto dobiti svih preduzeća. Broj MSP na 1000 stanovnika u 2017. godini iznosio je 30,06 MSP. U 2017. godini povećan je i ukupan broj subjekata i broj zaposlenih u odnosu na 2016.godinu.

U 2017. godini u sektoru MSP su u odnosu na 2016. godinu zabilježena sljedeća kretanja:

- Ukupan broj privrednih subjekata povećan je za 2,3%

- Broj MSP - pravnih lica kao i broj preduzetnika je takođe povećan za 2,3%

- Ukupan broj zaposlenih u svim privrednim subjektima je veći za 10,74%

- Broj zaposlenih kod MSP-pravnih lica je veći za 9,01% kao i broj zaposlenih kod preduzetnika koji je veći za 10,98%

- Broj ukupno novoregistrovanih subjekata je manji za 8,3% a broj ugašenih je manji za 26,9%

- U strukturi sektora i dalje dominiraju trgovina i prerađivačka industrija.

- Nepromijenjena je i struktura MSP po geografskim područjima Republike Srpske, gdje kao i do sada dominira privredno područje Banjaluka.

Finansijska podrška sektoru MSP na republičkom nivou pružena je za realizaciju projekata zapošljavanja i samozapošljavanja, za podršku projekata u oblasti razvoja turizma i za projekte iz poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u ukupnom iznosu 12.862.102,15 KM. Pored navedenih sredstava treba pomenuti i sredstva plasirana kroz kreditne linije Investiciono-razvojne banke RS u ukupnom iznosu od 61.230.255,00 KM za 112 MSP te odobrene garancije Garantnog fonda Republike Srpske u iznosu od 1.343.950,00 KM za 15 MSP. Ukupno 19 jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj su u oblasti MSP plasirale 3.299.743,94 KM, od čega 94,14% bespovratnih sredstava.

Ministarstvo i Agencija su direktno ili indirektno učestvovali u realizaciji brojnih domaćih i međunarodnih projekata.

Vlada Republike Srpske prihvatila je informaciju o statusu dijela nepokretnosti na prostoru ranijeg akcionarskog društva Drvna industrija “Jadar” Zvornik.

Vlada je saglasna da se izvrši prodaja dijela nepokretnosti na prostoru ranijeg akcionarskog društva Drvna industrija “Jadar” Zvornik, u skladu sa propisima kojima se uređuje postupak javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske.

Zadužuje se Ministarstvo indsutrije, energetike i rudarstva da angažuje stalnog sudskog vještaka građevinske struke u cilju utvrđivanja tržišne vrijednosti nepokretnosti, pripremi prijedloge potrebnih akata za prodaju nepokretnosti, a zatim izvrši njihovo dostavljanje Vladi Republike Srpske na razmatranje i odlučivanje.

Potencijalni investitor pokazao je interes za kupovinu objekta sa pripadajućim zemljištem, koji je koristio na osnovu ugovora o zakupu koji je istekao, proizvodeći ambalažu od papira i kartona. Namjera investitora je da objekat, koji je prilično devastiran, kupi, rekonstruiše i organizuje proizvodnju sireva u istom, za šta već posjeduje kompletnu mljekarasku opremu, uz zapošljavanje određenog broja radnika.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na plan utroška sredstava, kojom se daje saglasnost Ministarstvu saobraćaja i veza Republike Srpske na plan utroška sredstava za period 01.10. - 31.10.2018. godine u iznosu od 2.307.302,57 KM.

Sredstva se raspoređuju se na sledeći način: Subvnecija preduzeću “Željeznice Republike Srpske” u iznosu od 2.083.333,33 KM, Subvencija “Aerodromi Republike Srpske” AD Banja Luka u iznosu od 185.018,07 KM i Subvencija Željezničkoj korporaciji BHŽJK u iznosu od 38.951,17 KM.

Navedena preduzeća dužna su da sredstva koriste u skladu sa odredbama ugovora koje su zaključili sa Ministarstvom saobraćaja i veza Republike Srpske, odnosno Sporazumom o uspostavljanju zajedničke željezničke javne korporacije.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o isplati finansijskih sredstava jedinicama lokalne samouprave za sprovođenje Opštih izbora 2018. godine u ukupnom iznosu od 50.000,00 KM, u okviru Ministarstva uprave i lokalne samouprave, za period 01.01. - 31.12.2018. godine. Sredstva se raspoređuju opštinama Čajniče, Vukosavlje, Istočni Drvar, Novo Goražde, Istočni Mostar i Oštra Luka.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o davanju saglasnosti Ministarstvu za izbjeglice i raseljena lica za utrošak novčanih sredstava, u ukupnom iznosu od 284.900,00KM, i to sa pozicija: Doznake za finansiranje povratka u Republiku Srpsku, u iznosu od 12.000,00 KM, Doznake za rješavanje problema interno raseljenih lica, u iznosu od 10.000,00 KM, Doznake za finansiranje povratka u Federaciju BiH u iznosu od 10.000,00 KM, Transferi jedinicama lokalne samouprave za finansiranje interno raseljenih lica u iznosu od 25.000,00 KM, te Transferi jedinicama lokalne samouprave za finansiranje povratka u Republiku Srpsku u iznosu od 227.900,00 KM.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o prenosu prava svojine nad osnovnim sredstvima.

Riječ je o tri sanitetska vozila koje je Vlada Republike Srbije donirala Vladi Republike Srpske. Dodjela donacije krajnjim korisnicima izvršena je uz poštovanje želje davaoca donacije, te je shodno ugovoru o poklonu (donaciji) od 02.10.2018. godine predviđeno da se sanitetska vozila dodjele JZU Dom zdravlja Trnovo, JZU Dom zdravlja Srbac i JZU Dom zdravlja Drvar.


IZVOR: Vebsajt Vlade Republike Srpske, 18.10.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772