Zastava Srbije

VLADA RS: Potpisan veći broj posebnih kolektivnih ugovora

19.08.2022.


Vlada Republike Srpske usvojila je, na 183. sjednici održanoj u Banjaluci, Informaciju o statističkim pokazateljima stanja u oblasti prerađivačke industrije i njihovom kretanju u prvoj polovini 2022. godine.

Statistički pokazatelji stanja u oblasti prerađivačke industrije i njihovom kretanju u prvoj polovini 2022. godine pokazuju da ukupna industrijska proizvodnja u periodu januar-jun 2022. godine bilježi rast od 5,1% u odnosu na isti period 2021. godine.

U području prerađivačke industrije ostvaren je rast od 5,6%, dok u području proizvodnja i snabdjevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija, rast iznosi 4,2%.

Takođe, prerađivačka industrija je, u prvoj polovini 2022. godine, ostvarila izvoz veći za 30,85% u odnosu na isti period 2021. godine, dok je u isto vrijeme pokrivenost uvoza izvozom iznosila 71,2%, te je broj zaposlenih iznosio je 59.445 i veći je za 2,7% ili za 1.570 zaposlenih u odnosu na mart 2021. godine.

Statistički pokazatelji u oblasti metalne industrije pokazaju rast kod četiri oblasti proizvodnje u prvoj polovini 2022. godine u odnosu na isti period 2021. godine.

Takođe, metalna industrija u prvoj polovini 2022. godine ostvarila je izvoz veći za 30,44% u odnosu na isti period 2021. godine, dok je u isto vrijeme pokrivenost uvoza izvozom iznosila 76,84%, te je broj zaposlenih iznosio 15.001 radnika, što je više za 4,4% ili za 628 zaposlenih u odnosu na mart 2021. godine.

U oblasti drvne industrije u prvoj polovini 2022. godine, oblast Prerada drveta i proizvoda od drveta i plute zabilježila je rast proizvodnje od (24,6%) u odnosu na isti period 2021. godine.

Takođe, drvna industrija je u prvoj polovini 2022. godine ostvarila izvoz veći za 37,68% u odnosu na isti period 2021. godine, dok je pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 437,93% i ostala je na približno istom nivou kao i 2021. godine, te broj zaposlenih iznosio je 2.317 radnika, što je više za 0,3% ili za 38 zaposlenih u odnosu na mart 2021. godine.

U oblasti industrije tekstila, kože i obuće u prvoj polovini 2022. godine u odnosu na isti period 2021. godine ostvaren je rast u dvije oblasti, proizvodnja odjeće (32,2%) i proizvodnja kože i proizvoda od kože (6,4%).

Takođe, industrija tekstila, kože i obuće u prvoj polovini 2022. godine u odnosu na isti period prošle godine bilježi rast izvoza od 26,31% u odnosu na isti period 2021. godine, dok je pokrivenost iznosila 106,68%.

Vlada Republike Srpske je prihvatila, te dala saglasnost da se potpišu: Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u institucijama pravosuđa Republike Srpske, Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti unutrašnjih poslova Republike Srpske, Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske, te Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti obrazovanja i kulture Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske je usvojila Odluku o 16. emisiji obveznica Republike Srpske za izmirenje obaveza po osnovu materijalne i nematerijalne štete nastale u periodu ratnih dejstava od 20. maja 1992. do 19. juna 1996. godine kojom je obuhvaćeno potraživanje za 310 lica u iznosu od 3.299.834 KM.

Obveznice će biti emitovane 1. septembra 2022. godine sa rokom dospijeća od 13 godina od dana emisije, periodom odgode isplate glavnice od tri godine (uračunat u rok otplate), godišnjom kamatnom stopom od 1,5%. Otplata glavnice (10 odsto) i isplata kamate na neotplaćenu glavnicu vrši se jednom godišnje.

Nakon emisije vlasnici ovih hartija od vrijednosti imaju mogućnost da ih prodaju na berzi i odmah naplate potraživanje po tržišnoj vrijednosti.

Vlada Republike Srpske usvojila je Odluku o osnivanju Javne ustanove Narodno pozorište Istočno Sarajevo, a kojom su utvrđeni djelokrug i način rada, organi upravljanja i rukovođenja, te druga pitanja od značaja za djelatnost i poslovanje Pozorišta, a u skladu sa Zakonom o pozorišnoj djelatnosti.

Do sada su Vlada Republike Srpske i Grad Istočno Sarajevo uložili oko pet miliona KM za izgradnju i opremanje Narodnog pozorišta Istočno Sarajevo.

Pozorišna djelatnost je veoma važan segment kulture i temelj svakog kulturnog i civilizovanog društva jer spaja prošlost sa sadašnjicom, povezuje različite civilizacije i trasira put u budućnost svakom civilizovanom društvu.

Osnivanjem Javne ustanove Narodno pozorište Istočno Sarajevo, Republika Srpska biće bogatija za još jednu republičku javnu ustanovu od značaja za razvoj i unapređivanje pozorišne djelatnosti u ovom djelu Republike ali i šire.    

Pozorište će obavljati poslove od opšteg interesa i značaja za Republiku Srpsku, a osniva se radi podsticanja razvoja i unapređivanja pozorišnog stvaralaštva i pozorišne djelatnosti.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o utvrđivanju programa/projekata od javnog interesa za Republiku Srpsku, koja se odnosi na dodjelu dijela raspoloživih sredstava u iznosu od 450.113,18 KM na osnovu Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele sredstava od igara na sreću, a koja su namijenjena za sufinansiranje/finansiranje programskih aktivnosti iz oblasti socijalne zaštite.

Pravilnikom o posebnim kriterijumima i postupku za raspodjelu sredstava od igara na sreću propisano je da sredstva od igara na sreću, čija je raspodjela u nadležnosti Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, mogu biti dodijeljena u cijelosti ili djelimično za finansiranje projekata za koje Vlada Repbulike Srpske svojim aktom, a na prijedlog Ministarstva, utvrdi da su od javnog interesa za Repbuliku Srpsku. Navedeni iznos sredstava iz ove Odluke biće dodijeljen za finansiranje/sufinansiranje programa/projekata centrima za socijalni rad, odnosno službama socijalne i dječije zaštite, kao i udruženjima građana: centri, odnosno službe za socijalni rad Milići, Čajniče i Srebrenica, zatim udruženja građana: Savez žena oboljelih od raka dojke Iskra Banja Luka, Udruženje mulitple skleroze regije Istočna Hercegovina, Dnevni centar za dnevno zbrinjavanje odraslih osoba sa posebnim potrebama od 18 do 47 godina starosti "Moja nada" Nevesinje, Centar za koordinaciju i podršku lica sa invaliditetom Istočne Hercegovine, Centar za društveni razvoj Fortuna grupa Banja Luka, Udruženje građana "Sloboda" Banja Luka, Udruženje mladih Čelinac, Opštinska organizacija Crvenog krsta Osmaci, Udruženje laringektomisanih pacijenata Republike Srpske Banja Luka, Udruženje transplantiranih Republike Srpske Banja Luka, Udruženje dijabetičara Prijedor, Udruženje građana za pomoć oboljelim od astme i KOPB "Anemona", Savez društava dobrovoljnih davalaca krvi Republike Srpske Trebinje, Savez paraplegičara oboljelih od dječije paralize i ostalih tjelesnih invalida Republike Srpske - Banja Luka, Savez gluvih i nagluvih Republike Srpske, Savez distrofičara Republike Srpske Banja Luka, Udruženje porodica i prijatelja osoba sa tuberoznom sklerozom i Udruženje građana "Institut za javnu upravu i javne politike" Doboj.

Prethodno, Komisija za raspodjelu sredstava namjenjenih za finansiranje projekata/programa imenovana rješenjem ministra je utvrdila listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata/programa po Javnom konkursu za raspodjelu sredstava od igara na sreću koja će biti raspoređena u 2022. godini, a od čega je Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite do sada izvršilo raspodjelu raspoloživih sredstava u ukupnom iznosu od 785.994,59 KM. Ovaj iznos sredstava je doznačen za finansiranje/sufinansiranje programa/projekata centrima za 54 nosioca programskih aktivnosti: centrima, odnosno službama socijalne i dječije zaštite, kao i savezima i udruženjima građana. Projekti/programi su u skladu sa definisanim politikama i opštim ciljevima Vlade, te usvojenim strategijama i opštim aktima: Strategija unapređenja društvenog položaja lica sa invaliditetom 2017-2026 i Strategije za unapređenje položaja starijih lica u Republici Srpskoj za period 2019-2028.

Vlada je donijela Odluku o načinu i postupku finansiranja projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja u Republici Srpskoj u 2021/2022 godini.

Odlukom se uređuje način i postupak, finansiranje i oblasti finansiranja projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja u Republici Srpskoj u okviru Finansijskog mehanizma za finansiranje projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja u 2021/2022. godini.

Kao rezultat zajedničkih aktivnosti Ministarstva uprave i lokalne samouprave, Ministarstva finansija, Investiciono-razvojne banke i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u oblasti lokalnog razvoja, 2014. godine je uspostavljen Finansijski mehanizam za integrisani i održivi lokalni razvoj kako bi se pružila podrška prioritetnim projektima jedinica lokalne samouprave, a u svrhu unapređenja kvaliteta života građana.

Imajući u vidu uspješnu realizaciju projekata podržanih u sklopu prethodnih ciklusa Finansijskog mehanizma, predloženom odlukom uspostavlja se pravni okvir kojim se uređuje način i postupak, finansiranje i oblasti finansiranja projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja u Republici Srpskoj u sklopu 8. godišnjeg ciklusa Finansijskog mehanizma 2021/2022. Sredstva za direktnu podršku realizaciji prioriteta utvrđenih strategijama razvoja jedinica lokalne samouprave obezbjeđuju se u okviru uspostavljenog Finansijskog mehanizma i iznose 400.000 KM, koje obezbjeđuje Vlada Republike Srpske iz sredstava klirinškog duga. Sredstva su bespovratna i korisnicima se dodjeljuju u skladu sa kriterijumima (eliminatornim, osnovnim i dodatnim) utvrđenim ovom odlukom. Korisnici sredstava Finansijskog mehanizma mogu biti jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća ili javne ustanove čiji osnivač je jedinica lokalne samouprave. Ovi korisnici mogu podnositi prijave za sufinansiranje projekata zajedno sa drugim jedinicama lokalne samouprave, organima republičke uprave, preduzetnicima, privrednim društvima, javnim ustanovama, ustanovama, lokalnim razvojnim agencijama, udruženjima građana i fondacijama, uz uslov da je jedinica lokalne samouprave, javno preduzeće ili javna ustanova čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave vodeći korisnik.

Dodjela sredstava u okviru uspostavljenog Finansijskog mehanizma vrši se na osnovu Javnog poziva koji raspisuje Investiciono-razvojna banka Republike Srpske, koja obavlja i funkciju Jedinice za implementaciju Finansijskog mehanizma. Projekte koji će se finansirati iz uspostavljenog Finansijskog mehanizma odobravaće Projektni odbor koji čine po jedan predstavnik Ministarstva finansija, Ministarstva uprave i lokalne samouprave i Banke, a iste će potvrđivati Vlada Republike Srpske.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 18.08.2022.

Naslov: Redakcija