Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Utvrđena neustavnost i nezakonitost odredbe člana 12. stav 3. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave

19.07.2019.


U Banjoj Luci je, 17. jula 2019. godine, održana Dvije stotine i četrdeset i peta sjednica Ustavnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) na kojoj je odlučivano, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima ovoga Suda, o saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata sa Ustavom, odnosno o saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonima Republike Srpske.

Tako je Ustavni sud, između ostalih odluka koje je usvojio na sjednici, donio i odluku broj U-53/18 kojom je utvrdio da sa Ustavom Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 21/1992 - prečišćen tekst, 28/1994 - Amandmani XXVI-XLIII, 8/1996 - Amandmani XLIV-LI, 13/1996 - Amandman LII, 15/1996 - ispr., 16/1996 - Amandman LIII, 21/1996 - Amandmani LIV-LXV, 21/2002 - Amandmani LXVI-XCII, 26/2002 - ispr., 30/2002 - ispr., 31/2002 - Amandmani XCIII-XCVIII, 69/2002 - Amandmani XCIX-CIII, 31/2003 - Amandmani CIV i CV, 98/2003 - Amandmani CVI-CXII, 115/2005 - Amandman CXIV, 117/2005 - Amandmani CXV-CXXI i 48/2011 - Amandman CXXII) i Zakonom o stvarnim pravima ("Sl. glasnik RS", br. 124/2008, 3/2009 - ispr., 58/2009, 95/2011, 60/2015 i 18/2016 - odluka US) nije u saglasnosti odredba člana 12. stav 3. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave("Sl. glasnik RS", br. 20/2012), kojeg je donio direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Osporavanom odredbom je propisano da se prodaja, odnosno opterećenje pravom građenja može izvršiti neposrednom pogodbom, s tim što cijena nepokretnosti koja se prodaje, odnosno koja se opterećuje pravom građenja, ne može biti niža od tržišne cijene te nepokretnosti. Ustavni sud je ocijenio da je ovakvim propisivanjem donosilac akta izašao iz okvira svojih zakonom utvrđenih ovlašćenja, jer je neposredno uredio sadržinu zakonskog instituta, s obzirom na to da je relevantnim odredbama Zakona o stvarnim pravima određeno da se ovakvim nepokretnostima može raspolagati samo na osnovu javnog konkursa, a izuzetno i neposrednom pogodbom u taksativno navedenim slučajevima. Shodno takvom normiranju, zaključio je Ustavni sud, došlo je do povrede ustavnog načela zakonitosti.

Ustavi sud je takođe donio i odluku broj U-71/18 kojom je utvrđeno da Odluka o izmjenama i dopunama Statuta JZU Dom zdravlja "Istočno Sarajevo" nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o sistemu javnih službi i Zakonom o lokalnoj samoupravi. Prema ocjeni Ustavnog suda, JZU Dom zdravlja "Istočno Sarajevo" bila je u obavezi da, prije donošenja osporene Odluke, na isti akt pribavi mišljenje Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i saglasnost načelnika Opštine Istočna Ilidža i Istočno Novo Sarajevo, kao suosnivača. Budući da u postupku donošenja predmetne Odluke nije pribavljeno mišljenje nadležnog ministarstva, kao i da je saglasnost na istu Odluku potpisalo neovlašćeno lice Opštine Istočna Ilidža, Ustavni sud je ocijenio da je usljed toga došlo do povrede ustavnog načela zakonitosti.

Ustavni sud je na istoj sjednici donio i odluku broj U-75/18 kojom je utvrđeno da Odluka o utvrđivanju plate funkcionera Opštine Šamac nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske, Zakonom o lokalnoj samoupravi i Zakonom o statusu funkcionera jedinica lokalne samouprave. Neustavnosti i nezakonitost navedenog podzakonskog opšteg akta Ustavni sud je našao u tome što isti akt od strane Skupštine Opštine Šamac, kao nadležnog organa, nije usaglašen u određenim rokovima sa relevantim naknadno donesenim zakonskim odredbama.

Ustavni sud je, pored navedenih odluka, donio odluke i u predmetima broj U-61/18, U-66/18, U-68/18 i U-27/19 kojima je odbacio ili odbio prijedloge, odnosno nije prihvatio inicijative za ocjenu ustavnosti pojednih odredaba Zakona o socijalnoj zaštiti, Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i ocjenu pojedinih podzakonskih akata.


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda, 17.07.2019.

Naslov: Redakcija