Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Data saglasnost na Prijedlog pravilnika o službenim vozilima za specijalizirane namjene u Agenciji za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini

19.09.2023.


Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina - Srbija za period 2021. - 2027. godina između Evropske unije i Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije.

Zaduženo je Ministarstvo finansija i trezora BiH da Prijedlog sporazuma, s Osnovama za zaključivanje, dostavi Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, uz prijedlog da za potpisnika sporazuma odredi direktora Direkcije za evropske integracije BiH.

Predmetnim sporazumom utvrđuje se finansiranje prekograničnog programa aktivnosti saradnje Bosna i Hercegovina – Srbija 2021. - 2027. godina, ukupne vrijednosti 16.223.529,42 eura, od čega se očekuje maksimalan doprinos EU-a u iznosu od 14 miliona eura.

Za implementaciju ovog programa kontribuciju u vezi s pojedinačnim projektima u iznosu od 2.223.529,42 eura snosit će krajnji korisnici projekata, pretežno s nižih nivoa vlasti, a u slučaju da se kao korisnik granta pojavi neka od institucija Bosne i Hercegovine, sredstva domaćeg sufinansiranja bit će planirana u budžetu institucija BiH.

Program aktivnosti prekogranične saradnje se provodi u skladu s odredbama Okvirnog sporazuma između Evropske komisije i Bosne i Hercegovine o aranžmanima za implementaciju finansijske pomoći Evropske unije Bosni i Hercegovini u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III) za period 2021. - 2027. godina i u skladu s odredbama Okvirnog sporazuma između Evropske komisije i Republike Srbije o aranžmanima za provođenje finansijske podrške Evropske unije Republici Srbiji u okviru IPA-e III za period 2021. - 2027. godina.

Program prekogranične saradnje ima za cilj unapređenje dobrosusjedskih odnosa, njegovanje integracije u EU i promoviranje društveno-ekonomskog razvoja kroz zajedničke lokalne i regionalne inicijative, dajući doprinos jačanju međusobne saradnje i unapređenju sigurnosti.

PREDLOŽENA RATIFIKACIJA UGOVORA ZA PROJEKT MEDICINSKOG KOMPLEKSA BANJA LUKA

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog odluke o ratifikaciji Ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i Evropske investicijske banke (Projekt medicinskog kompleksa Banja Luka) (FI N 91. 071), te će ga dostaviti Predsjedništvu BiH u proceduru ratifikacije.

Ugovor o finansiranju potpisan je 1. juna 2023. godine u Sarajevu, 24. maja 2023. godine u Banjoj Luci i 14. juna 2023. godine u Luxembourgu, na engleskom jeziku.

Cilj projekta je proširenje i unapređenje infrastrukture Medicinskog kompleksa na Paprikovcu u Banjoj Luci, koji se sastoji od Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, Fakulteta medicine i zdravstvene njege Univerziteta u Banjoj Luci i Centra za obrazovanje i istraživanje. Dio projekta je medicinski kampus koji obuhvaća Medicinski fakultet i Centar za obrazovanje i usavršavanje, a uključuje izgradnju i opremanje nove zgrade kapaciteta 1.400 studenata.

Projekt podržava prvu fazu dugoročnog plana infrastrukturnog razvoja ovog kompleksa za pružanje visokokvalitetne zdravstvene njege i usluga medicinskog obrazovanja za potrebe građana.

Rok otplate kredita je 25 godina, uključujući šest godina grejs perioda, s alokacijom na Republiku Srpsku.

Ukupna vrijednost ovog projekta procijenjena je na 105,783 miliona eura, od čega je kredit EIB-a 75 miliona eura, a domaća kontribucija i drugi izvori finansiranja iznose 30,783 miliona eura.

Planirano je da Projekt bude implementiran do kraja januara 2029. godine.

PRIJEDLOG ODLUKE O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O INVESTICIJSKOM GRANTU ZA PROJEKT VODOSNABDIJEVANJA

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma o investicijskom grantu za podršku Projektu vodosnabdijevanja i sanitacije u BiH u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) II između BiH i Evropske investicijske banke, koju će Ministarstvo vanjskih poslova BiH dostaviti Predsjedništvu BiH u proceduru ratifikacije.

Sporazum o investicijskom grantu, u iznosu od šest miliona eura, za podršku Projektu vodosnabdijevanja i sanitacije u BiH potpisan je 22. maja 2023. godine u Sarajevu i 15. juna 2023. godine u Luxembourgu, na engleskom jeziku.

Projekt je dio programa obnove sektora vodosnabdijevanja koji se sastoji od niza općinskih ulaganja s ciljem osiguravanja usluga vodosnabdijevanja i kanalizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH) i Republici Srpskoj (RS).

Komponente projekta koje finansira EIB u skladu s ovim sporazumom uključuju Prozor-Ramu, Široki Brijeg, Mostar, Gračanicu, Tešanj, Gornji Vakuf-Uskoplje u FBiH i Prijedor, Gacko, Šipovo, Brod, Foču, Čelinac, Sokolac i Bileću u RS-u. Projekt za FBiH bit će proveden u periodu od 2022. do 2024. godine, a za RS u periodu 2022. - 2023. godine.

Ukupna vrijednost projekta za FBiH je procijenjena na 121,3 miliona eura, od čega je kredit EIB-a 60 miliona eura, domaća kontribucija entiteta ili krajnjih korisnika 40,3 miliona eura, IPA 2008. 2,9 miliona eura, IPA 2009. 10,8 miliona eura, VBIF sredstva Evropske komisije za Općinu Jajce 1,5 miliona eura, grant sredstva SIDA-e 2,9 miliona eura, te sredstva iz investicijskog granta IPA 2018. 2,9 miliona eura.

Ukupna vrijednost projekta za RS je procijenjena na 100 miliona eura, od čega je kredit EIB-a 50 miliona eura, kontribucija entiteta ili krajnjih korisnika 30,9 miliona eura, IPA 2010. 12,4 miliona eura, grant sredstva SIDA-e 3,2 miliona eura, VBIF sredstva Evropske komisije za Grad Zvornik 0,6 miliona eura, te sredstva iz investicijskog granta IPA 2018. 2,9 miliona eura.

ODOBREN VIŠEGODIŠNJI PROJEKT NABAVKE VOZILA ZA OSA-U

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o odobravanju višegodišnjeg projekta “Nabavka službenih specijaliziranih vozila za potrebe Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine” za period od 2024. do 2026. godine, u ukupnom iznosu od šest miliona KM.

Finansijska sredstva namijenjena su za kupovinu 100 putničkih motornih vozila i dva kombi vozila.

Ovaj višegodišnji projekt bit će finansiran iz budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH, i to sa po 2.500.000 KM u 2024. i 2025. godini te s 1.000.000 KM u 2026. godini.

SREDSTVA ZA NABAVKU I NADOGRADNJU SPECIJALNE OPREME ZA OSA-U

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o odobravanju višegodišnjeg projekta "Nabavka i nadogradnja specijalne opreme za potrebe Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine" za period od 2024. do 2026. godine, u ukupnom iznosu od 18 miliona KM.

Sredstva su namijenjena za nabavku elektronskih sistema za prikupljanje podataka i nadogradnju sistema za nadzor telekomunikacija i interneta.

Višegodišnji projekt bit će finansiran iz budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH, i to s po šest miliona KM tokom tri godine provođenja.

PRAVILNIK O SLUŽBENIM VOZILIMA ZA SPECIJALIZIRANE NAMJENE U AGENCIJI ZA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA

Vijeće ministara BiH dalo je saglasnost na Prijedlog pravilnika o službenim vozilima za specijalizirane namjene u Agenciji za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini.

Ovim pravilnikom uređuju se broj vozila, uvjeti nabavke, način korištenja, te se određuju osobe s pravom korištenja službenih vozila za specijalizirane namjene u Agenciji za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini.

Za provođenje Pravilnika potrebna su finansijska sredstva u iznosu od 60.000 KM, koja se osiguravaju u budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine.

INFORMACIJA O POSJETI ECRI KOMISIJE BOSNI I HERCEGOVINI

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o posjeti Evropske komisije za borbu protiv rasizma, diskriminacije i netolerancije (ECRI) Bosni i Hercegovini i zadužilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH da je objavi na svojoj web-stranici.

ECRI komisija je tokom monitoring posjete Bosni i Hercegovini, od 22. do 26. 5. 2023. godine, imala više tematskih sastanaka s predstavnicima institucija, međunarodne zajednice, nevladinog sektora i civilnog društva te posjetila općinu Srebrenica i Osnovnu školu u Novoj Kasabi.

Nakon toga su istaknute dvije prioritetne preporuke u vezi s poboljšanjem stepena zaštite ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, i to potreba iznalaženja mehanizama za implementaciju presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu “Sejdić - Finci protiv Bosne i Hercegovine” i provođenje daljnjih aktivnosti nadležnih obrazovnih vlasti u Bosni i Hercegovini s ciljem ukidanja diskriminacije i segregacije u obrazovanju.

ECRI komisija će u idućem periodu sačiniti izvještaj o monitoring posjeti Bosni i Hercegovini te ga dostaviti vlastima u BiH na eventualno izjašnjenje i komentare i Komitetu ministara Vijeća Evrope na usvajanje.

Sljedeća posjeta ECRI komisije planirana je za početak 2027. godine.

INFORMACIJA I PISMO SAGLASNOSTI ZA PROGRAM INTERREG EVROPA 2021. – 2027.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o programu međuregionalne saradnje Interreg Evropa 2021. – 2027. u vezi s potpisivanjem Pisma saglasnosti za sudjelovanje Bosne i Hercegovine u Programu te ovlastilo direktora Direkcije za evropske integracije BiH da potpiše Pismo saglasnosti.

Interreg Evropa 2021. – 2027. spada u programe teritorijalne saradnje u Evropskoj uniji i predstavlja jedan od instrumenata evropske kohezijske politike. Fokus ovog programa je regionalni razvoj, odnosno smanjenje razlika u regijama EU-a u pogledu rasta, razvoja i kvaliteta života stanovništva.

U Programu je do sada učestvovalo 27 zemalja članica EU-a te Norveška i Švicarska, a ove godine učešće u Programu ponuđeno je za još sedam zemalja, među kojima je i Bosna i Hercegovina.

Potpisivanjem Pisma saglasnosti Bosna i Hercegovina će se saglasiti sa sadržajem Programa i obavezom sufinansiranja tehničke pomoći, koja ukupno za našu državu iznosi 40.510,00 eura, podijeljeno na četiri rate kroz četiri godine.

Interreg Evropa ima budžet od 379 miliona eura iz Evropskog fonda za regionalni razvoj (ERDF), plus 10 miliona eura iz IPA programa i pet miliona eura iz Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu saradnju (NDICI). Partnere iz Norveške i Švicarske sufinansiraju državni fondovi iz tih zemalja.

Nakon potpisivanja Pisma saglasnosti očekuje se da će Evropska komisija u najkraćem roku dostaviti nacrt finansijskog sporazuma koji bi sve IPA i NDICI zemlje trebale zaključiti s Evropskom komisijom i Francuskom kao sjedištem Upravljačkog tijela Programa.

USVOJEN POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj o izvršenju budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za prvo polugodište 2023. godine, koje će Ministarstvo finansija i trezora dostaviti Predsjedništvu BiH i Parlamentarnoj skupštini BiH. Izvještaj će biti objavljen na web-stranicama Vijeća ministara BiH i Ministarstva finansija i trezora BiH.

Ukupno ostvareni prihodi i podrške za finansiranje institucija BiH u periodu januar - juni 2023. godine iznosili su 755.378.196 KM ili 57 % u odnosu na planirane prihode u budžetu za 2023. godinu. Prihodi od indirektnih poreza s Jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje za finansiranje institucija iznosili su 504.293.759 KM, dok je preneseni višak sredstava iz prethodnih godina bio 141.100.000 KM.

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci budžeta institucija BiH u ovom periodu iznosili su 530.370.529 KM ili 40 % u odnosu na budžet za 2023. godinu bez namjenskih sredstava, odnosno 35 % u odnosu na korigirani budžet, koji uključuje dodatna namjenska sredstva. Ukupni rashodi i izdaci institucija BiH izvršeni su u većem iznosu u odnosu na isti period prethodne godine za oko 96,97 miliona KM ili 22 %. Povećanje se odnosi na veće izvršenje tekućih izdataka, zbog povećanja bruto plaća i naknada zaposlenih u institucijama BiH na osnovu zakonskih i podzakonskih akata.

Privremeno finansiranje institucija BiH, u prvom kvartalu 2023. godine, utjecalo je na minimalni postotak izvršenja rashoda kod budžetskih korisnika, jer nisu mogli započinjati nove ili proširene programe i aktivnosti, nego samo podmirivati neophodne tekuće izdatke i nastaviti realizaciju započetih projekata iz prethodne godine.

U prvoj polovici 2023. godini sve dospjele obaveze na osnovu vanjskog državnog duga su izmirene pravovremeno, u ukupnom iznosu od 574.652.362,70 KM. Od toga se na otplatu glavnice odnosi 470.630.591.80 KM, a na otplatu kamata, servisnih i drugih troškova 104.021.770,90 KM.

Prema preliminarnim podacima, stanje vanjske zaduženosti BiH 30. 6. 2023. godine iznosilo je 8.182.908.233,70 KМ.

VANJSKOTRGOVINSKI PROMET ORUŽJA, VOJNE OPREME I ROBA POSEBNE NAMJENE U 2019. GODINI

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj o izdatim ispravama i odbijenim zahtjevima za izdavanje isprava za vanjskotrgovinski promet oružja, vojne opreme i roba posebne namjene za 2019. godinu te Izvještaj o realizaciji izdatih isprava. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH zaduženo je da izvještaje dostavi Parlamentarnoj skupštini BiH.

U Izvještaju o izdatim ispravama i odbijenim zahtjevima za izdavanje isprava navodi se da je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH u 2019. godini izdalo ukupno 681 ispravu za vanjskotrgovinski promet oružja, vojne opreme i roba posebne namjene. Ukupna vrijednost prema izdatim ispravama je 513.339.325,00 eura. Zbog neispunjavanja uvjeta propisanih zakonom, odbijeno je ukupno 11 zahtjeva.

U usporedbi s 2018. godinom, broj izdatih isprava povećan je za 15, a ukupna vrijednost izdatih isprava povećana je za 67.185.036,00 eura.

Broj odbijenih zahtjeva za izdavanje isprava smanjen je s 15 u 2018. na 11 u 2019. godini. Ukupna vrijednost odbijenih zahtjeva u 2018. godini iznosila je 1.717.134,00 eura, a u 2019. godini 4.988.097,00 eura.

Kako se navodi u Izvještaju o realizaciji izdatih isprava za vanjskotrgovinski promet oružja, vojne opreme i roba posebne namjene za 2019. godinu, od izdate 681 isprave, realizacije nije bilo kod 33, dok je ostatak realiziran djelomično ili u potpunosti.

Ukupna vrijednost realiziranog vanjskotrgovinskog prometa oružja, vojne opreme i roba posebne namjene u 2019. godini iznosila je 184.732.646,00 eura.

Na osnovu odnosa vrijednosti izdatih i realiziranih isprava za vanjskotrgovinski promet oružja, vojne opreme i roba posebne namjene u 2019. godini, proizlazi da je postotak realizacije oko 27,78 %.

Razlika iskazanog iznosa vrijednosti robe u Izvještaju o izdatim dozvolama za uvoz/izvoz oružja, vojne opreme i roba posebne namjene u iznosu od 513.339.325,00 eura i vrijednosti robe u Izvještaju o realizaciji dozvola u iznosu od 184.732.646,00 eura proistekla je iz promjene srednjeg kursa valute na dan izdavanja dozvole za uvoz/izvoz, u odnosu na dan realizacije dozvole za uvoz/izvoz. Također, razlika u iskazanom iznosu posljedica je djelomične realizacije dozvola, kao i slučajeva kada dozvole nisu realizirane u periodu važenja.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI STRATEGIJE UNAPREĐENJA UPRAVLJANJA JAVNIM FINANSIJAMA

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora BiH, usvojilo je Godišnji izvještaj o realizaciji Strategije unapređenja upravljanja javnim finansijama u institucijama Bosne i Hercegovine 2021. - 2025. s godišnjim Akcijskim planom za 2023. godinu.

U dokumentu se navodi da se na osnovu prikupljenih informacija može konstatirati napredak u realizaciji Strategije unapređenja upravljanja javnim finansijama u institucijama Bosne i Hercegovine u 2022. godini. U segmentu ostvarenja rezultata stubova (Fiskalni okvir, Prihodi od indirektnih poreza, Planiranje i priprema budžeta, Izvršenje budžeta, Interna kontrola i Eksterna revizija) zadovoljavajući je omjer postignutih naspram nepostignutih ciljanih vrijednosti.

Institucije su započele većinu planiranih aktivnosti u prvobitnim rokovima, dok samo mali broj aktivnosti planiranih za 2022. godinu nisu započele na vrijeme. To se odražava i na ostvarenje rezultata stubova i mjera, uz napomenu da je veći broj djelomičnog ostvarenja rezultata mjera očekivan, imajući u vidu višegodišnju prirodu aktivnosti koje doprinose ostvarenju rezultata. Potpuno ostvarenje se očekuje u skladu s rokovima iz akcijskog plana.

Vijeće ministara BiH je sredinom 2022. godine usvojilo sveobuhvatnu Strategiju upravljanja javnim finansijama u Bosni i Hercegovini za period 2021. - 2025. godina, što je značajno doprinijelo intenziviranju planiranih aktivnosti definiranih ovim strateškim dokumentom, te se očekuje da će u idućem periodu biti unaprijeđena oblast javnih finansija na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini.

SAGLASNOST ZA IMENOVANJE ODBRAMBENIH ATAŠEA BJELORUSIJE, KANADE I SLOVAČKE

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova BiH, dalo je saglasnost za imenovanje pukovnika Aleksandra Skarinina za odbrambenog atašea Republike Bjelorusije za Bosnu i Hercegovinu sa sjedištem u Budimpešti.

Također, data je suglasnost za imenovanje brigadira Andrea Sallouma za odbrambenog atašea Kanade za Bosnu i Hercegovinu sa sjedištem u Beogradu, te za imenovanje potpukovnika Milana Skruteka za odbrambenog atašea Republike Slovačke u Bosni i Hercegovini.

IMENOVAN DIREKTOR DIREKCIJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE BiH

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Agencije za državnu službu BiH, imenovalo je Elviru Habotu za direktoricu Direkcije za evropske integracije (DEI) BiH, na mandat od pet godina, počevši od 3. 10. 2023. godine.

Istovremeno, doneseno je Rješenje o razrješenju dosadašnjeg direktora DEI BiH Edina Dilberovića, koje stupa na snagu 2. 10. 2023. godine.

RAZRIJEŠEN DOSADAŠNJI I IMENOVAN NOVI V.D. DIREKTORA AGENCIJE ZA ANTIDOPING KONTROLU

Vijeće ministara BiH razriješilo je Miju Krešića funkcije vršioca dužnosti direktora Agencije za antidoping kontrolu BiH, na lični zahtjev. Rješenje o razrješenju stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana objave u “Službenom glasniku BiH”.

Istovremeno, na funkciju vršioca dužnosti direktora Agencije za antidoping kontrolu BiH imenovan je Nikola Čiča, do okončanja konkursne procedure, a najviše na period od tri mjeseca.


IZVOR: Vebsajt Vijeće ministara BiH, 14.09.2023.

Naslov: Redakcija