Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Ustavni sud ocjenio neustavnim više podzakonskih akata, i nije utvrdio neustavnost pojedinih odredaba zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i o uređenju prostora i građenju


18. maja 2016. godine, u Banjoj Luci održana je 207. sjednica Ustavnog suda Republike Srpske na kojoj je odlučivao, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima, o saglasnosti zakona i drugih opštih pravnih akata sa Ustavom i zakonima Republike Srpske, kao i u predmetima o rješavanju sukoba nadležnosti.

Tako je Ustavni sud u predmetu broj U-6/15 donio odluku da dijelovi odredaba člana 20. stav b. tačka 4. alineja 11. i 27. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave opštine Kostajnica, kao niti odredbe člana 48. stav 2. i člana 52. istog Pravilnika nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i zakonima. Navedenim dijelovima neusaglašenih odredaba osporenog Pravilnika, naime, propisani su uslovi za obavljanje pojedinih poslova u okviru opštinske uprave koji su u suprotnosti sa zakonom utvrđenim uslovima. Takođe, neustavnom i nezakonitom oglašena je i odredba kojom je načelniku opštine dato ovlašćenje da određuje poslove i zadatke koji predstavljaju tajnu i koji se ne mogu objavljivati, s obzirom da je zakonom takvo ovlašćenje dato skupštini jedinice lokalne samouprave. Naposljetku, istom odlukom utvrđeno je da je nesaglasna Ustavu i odredba kojom je propisano da će se postupci vezani za zasnivanje i prestanak radnog odnosa koji su započeti do dana stupanja na snagu ovog pravilnika okončati po odredbama istog pravilnika jer je njome, po ocjeni Suda, povrijeđena ustavna garancija o zabrani povratnog dejstva opštih akata.

Nadalje, odlukom broj U-16/15 Ustavni sud je utvrdio da Odluka o komunalnim taksama Skupštine Grada Bijeljina nije u saglasnosti sa Ustavom i Zakonom o komunalnim taksama ("Sl. glasnik RS", br. 4/2012). Neustavnost i nezakonitost osporene odluke se očituje u tome što je njen donosilac izašao iz okvira svojih zakonskih ovlašćenja, imajući u vidu da Zakon o komunalnim taksama ne daje mogućnost lokalnim skupštinama da samostalno utvrđuju druge kriterijume za određivanje različite visine komunalne takse za isti predmet taksene obaveze, mimo uslova koje on propisuje.

Ustavni sud je kao i više puta do sada iz identičnih razloga, i u predmetu broj U-40/15 utvrdio da član 105. stav 2. Statuta Javne zdravstvene ustanove "Apoteka Foča" nije u saglasnosti sa Ustavom. Utvrđena nesaglasnost se očituje u tome što je osporenom odredbom određeno da predmetni Statut stupa na snagu danom donošenja, a ne osam dana od dana njegovog objavljivanja kako to zahtjeva ustavna odredba člana 109. stav 1.

Pored navedenih, Ustavni sud je donio i odluke u predmetima broj U-1/15, U-4/15, U-15/15 i U-38/15, a kojima nije prihvatio inicijative za ocjenu ustavnosti i zakonitosti, jer nije našao da su osporeni akti ili pojedine njihove odredbe u nesaglasnosti sa Ustavom i zakonima Republike Srpske. Tako Ustavni sud nije utvrdio neustavnost pojedinih odredaba Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 134/2011, 82/2013, 96/2013 - odluka US i 103/2015) i Zakona o uređenju prostora i građenju ("Sl. glasnik RS", br. 40/2013, 2/2015 - odluka US, 106/2015 i 3/2016 - ispr.), kao i neustavnost i nezakonitost osporenih podzakonskih akata. Ustavni sud je, takođe, obustavio daljnje vođenje postupka rješavanja sukoba nadležnosti između određenih sudskih i upravnih organa u predmetima broj U-14/15 i U-55/15, jer je ovlašćeni podnosilac povukao dati prijedlog.


Izvor: Vebsajt Ustavnog suda Srpske, 18.05.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772