Zastava Srbije

VLADA FBIH: Sačiniti Prednacrt zakona o javno-privatnom partnerstvu

19.02.2021.


Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Sarajevu, usvojila Strategiju razvoja Federacije BiH 2021.- 2027. koja će biti dostavljena Paralamentu FBiH radi razmatranja i konačnog donošenja.
 
Riječ je o integrisanom, multisektorskom strateškom dokumentu koji definira javne politike i usmjerava socioekonomski razvoj na teritoriji FBiH u narednih sedam godina. Ona je osnov za izradu mandatnih i godišnjih programa rada Vlade FBiH, programa javnih investicija (PJI), trogodišnjih i godišnjih planova rada federalnih ministarstava i institucija, dokumenta okvirnog budžeta (DOB) i godišnjeg budžeta. Strategija je podloga za usklađivanje i izradu sektorskih i strategija razvoja kantona i jedinica lokalne samouprave.
 
Ovim dokumentom su definisana četiri strateška cilja i 18 prioriteta, a unutar ciljeva i prioriteta je definisano 78 mjera za implementaciju.
 
Prvi cilj naveden ubrzan ekonomski razvoj utemeljen na povećanju produktivnosti i zaposlenosti, a drugi prosperitetan i inkluzivan društveni razvoj. Kao treći je naznačen resursno efikasan i održiv razvoj, a četvrti je ubrzan društveni i ekonomski razvoj uz istodobno postizanje okolišne održivosti.
 
Izdvojeno je i devet ofanzivnih mjera koje najznačajnije utiču na rast privrede i zaposlenosti, što je razlika u odnosu na sve dosadašnje strateške dokumente u FBiH. Puna implementacija ovih devet mjera donosi rast BDP-a u od 9,2 do 13,7 posto godišnje. Prema procjenama, za implementaciju ovih mjera neophodno je obezbijediti oko 530 miliona KM u toku sedam godina, odnosno 75 miliona KM godišnje).
 
Inače, u procesu izrade Strategije i konsultacija bilo je uključeno oko 1.400 učesnika, što predstavlja novinu u odnosu na sve dosad urađene strateške dokumente Federacije BiH.
 
Strategija je pripremljena uz tehničku podršku Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), koji predstavlja zajednički projekat Vlade Švicarske i Razvojnog programa UN-a u BiH (UNDP). Podršku integriranju Ciljeva održivog razvoja u proces izrade Strategije pružila je Vlada Kraljevine Švedske. U pripremi analize stanja i definiranju mjera u oblasti pametne specijalizacije podršku je dala je Vlada Republike Češke u okviru partnerstva s UNDP-om za Ciljeve održivog razvoja. Dodatnu podršku je pružio njemački GIZ, koji u ime vlada Njemačke i Ujedinjenog Kraljevstva provodi "Program jačanja javnih institucija u BiH".
 
Budući da Federacija BiH dosad nije imala strategiju razvoja, Federalna vlada je Odluku o izradi ovog važnog dokumenta donijela na 156. sjednici održanoj 13.9.2018. godine.
 
Vlada FBiH je usvojila Strategiju upravljanja dugom od 2021. do 2023. godine, koja predstavlja sažetak glavnih načela i smjernica za politike upravljanja dugom Federacije BiH u promatranom razdoblju i temelji se na postojećem portfelju duga Federacije BiH, Programu javnih investicija Federacije BiH 2021.-2023. i Dokumentu okvirnog proračuna Federacije BiH za to razdoblje. Strategija sadrži planove financiranja potreba Vlade FBiH u naredne tri godine na vanjskom i unutarnjem tržištu, te indikativne mjere i alate potrebne za dostizanje usvojenih strategijskih ciljeva.
 
Ti ciljevi su osiguranje sredstava za financiranje vladinih potreba uz prihvatljive troškove i rizike u srednjem i dugom roku, te razvoj domaćeg tržišta vrijednosnih papira.
 
S ciljem jednoobraznosti strategija na svim razinama u Bosni i Hercegovini, pretpostavke troškova i cijena, za razdoblje koji pokriva Strategija, urađene su u suradnji s ministarstvima financija Bosne i Hercegovine i Republike Srpkse, te Direkcijom za financije Brčko Distrikta BiH.
 
Srednjoročna strategija upravljanja dugom Vlade FBiH obuhvata portfelj duga kojim upravlja Vlada FBiH koji je odobrio Parlament BiH, odnosno ukupni vanjski dug FBiH, uključujući i onaj dio vanjskog duga koji je ugovoren radi proslijeđivanja krajnjim korisnicima, kao i ukupan unutarnji dug.
 
Portfelj duga koji je razmatran u Strategiji u iznosu od 5.832,6 milijuna KM (3.662,4 milijuna dolara) ili 26,40 posto BDP-a FBiH, a sastoji se od vanjskog duga od 4.982,7 milijuna KM (3.128,7 milijuna dolara) ili 85,43 posto, te unutarnjeg od 849,9 milijuna KM (533,6 milijuna dolara) ili 14,57 posto portfelja duga.
 
Portfelj duga ima relativno nisku ponderiranu prosječnu kamatnu stopu od 1,5 posto, a prosječno vrijeme dospijeća za unutarnji dug je 3,3 godine, a za vanjski 6,2 godine.
 
Na osnovu postojećeg portfelja duga, očekivanog makroekonomskog okvira u trogodišnjem razdoblju, dostupnih izvora financiranja, a uzimajući u obzir pretpostavke budućih cijena i troškova zaduživanja, pripremljeno je nekoliko alternativnih strategija.
 
Federalna vlada je usvojila i izvješće o provedbi Strategije upravljanja dugom u 2020. godini.
 
Oba usvojena dokumenta bit će objavljena na web stranici Federalnog ministarstva financija i biti upućena Parlamentu FBiH radi informiranja.
 
Federalna vlada se upoznala sa informacijom o izradi teksta Zakona o javno-privatnom partnerstvu Federacije BiH.
 
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zaduženo je da radnu verziju teksta Zakona o javno-privatnom partnerstvu FBiH uputi federalnim ministarstvima finansija, prometa i komunikacija, prostornog uređenja, razvoja, poduzetništva i obrta, okoliša i turizma, te zdravstva, kao i Agenciji za privatizaciju u FBiH, koji su u obavezi svoja mišljenja sa eventualnim primjedbama, prijedlozima i sugestijama dostaviti u roku od 30 dana od dana. Ovo ministarstvo je zaduženo i da, nakon isteka roka za dostavu mišljenja, sačini tekst Prednacrta zakona o javno-privatnom partnerstvu i u roku od 30 dana uputi ga na davanje mišljenja u skladu s Poslovnikom o radu Vlade FBiH.

Vlada FBiH je donijela Odluku o pokretanju procesa izrade Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2021.-2027., kao multisektorskog strateškog dokumenta koji sadržavati prioritete i razvojne pravce definirane u relevantnim domaćim i međunarodnim dokumentima.
 
Nosilac izrade Strategije je Gender Centar FBiH, uz učešće Federalnog zavoda za programiranje razvoja. Učesnici u procesu izrade Strategije su i nadležne institucije FBiH, kantona i jedinica lokalne samouprave, te relevantni partneri.

Vlada Federacije BiH je usvojila Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele tekućih transfera utvrđenih Budžetom FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta. Raspodjela sredstava vršit će se u skladu sa općim i posebnim kriterijima.
 
Za programe u sklopu transfera za obnovu kulturnog i graditeljskog nasljeđa planirano je ukupno 720.000 KM, za kulturu od značaja za Federaciju BiH 1.480.000 KM, a za institucije nauke i kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu 650.000 KM. Također je planirano i 1.420.000 KM za transfer za sport od značaja za FBiH, kao i 400.000 KM za mlade.
 
Ova sredstva će biti dodijeljena na osnovu javnog poziva, a pojedinačne ugovore o njihovoj dodjeli s korisnicima potpisuje federalna ministrica kulture i sporta. Korisnici su obavezni dodijeljena sredstva koristiti namjenski i o tome dostaviti izvještaj, a komisija Federalnog ministarstva kulture i sporta vršit će kontrolu utroška.

Vlada Federacije BiH je razmatrala i prihvatila incijativu za izradu i donošenje Zakona o Gradu Konjic, koju je podnijela Općina Konjic. U obrazloženju inicijative je navedeno da Općina Konjic ima bogato kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe, te da je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH i u posljednjih nekoliko godina iz ove općine na listu uvrstila više od 50 spomenika od izuzetne kulturne i historijske važnosti.
 
Utvrđeno je da Općina Konjic ispunjava jedan od uslova da gradom bude proglašena kao općina koja je od posebnog historijskog i kulturnog značaja, a u skladu s članom 5. stav 4. Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH. Za izradu Nacrta ovog zakona Vlada je odredila Federalno ministarstvo pravde.

Vlada FBiH je usvojila pregled naplate poreznih prihoda i doprinosa na teritoriju FBiH za siječanj 2021. godine, kada je ukupna razina ostvarenja prihoda po osnovi neizravnih i izravnih poreza, te socijalnih doprinosa iznosila 568,1 miljun KM, što je za 8,4 posto manje u uporedbi sa istim mjesecom prethodne 2020. godine.
 
Uzimajući u obzir da je ukupna godišnja naplata prihoda na kraju pandemijom pogođene 2020. godine, u uporedbi s godišnjom naplatom iz 2019. godine bila manja za 7,1 posto, bilo je potrebno osvrnuti se i na uporedbu ostvarenja za siječanj 2021. godine sa ostvarenjem iz siječnja 2019. godine. Tako je, na razini siječnja, negativna mjesečna razlika u naplati za 2021. godinu u odnosu na isti mjesec 2019. godine znatno niža i iznosi 3,7 posto. Iako je riječ tek o početku godine i uzorku od svega jednog mjeseca, kako je obrazloženo, ovaj pokazatelj ipak može ići u prilog postepenom vraćanju naplate prihoda prema razini ostvarenja iz 2019. godine.

Vlada FBiH je prihvatila Preporuke Europske komisije nakon održanog 4. sastanka Posebne skupine za reformu javne uprave i donijela zaključke kojim podržava vodeću ulogu Ureda koordinatora za reformu javne uprave Vijeća ministara BiH kao centralnog koordinacijskog tijela za izradu, praćenje i implementaciju cjelodržavnih strateških dokumenata iz oblasti reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini.
 
Predstavnici Vlade FBiH, federalnih ministarstava i drugih federalnih organa uprave zaduženi su da u radnim grupama iz oblasti reforme javne uprave dosljedno zastupaju stavove Vlade FBiH na sastancima u okviru svojih tematskih radnih grupa.
 
Vlada FBiH je dala saglasnost za usvajanje Izvještaja o ostvarenju Programa rada i Finansijskog plana Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2020. godinu, u kojoj su ostvareni tekući prihodi, odnosno rashodi od 31.510.026 KM.
 
Korisniku eksploatacije Vlada je dozvolila ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine nepotpuno eksproprisane rješenjem Službe za prostorno uređenje komunalne djelatnosti, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Općine Prozor-Rama od 12.5. i 1.7.2020. godine, a u svrhu izgradnje dalekovoda. Također, korisniku eksproprijacije dozvoljen je ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane rješenjem Grada Mostara putem Odjela za finansije i nekretnine - Služba za nekretnine od 10.6.2020. godine, radi izgradnje dionice autoceste na Koridoru Vc.
 
Vlada Federacije BiH prihvatila je mišljenja na Plan aktivnosti odgovora na teroristički čin i otklanjanje posljedica i Standardne operativne procedure odgovora na teroristički čin (SOP), s prilozima mišljenja koje su na ovaj plan dali Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, Federalno ministarstvo zdravstva i Federalna uprava civilne zaštite.
 
Usvojeni su izvještaji o radu Gender Centra FBiH i Federalne uprave civilne zaštite za 2020. godinu.
 
Usvojena je i informacija o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih korisnicima u 2020. godini iz dijela prihoda ostvarenih na osnovu naknada za priređivanje igara na sreću koju je pripremilo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.
 
Vlada je usvojila i informaciju Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH od 10.2.2021 godine, o zaključivanju Aneksa ugovora o zakupu poslovnog prostora za smještaj federalnih ministarstava koja imaju sjedište u Mostaru za 2021. godinu.
 
Federalna vlada je sazvala i utvrdila tekst obavještenja o sazivanju Skupštine Feroelektra d.d. Sarajevo.

Vlada Federacije BiH dala je prethodnu saglasnost Nadzornom odboru privrednog društva "Konfekcija Borac" d.d. Travnik za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti direktora društva, zbog isteka perioda na koji je imenovan. Data je prethodna saglasnost ovom nadzornom odboru za donošenje imenovanje Seada Čole za vršioca dužnosti direktora društva, do okončanja konkursne procedure, a najduže do dvanaest mjeseci.
 
Prethodne saglasnosti date su Nadzornom odboru privrednog društva "KTK Visoko" d.d. Visoko za razrješenje vršioca dužnosti direktora društva, zbog isteka perioda na koji je imenovan, te za imenovanje Senada Bilalovića za vršioca dužnosti direktora društva, do okončanja konkursne procedure, a najduže do dvanaest mjeseci.
 
Vlada dala je prethodnu saglasnost Skupštini "Operatora - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora ovog društva, zbog isteka perioda na koji su imenovani. Prethodna saglasnost ovoj skupštini je data i na prijedlog za imenovanje Amera Kape, Esada Hasanovića i Miroslava Rozića za vršioce dužnosti članova ovog odbora, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.
 
Federalna vlada je izmijenila Rješenje o formiranju Federalnog operativnog štaba za pitanje migracija i za šefa ovog štaba imenovala Enesa Memića.
 
Za člana Radne grupe za izradu 14. i 15. periodičnog izvještaja po Međunarodnoj konvenciji o eliminaciji rasne i svih oblika diskriminacije je nominovan Damir Šapina.
 
Vlada FBiH je donijela odluke o raspisivanju javnog oglasa i utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje predsjednika i dva člana Upravnog odbora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju. Donesene su i odluke o raspisivanju javnog oglasa i utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Operatora, te imenovane su komisije za provođenje ovih postupaka.
 
Vlada je dala prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP "Autoceste Federacije BiH" d.o.o. Mostar, zbog isteka mandata, kao i za imenovanje Dobroslava Galića, Bilala Tulumovića, Ante Vrdoljaka, Muhidina Zuke i Zlatana Lovrića za vršioce ovih dužnosti, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.
 
Data je prethodna saglasnost za razrješenje vršilaca dužnost i članova Nadzornog odbora JP "Ceste Federacije BiH" d.o.o. Sarajevo, zbog isteka mandata. Također je data i prethodna saglasnost za imenovanje Anisa Krivića, Sulejmana Bećirevića, Daliborke Marić, Željka Petrovića i Mustafe Abdulahovića za vršioce dužnosti članova ovog nadzornog odbora, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.
 
Za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava i javnih preduzeća opunomoćeni su Dijana Bukovac ("Feroelektro" d.d. Sarajevo) i Renato Škrobo ("Hrvatske telekomunikacije" d.d. Mostar).


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 18.02.2021.

Naslov: Redakcija