Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o akcizama u BiH

19.04.2021.


Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini, koji će biti dostavljen Parlamentarnoj skupštini na razmatranje po osnovnoj zakonodavnoj proceduri.

Cilj predloženog zakona je izjednačiti nastanak obaveze plaćanja akcize za poreske obveznike koji prometuju duhanske proizvode sa poreskim obveznicima koji prometuju druge akcizne proizvode.

Izmjenama i dopunom Zakona definira se obaveza nastanka plaćanja akcize na duhanske proizvode na isti način kao i za druge akcizne proizvode, što u praksi znači da će se plaćati prilikom prvog prometa ili uvoza proizvoda.

Prema sada važećem zakonu, akciza na duhanske proizvode se plaća prilikom preuzimanja akciznih markica, dok se kod drugih proizvoda plaća prilikom prvog prometa ili prilikom uvoza proizvoda. Praktično, to znači da se iznos akcize na duhanske proizvode plaćao čak i nekoliko mjeseci prije uvoza proizvoda ili njegovog puštanja u promet.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o grantu za tehničku pomoć između Bosne i Hercegovine, JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar i Evropske investicione banke (EIB) u vezi sa konsultantskim uslugama za nadzor nad radovima na izgradnji koridora 5c u BiH (poddionica Počitelj-Zvirovići) VB19-BIH-TRA-01.

Riječ je WBIF grantu (Investicioni fond za Zapadni Balkan) - doprinosu Evropske unije vrijednom dva miliona eura, koji će biti implementiran putem EIB-a, a namijenjen je finansiranju izvedbenog projekta za poddionicu Počitelj – Zvirovići, ukupne dužine 11,1 km na Koridoru 5c. Izvedbeni projekat je smjernica za novu aplikaciju za tehničku pomoć za nadzor nad radovima u iznosu od pet miliona eura.

Izgradnjom ove poddionice, uz podizanje sigurnosti i kapaciteta ceste, skratit će se putna udaljenost za oko pet km duž koridora sjever – jug između Počitelja i južne granice sa Hrvatskom pa se uz uštede vremena putovanja za oko 40%, između ostalog, očekuje i smanjenje saobraćajnih nesreća i zagađenosti zraka.

Ukupna vrijednost Projekta je 124.159.006 eura, od čega je zajam EIB-a 100 miliona eura, grant WBIF-a 5 miliona eura, vlastiti doprinos 17,159 miliona eura i grant WBIF-a od dva miliona eura – doprinos Evropske unije.

Prijedlog sporazuma sa Osnovama za njegovo zaključivanje bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnu proceduru, a za bh. potpisnika je predložen ministar finansija i trezora.

Vijeće ministara BiH je usvojilo Informaciju Ministarstva civilnih poslova o prihvatanju i utvrđivanju raspodjele donacije zaštitnih maski Savezne Republike Njemačke, namijenjene za podršku odgovoru na pandemiju COVID-19.

Savezna Republika Njemačka će putem Saveznog ministarstva zdravlja donirati Bosni i Hercegovini 6.500.000 zaštitnih maski (maske za filtriranje čestica i hirurške maske), ukupne vrijednosti 4.410.000 eura, kao podršku odgovoru na pandemiju COVID-19.

Ministarstvo civilnih poslova BiH zaduženo je za potpisivanje Izjave o donaciji u robi, te za prihvatanje i raspodjelu donacije, i to 500 hiljada maski za institucije BiH, a šest miliona maski bit će raspodijeljeno Republici Srpskoj, Federaciji BiH i Brčko distriktu BiH u skladu sa Odlukom o principima raspodjele međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje.

Vijeće ministara BiH sa četiri glasa za i pet protiv nije postiglo konsenzus u drugom krugu glasanja o Prijedlogu odluke o posebnim zaštitnim mjerama na uvoz određenih proizvoda porijeklom iz zemalja članica Evropske unije, a koju je predložilo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog za zaključivanje Memoranduma o saradnji u oblasti mladih između Ministarstva civilnih poslova BiH i Agencije za mlade i sport Republike Sjeverne Makedonije, s ciljem daljnjeg jačanja bilateralne saradnje.

Na ovaj način dvije države podstiču daljnji razvoj saradnje između omladinskih organizacija, uključujući, između ostalog, međusobnu razmjenu znanja, informacija i istraživačkih radova, te međusobne posjete delegacija mladih i predstavnika omladinsko – istraživačkog rada, kao i organiziranje zajedničkih radnih grupa mladih iz BiH i Sjeverne Makedonije.

Prijedlog za zaključivanje Memoranduma bit će dostavljen Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika je predložena ministrica civilnih poslova.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma između Vlade Republike Sjeverne Makedonije i Vijeća ministara Republike Albanije, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Crne Gore, Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o aranžmanima zemlje domaćina u vezi sa statusom Stalne organizacije Balkanskih medicinskih snaga i njenog osoblja.

Cilj sporazuma je da regulira status i omogući efikasno obavljanje dužnosti i funkcija Stalne organizacije Balkanskih medicinskih snaga i njenog osoblja, sa sjedištem u Skoplju.

Prijedlog sporazuma bit će dostavljen Predsjedništvu BiH a za bh. potpisnika je predložen ministar odbrane.

S obzirom na potrebu nastavka aktivnosti na definitivnom uspostavljanju Stalne organizacije Balkanskih medicinskih snaga, Predsjedništvu BiH je predloženo da odobri privremenu primjenu ovog sporazuma.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva sigurnosti o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu, uz korekciju na sjednici.

Službi za poslove sa strancima u prošloj godini prijavljeno je 16.190 nezakonitih migranata, što predstavlja smanjenje za oko 45% u odnosu na 2019.

Namjeru za podnošenje zahtjeva za azil izrazilo je njih 15.170, ali su zahtjev za azil podnijele samo 244 osobe ili 1,6% ukupnog broja migranata koji su iskazali namjeru, što i dalje ide u prilog činjenici da se zloupotrebljava sistem azila.

Najviše migranata u prošloj godini je bilo iz Afganistana (4.553 – 28%), Pakistana (3.879 – 24%), Bangladeša (2.740 – 17%), Maroka (1.460 – 9%) i Iraka (675 – 4%).

Granična policija BiH je evidentirala 11.658 osoba u pokušaju ili nezakonitom prelasku državne granice, što predstavlja povećanje za 34% u odnosu na 2019. godinu, a najbrojniji su bili državljani Pakistana i Afganistana.

Jačanje kapaciteta Granične policije BiH, Službe za poslova sa strancima i Sektora za imigraciju Ministarstva sigurnosti, te u području azila, kao i realizacija sporazuma o readmisiji i intenziviranje borbe protiv krijumčarenja migranata su ključna područja u oblasti migracija i azila.

Sigurnosni i humanitarni izazovi s kojima se BiH suočava u ovoj migrantskoj krizi dodatno su usložnjeni tokom prošle godine zbog COVIDA-19 i rizika prijenosa koronavirusa među migrantima.

Informacija će biti upućena Predsjedništvu BiH i Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o procjeni međuinstitucionalne saradnje tokom pandemije COVID-19, pripremljene na bazi istraživanja Ministarstva sigurnosti provedenog među institucijama i organima u BiH čiji predstavnici čine Koordinaciono tijelo BiH za zaštitu i spašavanje, međunarodnim institucijama, vladinim i nevladinim organizacijama u našoj zemlji.

Ministarstvo sigurnosti je na bazi ovog istraživanja identificiralo devet mjera koje nadležni organi trebaju provesti kako bi se podigao nivo spremnosti institucija i organizacija u BiH za odgovor na eventualne buduće nesreće i katastrofe.

Mjere, između ostalog, uključuju izmjene i dopune određenih zakonskih i podzakonskih akata u ovoj oblasti, jačanje institucionalne saradnje uz bolje funkcioniranje Kordinacionog tijela BiH za zaštitu i spašavanje, te isticanje potrebe da sve institucije na svim nivoima vlasti i organizacije koje djeluju u BiH moraju imati planove zaštite i spašavanja koji su međusobno povezani i osiguravaju uvezan mehanizam za djelovanje u slučaju nesreća i katastrofa.

Ministarstvo sigurnosti je zaduženo da u saradnji sa nadležnim institucijama i organima BiH, entitetskim i institucijama Brčko distrikta BiH koordinira aktivnosti na implementaciji mjera za poboljšanje koje su identificirane u procjeni međuinstitucionalne saradnje tokom pandemije COVID-19.

Zadužene su institucije i organi u Bosni i Hercegovini da u okviru svojih nadležnosti osiguraju implementaciju identificiranih mjera.

Ministarstvo sigurnosti će o implementaciji mjera dostaviti izvještaj Vijeću ministara BiH.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj Ministarstva pravde iz centralne baze podataka o počinjenim teškim krivičnim djelima u Bosni i Hercegovini u 2020. godini.

Prema Izvještaju, u centralnu bazu podataka prošle godine ukupno je dostavljeno 430 presuda, među kojima je najviše, i to 311 za krivično dijelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, dok se 100 presuda odnosi na pranje novca. Osam presuda dostavljeno je zbog krivičnog dijela "krijumčarenje ljudi", dok je njih šest za krivično djelo "izrada, nabavka, posjed, prodaja i davanje na upotrebu sredstava za krivotvorenje". Dvije presude u vezi su s "iskorištavanjm maloljetnika radi pornografije", a po jedna presuda dostavljena je za krivična djela "navođenje na prostituciju",,,otmica" i "upoznavanje djeteta sa pornografijom".

U centralnoj bazi podataka o presuđenim predmetima za sva krivična dijela za koja se vodi centralizacija u periodu od 2018. do 2020. evidentirane su 1.292. presude, i to 2018. godine njih 385, 2019. godine 477 i 2020. godine 430 presuda.

Vijeće ministara BiH razmotrilo je listu 14 najuspješnijih kandidata u postupku imenovanja članova Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije BiH (RAK), na prijedlog Ad hoc komisije Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure ovog imenovanja.

U skladu sa Zakonom o komunikacijama Vijeće ministara BiH je utvrdilo prijedlog liste na kojoj je sedam kandidata, a koja će biti upućena Parlamentarnoj skupštini BiH u proceduru imenovanja.

Na predloženoj listi su najbolje rangirani kandidati u proceduri koju je provela Ad hoc komisija Parlamentarne skupštine BiH, i to Antonio Beus, Vedran Škoro, Nasuf Hadžiahmetović, Vedran Buhovac, Elmir Huremović, Vladimir Jurišić i Slobodan Bošković.

Vijeće ministara upoznato je o Obavijesti o isteku mandata i pokretanju procedure za izbor i imenovanje direktora Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH.

Uz sedam glasova za i tri protiv u drugom krug glasanja nije postignut konsenzus o raspisivanju konkursa za ovu poziciju.

Na prijedlog Generalnog sekretarijata razmotren je Pregled realizacije zaključaka sa 62 sjednice Vijeća ministara BiH, koje su održane u periodu od 1. 1. do 31. 12. 2020. godine.

Pregledom su obuhvaćene 32 institucije Vijeća ministara BiH koje su realizirale 845 zaključaka od ukupno donesenih 929 ili 91%, a 84 zaključka nisu realizirana.

Zadužena su ministarstva i druge institucije koje nisu realizirale zaključke Vijeća ministara BiH da ih bez daljnjeg odgađanja u cijelosti provedu, o čemu će u najkraćem roku obavijestiti Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH, te da ubrzaju aktivnosti na realizaciji zaključaka koji se provode u dužem vremenskom periodu ili zahtijevaju saradnju s drugim institucijama.

Zaključeno je da i ubuduće realizacija zaključaka Vijeća ministara BiH treba biti prioritet.


IZVOR: Vebsajt Vijeća ministara BiH, 15.04.2021.

Naslov: Redakcija