Zastava Srbije

NACRT ODLUKE O UPRAVLJANJU RIZIKOM LIKVIDNOSTI BANAKA: Banke će prema Nacrtu odluke, između ostalog, imati obavezu da donose i provode vlastite planove likvidnosti, koje će redovno revidirati i usklađivati sa definisanim planovima izvora finansiranja. Osim toga, banke će biti dužne da sačine planove za likvidnost za nepredviđene slučajeve poremećaja likvidnosti, kao i da izrade planove oporavka likvidnosti

19.06.2017.


Agencija za bankarstvo FBiH pripremila je Nacrt odluke o upravljanju rizikom likvidnosti banaka, kao dio provedbe Strategije za uvođenje Bazel III standarda u bankarski sistem.

O ovoj odluci bit će putem Udruženja banka BiH vođena rasprava sa bankarskim sektorom, a planirano je da bude okončana do kraja jula 2017. godine.

Banke u Bosni Hercegovini na ovaj način suočiće se sa novim zahtjevima u pogledu održavanja likvidnosti u sklopu Bazel III standarda, koji su uvedeni nakon uočenih slabosti finansijskih sistema i nedostataka Bazel II standarda, akumuliranih tokom svjetske finansijsko-ekonomske krize.

Banke će prema Nacrtu odluke, između ostalog, imati obavezu da donose i provode vlastite planove likvidnosti, koje će redovno revidirati i usklađivati sa definisanim planovima izvora finansiranja.

Osim toga, banke će biti dužne da sačine planove za likvidnost za nepredviđene slučajeve poremećaja likvidnosti, kao i da izrade planove oporavka likvidnosti.

Odluka o upravljanju rizikom likvidnosti banaka, između ostalog, nameće bankama obavezu osiguranja minimalnog koeficijenta pokrića likvidnosti (engl. Liquidity Coverage Ratio - LCR), koji predstavlja odnos između nivoa zaštitnog sloja likvidnosti i ukupnih neto likvidnosnih odliva tokom perioda stresa u trajanju od 30 kalendarskih dana.

Ukoliko dođe do pada LCR-a ispod 100% ili se očekuje njegov pad ispod 100%, banka mora bez odlaganja, odmah o tome obavijestiti Agenciju za bankarstvo navodeći razloge zbog kojih ne može ispuniti propisani LCR, a Agencija odlučuje da li se radi o stresnim uslovima ili ne, te u skladu s tim poduzima odgovarajuće supervizorske mjere.

Sa ciljem smanjenja rizika finansiranja tokom dužeg vremenskog perioda, banke su dužne osigurati odgovarajuće ispunjavanje dugoročnih obaveza pomoću niza instrumenata stabilnih izvora finansiranja u uobičajenim i stresnim uslovima. Tu su, između ostalih i dodatni mehanizmi za stalno praćenje izloženosti riziku likvidnosti.

Primjena novih regulatornih zahtjeva bit će harmonizirana na nivou bankarskog sektora u BiH, a u javnoj raspravi putem UBBiH zajednički će učestvovati entitetske agencije za bankarstvo.


IZVOR: Vebsajt eKapija, 18.06.2017.

Naslov: Redakcija