Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

NACRT ZAKONA O RUDARSTVU - Tekst propisa


NACRT ZAKONA O RUDARSTVU

GLAVA I

OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

(1)  Ovim zakonom uređuju se uslovi i način eksploatacije mineralnih sirovina, izgradnja, korišćenje i održavanje rudarskih objekata, rudarski projekti, rudarska geodetska mjerenja i planovi, mjere zaštite i druga pitanja koja se odnose na eksploataciju mineralnih sirovina, kadrovski uslovi za obavljanje određenih poslova u rudarstvu, kao i uslovi za izdavanje i oduzimanje licenci u rudarstvu.

(2)  Odredbe ovog zakona ne odnose se na plansko dislociranje šljunka i pijesaka iz korita rijeka, sa obala rijeka i vodnog zemljišta, koje se vrši u skladu sa odredbama Zakona o vodama.

Član 2.

Cilj ovog zakona je upravljanje mineralnim sirovinama radi postizanja racionalne i održive eksploatacije mineralnih sirovina, postizanja društvenog i privrednog razvoja, kao i zaštite rudnog bogatstva.

Član 3.

Pojmovi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:

1)    "rudnik" je ograničeni prostor na površini ili ispod površine zemlje gdje se vrši eksploatacija mineralnih sirovina,

2)    "mineralne vode" su podzemne vode koje sadrže više od 1 g/l rastvorenih mineralnih sirovina,

3)    "termalne vode" su podzemne vode čija je temperatura jednaka ili veća od 20 °S,

4)    "termomineralne vode" su podzemne vode koje po svom sadržaju istovremeno imaju karakteristike termalnih i mineralnih voda,

5)    "geotermalni energetski izvor" je izvor toplote uslovljen zemljinom toplotom koja se odražava kroz termalne fluide i toplotni efekat stijena,

6)    "podzemna eksploatacija" su metode izvođenja rudarskih radova na otvaranju, razradi, pripremi, otkopavanju, bušenju i miniranju, izradi podzemnih prostorija, transportu, izvozu, provjetravanju u podzemnim prostorijama i na otkopima, odvodnjavanju uz pridržavanje mjera bezbijednosti i zdravlja na radu i mjera zaštite životne sredine,

7)    "površinska eksploatacija" su metode izvođenja rudarskih radova na pripremi, otvaranju, bušenju i miniranju, otkopavanju, transportu, odlaganju, odvodnjavanju, provjetravanju i rekultivaciji na površinskim kopovima i odlagalištima, uz pridržavanje mjera bezbijednosti i zdravlja na radu, mjera zaštite od požara i mjera zaštite životne sredine,

8)    "jama" jeskup podzemnih rudarskih prostorija u jednom ležištu,

9)    "površinski kop" je skup površinskih rudarskih prostorija,

10) "jalovina" je čvrsti otpad ili mulj nastao pri otkopavanju mineralnih sirovina površinskom eksploatacijom ili podzemnom eksploatacijom, odnosno otpad koji preostaje nakon obrade mineralne sirovine postupcima odvajanja (drobljenje, mljevenje, klasiranje, flotacija i ostali fizičko – hemijski postupci), koji se preduzimaju radi izdvajanja korisne mineralne sirovine,

11) "flotacijska jalovina" je rudarski otpad dobijen u procesu flotacije mineralne sirovine,

12) "odlagalište" je prostor predviđen za odlaganje rudarskog otpada u čvrstom ili tečnom stanju ili u obliku rastvora i suspenzija,

13) "rekultivacija zemljišta" je dovođenje zemljišta u zadovoljavajuće stanje nakon završene eksploatacije mineralnih sirovina na dijelu zemljišta gdje je obavljana eksploatacija, posebno u pogledu kvaliteta tla, poljoprivrednih kultura, životinjskog svijeta, prirodnih staništa, voda, šuma i korisne upotrebe zemljišta,

14) "fabrički izrađena rudarska mehanizacija" su rudarski objekti koji se samostalno mogu koristiti i kao takvi su predviđeni rudarskim projektom (damperi, kamioni, bageri, utovarači, buldožeri, mobilne drobilice i druga mehanizacija),

15) "radno iskustvo" je iskustvo stečeno nakon završene škole na poslovima odgovarajućeg zanimanja u rudarstvu,

16) "koncesionar" je pravno lice osnovano u skladu sa propisima Republike, koje izvršava ugovor o koncesiji za eksploataciju mineralnih sirovina,

17) "koncesiona naknada" je naknada koju plaća koncesionar koncendentu za korišćenje mineralne sirovine u skladu sa ugovorom o koncesiji,

18) "priprema mineralnih sirovina" su svi procesi usitnjavanja mineralnih sirovina (drobljenje, prosijavanje, mljevenje, klasiranje), koncentracije i/ili separacija korisnih minerala od jalovine (ručno ili automatsko odabiranje, gravitacijska, flotacijska, magnetska i elektrostatička koncentracija, luženje mineralnih sirovina i iskopina i dalje pripremanje rastvora u cilju koncentracije korisnih komponenti), odvodnjavanje proizvoda koncentracije odnosno separacije (zgušnjavanje, filtriranje i sušenje), kao i svi procesi hidrotransporta pulpe, pepela i/ili koncentrata, odlaganje flotacijske jalovine i okrupnjavanja mineralnih sirovina i koncentrata (peletizacija i briketiranje), separacije pijeska, šljunka i kamena, kao i procesi primarne pripreme ukrasnog i drugog kamena,

19) "diplomirani inženjer" je lice sa stečenim visokoškolskim zvanjem diplomiranog inženjera odgovarajuće struke, odnosno lice koje je završilo prvi ciklus visokog obrazovanja u određenoj naučnoj oblasti u trajanju od četiri godine i koje je steklo 240 bodova po Evropskom sistemu za prenos bodova (ECTS),

20) "rudarstvo" je privredna djelatnost koja se bavi dobijanjem, odnosno vađenjem mineralnih sirovina i obuhvata istraživanje, eksploataciju i pripremu mineralnih sirovina za industrijsku upotrebu,

21) "mineralni resursi" su ekonomski interesantne koncentracije ili pojave mineralnih sirovina u ili na zemljinoj kori, u takvoj formi i sa takvim kvalitetom i količinom da postoje realni izgledi za ekonomičnu eksploataciju,

22) "rezerve mineralnih sirovina" su geološki utvrđene količine mineralnih sirovina u nekom ležištu za koje je utvrđeno da se pri određenim tehničkim, tehnološkim i ekološkim uslovima mogu ekonomično eksploatisati,

23) "rudarski otpad" je otpad nastao od ekstraktivne industrije, odnosno otpad nastao prilikom eksploatacije, pripreme i skladištenja mineralnih sirovina, kao i otpad dobijen u procesu pripreme rude koji podrazumijeva mehanički, fizički, biološki, toplotni ili hemijski postupak (izmjena dimenzija, separacija i izluživanje, prerada ranije odbačenog otpada), isključujući topljenje, termo procese proizvodnje (osim pečenja krečnjaka) i metalurške procese, kao i naftna isplaka,

24) "izvođač radova"je pravno lice koje posjeduje licencu izdatu u skladu sa odredbama ovog zakona, a koje koncesionar angažuje za izvođenje određenih rudarskih radova,

25)  "rudarski dnevnik" je dokument o toku gradnje rudarskih objekata kojim se dokazuje usklađenost uslova i načina gradnje, odnosno izvođenja pojedinih radova sa tehničkim rješenjima i zahtjevima iz projektne dokumentacije,

26) "zaštitni stub"je područje u kojem nije dozvoljeno otkopavanje mineralnih sirovina, kojim se štite podzemni i objekti na površini i dobra od opšteg značaja.

27) "otkrivka" je količina zemlje koja se mora ukloniti da bi se došlo do korisne mineralne sirovine,

28) "rudarski istražni rad"je rudarski rad koji se izvodi u cilju istraživanja ležišta mineralnih sirovina,

29) "pripremne radnje na otvaranju ležišta" su radnje koje se preduzimaju u cilju stvaranja uslova za nesmetano otvaranje površinskog kopa (krčenje šuma, izmeštanje puteva, regulisanje reka, jezera, bara i drugo)

30) "rudarska metoda rada" je metoda kod koje se primenjuje tehnologija određena tehničkim propisima i propisima iz oblasti zaštite na radu u rudarstvu,

31) "rudno zemljište" je prostor na kome su utvrđene rezerve mineralne sirovine, kao i prostor za izgradnju rudarskih objekata,

Član 4.

Rudnim bogatstvom, smatraju se sve organske i neorganske mineralne sirovine u čvrstom, rastresitom, tečnom i gasovitom stanju ili u prirodnim rastvorima, koje se nalaze u primarnom ležištu, u nanosima i odlagalištima i tehnogene sirovine (u daljem tekstu: mineralne sirovine).

Rudno bogatstvo je dobro od opšteg interesa u svojini Republike Srpske (u daljem tekstu: Republika) i na njemu se može steći pravo korišćenjapod uslovima i na način utvrđen zakonom kojim se uređuje oblast koncesija.

Za korišćenje rudnog bogatstva plaća se naknada u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast koncesija.

Član 5.

Mineralnim sirovinama smatraju se:

1)    sve vrste uglja, ugljovodonika (nafta i zemni gas) i ostali prirodni gasovi, asfalt,uljni škriljci i radioaktivne rude,

2)    metalične mineralne sirovine i njihova upotrebljiva jedinjenja,

3)    nemetalične mineralne sirovine, sirovine za industrijsku preradu i za dobijanje građevinskog materijala,

4)    sve vrste soli i sonih voda,

5)    vode ispod površine zemlje: mineralne, termomineralne, geotermalni izvori, termalne vode i gasovi koji se sa njima javljaju (u daljem tekstu: podzemne vode),

6)    tehnogene mineralne sirovine koje su rezultat eksploatacije i prerade mineralnih sirovina i

7)    sve druge mineralne sirovine prirodnog porijekla.

Član 6.

Rudarski objekti, postrojenja i uređaji (u daljem tekstu: rudarski objekti) su:

1)    objekti, postrojenja i uređaji u sastavu rudnika koji su vezani za tehnološki proces rudarskih istražnih radova, eksploatacije, pripreme, obogaćivanja i oplemenjivanja mineralnih sirovina, odlaganje otkrivke i jalovine, šljake, pepela i odlaganje mineralnih sirovina na deponijama za homogenizaciju,

2)    uređaji namijenjeni svim fazama tehnoloških procesa podzemne i površinske eksploatacije,

3)    objekti za zaštitu rudnika od podzemnih i površinskih voda,

4)    objekti na naftnim i gasnim poljima koji su neposredno vezani za tehnološki proces eksploatacije i transporta nafte, gasa i podzemnih voda,

5)    objekti za podzemno skladištenje prirodnog gasa i sirove nafte,

6)     objekti postrojenja i uređaji, koji čine cjelinu sa električnom mrežom rudnika,

7)    glavni i pomoćni magacini eksploziva i eksplozivnih sredstava,

8)     objekti, postrojenja i uređaji za eksloataciju podzemnih voda ili drugih mineralnih sirovina cijevnim sistemom i bušotinama,

9)    industrijski kolosijci, viseće žičare, putevi i motorna vozila za prevoz mineralne sirovine u ležištu i od ležišta do objekata za obogaćivanje, oplemenjivanje i odlagališta ako se za prevoz ne koristi javna saobraćajnica, radionice rudnika koje služe za remont i održavanje opreme u tehnološkom procesu istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina koje se nalaze u proizvodnom krugu privrednog društvai

10) lampare, garderobe sa kupatilima, prostorije za smještaj i održavanje sredstava lične zaštite, samospasioca, stanica i instrumenata za kontrolu gasova, pare, prašine i mikroklime.

Član 7.

Rudarskim radovima smatraju seradovi:

1)    na izradi bušotina u svrhu eksploatacije mineralne sirovine, izradi etaža i horizontalnih, kosih i vertikalnih jamskih prostorija,

2)    na izradi, izgradnji i rekonstrukciji rudarskih objekatau zemlji i na njenoj površini,

3)    na pripremi, otvaranju i eksploataciji ležišta mineralne sirovine,

4)    na pripremi, preradi, obogaćivanju i oplemenjivanjumineralne sirovine,

5)    na odlaganju rudarskog otpada i deponovanju korisne mineralne sirovine,

6)    koji se obavljaju u cilju istraživanja mineralne sirovine (usjeci, zasjeci, potkopi i drugo),

7)    sve vrste miniranja na površini i/ili ispod zemlje, primarna i sekundarna miniranja i sva masovna miniranja, kod otkopnih i drugih rudarskih radova,

8)    izrada tunela, galerija i drugih podzemnih prostorija, nasipa, usjeka, deponija, odlagališta, etažnih puteva, odvodnih kanala i građevinskih objekata rudarskim metodama rada na površini i/ili ispod površine zemlje, jamskih iskopa, kao i podgrađivanja u toku izvođenja rudarskih istražnih radova i eksploatacije mineralne sirovine i etažnih i drugih puteva u eksploatacionom polju,

9)    na odvodnjavanju i ispumpavanju voda u okviru eksploatacionog polja,

10) rudarskih geodetskihi seizmičkih mjerenja,

11) na rekonstrukciji i održavanju rudarskih prostorija poslije prekida eksploatacije mineralne sirovine,

12) na zatvaranju rudarskih objekata, sanaciji i rekultivaciji zemljišta oštećenog rudarskim radovima,

13) na sanaciji i rekultivaciji napuštenih istražnih prostora, površinskih kopova i rudnika rudarskim metodama rada,

14) na montaži, tehničkoj zaštiti, održavanju, popravkama, prepravkama i tehničkoj kontroli rudarskih objekatai

15) koji se izvode radi zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite životne sredine.

Član 8.

(1)  Strategija upravljanja mineralnim sirovinama (u daljem tekstu: Strategija) utvrđuje mjere i aktivnosti koje se preduzimaju radi ostvarenja strateških dugoročnih ciljeva u oblasti geoloških istraživanjai eksploatacije svih vrsta mineralnih sirovina.

(2)  Strategijom seodređuju dogoročni ciljevi razvoja rudarstva i geoloških istraživanja mineralnih sirovina.

(3)  Strategiju donosi Narodna Skupština Republike Srpske na prijedlog Vlade Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada) za period od deset godina.

(4)  Radi provođenja Strategije iz stava 1. ovog člana Vlada donosi Akcione planove za upravljanje mineralnim sirovinama.

(5)  Jedinice lokalne samouprave dužne su da svoje razvojne dokumente usklađuju sa Strategijom.

GLAVA II

EKSPLOATACIJA MINERALNIH SIROVINA

 1. 1.    Uslovi i način izvođenja

Član 9.

(1)   Eksploatacijom mineralnih sirovina, u smislu ovog zakona, smatra se izvođenje radova na pripremi, provjetravanju,otvaranju,razradi, otkopavanju, transportu, odlaganju, odvodnjavaju, obogaćivanju i oplemenjivanju mineralnih sirovina, kao i izvođenje drugih rudarskih radova u zemlji i na njenoj površini.

(2)   Eksploatacijom voda ispod površine zemlje smatraju se radovi na izradi eksploatacionih bušotina, kaptaža i vodozahvata, a eksploatacijom nafte i zemnih gasova smatraju se:radovi na izradi eksploatacionih bušotina,radovi na separaciji nafte i gasa, pripremi nafte i gasa na eksploatacionom polju za transport i uskladištenje, izdvajanje prirodnih tečnih gasova u degazolinažama i sličnim postrojenjima na eksploatacionom polju, kao i transport ovih sirovina sabirnim naftovodima i gasovodima na eklsploatacionom polju.

Član 10.

Za eksploataciju mineralnih sirovina potrebna je koncesija, koja se dodjeljuje u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast koncesija.

Član 11.

(1)   Eksploataciju mineralnih sirovina može da obavlja pravno licekojeposjeduje licencu za obavljanje poslova eksploatacije u oblasti rudarstva.

(2)   Licencu iz stava 1. ovog člana ministar, na prijedlog komisije, izdaje pravnom licu koje:

1)    je upisano u registar poslovnih subjekata kod nadležnog registarskog suda za obavljanje te djelatnostii s njom povezanih djelatnosti,

2)    za obavljanje poslova tehničkog rukovođenja rudarskim radovima, nadzora i drugim stručnim poslovima ima u radnom odnosu sa punim radnim vremenom, u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi, radnike koji ispunjavaju propisane uslove u pogledu vrste i stepena školske spreme, radnog iskustva i ovlašćenja za obavljanje tih poslova,

3)    ispunjava uslove u pogledu tehničke opremljenosti, zaštite na radu, zaštite i unapređenja životne sredine,

4)    posjeduje ugovor o koncesiji za eksploataciju mineralne sirovine,

5)    uplati naknadu za troškove izdavanja licence i

6)    ispunjava posebne uslove propisane odredbama ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega.

Član 12.

(1)  Koncesionar može za izvođenje pojedinihrudarskih radova (rudarska geodetska mjerenja, seizmička mjerenja,miniranje u rudarstvu, radovi na montaži, tehničkoj zaštiti, održavanju, popravkama, prepravkama i tehničkoj kontroli rudarskih objekata i zaštiti na radu)angažovati pravno lice (u daljem tekstu: izvođač) koje posjeduje licencu za obavljanje tih poslova i sa kojim ima zaključen ugovor za izvođenje tih radova.

(2)   Izvođač iz stava 1. ovog člana dužan je da se, prilikom obavljanja poslova za koje je angažovan, pridržava odredaba ovog zakona.

(3)   Izvođač iz stava 1. ovog člana ne može angažovati drugo pravno lice za obavljanjeposlova za koje je angažovan od strane koncesionara.

Član 13.

Eksploatacija mineralne sirovine vrši se na način kojim se obezbjeđuje optimalno iskorišćavanje ležišta mineralne sirovine, bezbijednost ljudi, objekata i imovine i zaštita životne sredine, a u skladu sa savremenim naučnim dostignućima, propisima, standardima i tehničkim normativima koji se odnose na tu vrstu objekata i radova i propisima kojima su utvrđeni uslovi u pogledu zaštite na radu, zaštite od požara i eksplozije i zaštite životne sredine.

 1. 2.    Eksploataciono polje

Član 14.

(1)  Eksploatacija mineralnih sirovina vrši se unutar granica odobrenog eksploatacionog polja.

(2)  Eksploataciono polje obuhvata prostor u kome su ovjerene rezerve mineralnih sirovina, prostor predviđen za odlaganje mineralne sirovine i jalovine, kao i prostor predviđen za izgradnju rudarskih objekata iz člana 6. ovog zakona.

(3)  Eksploataciono polje ograničeno je odgovarajućimpoligonim linijama na površini terena i prostire se do projektovane dubine eksploatacije.

(4)  Oblik, broj i veličina eksploatacionih polja utvrđuje se u zavisnosti od vrste mineralne sirovine, uslova racionalne eksploatacije i prostora potrebnog za smještaj rudarskih objekata.

(5)  Ležišta mineralnih sirovina mogu se podijeliti na više eksploatacionih polja.

(6)  Granice eksploatacionih polja obavezno se obilježavaju vidnim oznakama u skladu sa posebnim propisima.

Član 15.

(1)  Rješenje kojim se odobrava eksploataciono polje donosi ministar industrije, energetike i rudarstva (u daljem tekstu: ministar) na osnovu podnesenog zahtjeva koncesionara.

(2)  Uz zahtjev iz stava 1. ovog člana prilažu se:

1)    ugovor o koncesiji za eksploataciju mineralne sirovine,

2)    rješenje o rezervama mineralne sirovine izdato u skladu sa zakonom koji uređuje oblast geoloških istraživanja,

3)    sitauciona karta sa prijedlogom granica ekploatacionog poljaizrađena od strane pravnog lica koje posjeduje odgovarajuću licencu,

4)    licenca pravnog lica koje je izvršilo izradu karte eksploatacionog polja i

5)    dokaz o uplati administrativne takse.

(3)  Pored dokumentacije iz stava 2. ovog člana Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva (u daljem tekstu: Ministarstvo) može tražiti da se zahtjev dopuni i drugim podacima.

(4)  Prije donošenja rješenja iz stava 1. ovog člana stručna komisija imenovana od strane ministra vrši pregled na licu mjesta.

(5)  Rješenje iz stava 1. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

(6)  Troškove nastale u postupku odobravanja eksploatacionog polja snosi podnosilac zahtjeva.

(7)  Ministar donosi pravilnik kojim se propisuje postupak odobravanja eksploatacionog polja, način vođenja evidencije o odobrenim eksploatacionim poljima i kriterijumi za određivanje troškova nastalih u postupku odobravanja eksploatacionog polja.

Član 16.

(1)  Na eksploatacionom polju mogu da se grade samo rudarski objekti.

(2)  Izuzetno od stava 1. ovog člana na eksploatacionom polju mogu da se grade i objekti koji se ne smatraju rudarskim objektima kao što su: upravne zgrade, restorani, skladišni objekti na površini koji nisu vezani za tehnološki proces, asfaltne baze i betonare.

(3)  Preko eksploatacionog polja mogu da se izgrađuju: javni putevi, željezničke pruge, kanali i druge saobraćajnice, kao i električni vodovi visokog napona sa određenim zaštitnim stubovima, nakon prethodno pribavljene saglasnosti Ministarstva.

(4)  Prije izdavanja lokacijskih uslova za izgradnju objekata iz stava 3. ovog člana, pribavlja se mišljenje koncesionara o najpovoljnijem pravcu i položaju ovih objekata na eksploatacionom polju.

(5)  Koncesionar ima pravo na naknadu stvarne štete prouzrokovane izgradnjom objekata iz stava 3. ovog člana.

Član 17.

(1)  Ako na jednom eksploatacionom polju ima više vrsta mineralnih sirovina, koncesionar, kojem je već dodijeljena koncesija za eksploataciju određene mineralne sirovine, može na istom eksploatacionom polju vršiti i eksploataciju drugih mineralnih sirovina, ukoliko mu je dodijeljena koncesija i za tu vrstu mineralne sirovine.

(2)  Na istom eksploatacionom polju za mineralne sirovine koje nisu obuhvaćene dodijeljenom koncesijom mogu da se dodijele koncesije i drugim pravnim licima, pod uslovom da se tim eksploatacijama ne ometa i ne ugrožava rad koncesionara kojem je već dodijeljena koncesija i koji vrši eksploataciju.

Član 18.

(1)  Koncesionar je dužan da istovremeno sa eksploatacijom mineralne sirovine, vrši geološka istraživanja na odobrenom eksploatacionom polju radi utvrđivanja novih i promjene kategorije postojećih rezervi mineralne sirovine.

(2)  Geološka istraživanja iz stava 1. ovog člana neće se vršiti ako su na odobrenom eksploatacionom polju sve rezerve mineralne sirovinekategorisane kao rezerve A kategorije.

(3)  Geološka istraživanja iz stava 1. ovog člana vrše se u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje oblast geoloških istraživanja.

Član 19.

Pripremne radnje za eksploataciju mineralne sirovine ne mogu da traju duže od jedne šestine vremena na koje je zaključen ugovor o koncesiji.

Član 20.

(1)  Koncesionar može da koristi, za svoje potrebe, vode koje se otvore rudarskim radovima sve do mjesta njihovog utoka u stalne površinske vode, u skladu sa propisima o zaštiti životne sredine.

(2)  Koncesionar je odgovoran za štetu koja nastane izvođenjem rudarskih radova i dužan je da tu štetu nadoknadi, osim ako se dokaže da je šteta nastala usljed nepredviđenog događaja (više sile) ili krivicom oštećenog ili trećeg lica.

Član 21.

(1)  Vlada može da odobri eksploataciju kamena u količini do 10.000 m3 za izgradnju ili rekonstrukciju vjerskih objekata i kulturno – istorijskih spomenika, bez ugovora o koncesiji.

(2)  Izvođenje radova na eksploataciji iz stava 1. ovog člana može da vrši samo pravno lice koje posjeduje licencu za obavljanje poslova eksploatacije dobijenu u skladu sa odredbama ovog zakona.

(3)  Pravno lice iz stava 2. ovog člana dužno je darudarske radove izvodi po odobrenom uprošćenom rudarskom projektu.

(4)  Nosilac odobrenja za eksploataciju iz stava 1. ovog člana dužan je Ministarstvu15 dana prije početka eksploatacije dostaviti geodetski snimak stanja terena.

(5)  Nakon završene eksploatacije nosilac odobrenja iz stava 1. ovog člana dužan je Ministarstvu u roku od 15 dana dostaviti geodetski snimak izmjenjenog stanja terena, kao i izvještaj o izvršenoj eksploataciji i utrošku kamena.

GLAVA III

RUDARSKI PROJEKTI, IZVOĐENjE RUDARSKIH RADOVA I

UPOTREBA RUDARSKIH OBJEKATA

 1. 1.    Vrste rudarskih projekata

Član 22.

(1)  Rudarski projekti na osnovu kojih se izvode rudarski radovi dijele se na:

1)    glavni rudarski projekat,

2)    dopunski rudarski projekat,

3)    tehnički rudarski projekat i

4)    uprošćeni rudarski projekat.

(2)  Rudarski projekti iz stava 1. ovog člana izrađuju se na osnovu rezultata istraživanja, odnosno elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi mineralne sirovine i drugih dokumenata kojim se razrađuju i analiziraju tehnički, tehnološki i ekonomski uslovi izvođenja radova, uslovi bezbijednosti i zaštite zdravlja na radu, zaštite od požara, zaštite životne sredine, zaštite voda, rekultivacija zemljišta i drugi uslovi od uticaja na ocjenu tehničko – tehnološke i ekonomske opravdanosti eksploatacije i izvođenja rudarskih radova.

Član 23.

(1) Glavni rudarski projekat izrađuje se za:

1) otvaranje novih rudnika,

2) izgradnju novih sabirnih stanica pri eksploataciji nafte i gasa,

3) izgradnju postrojenja za pripremu mineralne sirovine,

4) otvaranje novih rudnih ležišta u postojećim rudnicima i naftnim i gasnim poljima,

5) ponovno pokretanje neaktivnih rudnika i

6) utvrđivanje izvedenog stanja rudarskih objekata i nastavka eksploatacije na eksploatacionom polju.

(2) Glavni rudarski projekat izrađuje se na osnovu bilansnih rezervi mineralnih sirovina A, B i C1 kategorije, sadržanih na prostoru zahvaćenom projektom.

(3) Udio bilansnih rezervi, kategorije A i B za izradu glavnog rudarskog projekta, mora da bude najmanje 60%, od toga rezerve A kategorije ne mogu da budu manje od 10%.

(4) Ukupno utvrđenih bilansnih rezervi C1 kategorije, kao podloga za projektovanje glavnog rudarskog projekta, može da se uzme najviše 50%, pod uslovom da se kontinuirano nastavljaju na rezerve B kategorije ili kad njihov prostorni položaj omogućava otkopavanje istim zahvatom otvaranja.

Član 24.

(1) Dopunski rudarski projekat izrađuje se kao dopuna glavnom rudarskom projektu za:

1) izgradnju rudarskih objekata i postrojenja u postojećim rudnicima,

2) rudarske radove na otvaranju i eksploataciji novih horizonata, etaža, revira, otkopnih polja ili dijelova sloja i rudnih tijela, dijelova tečnih i gasovitih ležišta,

3) izradu novih rudarskih izvoznih i vjetrenih okana, sistema ventilacije i izradu istražnih okana i jamskih prostorija,

4) izgradnju jamskih magacina eksploziva i uvođenjenove ili bitnu izmjenu postojeće otkopne metode,

5) izgradnju i veću rekonstrukciju rudarskih objekata direktno vezanih za eksploataciju ili preradu minerlne sirovine,

6) trajnu obustavu radova, saniranje većih klizišta i druge veće sanacije,

7) unapređenje primjenjenih ili uvođenje novih metoda eksploatacije mineralne sirovine i

8) djelimičnu ili potpunu eksploataciju zaštitnih stubova i tehničku rekultivaciju.

(2) Projekat iz stava 1. ovog člana obavezno se izrađuje u skladu sa odobrenim glavnim rudarskim projektom.

Član 25.

(1)  Tehnički rudarski projekti izrađuju se u skladu sa odobrenim glavnim i dopunskim rudarskim projektom za tehnološke operacije izvođenja rudarskih radova:

1)    bušenja i miniranja,

2)    otkopavanja,transporta i deponovanja korisne mineralne sirovine,

3)    otkopavanja, transporta i odlaganja jalovine,

4)    transporta i odlaganja flotacijske jalovine,

5)    zaštite rudarskih objekata od dotoka površinskih i podzemnih voda,

6)    rekonstrukciju ili unaprijeđenje rudarskih objekata i rudničke infrastrukture i stacionarnih rudarskih objekata, ukoliko isti posjeduju upotrebnu dozvolu izdatu u skladu sa ovim zakonom i

7)    sistem provjetravanja i ventilacije, napajanja električnom energijom i komprimiranim vazduhom.

(2)  Tehnički rudarski projekat obavezno se izrađuje i za izradu tunela, galerija i drugih građevinskih objekata rudarskim metodama rada na površini i/ili ispod površine zemlje, i isti nakon odobravanja od strane Ministarstva čini sastavni dio glavnog projekata koji se izrađuju u skladu sa drugim propisima.

(3)  Tehničkim rudarskim projektima iz st. 1. i 2. ovog člana detaljno se definiše dinamika radova za odgovarajući periodizvođenja rudarskih radova.

(4)  Ministar će donijeti pravilnik kojim se propisuje provođenje tehničkih mjera i mjera zaštite pri izvođenju rudarskih radova na površini i/ili ispod zemlje koji nisu vezani za radove eksploatacije mineralnih sirovina.

Član 26.

(1) Uprošćeni rudarski projekat izrađuje se zamanja i nužna odstupanja od glavnog, odnosno dopunskog rudarskog projekta koja nemaju uticaj na osnovna projektna rješenja, radove manjeg obima, jednostavnije i tipske rudarske objekte.

(2)Uprošćeni rudarski projekat izrađuje se i za izvođenje rudarskih istražnih radova predviđenih projektom detaljnih geoloških istraživnja, kaoi za radove predviđene članom 21. ovog zakona.

 1. 2.    Izrada i revizija rudarskih projekata

Član 27.

(1)  Izradu rudarskih projekataza sve vrste radova ili samo za pojedine vrste radova (u daljem tekstu: faza) može vršiti pravno lice koje posjeduje odgovarajuću licencu za obavljanje ovih poslova.

(2)  Licencu za izradu rudarskih projekata, ministarna prijedlog komisije, izdaje pravnom licu koje:

1)    je upisano u registar poslovnih subjekata kod nadležnog registarskog suda za obavljanje te djelatnosti,

2)    u radnom odnosu sa punim radnim vremenom, u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi, ima dva diplomirana inženjera rudarstva sa položenim stručnim ispitom i najmanje pet godina radnog iskustva,

3)    ispunjava uslove u pogledu tehničke opremljenosti i zaštite na radu,

4)    uplati naknadu za troškove izdavanja licence i

5)    ispunjava posebne uslove propisane odredbama ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega.

(3)  Licenca za izradu pojedine faze rudarskog projekta izdaje se fizičkom licu koje ima:

1)      visoko obrazovanje, odnosno diplomiranom inženjeru odgovarajuće struke i smjera ili inženjerima sa završenim osnovnim studijama drugog ciklusa koji traju najmanje četiri godine, a čijim završetkom se stiče 240 ECTS bodova,

2)      položen stručni ispit u oblasti rudarstva i

3)      najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima u tehnološkom procesu za koji se izrađuje projekat,

(4)  Ukoliko pravno lice koje vrši izradu rudarskih projekata nema zaposlene inženjere odgovarajuće struke sa licencom, može na osnovu ugovora angažovati fizičko licesa odgovarajućom licencom.

(5)  Pravno lice iz stava 1. ovog člana za izradu rudarskih projekata za objekte na površini (garderobe sa kupatilom, stanice za spasavanje, dispečerske centre, regulacije vodotoka, sonovode, industrijske kolosijeke, žičare, puteve, radionice, skladišta, rezervoare, glavne trafostanice, dalekovode i sistem veza) i za izradu projekta rekultivacije može da angažuje drugo pravno lice koje koje ispunjava uslove za izradu projektene dokumentacije u skladu sa drugim propisima.

(6)  Pravno lice iz stava 1. ovog člana dužno je da se pri izradi rudarskih projekata pridržava propisanih mjera zaštite na radu, zaštite životne sredine, standarda i tehničkih normativa za rudarske radove i da koristi pouzdane podatke o utvrđenim količinama i kvalitetu mineralnih sirovina, te da primjeni racionalnu metodu eksploatacije ležišta, koristeći savremena dostignuća nauke i tehnike.

(7)  Za sva tehnička rješenja i kvalitet projekta odgovorno je pravno lice u kome je projekat izrađen i projektant koji ga je izradio.

Član 28.

U izradi rudarskih projekata ne mogu da učestvuju:

1)    lica koja ne posjeduju licencu za projektovanje,

2)    lica zaposlena u Ministarstvu i

3)    lica zaposlena u Inspektoratu.

Član 29.

(1)  Rudarski projekti podliježu reviziji.

(2)  Revizija rudarskih projekata obuhvata kontrolu projekta u pogledu:

1)    tehničkih i tehnoloških rješenja,

2)    usklađenosti sa zakonom i drugim propisima iz oblasti rudarstva,

3)    primjene savremenih dostignuća i metoda rudarske struke i nauke i

4)    primjene mjera i normativa zaštite na radu, zaštiti životne sredine, zaštite od požara, sigurnosti ljudi i objekata, podzemnih, površinskih i susjednih objekata.

(3)  Reviziju rudarskih projekata može da vrši pravno lice koje ispunjava uslove iz člana 27. ovog zakona.

Član 30.

(1)  Pravno lice koje je izvršilo reviziju rudarskog projekta dužno je da sačini izvještaj o izvršenoj reviziji rudarskog projekta i revizionom klauzulom potvrdi da je projekat urađen u skladu sa propisanim uslovima i u skladu sa članom 29. stav 2. ovog zakona.

(2)  Za kvalitet revizije projekta odgovorno je pravno lice u kojem je vršena revizija i lica kojasu izvršila reviziju projekta.

Član 31.

Reviziju rudarskog projekta ne može da vrši, odnosno u vršenju revizije ne može da učestvuje:

pravno lice koje je izradilo projekat,

licekoje je zaposlenou pravnom licu koje je izradilo projekat,

lice koje je bilo angažovano na izradi projekta,

lice zaposleno u Ministarstvu i

lice zaposleno u Inspektoratu.

Član 32.

Rudarski projekti urađeni u inostranstvu podliježu nostrifikaciji koja obuhvata i revizuju rudarskog projekta od strane pravnog lica koje ispunjava uslove propisane ovim zakonom.

Nostrifikacijom rudarskih projekata urađenih u inostranstvu provjerava se:

1)    da li su projekat izradila lica koja ispunjavaju uslove za projektovanje u zemlji u kojoj je projekat izrađen,

2)    da li suprilikom izradeprojektaprimjenjeni propisi, mjere i uslovi koji odgovaraju propisima Republike, za izvođenje rudarskih radova koji su predmet rudarskog projekta.

Pravno lice koje je vršilo nostrifikaciju rudarskog projekta urađenog u inostranstvu dužno je da uz isti priloži i dokaze da lica koja su uradila rudarski projekat ispunjavaju uslove za projektovanje u zemlji u kojoj je projekat izrađen i revizionom klauzulom potvrdi da su prilikom izrade projektaprimjenjeni propisi, mjere i uslovi koji odgovaraju propisima Republike, za izvođenje rudarskih radova koji su predmet rudarskog projekta.

Član 33.

Ministar donosi pravilnik kojim se propisuje način izrade i postupak revizije rudarskih projekata.

 1. 3.    Izvođenje rudarskih radova

Član 34.

(1)  Koncesionar može da počne sa izvođenjem rudarskih radova po glavnom, dopunskom itehničkom rudarskom projektu nakon dobijanja rješenja kojim se odobrava izvođenje radova po projektu.

(2)  Koncesionar može da počne sa izvođenjem rudarskih radova po projektima iz stava 1. ovog člana samo na zemljištu na kome je riješio imovinsko-pravne odnose.

(3)  Rješenje iz stava 1. ovog člana donosi ministar, na osnovu podnesenog zahtjeva.

(4)  Rješenje iz stava 1. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Član 35.

(1)  Izvođenje rudarskih radova po uprošćenom rudarskom projektu iz člana 26. stav 1. ovog zakona odobrava lice rudarske struke, zaposleno kod koncesionara, koje ispunjava uslove za tehničko rukovođenje u rudarstvu, a koje svojim aktom ovlasti Koncesionar.

(2)  Izvođenje rudarskih radova po uprošćenom rudarskom projektu iz člana 26. stav 2. ovog zakona odobrava lice zaposleno kod izvođača, koje svojim aktom ovlasti izvođač radova.

Član 36.

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za izvođenje rudarskih radova po glavnom i dopunskom rudarskom projektu prilažu se:

1)    revidovan rudarski projekat u tri primjerka sa revizionom klauzulom pravnog lica koje je izvršilo reviziju i izvještajem o izvršenoj reviziji,

2)    licenca pravnog lica koje je izradilo projekat,

3)    licencapravnog lica koje je izvršilo reviziju projekta,

4)    licence učesnika u izradi i reviziji projekta,

5)    pisana izjava svakog projektanata koji je učestvovao u izradi projekta, da je projekat u oblasti koju je projektovao urađen u skladu sa odredbama ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega,

6)    pisana izjava svakog revidentada je projekat urađen u skladu sa odredbama ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega,

7)    stručno mišljenje službe zaštite na radu,

8)    licenca pravnog lica koje je dalo mišljenje iz oblasti zaštite na radu,

9)    ugovor o koncesiji,

10) rješenje kojim je odobreno eksploataciono polje,

11) rješenje kojim se ovjeravaju rezerve mineralne sirovine,

12) dokaz o pravu svojine, pravu korišćenja ili pravu službenosti na zemljištu na kome će se odvijati radovi,

13) dokaz o izvršenoj promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta, ukoliko će se radovi izvoditi na poljoprivrednom zemljištu,

14) izjašnjenje nadležnog organa za poslove prostornog uređenja u pogledu usaglašenosti eksploatacije sa prostorno planskom dokumentacijom i

15) dokaz o uplati republičke administrativne takse.

Član 37.

(1)   Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za izvođenje radova po tehničkom projektu iz člana 25. stav 1. ovog člana prilažu se:

1)    revidovan projekat u tri primjerka sa revizionom klauzulom pravnog lica koje je izvršilo reviziju i izvještajem o izvršenoj reviziji,

2)    licenca pravnog lica koje je izradilo projekat,

3)    licenca pravnog lica koje je izvršilo reviziju projekta,

4)    licence učesnika u izradi i reviziji projekta,

5)    pisane izjava projektanata da je projekat urađen u skladu sa odredbama ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega,

6)    pisane izjave revidenata da je projekat urađen u skladu sa odredbama ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega stručno mišljenje službe zaštite na radu,

7)    stručno mišljenje službe zaštite na radu,

8)    licenca pravnog lica koje je dalo mišljenje iz oblasti zaštite na radu,

9)    rješenje kojim je odobren glavni ili dopunski rudarski projekat,

10) dokaz o riješenim imovinsko-pravnim odnosima na zemljištu na kojem se planira izvođenje radova po projektu,

11) dokaz o izvršenoj promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta, ukoliko će se radovi izvoditi na poljoprivrednom zemljištui

12) dokaz o uplati republičke administrativne takse.

(2) Uzzahtjev za izdavanje odobrenja za izvođenje radova po tehničkom projektu iz člana 25. stav 2. ovog člana prilaže se dokumentacija iz stava 1. t.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. i 12.ovog člana.

Član 38.

Rješenje kojim se odobrava izvođenje rudarskih radova po glavnom i dopunskom projektu, sadrži:

1)    naziv i sjedište koncesionara kojem se odobrava izvođenje rudarskih radova po projektu,

2)    vrstu i tip rudarskog projekta, naziv i sastavne dijelove projekta,

3)    naziv ležišta i vrstu mineralne sirovinei naziv jedinice lokalne samouprave na čijem će se području izvoditi rudarski radovi,

4)    rok za početak izvođenja rudarskih radova,

5)    obaveze u vezi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa,

6)    obaveze u vezi pribavljanja saglasnosti ili dozvola drugih organa,

7)    obaveze u vezi pribavljanja upotrebne dozvole za izgrađene rudarske objekte,

8)    obaveze u vezi sanacije i rekultivacije prostora, upravljanja rudarskim otpadom, angažovanja lica sa odgovarajućom stručnom spremom na poslovima tehničkog rukovođenja, stručnog nadzora i bezbijednosti i zdravlja na radu, blagovremenog izvještavanja nadležnog organa i inspekcijskih službi o vršenju rudarskih radova i

9)    druge propisane uslove za izgradnju rudarskih objekata.

Član 39.

Rješenje kojim se odobrava izvođenje rudarskih radova po tehničkom projektu sadrži:

1)    naziv nosioca odobrenja za izvođenje radova,

2)    naziv rudarskog projekta,

3)    prostor i naziv jedinice lokalne samouprave na čijem će se području izvoditi radovi,

4)    obaveze u vezi pribavljanja saglasnosti ili dozvola drugih organa,

5)    obaveze u vezi pribavljanja upotrebne dozvole za izgrađene rudarske objekteosim ukoliko tehnički projekat čini cjelinu sa projektima izrađenim po drugim propisima i

6)    druge propisane uslove za izgradnju objekata.

Član 40.

(1)  Koncesionar odnosno nosilac odobrenja je dužan da o početku izvođenja rudarskih radova po odobrenom projektu obavijesti Ministarstvo, Inspektorat i nadležni organ jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji će izvoditi radove, najkasnije 15 dana prije početka izvođenja radova.

(2)  Ukoliko se izvođenjem radova utiče na režim voda ili se njima narušava životna sredina van eksploatacionog polja,Koncesionarje dužan da obavijesti i nadležna ministarstva, u roku iz stava 1. ovog člana.

(3)  Odredbe ovog člana obavezan je poštovati i izvođač radova po tehničkom projektu iz člana 25. stav 2. ovog zakona.

Član 41.

(1)  Tokom izgradnje rudarskih objekata koncesionar je dužan posjedovati:

rješenje o upisu u registar poslovnih subjekata,

odobrene rudarske projekte i rješenja kojim se projekti odobravaju,

ugovor o koncesiji,

akt o imenovanju lica odgovornih za tehničko rukovođenje,

akt o imenovanju nadzornog organa,

rudarski dnevnik,

dokaz o kvalitetu izvedenih radova i upotrebljivosti ugrađenih proizvoda i opreme,

dokumentaciju iz člana 51. ovog zakona, ili ukoliko se vrši eksploatacija nafte i zemnog gasa, dokumentaciju iz člana 52. ovog zakona i

drugu dokumentaciju, dozvole i saglasnosti koje su posebnim propisima propisane, kao uslov za izgradnju rudarskih objekata.

(2)  Dokumentaciju iz stava 1. ovog člana nakon završetka koncesionar trajno čuva.

Član 42.

Koncesionar je obavezan izraditi plan izvođenja rudarskih radova za narednu godinu i izvještaj o realizaciji plana za prethodnu godinu.

Plan iz stava 1. ovog člana dostavlja se Ministarstvu najkasnije do 31. januara, a izvještaj o realizaciji plana sa obračunom otkopanih masa za predhodnu godinu, najkasnije do 31. marta naredne godine.

Godišnji plan iz stava 1. ovog člana obuhvata: izvođenje rudarskih radova na otvaranju i eksploataciji, ekonomske efekte, koncesionu naknadu, potrošnju goriva, mjere zaštite na radu i zaštite životne sredine, mjere za bezbijednost ljudi i zaštitu imovine, istražne radove i druge radove kojima će se ostvariti planirana proizvodnja za tu godinu.

 1. 4.    Upotreba rudarskih objekata

Član 43.

(1)  Rudarski objekatizgrađen po glavnom, dopunskom i tehničkom projektu može se početi koristiti, odnosno staviti u pogon, otpočeti sa komercijalnim radom, nakon što se pribavi rješenje kojim se odobrava njegova upotreba (u daljem tekstu: upotrebna dozvola).

(2)  Rješenje iz stava 1. ovog člana donosi ministar na osnovu podnesenog zahtjeva koncesionara.

(3)  Uz zahtjev iz stava 2. ovog člana koncesionar podnosi:

1)     rješenje kojim se odobrava izvođenje rudarskih radova po glavnom, dopunskom ilitehničkom projektu,

2)    akt o imenovanju izvođača radova,

3)    akt o imenovanju lica ovlašćenog za vršenje nadzora,

4)     podatke o učesnicima u izgradnji rudarskih objekata,

5)    pisanu izjava izvođača radova da su radovi izvedeni u skladu sa projektom,

6)    dokaze o kvalitetu izvedenih radova i upotrebljivosti ugrađenih proizvoda i opreme,

7)    pisanuizjavu nadzornog organa da su radovi izveden u skladu sa odobrenim projektom i

8)    zapisnik o stručnom nalazu i uvjerenje o tehničkoj ispravnosti rudarskog objekta.

(4)  Ako je za izdavanje rješenja iz stava 1. ovog člana posebnim zakonima propisana obaveza prethodnog pribavljanja saglasnosti ili dozvola drugih organa, uz zahtjev iz stava 2. ovog člana podnosi se i ta saglasnost, odnosno dozvola.

Član 44.

Upotrebna dozvola može se izdati nakon što se tehničkim pregledom utvdi da:

1)    je rudarski objekat izgrađen u skladu sa odobrenim rudarskim projektom, tehničkim propisima, normativima i standardima, čija je primjena obavezna i

2)    su ispunjeni propisani uslovi u pogledu mjera zaštite na radu, zaštite voda, zaštite od požara, zaštite životne sredine i drugi propisani uslovi za izgranju te vrste objekata.

Član 45.

(1)   Tehnički pregled iz člana 44. ovog zakona obavlja komisija koju rješenjem imenuje ministar.

(2)  U radu komisije za tehnički pregled mogu da učestvuju diplomirani inženjeri odgovarajućih struka (rudarske, elektrotehničke, mašinske, građevinske i drugih struka) sa položenim stručnim ispitom u oblasti rudarstva i tri godine radnog iskustva.

(3)  Radu komisije za tehnički pregled obavezno prisustvuju i nadležni rudarski inspektori.

(4)  Komisija za tehnički pregled sačinjava zapisnik o izvršenom tehničkom pregledu, koji dostavlja ministru sa prijedlogom za dalje postupanje.

(5)  Primjerak zapisnika iz stava 4. ovog člana dostavlja se i koncesionaru.

(6)  Troškove tehničkog pregleda snosi podnosilac zahtjeva.

(7)  Troškovi izdavanja upotrebne dozvole iznose 1000,00KM.

Član 46.

(1)  Tehnički pregled rudarskog objekta u podzemnim otkopnim poljima kojima se vrši dobijanje mineralnih sirovina u pojasevima ili etažama na površinskim kopovima vrši se samo za prvi pojas ili etažu ako se tehnologija rada ne mijenja.

(2)  Za fabrički izrađenu mehanizaciju upotrebnu dozvolu izdaje stručna komisija koju formira Koncesionar, odnosno izvođač radova, o čemu se vodi posebna evidencija u skladu sa odredbama ovog zakona.

(3)  Mehanizacija iz stava 2. ovog člana obavezno podliježe periodičnim pregledima i ispitivanjima u skladu sa propisima o zaštiti na radu u rudarstvu.

Član 47.

(1)  O mjestu, danu i satu obavljanja tehničkog pregleda Ministarstvo je dužno da obavijesti koncesionara i Inspektorat najkasnije tri dana prije obavljanja tehničkog pregleda.

(2)  Koncesionar je dužan da komisiji za tehnički pregled dâ na uviddokumentaciju iz člana 41. ovog zakona, kao i geodetski snimak stvarnog stanja (situaciona karta) samo za izgrađene rudarske objekte za eksploataciju mineralne sirovine.

(3)  Komisija za tehnički pregled može tražiti i drugu dokumentaciju, ukoliko je to neophodno za izdavanje upotrebne dozvole.

Član 48.

(1)  Za utvrđivanje ispravnosti i namjene rudarskog objekta za određenu upotrebu, te ako je neophodna prethodna provjera instalacija, uređaja, opreme i postrojenja, stabilnosti ili bezbijednosti objekta, kao i za druga slična ispitivanja ili u slučaju da je to predviđeno rudarskim projektom, može da se odobri puštanje tog objekta u probni rad.

(2)  Koncesionar ne može da stavi u probni rad ili u upotrebu rudarske objekte, postrojenja, sredstva za rad, uređaje, opremu i sredstva lične zaštite prije nego što utvrdi da odgovaraju propisima i donesenim standardima.

(3)  Rudarski objekti izgrađeni na osnovu odobrenog glavnog, dopunskog i tehničkog rudarskog projekta mogu da se puste u probni rad najduže šest mjeseci, poslije izvršenog tehničkog pregleda od strane stručne komisije koju je obrazovao koncesionar, sa zadatkom da utvrdi da li su izvedeni radovi u skladu sa rješenjima datim u rudarskim projektima.

(4)  Stručna komisija iz stava 3. ovog člana dužna je da prati rezultate probnog rada i vodi zapisnik o tome.

(5)  Prije puštanja objekta u probni rad, koncesionar je dužan da obavijesti Ministarstvo i Inspektorat o početku probnog rada.

(6)  Po završetku probnog rada, koncesionar je dužan podnijeti zahtjev za tehnički pregled objekta.

GLAVA IV

RUDARSKA GEODETSKA MJERENjA I RUDARSKI PLANOVI

Član 49.

(1)  Rudarska geodetska mjerenja i izradu rudarskih planova može vršiti pravno lice koje posjeduje licencu za obavljanje tih poslova.

(2)  Licencu iz stava 1. ovog člana, ministarna prijedlog komisije, izdaje pravnom licu koje:

1)    je upisano u registar poslovnih subjekata kod nadležnog registarskog suda za obavljanje te djelatnosti,

2)    ima u radnom odnosu sa punim radnim vremenom, u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi, jednog diplomiranog inženjera geodezije ili diplomiranog inženjera rudarstva – smjer rudarska mjerenja, sa položenim stručnim ispitom u oblasti rudarstva i tri godine radnog iskustva u struci,

3)    ispunjava uslove u pogledu tehničke opremljenosti i zaštite na radu,

4)    uplati naknadu za troškove izdavanja licence i

5)    ispunjava posebne uslove propisanih odredbama ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega.

Član 50.

(1)Koncesionar je dužan da organizuje obavljanje poslova rudarskih geodetskih mjerenja i da na osnovu izvršenih mjerenja izrađuje planove, odnosno karte iz kojih se može utvrditi stanje rudarskih radova, njihov međusobni položaj i položaj rudarskih objekata u odnosu na stare rudarske radove, na objekte i vode na površini i na životnu sredinu.

(2) Za obavljanje poslova rudarskih geodetskih mjerenja koncesionar može angažovati i drugo pravno lice koje posjeduje licencu za obavljanje poslova rudarskih geodetskih mjerenja.

(3) U okviru poslova rudarskih geodetskih mjerenja koncesionar je dužan da izrađuje odgovarajuću grafičku dokumentaciju koja sadrži podatke o promjenama na površini terena i o stanju rudarskih objekata u eksploatacionom polju.

(4) Da bipravilno utvrdio činjenično stanje u vezi sa otkopanim masama, nadležni inspektor može zatražiti od Ministarstva da se formira stručna komisija koja će izvršiti ponovno geodetsko mjerenje.

(5) Troškove ponovnog geodetskog snimanja snosi koncesionar.

Član 51.

(1)  Koncesionar je dužan da za vrijeme izvođenja rudarskih radova obezbijedi:

1)    situacioni plan – kartu eksploatacionog polja u standardnoj razmjeri sa obračunom otkopanih masa na kraju svake kalendarske godine,

2)    geološku kartu eksploatacionog polja i njegove okoline sa karakterističnim geološkim profilima,

3)    plan sa ucrtanom površinskom situacijom i podzemnim prostorijama, odnosno površinskim otkopima,

4)    planove pojedinih jama, odnosno jamskih i površinskih otkopa,

5)    otkopne i etažne planove svih jamskih i površinskih rudarskih radova,

6)    planove energetske mreže (električne mreže, komprimiranog vazduha i drugo), vodovodne mreže, kao i jamskih postrojenja, sa osnovnim tehničkim podacima,

7)    planove provjetravanja jama i

8)    hidrogeološke i tektonske planove za rudarske objekte sa velikim pritokom vode i složenom tektonikom.

(2)   Planovi iz stava 1. t. 4), 5) i 7) ovog člana ažuriraju se svakog mjeseca prema napredovanju rudarskih radova, a planovi iz t. 3), 6) i 8) ovog člana samo kada nastanu promjene.

(3)   Planovi se ažuriraju i u kraćim rokovima kad se radovi izvode u blizini starih radova ili napuštenih dijelova jama, na području jamske vatre i akumulacije voda.

(4)   U nove rudarske planove moraju se prenijeti svi detalji iz starih rudarskih planova, kao što su: stari jamski otvori, stari radovi i rasjedi, visinske kote i drugi detalji.

(5)  Na zahtjev Ministarstva, koncesionar je dužan da, najkasnije u roku od 15 dana od prijema ovog zahtijeva, dostavi kopije planova iz stava 1. t. 3), 4), 5), 6), 7) i 8) ovog člana.

Član 52.

(1)  Koncesionar koji vrši eksploataciju podzemnih mineralnih voda, nafte, zemnih gasova u toku izvođenja rudarskih radova dužan je da obezbijedi:

1)    situacioni plan eksploatacionog polja u kojem su naznačene sve istražne i eksploatacione bušotine i ostali uređaji,

2)    geološku kartu eksploatacionog polja i njegove okoline, sa karakterističnim geološkim profilima,

3)    šemu eksploatacionog objekta na naftno – gasnom polju,

4)    strukturnu kartu na kojoj su naznačene granice rubne vode i

5)    podatke i izvještaje o bušenju, elektrokarotažnim mjerenjima, zacjevljenju, performaciji, osvajanju i mjerenju dinamičkog i statičkog pritiska, gasnom faktoru i svim ostalim fizičko – hemijskim analizama kolektora i fluida.

Član 53.

Situacioni plan eksploatacionog polja i sva rudarska geodetska mjerenja i grafička prikazivanja rudarskih radova povezuju se tačkama trigonometrijske mreže Republike.

Član 54.

(1)  O svim izvršenim rudarskim geodetskim mjerenjima koncesionar je dužan da vodi rudarske geodetske mjerne knjige.

(2)  Rudarske geodetske mjerne knjige iz stava 1. ovog člana moraju biti ovjerene na način utvrđen propisima o ovjeravanju poslovnih knjiga.

Član 55.

Ministar donosi pravilnik kojim se propisuje način vršenja rudarskih geodetskih mjerenja, vođenje rudarskih geodetskih mjernih knjiga i izrada rudarskih planova i karata.

GLAVA V

MJERE ZAŠTITE

Član 56.

(1)  Koncesionarje dužan da sprovodi sve mjere zaštite, uključujući i mjere zaštite zdravlja na radu, zaštite od požara, zaštite voda i zaštite životne sredine (u daljem tekstu: mjere zaštite), u skladu sa odredbama ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega.

(2)  U pogledu mjera zaštite, koje nisu uređene ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu njega, primjenjuju se propisi doneseni u oblasti zaštite na radu, standardizacije, zaštite od požara, zaštite životne sredine, voda i zbrinjavanja otpada.

Član 57.

(1)  Radi očuvanja bezbijednosti i zdravlja radnika, koncesionar je dužan da obezbijedi:

1)    da su radna mjesta planirana, opremljena, stavljena u funkciju, korišćena i održavana na takav način da radnici mogu izvršavati posao koji im je dodijeljen bez ugrožavanja sopstvene bezbijednosti i zdravlja i bezbijednosti i zdravlja drugih radnika,

2)    da se rad na radnim mjestima, kada su radnici prisutni, odvija pod nadzorom odgovornog lica,

3)    da se rad koji uključuje posebne opasnosti odvija na način i u skladu sa datim uputstvima,

4)    da se rad koji uključuje posebne opasnosti povjeriisključivo stručnim i osposobljenim licima,

5)    da su sva bezbijednosna uputstva razumljiva za sve radnike na koje se odnose,

6)    radnicima lična zaštitna sredstva i opremu i sredstva prve pomoći,

7)    obuku radnika za samostalan i bezbijedan rad i rukovanje sredstvima rada,

8)    organizovanje poslova zaštite na radu,

9)    organizovanje poslova protivpožarne zaštite, zdravstvene zaštite i službe spasavanja i njihovo snabdijevanje odgovarajućom opremom i

10) periodične preglede i ispitivanja sredstava za rad, uređaja i opreme,sredstava lične zaštite, kao i preventivne i periodične preglede ispitivanja uslova radne sredine, odnosno fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti mikroklimeu rudarskim objektima.

(2)  Koncesionarje dužan da donese akt kojim se uređuju zaštita zdravlja i zaštita na radu radnika iz stava 1. ovog člana.

Član 58.

(1)  Koncesionarje dužan donijeti akt o procjeni rizika za sva radna mjesta.

(2)  Aktom o procjeni rizika iz stava 1. ovog člana sagledava se: organizacija rada, radni procesi, zahtijevi rada, sredstva za rad, sirovine i materijali koji se koriste u tehnološkom i radnom procesu, sredstva i oprema za ličnu zaštitu, kao i drugi elementi koji mogu da izazovu rizik od povrede na radu, profesionalnog oboljenja ili bolesti u vezi sa radom na radnom mjestu, kao i način i mjere za njihovo otklanjanje.

(3)  Akt o procjeni rizika donosi se prije nego što se počne sa radom i mijenja se u slučaju nove opasnosti i promjene nivoa rizika u procesu rada.

(4)  Ministar donosi pravilnik kojim se propisuje sadržaj akta o procjeni rizika u rudarstvu.

Član 59.

(1)  Koncesionar je dužan da obezbijedi:

1)    tehničko rukovođenje odgovarajućih struka i stalni nadzor nad svim radovima i objektima, u svim smjenama, gdje je proces proizvodnje organizovan u više smjena i

2)    stalni nadzor nad provjetravanjem u jamama ugroženim metanom ili eksplozivnom prašinom i

3)    vođenje knjige rudarskog nadzora, rudarskog dnevnik i smjenskog izvještaja.

(2)  U knjigu rudarskog nadzora unose se: naređenjanadležnihinspektora izdata na licu mjesta u slučaju neposredne opasnosti po život i zdravlje ljudi ili veće materijalne štete, naređenja lica koje rukovodi službom zaštite na radu i lica rudarske struke ovlašćenog aktom koncesionara.

(3)  Knjiga rudarskog nadzora vodi se posebno za svaku jamu, površinski kop, objekte pripreme mineralnih sirovina i za svaku bušotinu pri eksploataciji podzemnih voda, nafte i zemnog gasa.

(4)  Knjiga rudarskog nadzora obavezno se vodi u pisanoj formi.

Član 60.

(1)  Koncesionar može osposobljenom radniku dati na upotrebu sredstva za rad, opasne materije, odnosno sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu samo ako:

1)    raspolaže propisanom dokumentacijom za njihovu upotrebu i održavanje, pakovanje, transport, korišćenje i skladištenje u kojoj je proizvođač, odnosno isporučilac naveo sve bezbjednosno – tehničke podatke važne za otklanjanje rizika na radu i

2)    je obezbijedio sve mjere za zaštitu radnika koje su određene tom dokumentacijom, tehničkim propisima i standardima.

(2)  Koncesionar je dužan da obezbijedi prevod dokumentacije iz stava 1. t.1) i 2) ovog člana na jednom od jezika u službenoj upotrebi u Republici.

Član 61.

(1)  Koncesionar je obavezan donijeti akt o ličnim zaštitnim sredstvima za svako radno mjesto.

(2)  Koncesionar je obavezan radnicima obezbijediti i staviti na raspolaganje lična zaštitna sredstva u skladu sa aktom iz stava 1. ovog člana i obezbijediti opremu za prvu pomoć na svim radnim mjestima gdje to zahtijevaju radni uslovi i ona kao takva treba da budu označena odgovarajućim znakovima i lako dostupna.

Član 62.

(1)  Svaki radnik koji zasnuje radni odnos kod koncesionara, prije raspoređivanja na poslove, odnosno radne zadatke, upoznaje se sa:

1)     poslom koji će obavljati,

2)    propisima o mjerama zaštite u vezi sa poslom i mjerama zaštite od požara,

3)    opasnostima koje mogu nastati u poslu,

4)    organizovanjem i sprovođenjem zaštite na radu i

5)    pravima, odnosno dužnostima u vezi sa zaštitom na radu i uslovima rada.

(2)  Svaki radnik koji zasnuje radni odnos kod koncesionara, prije raspoređivanja na poslove, odnosno radne zadatke dobija uputstva u kojima su navedena pravila za bezbijedan rad i rukovanje oruđima za rad, koja se koriste ili su namijenjena tehnološkim procesima u rudarstvu, bez obzira na oblik pogona energije.

(3)  Svaki radnik ima pravo zahtijevati, od lica za to određenog, da mu da precizne informacije o opasnostima posla.

(4)  Radnik koji se prvi put raspoređuje na rudarske poslove mora se postepeno, a najmanje 15 dana, uvoditi u posao pod neposrednim nadzorom radnika instruktora koga nadležno odgovorno lice odredi i u tom roku ne može samostalno obavljati poslove na koje je raspoređen, o čemu se vodi posebna evidencija.

(5)  Radnik koji bude preraspoređen na druge poslove i zadatke prije početka rada na tim poslovima mora da se upozna sa radom, propisima i mjerama zaštite i opasnostima koje mogu nastati na tim poslovima i zadacima.

(6)  Svaki radnik dužan je u toku rada stalno upotpunjavati i usvaršavati svoje znanje iz oblasti zaštite na radu.

Član 63.

(1)  Koncesionar odnosno izvođač rudarskih radova je dužno da teoretski i praktično izvrši obuku i provjeru znanja radnika o osposobljenosti za samostalan, bezbijedan i zdrav rad na poslovima na kojima su raspoređeni i rukovanje sredstvima rada, o čemu se sačinjavaju posebni programi i vodi evidencija.

(2)  Koncesionar je dužan, najmanje jedanput godišnje, provjeravati teoretsko i praktično poznavanje propisa o tehničkim mjerama i o mjerama zaštite na radu, kao i poznavanje plana odbrane i akcije spasavanja u slučajevima iznenadnih udesa, kod nadzornog i tehničkog osoblja, palilaca mina, kao i visokokvalifikovanih i kvalifikovanih radnika čiji je rad neposredno vezan za rudarske radove.

(3)  Radnici koji ne pokažu zadovoljavajuće poznavanje propisa o tehničkim mjerama i o mjerama zaštite na radu, a naročito o sprovođenju plana odbrane i akcije spasavanja, ne mogu da obavljaju poslove dok se ponovnim provjeravanjem ne utvrdi da su ovladali tim znanjem.

(4)  Koncesionarodnosno izvođač je dužan da donese i sprovodi posebne programe za sticanje znanja iz oblasti zaštite na radu prema vrsti poslova i stručnosti radnika, o čemu vodi posebnu evidenciju.

Član 64.

(1)  Koncesionarje dužan pribaviti licencu za obavljanje poslova zaštite na radu.

(2)  Licencu iz stava 1. ovog člana, ministar na prijedlog komisije, izdaje pravnom licu koje:

1)     je upisano u registar poslovnih subjekata kod nadležnog registarskog suda za obavljanje te djelatnosti,

2)    ima u radnom odnosu sa punim radnim vremenom, u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi,diplomiranog inženjera rudarstva i radnike drugih struka koji ispunjavaju propisane uslove u pogledu vrste i stepena školske spreme, radnog iskustva i ovlašćenja za obavljanje tih poslova, sa položenim stručnim ispitom u oblasti rudarstva i najmanje trigodine radnog iskustva u struci,

3)    uplati naknadu za troškove izdavanja licence i

4)    ispunjava posebne uslove propisane ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu njega.

(3)  Za obavljanje poslova iz stava 1. ovog člana Koncesionar može angažovati i drugo pravno lice koje posjeduje licencu za obavljanje poslova zaštite na radu izdatu u skladu sa ovim zakonom.

Član 65.

Poslovi zaštite na radu su:

1)    praćenje i kontrola sprovođenja mjera zaštite,

2)    učestvovanje u pripremi akata o procjeni rizika,

3)    učestvovanje u opremanju i uređivanju radnog mjesta radi ostvarivanja bezbijednih i zdravih uslova rada, kao i predlaganje mjera za poboljšanje uslova rada, naročito na radnom mjestu sa povećanim rizikom,

4)    praćenje zdravstvenog stanja radnika, kao i stanja u vezi sa povredama na radu, profesionalnim oboljenjima i bolestima u vezi sa radom, učestvovanje u utvrđivanju njihovih uzroka, kao i priprema izvještaja sa prijedlozima mjera za njihovo otklanjanje,

5)    kontrola i davanje savjeta nadležnim organima u koncesionaru u planiranju, izboru, korišćenju i održavanju sredstava za rad, opasnih materija i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu,

6)    davanje prijedloga za obezbjeđivanje i unapređivanje mjera zaštite,

7)    davanje stručnog mišljenja na glavni, dopunski, tehnički i uprošćeni rudarski projekat i na njihovu usklađenost sa standardima i propisanim mjerama zaštite,

8)    da zabrani rad na radnom mjestu ili upotrebu sredstava za rad i sredstava za opremu i ličnu zaštitu na radu u slučaju kada se utvrdi neposredna opasnost po život i zdravlje radnika,

9)    da izrađuje, šestomjesečno, izvještaj o stanju zaštite na radu i zaštiti voda i životne sredine i da ga dostavi na razmatranje nadležnim organima i Inspektoratu,

10) da vodi evidencije u oblasti zaštite i zdravlja na radu, kao i podatke o vrstama i količinama opasnih i štetnih materija koje se korsite u vršenju djelatnosti, odnosno da vodi evidenciju podataka o vrstama i količinama opasnih, štetnih i otpadnih materija koje se ispuštaju ili odlažu u životnu sredinu,

11) saradnja i koordinacija rada sa službom medicine rada o svim pitanjima u oblasti zaštite i zdravlja na radu i

12) vršenje i drugih poslova koji su joj dati u nadležnost aktom koncesionara.

Član 66.

(1)  Poslove izrade akta o procjeni rizika, periodične preglede i ispitivanja sredstava za rad, uređaja i opreme, sredstava lične zaštite, kao i preventivne i periodične preglede ispitivanja uslova radne sredine, odnosno fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti mikroklime u rudarskim objektimamože da obavlja pravno lice koje posjeduje licencuizdatu u skladu sa ovim zakonom.

(2)  Licencu za obavljanje poslova iz stava 1. ovog člana ministar, na prijedlog komisije izdaje pravnom licu koje:

1)    je upisano u registar poslovnih subjekata kod nadležnog registarskog suda za obavljanje te djelatnosti,

2)    ima u radnom odnosu sa punim radnim vremenom, u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi,diplomiranog inženjera rudarstva i radnike drugih struka koji vrše poslove i ispunjavaju propisane uslove u pogledu vrste i stepena školske spreme, radnog iskustva i ovlašćenja za obavljanje tih poslova, sa položenim stručnim ispitom u oblasti rudarstva i najmanje tri godine radnog iskustva u struci,

3)    uplati troškove naknade za izdavanje licence,

4)    ispunjava posebne uslove propisane ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu njega

(3)Licencu za periodične preglede i ispitivanja sredstava za rad, uređaja i opreme, sredstava lične zaštite na elektroenergetskim objektima, ministar će na prijedlog komisije izdati pravnom licu koje:

1)    je upisano u registar poslovnih subjekata kod nadležnog registarskog suda za obavljanje te djelatnosti,

2)     ima u radnom odnosu sa punim radnim vremenom, u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi,diplomiranog inženjera elektrotehnike, smjer elektroenergetika, sa položenim stručnim ispitom u oblasti rudarstvai najmanje tri godine radnog iskustva na obavljanju tih poslova,

3)    uplati troškove naknade za izdavanje licence i

4)    ispunjava posebne uslove propisane ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu njega.

Član 67.

(1)  Poslove službe za spasavanje i protivpožarne zaštite vrše radnici koji su za te poslove posebno osposobljeni.

(2)  Koncesionar svojim internim aktom donosi način organizovanja službe spasavanja.

(3)  Na obrazložen zahtjev koncesionara, ministar, po pribaljenom mišljenju Inspektorata, može da oslobodi privredno društvo obaveze organizovanja službe spasavanja.

(4)  Poslovezdravstvene zaštite koncesionar može povjeriti zdravstvenim ustanovama koje su za te poslove posebno osposobljene.

Član 68.

(1)  U rudarske podzemne prostorije i ostale rudarske objekte u kojima se pojavljuje metan i drugi zapaljivi i eksplozivni gasovi, pare i prašina i u zonama opasnosti od eksplozija na objektima koji se nalaze na naftnim i gasnim poljima nije dozvoljeno da se unose lako zapaljive materije, pribor za pušenje ili druga sredstva koja mogu izazvati požar, upalu ili eksploziju.

(2)  Izuzetno od odredbe iz stava 1. ovog člana, u rudarske podzemne prostorije, kao i ostale rudarske objekte, mogu se unositi i koristiti aparati za zavarivanje samo pod uslovima i na način utvrđen posebnim propisima.

(3)  Zaposleni koji je zadužen za magacin, skladište ili koji vrše prevozom i prenos eksplozivnih sredstava ili obavlja poslove miniranja, kao i druga lica u rudniku koja po bilo kom osnovu dolaze u skladišne prostorije ili pomažu pri prevozu i prenosu eksplozivnih sredstava i miniranju, moraju da se pridržavaju propisanih mjera zaštite na radu i mjera zaštite od požara.

(4)  Odgovorni rukovodioci i drugi zaposleni koji učestvuju u tehnološkom procesu i obavljaju stručne poslove zaštite na radu dužni su da sprovode i kontrolišu sprovođenje mjera zaštite na radu i mjera zaštite od požara koje se odnose na zaštitu od opasnosti upale i eksplozije metana, drugih opasnih gasova, pare i prašine ili od agresivne mineralne prašine (osim jonizirajućih zračenja), silikoze, provale vode, gorskih udara ili požara.

Član 69.

(1)  Ministar donosi pravilnike kojim se propisuju tehničke mjere i mjere zaštite na radu:

1)                    Pravilnik o tehničkim mjerama zaštite na radu pri rudarskim podzemnim radovima,

2)                    Pravilnik o tehničkim mjerama i zaštiti na radu pri radu na površinskim otkopima uglja metalnih i nemetalnih sirovina,

3)                    Pravilnik o tehničkim normativima za mašine sa dizelskim motorima koji se upotrebljavaju pri podzemnim rudarskim radovima u nemetanskim jamama,

4)                    Pravilnik o mjerama zaštite na radu pri podzemnoj eksploataciji kamene soli,

5)                    Pravilnik o tehničkim normativima za rudarske radove pri istraživanju i eksploataciji ležišta kamene soli,

6)                    Pravilnik o mjerama zaštite pri rukovanju eksplozivnim sredstvima i miniranju u rudarstvu,

7)                    Pravilnik o tehničkim normativima pri rukovanju eksplozivnim sredstvima i miniranju u rudarstvu,

8)                    Pravilnik o zaštiti na radu pri izradi eksploziva i baruta i manipulisanja eksplozivima i barutima u rudarstvu,

9)                    Pravilnik o zaštitnim mjerama pri rukovanju eksplozivima i lagumanju (miniranju) u rudnicima i kamenolomima,

10)                 Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju janskih magacina eksplozivnoh sredstava i rudnicima sa podzemnom eksploatacijom mineralnih sirovina,

11)                 Pravilnik o tehničkim normativima i uslovima za projektovanje i izvođenje električnih postrojenja u prostorijama u kojima se radi sa eksplozivima,

12)                 Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statističkog elektriciteta u rudarstvu,

13)                 Pravilnik o tehničkim normativima za podzemnu eksplotaciju uglja,

14)                 Pravilnik o tehničkim mjerama za prevoz transporterima sa trakom u rudarstvu,

15)                 Pravilnik o tehničkim normativima pri prevozu ljudi u rudnicima sa podzemnom eksploatacijom mineralnih sirovina horinzontalnim i kosim prostorijama,

16)                 Pravilnik o tehničkim normativima za podzemnu eksploataciju mineralnih sirovina metala i nemetala,

17)                 Pravilnik o tehničkim normativima pri istraživanju i eksploataciji nafte, zemnih plinova i slojnih voda,

18)                 Pravilnik o tehničkim mjerama i o zaštiti na radu pri istraživanju i eksploataciji nafte i zemnih plinova dubinskim bušotinama

19)                 Pravilnik o tehničkim propisima za električna postrojenja u rudnicima sa podzemnom eksploatacijom,

20)                 Pravilnik o tehničkim normativima za električna postrojenja, uređaje i instalacije u rudnicima sa podzemnom eksploatacijom,

21)                 Pravilnik o električnim postrojenjima na nadzemnim mjestima ugroženim od eksplozivnih smješa,

22)                 Pravilnik o tehničkim normativima za istraživanje, dobivanje i pripremu nuklearnih mineralnih sirovina,

23)                 Pravilnik o tehničkim normativima za pripremu sirovina - ruda obojenih metala,

24)                 Pravilnik o tehničkim normativima za površinsku eksploataciju ležišta mineralnih sirovina,

25)                 Pravilnik o tehničkim normativima za površinsku eksploataciju arhitektonsko - građevinskog kamena (ukrasnog kamena), tehničkog kamena, šljunka i pijeska, te za preradu arhitektonsko - građevinskog kamena,

26)                 Pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri radu u kamenolomima i ciglanama kao i kod vađenja gline, pijeska i šljunka,

27)                 Pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri radu,

28)                 Pravilnik o mjerama i normativima zaštite na radu na oruđu za rad,

29)                 Pravilnik o sredstvima lične zaštite na radu i ličnoj zaštitnoj opremi u rudarstvu,

30)                 Pravilnik o tehničkim normativima za električna postrojenja i uređaje u rudnicima sa površinskom eksploatacijom mineralnih sirovina,

31)                 Pravilnik o zaštiti na radu pri korišćenju električne struje u rudarstvu,

32)                 Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja od požara u rudarstvu i

33)                 Pravilnik o opremi i postupku za pružanje prve pomoći i o organizovanju službe spasavanju u slučaju nazgode na radu u rudniku.

(2) Pravilnici iz stava 1. ovog člana donose se nakon pribavljanja mišljenja Ministarstva rada i boračko invalidske zaštite.

Član 70.

(1)  Pri izvođenju rudarskih radova koncesionar je dužan preduzeti i mjere potrebne za zaštitu života i zdravlja građana, kao i obezbjeđenje imovine, u skladu sa propisima iz te oblasti.

(2)  Korisnici i vlasnici zemljišta i objekata na eksploatacionom polju, kao i ostali građani dužni su da se pridržavaju mjera zaštite koje je donio koncesionar, a koje se odnose na kretanje i rad na eksploatacionom polju.

(3)  Ukoliko koncesionar koji se bavi eksploatacijom mineralne sirovine na izvođenju rudarskih radova ili pružanju usluga angažuje izvođača, mjere zaštite na radu propisane ovim zakonom i pravilnicima odnose se i na izvođača.

(4)   Koncesionar iz stava 3. ovog člana sa izvođačem potpisuje ugovor o zaštiti na radu, kojim se uređuju odnosi po pitanju zaštite na radu.

(5)  Izvođač je odgovoran za sve posljedice prouzrokovane nesavjesnim radom i nepridržavanjem mjera zaštite na radu propisanih ovim zakonom i ugovorom iz stava 4. ovog člana.

Član 71.

(1)  Svaki radnik zaposlen kod koncesionara dužan je da neodložno, najkraćim putem, obavijesti neposrednog rukovodioca o svakoj pojavi opasnosti pri izvođenju rudarskih radova, a naročito o pojavi eksplozivnih, zapaljivih, zagušljivih i otrovnih gasova, o provali vode, pojavi vatre, upale i eksplozije gasa, pare i prašine, gorskom udaru ili drugim pojavama koje mogu da ugroze bezbjednost ljudi i imovine.

(2)  Neposredni rukovodilac dužan je da u slučaju iz stava 1. ovog člana preduzme sve neophodne mjere za sprečavanje nastupanja težih posljedica po bezbjednost zaposlenih i imovine.

(3)  O pojavama iz stava 1. ovog člana koncesionar vodi evidenciju koja naročito sadrži podatke o: vrsti pojave, vremenu njenog trajanja, uzroku nastanka i šteti koja je uslijedila nastankom pojave, kao i podatke o utvrđenoj odgovornosti, te neodložno, najkraćim putem, o tome izvještava Inspektorat i Ministarstvo.

Član 72.

(1)  Koncesionar je dužan da odmah obavijesti Ministarstvo, Inspektorat i organ uprave koji je nadležan za unutrašnje poslove o svakom smrtnom slučaju, grupnoj povredi, težoj povredi na radu i udesu.

(2)  Nadležni inspektor dužan je da odmah na licu mjesta ispita uzroke smrtnih i grupnih nesrećnih slučajeva kao i da naredi mjere koje se bez odlaganja moraju preduzeti i da u najkraćem roku podnese nadležnim organima obrazloženi izvještaj sa mišljenjem o uzrocima nesreće.

(3)  Teže i lakše povrede na licu mjesta bez odlaganja ispituje služba zaštite na radu i o tome sačinjava zapisnik.

Član 73.

U slučaju udesa (eksplozije, požara, provale vode i slične opasnosti), akcijom spasavanja rukovodi radnik koncesionara sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima, koji je odgovoran za tehničke poslove, ako aktom koncesionara nije određen drugi radnik.

Član 74.

(1)  U slučaju opasnosti za koncesionara, vlasnici i korisnici susjednog zemljišta dužni su dozvoliti da se na njihovom zemljištu izvrše neodložni radovi radi otklanjanja te opasnosti.

(2)  Koncesionar je dužan da vlasnicima i korisnicima zemljišta nadoknadi štetu pričinjenu radovima iz stava 1. ovog člana.

Član 75.

(1)  Mjere zaštite za koncesionara propisane ovim zakonom odnose se i na izvođača.

(2)  Za neizvršavanje obaveza izvođača iz stava 1. ovog člana odgovoran je koncesionar.

GLAVA VI

OSTALE ODREDBE O EKSPLOATACIJI

 1. 1.    Miniranje u rudarstvu i seizmička mjerenja

Član 76.

(1)  Bušenje i miniranje u rudarstvu može da vrši pravno lice koje posjeduje odgovarajuću licencu izdatu u skladu sa ovim zakonom.

(2)  Licencu za bušenje i miniranje u rudarstvu ministar, na prijedlog komisije, izdaje pravnom licu koje:

1)    je upisano u registar poslovnih subjekata kod nadležnog registarskog suda za obavljanje te djelatnosti,

2)    ima u radnom odnosu sa punim radnim vremenom, u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi, jednog diplomiranog inženjera rudarstva, sa položenim stručnim ispitom u oblasti rudarstva i najmanje tri godine radnog iskustva u struci,

3)    ispunjava uslove u pogledu tehničke opremljenosti i zaštite na radu

4)    uplati naknadu za troškove izdavanja licence i

5)    ispunjava posebne uslove propisanih odredbama ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega.

Član 77.

(1)  Seizmička mjerenja u rudarstvu može da vrši pravno lice koje posjeduje odgovarajuću licencu izdatu u skladu sa ovim zakonom.

(2)  Licencu za seizmička mjerenja u rudarstvu ministar, na prijedlog komisije, izdaje pravnom licu koje:

1)    je upisano u registar poslovnih subjekata kod nadležnog registarskog suda za obavljanje te djelatnosti,

2)    ima u radnom odnosu sa punim radnim vremenom, u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi, jednog diplomiranog inženjera rudarstva, sa položenim stručnim ispitom u oblasti rudarstva i najmanje tri godine radnog iskustva u struci i koji će vršti te poslove,

3)    ispunjava uslove u pogledu tehničke opremljenosti i zaštite na radu

4)    uplati naknadu za troškove izdavanja licence i

5)    ispunjava posebne uslove propisanih odredbama ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega.

 1. 2.    Upravljanje rudarskim otpadom

Član 78.

(1)  Odlaganje i upravljanje rudarskim otpadom vrši se na oslovu upotrebne dozvole za upravljanje rudarskim otpadom koju izdaje Ministarstvo, u skladu sa planom upravljanja otpadom i drugom pratećom dokumentacijom, kojom se definiše vrsta, način upravljanja i izvještavanja, kao i druge obaveze po pitanju upravljanja rudarskim otpadom.

(2)  Vlada će utvrditi uslove i postupak izdavanja dozvole za upravljanje otpadom, kao kriterijume, karakterizacije, klasifikacije i izvještavanja o rudarskom otpadu

Član 79.

U rudarski otpad ne spada otpad koji je nastao prilikom istraživanja, eksploatacije i pripreme mineralne sirovine, koji nije u direktnoj vezi sa navedenim aktivnostima (otpadna ulja, hrana, dotrajala vozila i istrošene baterije, akumulatori i gume), niti otpad nastao od ekstraktivne industrije koji može biti radioaktivan, kao ni otpad nastao industrijskom preradom mineralnih sirovina.

 1. 3.    Napušteni rudnici

Član 80.

(1)  Napušteni rudnici i rudarski objekti su objekti koji su nastali usljed nepropisnog obustavljanja rudarskih radova i napuštanja rudarskih objekata, bez primjenjenih tehničkih i tehnoloških postupaka sanacije i rekultivacije, a za koji nije poznat ili više ne postoji nosilac odobrenja za eksploataciju ili se ne može utvrditi vlasništvo nad predmetnim prostorom.

(2)  Ministarstvo vodi posebnu evidenciju o napuštenim rudnicima i rudarskim objektima.

 1. 4.    Privremena obustava radova

Član 81.

(1)  Ako se radovi u jamama i površinskim kopovima i njihovim dijelovima ili naftnim i gasnim poljima, moraju privremeno obustaviti zbog nepredviđenih okolnosti (provala gasova ili vode, problemi u vezi sa gorskim udarom, jamski požari, poremećaji na glavnim putevima za provjetravanje, prolaženje, odvodnjavanje i prevoz, klizanje terena, erupcije, promjene režima voda i slično) ili usljed više sile koncesionar obavještava o razlozima obustave radova Ministarstvo i Inspektorat, najkasnije u roku od 24 sata od obustave radova.

(2)  O privremenoj obustavi radova, koja je unaprijed planirana, koncesionar je dužan da obavijesti Inspektorat i Ministarstvo, najkasnije 15 dana prije obustave radova.

(3)  Prije planirane obustave radova iz stava 2. ovog člana, koja će trajati duže od 30 dana, koncesionar je dužan da izvrši potrebno premjeravanje, dopunu rudarskih projekata i planova i da sačini zapisnik o razlozima obustavljanja radova, sa navođenjem opasnosti koje se mogu pojaviti prilikom ponovnog otvaranja jame ili njenog dijela, odnosno puštanja naftnog i gasnog polja u ponovnu proizvodnju.

(4)  Za vrijeme privremene obustave radova glavni jamski prostori i objekti na naftnim i gasnim poljima moraju se održavati u takvom stanju da se njima može prolaziti bez opasnosti.

(5)  U slučaju da privremena obustava radova traje duže od dvije godine primjenjuje se član 82. ovog zakona.

 1. 5.    Trajna obustava radova

Član 82.

Ako iz bilo kog razloga dođe do potpunog i trajnog obustavljanja eksploatacije u jamama ili pojedinim revirima ili dijelovima jame, površinskim kopovima ili poljima za eksploataciju nafte i gasa, koncesionar je dužan da obavijesti Ministarstvo i Inspektorat, najkasnije 30 dana prije obustave radova.

Član 83.

(1)  U slučaju trajne obustave radova, koncesionar je dužan da preduzme sve mjere zaštite rudarskog objekta i zemljišta na kome su se izvodili radovi, mjere zaštite i sanacije životne sredine radi obezbjeđenja života i zdravlja ljudi i imovine, u skladu sa dopunskim rudarskim projektom trajne obustave radova.

(2)  Rudarske projekte, planove, skice, mjerne knjige i ostalu dokumentaciju o stanju rudarskih radova i stanju resursa i rezervi mineralne sirovine u vrijeme obustave rada, Koncesionar je dužan da preda Ministarstvu.

(3)  Dokumentacija iz stava 2. ovog člana dostupna je svakom privrednom društvu koje je zainteresovano da nakon dobijene koncesije obnovi radove na prostoru na kom su trajno obustavljeni radovi.

 1. 6.    Sanacija i rekultivacija

Član 84.

(1)  Koncesionar je dužan da se u toku i po završetku izvođenja radova na eksploataciji mineralne sirovine, a najkasnije u roku od jedne godine od dana završetka radova na površinama na kojima su rudarski radovi završeni,privede zemljište na eksploatacionom polju prvobitnoj ili drugoj namjeni, u skladu sa projektom rekultivacije koji je sastavni dio odobrenog glavnog ili dopunskog rudarskog projekta.

(2)  O izvršenim radovima iz stava 1. ovog člana Koncesionar je dužan da obavijesti Ministarstvo, Inspektorat, ministarstvo nadležno za zaštitu životne sredine i ministarstvo nadležno za poljoprivredu i nadležnu jedinicu lokalne samouprave.

(3)  Po prijemu obavještenja predstavnici institucija iz stava 2. ovog člana izvršiće tehnički pregled kojim će se utvrditi da li je Koncesionar izvršio sanaciju i rekultivaciju u skladu sa projektom rekultivacije i da li jepreduzeo mjere zaštite zemljišta na kome su se izvodili radovi i mjere zaštite i sanacije životne sredine i voda radi obezbjeđenja života i zdravlja ljudi i imovine o čemu će sačiniti zapisnik.

(4)  Troškove tehničkog pregleda snosi koncesionar.

(5)  Ukoliko se nad koncesionarom otvori postupak stečaja ili likvidacije prioritetno se iz stečajne ili likvidacione mase podmiruju troškovi sanacije i rekultivacije zemljišta na kojem je završena eksploatacija.

 1. 7.    Pravo na štrajk

Član 85.

Nije dozvoljeno organizovanje i sprovođenje štrajka u jamskim prostorijama ili u drugim rudarskim objektima i prostorima u kojima postoji potencijalna opasnost.

Član 86.

(1)  Pravo na štrajk ostvaruje se pod uslovom da se tokom održavanja štrajka obezbijede sigurnost rudarskih objekata, zaštita života i zdravlja ljudi i zaštita životne sredine.

(2)  Radi ispunjavanja uslova iz stava 1. ovog člana, a posebno u jamama sa metanom i opasnom prašinom, koncesionar je dužan da obezbijedi obavljanje poslova: nadzora, odvodnjavanja, provjetravanja, održavanja prohodnosti puteva u objektu i održavanja uređaja.

(3)  Koncesionar svojim aktom uređuje poslove iz stava 2. ovog člana, čije je obavljanje neophodno za obezbjeđivanje uslova za ostvarivanje prava na štrajk.

GLAVA VII

KADROVSKI USLOVI ZA OBAVLjANjE POSLOVA U OBLASTI RUDARSTVA

Član 87.

Poslove rukovođenja rudarskim radovima, poslove nadzora i druge stručne poslove u oblasti rudarstva obavljaju:

1)    glavni tehnički rukovodilac,

2)    tehnički rukovodilac,

3)    poslovođa i

4)    nadzornik.

Član 88.

(1)  Poslove glavnog tehničkog rukovođenja u površinskoj eksploataciji može da obavlja lice koje ima završen rudarski fakultet, tri godine radnog iskustva na poslovima tehničkog rukovođenja u jami, površinskom kopu, objektima eksploatacije nafte i gasa ili objektu za pripremu mineralne sirovine i položen stručni ispit u oblasti rudarstva.

(2)   Poslove glavnog tehničkog rukovođenja u podzemnoj eksploataciji može da obavlja lice koje ima završen rudarski fakultet, tri godine radnog iskustva na poslovima tehničkog rukovođenja u jami i položen stručni ispit u oblasti rudarstva.

Član 89.

(1)  Poslove nadzora i tehničkog rukovođenja rudarskim podzemnim i površinskim eksploatacionim istražnim radovima, dubinskim bušenjem, eksploatacijom i istraživanjem nafte i gasa, masovnim miniranjem, službom provjetravanja, sistemom odvodnjavanja i drugim specifičnim radovima, može da obavlja lice sa završenim rudarskim fakultetom, tri godine radnog iskustvai položenim stručnim ispitom u oblasti rudarstva.

(2)  Poslove nadzora i tehničkog rukovođenja u objektima pripreme, obogaćivanja i oplemenjivanja mineralne sirovine može da obavlja lice sa završenim rudarskim, hemijskim, tehnološkim fakultetom ili metalurškim fakultetom, tri godine radnog iskustva i položenim stručnim ispitom u oblasti rudarstva.

(3)  Poslove nadzora i tehničkog rukovođenja elektro – službom i elektro radionicama za održavanje može da obavlja lice sa završenim elektrotehničkim fakultetom-elektroenergetskog smijera, tri godine radnog iskustva i položenim stručnim ispitom u oblasti rudarstva.

(4)  Poslove nadzora i tehničkog rukovođenja mašinskom službom i radionicama za održavanje može da obavlja lice sa završenim mašinskim fakultetom ili rudarskim fakultetom – smijer mašinstvo u rudarstvu, tri godine radnog iskustva i položenim stručnim ispitom u oblasti rudarstva.

(5)  Poslove nadzora i tehničkog rukovođenja građevinsko – montažnim radovima može da obavlja lice sa završenim građevinskim fakultetomili rudarskim fakultetom – smijer građevinarstvo u rudarstvu, tri godine radnog iskustva i položen stručni ispitu oblasti rudarstva.

(6)  Poslove nadzora i tehničkog rukovođenja geološkom službom može da obavlja lice sa završenim geološkim fakultetom i položenim stručnim ispitom u oblasti geoloških istraživanja.

(7)  Poslove nadzora i tehničkog rukovođenja geodetskom službom može da obavlja lice sa završenim fakultetom geodezijeili rudarskim fakultetom – smijer mjerenja u rudarstvu, tri godine radnog iskustva i položenim stručnim ispitom u oblasti rudarstva.

(8)  Poslove nadzora i tehničkog rukovođenja službom zaštite na radu može da obavlja lice sa završenim rudarskim fakultetom, tri godine radnog iskustva i položenim stručnim ispitomu oblasti rudarstva.

Član 90.

Poslovođa u rudarskim objektima može biti lice koje ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima nadzornika.

Član 91.

Poslove nadzornika u rudarskim objektima može da obavlja lice sa završenom srednjom stručnom ili stručnom tehničkom školom, dvije godine radnog iskustva i položen stručni ispit.

Član 92.

Poslove iz čl. 88 do 91. ovog zakona u objektima koji su ugroženi metanom ili opasnom i eksplozivnom prašinom, gasovima i parama mogu da obavljaju radnici koji imaju najmanje tri godine radnog iskustva u ovakvim objektima.

Član 93.

(1)  Poslove samostalnog rukovanja eksplozivnim sredstvima mogu obavljati lica koja imaju visokui srednju stručnu spremu rudarske struke koja su stekla teorijska i praktična znanja o eksplozivnim sredstvima i miniranju.

(2)  Poslove samostalnog rukovanja eksplozivnim sredstvima mogu da obavljaju i kvalifikovani radnici rudarske struke koji imaju najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima kvalifikovanog radnika i položen ispit iz poznavanja propisa primjene praktičnog rukovanja eksplozivnim sredstvima.

(3)  Za obavljanje poslova samostalnog rukovanja eksplozivnim sredstvima lica sa visokom stručnom spremom ne polažu ispit iz stava 2. ovog člana.

Stručni ispit

Član 94.

(1)  Stručnim ispitom, koji se polaže prema odredbama ovog zakona, provjerava se osposobljenost radnika za samostalno obavljanje poslova u oblasti rudarstva, poznavanje propisa Republike iz područja koje uređuje ovaj zakon, kao i drugih propisa značajnih za primjenu ovog zakona (u daljem tekstu: stručni ispit).

(2)  Stručni ispit prema odredbama ovog zakona mogu polagati: diplomirani inženjeri rudarstva, elektrotehnike, mašinstva, geodezije, geologije, tehnologije, metalurgije.

(3)  Stručni ispit polaže lice koje:

1)    ima odgovarajuću stručnu spremu propisanu ovim zakonom,

2)    je položilo pripravnički staž i ima najmanje jednu godinu radnog iskustva u oblasti rudarstva, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme i

3)    je uplatilo troškove za polaganje stručnog ispita.

(4)  Stručni ispit iz stava 1. ovog člana polaže se pred komisijom koju imenuje ministar za svaki ispitni rok sa prethodno utvrđene liste ispitivača.

(5)  Listu ispitivača iz stava 3. ovog člana utvrđuje ministar na period od dvije godine.

(6)  Izuzetno od odredbe iz stava 2. ovog člana, stručni ispit za poslove iz člana 91. ovog zakona polaže se pred komisijom koju formira privredno društvo u kojem je kandidat zaposlen.

(7)  Predsjednik komisije iz stava 6. ovog člana obavezno je nadležni rudarski inspektor.

(8)  Na osnovu zapisnika komisije o polaganju stručnog ispita ministar, u roku od 15 dana, izdaje uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

(9)  Za stručni ispit iz stava 5. ovog člana uvjerenje izdaje direktor privrednog društva.

(10)               Ministar donosi pravilnik kojim se propisuju uslovi za polaganje i način polaganja stručnog ispita,sastav i način rada komisije, sadržaj i forma uvjerenja o položenom stručnom ispitu, vođenje evidencije o izdatim uvjerenjima i program za polaganje stručnog ispita.

(11)               Propisom Vlade utvrđuje se visina naknade za troškove polaganja stručnog ispita i visina naknade članovima komisije.

Izdavanje i oduzimanje licenci

Član 95.

(1)  Licence određene ovim zakonom izdaje ministar na prijedlog komisije koja utvrđuje ispunjenost uslova za izdavanje odgovarajuće licence, propisanih odredbama ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega.

(2)  Propisom Vlade određuju se visina naknade za troškove izdavanja licenci fizičkim i pravnim licima.

Član 96.

Pravna lica iz Federacije Bosne i Hercegovine i Distrikta Brčko uz zahtjev za izdavanje licence dužna su da pored uslova propisanih ovim zakonom dostave i dokaz da su registrovala poslovnu jedinicu na teritoriji Republike Srpske.

Član 97.

(1)  Licence za pravna lica koje se izdaju u skladu sa odredbama ovog zakona važečetiri godine od dana izdavanja.

(2)  Po isteku roka iz stava 1. ovog člana, pravnom licu koje je imalo licencu izdaje se, na njegov zahtjev i na osnovu dostavljenih dokaza, nova licenca u skladu sa odredbama ovog zakona.

(3)  Fizičkom licu licenca se izdaje bez roka važenja.

Član 98.

(1)  Pravno lice koje je dobilo licencu u skladu sa odredbama ovog zakona obavezno je da u pisanoj formi odmah obavijesti Ministarstvo o svakoj promjeni uslova utvrđenih u postupku izdavanja licence i u narednih 45 dana dostavi dokaz Ministarstvu o ispunjenosti uslova za zadržavanje licence.

(2)  Kontrolu ispunjenosti uslova utvrđenih u postupku izdavanja licence vrši Ministarstvo i Inspektorat.

(3)  Ukoliko Ministarstvo utvrdi da uslovi u trenutku kontrole iz stava 2. ovog člana nisu ispunjeni ili da pravno lice poslove obavlja suprotno pravilima struke i profesije i odredaba ovog zakona, rješenjem će staviti van snage licencu izdatu pravnom licu u roku od osam dana od dana utvrđivanja nepravilnosti.

(4)  U slučaju iz stava 3. ovog člana, pravnom licu ne može se izdati nova licenca u narednih godinu dana.

(5)  Rješenje iz stava 3. ovog člana je konačno i izvršno danom dostavljanja pravnom licu na koje se odnosi, a objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Član 99.

(1)  Kada Ministarstvo utvdi da fizičko lice nesavjesno i nestručno obavlja poslove za koje mu je izdata licenca, ili da poslove obavlja suprotno pravilima struke, profesionalne etike i morala, te suprotno odredbama ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega rješenjem će oduzeti licencu.

(2)  Licenca data fizičkom licu suprotno odredbama ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega je ništavna.

Član 100.

(1)  Ministar donosi pravilnik kojim se detaljnije uređuju uslovi za izdavanje i oduzimanje licenci za obavljanje određenih poslova u oblasti rudarstva.

(2)  Pravilnikom iz stava 1. ovog člana propisuju se :

1)    posebni uslovi za izdavanje licence fizičkim i pravnim licima i način dokazivanja njihove ispunjenosti,

2)    minimalni uslovi u pogledu tehničko tehnološke opremljenosti,

3)    sastav iizbor članova stručnih komisija koje provjeravaju ispunjenost uslova, njihova nadležnost i način rada,

4)    sadržaj i formu rješenja o davanju licence,

5)    razlozi i mjerila za oduzimanje licence, postupak oduzimanja i rokove na koje se licenca može oduzeti,

6)    vođenje registra licenci izdatih fizičkim i pravnim licima.

(3)  Registar licenci izdatih fizičkim i pravnim licima objavljuje se na internet stranici Ministarstva.

GLAVA VIII

NADZOR

Član 101.

(1)  Upravni nadzor nad primjenom odredaba ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega vrši Ministarstvo.

(2)  Inspekcijski nadzor nad primjenom odredaba ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega vrši Inspektorat posredstvom nadležnih republičkih rudarskih, elektroenergetskih i geoloških inspektora.

Član 102.

Nadležni inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora, pored ovlašćenja utvrđenih ovim zakonom i ovlašćenja utvrđenih zakonom kojim je propisan rad Inspektorata ima i ovlašćenja nadzora nad primjenom i sprovođenjem propisa iz oblasti zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite voda i zaštite životne sredine u rudarstvu.

Član 103.

(1)  U vršenju inspekcijskog nadzora nadležni inspektor ima pravo i dužnost da provjerava da li:

1)    se eksploatacija mineralne sirovine vrši na osnovu ugovora o koncesiji,

2)    se radovi na eksploataciji mineralne sirovine i drugi rudarski radovi izvode na osnovu odgovarajuće licence,

3)    se eksploatacija mineralne sirovine vrši se na način kojim se obezbjeđuje optimalno iskorišćavanje ležišta mineralne sirovine, bezbijednost ljudi, objekata i imovine i zaštita životne sredine,

4)    se istovremeno sa eksploatacijom mineralnih sirovina vrše istraživanja,

5)    se eksploatacija mineralne sirovine i izvođenje drugih rudarskih radova vrši u skladu sa odobrenom projektnom dokumentacijom,

6)    se rudarski radovi na pripremi i eksploataciji izvode u skladu sa godišnjim planom,

7)    rudarski objekat na kome se otpočelo sa komercijalnim radom, posjeduje upotrebnu dozvolu,

8)    fabrički izrađena mehanizacija posjeduje upotrebnu dozvolu i da li se u skladu sa propisima o zaštiti na radu, vrše periodični pregledi i ispitivanja fabrički izrađene mehanizacije,

9)    se adekvatno ažuriraju planovi iz člana 51. ovog zakona

10) se vrše propisana rudarska mjerenja,

11) se pravilno izrađuju i redovno dopunjuju rudarski planovi i ostala dokumentacija potrebna za pravilno tehničko izvođenje rudarskih radova,

12) se uredno vode i ovjeravajurudarske geodetske mjerne knjige,

13) se pri izvođenju rudarskih radova primjenjuju propisane mjere zaštite, uključujući i mjere zaštite zdravlja na radu, zaštite od požara, zaštite voda i zaštite životne sredine,

14) se vrše periodični pregledi i ispitivanja sredstava za rad, uređaja i opreme, sredstava lične zaštite, kao i preventivni i periodični pregledi ispitivanja uslova radne sredine, odnosno fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti mikroklime u rudarskim objektima,

15) se pri izvođenju rudarskih radova u svemu primjenjuju tehnički propisi koji se odnose na te radove,

16) zaposleni ispunjavaju propisane uslove za rad na poslovima na koje su raspoređeni,

17) se uredno vode knjige rudarskog nadzora, rudarski dnevnik i smjenski izvještaj,

18) su doneseni akt o procjeni rizika i akt o ličnim zaštitnim sredstvima za sva radna mjesta,

19) su svim radnicima obezbijeđena i stavljena na raspolaganje lična zaštitna sredstva u skladu sa aktom o ličnim zaštitnim sredstvima i obezbijeđena opremu za prvu pomoć na svim radnim mjestima gdje to zahtijevaju radni uslovi,

20) se vrši teoretska i praktična obuka i provjera znanja radnika o osposobljenosti za samostalan, bezbijedan i zdrav rad na poslovima na kojima su raspoređeni i rukovanje sredstvima rada, kao i da li se vodi evidencija o tome,

21) su poslovi službe za spasavanje i protivpožarne zaštite povjereni radnicima koji su za te poslove posebno osposobljeni.

22) vrši godišnja provjera teoretskog i praktičnog poznavanja propisa o tehničkim mjerama i mjerama zaštite na radu, kao i poznavanje plana odbrane i akcije spasavanja u slučajevima iznenadnih udesa, kod nadzornog i tehničkog osoblja, palilaca mina, kao i visokokvalifikovanih i kvalifikovanih radnika čiji je rad neposredno vezan za rudarske radove,

23) se sprovode posebni programi za sticanje znanja iz oblasti zaštite na radu prema vrsti poslova i stručnosti radnika, i o tome vodi posebna evidencija,

24) se transport, uskladištenje, vođenje evidencije i rukovanje eksplozivnim sredstvima i tečnim gorivom vrši na propisani način,

25) se pripremni radovi vrše u skladu sa odobrenim projektom,

26) se preduzimaju mjere potrebne za zaštitu života i zdravlja građana i vrši obezbjeđenje imovine, u skladu sa propisima,

27) se preduzmaju sve mjere zaštite rudarskog objekta i zemljišta na kome su se izvodili radovi, mjere zaštite i sanacije životne sredine radi obezbjeđenja života i zdravlja ljudi i imovine, u skladu sa dopunskim rudarskim projektom trajne obustave radova,

28) se zemljište na eksploatacionom polju privodi prvobitnoj ili drugoj namjeni, u skladu sa projektom rekultivacije koji je sastavni dio odobrenog glavnog ili dopunskog rudarskog projekta.

29) se zapunjavanje otkopanih prostora pri podzemnoj eksploataciji vrši u skladu sa odobrenim projektom i

30) da li se odlaganje i upravljanje rudarskim otpadom vrši na oslovu upotrebne dozvole za upravljanje rudarskim otpadom koju izdaje Ministarstvo, u skladu sa planom upravljanja otpadom i drugom pratećom dokumentacijom, kojom se definiše vrsta, način upravljanja i izvještavanja, kao i druge obaveze po pitanju upravljanja rudarskim otpadom.

Član 104.

(1)  U vršenju inspekcijskog nadzora, nadležni inspektorosim opštih ovlašćenja utvrđenih Zakonom o inspekcijama ovlašćen je i da:

1)    naredi da se utvrđene nepravilnosti i nedostatci otklone određenom roku,

2)    zabrani rad ukoliko seutvrđene nepravilnosti i nedostatci ne otklone u određenom roku

3)    zabrani rad na eksploataciji ako se rudarski radovi izvode bez ugovora o koncesiji,

4)    zabrani rad na eksploataciji ako se rudarski radovi izvode bez odobrenog projekta,

5)    zabrani rad na eksploataciji ako je koncesionar sa komerciojalnim radom otpočeo bez upotrebne dozvole,

6)    zabrani rad na eksploataciji i izvođenje drugih rudarskih radova, ukoliko se isti izvode bez odgovarajuće licence,

7)    zabrani rad ako utvrdi nedostatke koji predstavljaju neposrednu opasnost po život i zdravlje ljudi ili opsanost po imovinu i odredi mjeru obezbjeđenja u slučaju opasnosti za život i zdravlje ljudi ili za bezbijednost imovine,

8)    zabrani rad radnicima na radnom mjestu sa povećanim rizikom ako nisu podvrgnuti ljekarskom pregledu,

9)    zabrani rad radniku koji nije osposobljen za bezbijedan i zdrav rad na radnom mjestu na kome radi,

10) zabrani rad na sredstvima rada na kojima nisu primjenjene mjere bezbijednosti i zdravlje na radu,

11) zabrani rad ako se eksploatacija mineralne sirovine vrši se na način kojim se ne obezbjeđuje optimalno iskorišćavanje ležišta mineralne sirovine, bezbijednost ljudi, objekata i imovine i zaštita životne sredine,

12) zabrani rad na prostoru na kome nisu riješeni imovinsko pravni odnosi,

13) naredi da se istovremeno sa eksploatacijom mineralnih sirovina vrše istraživanja,

14) naredi da se eksploatacija mineralne sirovine i izvođenje drugih rudarskih radova vrši u skladu sa odobrenom projektnom dokumentacijom,

15) naredi da se rudarski radovi na pripremi i eksploataciji izvode u skladu sa godišnjim planom,

16) zabrani rad ukoliko se sa komercijalnim radom, otpočelo bez upotrebne dozvole,

17) naredi da se za fabrički izrađenu mehanizacijupribavi upotrebna dozvola,

18) naredi da se u skladu sa propisima o zaštiti na radu, vrše periodični pregledi i ispitivanja fabrički izrađene mehanizacije,

19) naredi da se adekvatno ažuriraju planovi iz člana 51. ovog zakona,

20) naredi da se vrše propisana rudarska geodetska mjerenja i izrada planova i karata,

21) naredi da sepravilno izrađuju i redovno dopunjuju rudarski planovi i ostala dokumentacija potrebna za pravilno tehničko izvođenje rudarskih radova,

22) naredi da se uredno vode i ovjeravajurudarske geodetske mjerne knjige,

23) naredi da se pri izvođenju rudarskih radova primjenjuju propisane mjere zaštite, uključujući i mjere zaštite zdravlja na radu, zaštite od požara, zaštite voda i zaštite životne sredine,

24) naredi da se vrše periodični pregledi i ispitivanja sredstava za rad, uređaja i opreme, sredstava lične zaštite, kao i preventivni i periodični pregledi ispitivanja uslova radne sredine, odnosno fizički, hemijskih i bioloških štetnosti mikroklime u rudarskim objektima,

25) naredi da se pri izvođenju rudarskih radova u svemu primjenjuju tehnički propisi koji se odnose na te radove,

26) naredi da se uredno vode knjige rudarskog nadzora, rudarski dnevnik i smjenski izvještaj,

27) naredi da se donese akt o procjeni rizika i akt o ličnim zaštitnim sredstvima za sva radna mjesta,

28) naredi da se radnicima obezbijede i stave na raspolaganje lična zaštitna sredstva u skladu sa aktom o ličnim zaštitnim sredstvima i obezbijedi oprema za prvu pomoć na svim radnim mjestima gdje to zahtijevaju radni uslovi,

29) naredi da se vrši teoretska i praktična obuka i provjera znanja radnika o osposobljenosti za samostalan, bezbijedan i zdrav rad na poslovima na kojima su raspoređeni i rukovanje sredstvima rada, kao i da li se vodi evidencija o tome,

30) naredi da se poslovi službe za spasavanje i protivpožarne zaštite povjere radnicima koji su za te poslove posebno osposobljeni.

31) naredi da se vrši godišnja provjera teoretskog i praktičnog poznavanja propisa o tehničkim mjerama i mjerama zaštite na radu, kao i poznavanje plana odbrane i akcije spasavanja u slučajevima iznenadnih udesa, kod nadzornog i tehničkog osoblja, palilaca mina, kao i visokokvalifikovanih i kvalifikovanih radnika čiji je rad neposredno vezan za rudarske radove,

32) naredi da se sprovode posebni programi za sticanje znanja iz oblasti zaštite na radu prema vrsti poslova i stručnosti radnika, i o tome vodi posebna evidencija,

33) naredi da se transport, uskladištenje, vođenje evidencije i rukovanje eksplozivnim sredstvima i tečnim gorivom vrši na propisani način,

34) naredi da se pripremni radovi i radovi na otkopavanju otkrivke vrše u skladu sa odobrenim projektom,

35) naredi da se preduzimaju mjere potrebne za zaštitu života i zdravlja građana i vrši obezbjeđenje imovine, u skladu sa propisima,

36) naredi da se preduzmaju sve mjere zaštite rudarskog objekta i zemljišta na kome su se izvodili radovi, mjere zaštite i sanacije životne sredine radi obezbjeđenja života i zdravlja ljudi i imovine, u skladu sa dopunskim rudarskim projektom trajne obustave radova,

37) naredi da se zemljište na eksploatacionom polju privodi prvobitnoj ili drugoj namjeni, u skladu sa projektom rekultivacije koji je sastavni dio odobrenog glavnog ili dopunskog rudarskog projekta.

38) naredi da se zapunjavanje otkopanih prostora pri podzemnoj eksploataciji vrši u skladu sa odobrenim projektom,

39) naredi organizovanje poslova spasavanja u slučajevima iznenadne opasnosti po život i zdravlje ljudi i bezbijednost objekata,

40) naredi da se organizuje obuka radnika iz oblasti zaštite i zdravlja na radu i akcije spasavanja u slučajevima iznenadne opasnosti,

41) zabrani ulaz u magacine, pomoćna skladišta eksploziva, kao i rukovanje eksplozivnim sredstvima i miniranje u rudarstvu licima koja nisu stručno osposobljena,

42) zabrani rad ukoliko se odlaganje i upravljanje rudarskim otpadom vrši bez upotrebne dozvole za upravljanje rudarskim otpadom koju izdaje Ministarstvo,

43) naredi da se sprovede i mjera zaštite na radu koja nije propisana ukoliko se tom mjerom otklanja opasnost po život i zdravlje ljudi i

44) preduzme i druge mjere utvrđene ovim zakonom i Zakonom o inspekcijama.

Član 105.

(1)  Koncesionar, odnosno pravno lice je dužno da omogući nadležnim inspektorima ulazak u poslovne i pogonske prostorije, uzimanje uzoraka mineralnih sirovina i pogonskog materijala u cilju ispitivanja, kao i obezbjeđivanja drugih dokaza.

Član 106.

(1)  Nadležni inspektori iz oblasti rudarstva dužni su da izvrše inspekcijski pregled pravnih lica koja obavljaju poslove u oblasti rudastva najmanje jedanput godišnje, a pregled rudarskih objekata ugroženih metanom, opasnom ugljenom prašinom i drugim zapaljivim i eksplozivnim gasovima, parama i prašinama, najmanje jedanput u šest mjeseci.

(2)  Zapisnik o izvršenom inspekcijskom pregledu iz stava 1. ovog člana nadležni inspektori dostavljaju Ministarstvu u roku od 10 dana od izvršenog pregleda.

GLAVA IH

KAZNENE ODREDBE

Član 107.

(1)  Novčanom kaznom od 50.000 KM do 150.000 KM kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1)    vrši eksploataciju mineralne sirovine bez ugovora o koncesiji (član 10),

2)    na eksploatacionom polju vrši eksploataciju drugih mineralnih sirovina za koje nema ugovor o koncesiji i

3)    zemljište ne privede prvobitnoj ili nekoj drugoj namjeni, prema projektu rekultivacije zemljišta (član 84).

(2)  Novčanom kaznom od 10.000 KM do 20.000 KM za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu.

Član 108.

(1)  Novčanom kaznom od 10.000 KM do 50.000 KM kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1)    vrši eksploataciju mineralne sirovine bez odgovarajuće licence (član 11),

2)    izvođenje određenih rudarskih radova povjeri pravnom licu koje ne posjeduje odgovarajuću licencu (član 12, 27, 50 i 64),

3)    ne obezbijedi optimalno tehničko i ekonomsko iskorišćavanje ležišta mineralne sirovine u skladu sa revidovanim projektom i ako se ne pridržava propisa o zaštiti na radu ili drugih propisa o zaštiti zdravlja radnika u rudarstvu, kao i mjera zaštite za bezbijednost građana i imovine (član 13),

4)    istovremeno sa eksploatacijom mineralne sirovine, ne vrši geološka istraživanja na odobrenom eksploatacionom polju (član 18),

5)    vrši izradu projektne dokumentacije bez odgovarajuće licence (član 27),

6)    vrši reviziju rudarskih projekata bez odgovarajuće licence (član 29),

7)    otpočne sa izvođenjem rudarskih radova bez odobrene projektne dokumentacije ili na prostoru na kome nisu rješeni imovinsko pravni odnosi (član 34),

8)    ne obavijesti Ministarstvo, Inspektorat i nadležni organ jedinice lokalne samouprave o početku izvođenja rudarskih radova (član 40),

9)    otpočne sa korišćenjem rudarskih objekata bez upotrebne dozvole (član 43),

10) ne pribavi upotrebnu dozvolu za fabrički izrađenu mehanizaciju i ne vrši periodične preglede i ispitivanja fabrički izrađene mehanizacije (član 46),

11) vrši rudarska geodetska mjerenja i izradu rudarskih planova bez odgovarajuće licence (član 49),

12) ne sprovodi sve mjere zaštite, uključujući i mjere zaštite zdravlja na radu, zaštite od požara, zaštite voda i zaštite životne sredine (član 56),

13) radi očuvanja bezbijednosti i zdravlja radnika, ne obezbijedi propisane mjere (član 57),

14) ne obezbijedi tehničko rukovođenje i stalni nadzor nad svim rudarskim radovima i objektima, kao i vođenje knjige rudarskog nadzora, rudarskog dnevnika i smjenskog izvještaja (član 59),

15) vrši poslove zaštite na radu bez odgovarajuće licence (član 64),

16) vrši poslove izrade akta o procjeni rizika, peridoične preglede i ispitivanja sredstava za rad, uređaja i opreme, sredstava lične zaštite, preventivne i periodične preglede ispitivanja uslova radne sredine, odnosno fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti mikroklime u rudarskim objektima bez odgovarajuće licence (član 66. stav 1.),

17) vrši periodične preglede i ispitivanja sredstava za rad, uređaja i opreme, sredstava lične zaštite na elektroenergetskim objektima bez odgovarajuće licence (član 66. stav 3.),

18) u jamu sa metanom ili drugim zapaljivim gasom, ili opasnom ugljenom prašinom, ili u objektima na naftnom i gasnom polju lice unese lako zapaljivu materiju ili druge slične stvari (član 68. stav 1.),

19) se zaposlena lica ne pridržavaju propisanih mjera zaštite na radu i mjera zaštite od požara (član 68. stav 3.),

20) ne preduzima mjere potrebne za zaštitu života i zdravlja građana, ili ne vrši obezbjeđenje imovine u skladu sa propisima iz te oblasti (član 70),

21) vrši poslove bušenja i miniranja u rudarstvu bez odgovarajuće licence (član 76),

22) vrši poslove seizmičkih mjerenja u rudarstvu bez odgovarajuće licence (član 77),

23) upravljanje rudarskim otpadom ne vrši u skladu sa članom 78. ovog zakona,

24) u slučaju privremene obustave radova ne postupa u skladu sa članom 81. ovog zakona,

25) ne obavijesti Ministarstvo i Inspektorat o trajnoj obustavi radova (član 82),

26) u slučaju trajne obustave radova ne postupa u skladu sa članom 83. ovog zakona,

27) za vrijeme štrajka ne obezbijedi bezbijednost rudarskih objekata, zaštitu života i zdravlja ljudi i zaštitu životne sredine (član 86) i

28) odlaže i upravlja rudarskim otpadom bez upotrebne dozvole za upravljanje rudarskim otpadom koju izdaje Ministarstvo.

(2)  Novčanom kaznom od 3.000 KM do 10.000 KM za prekršaje iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu.

Član 109.

(1)  Novčanom kaznom od 5.000 KM do 20.000 KM kazniće se za prekršaj pravno lice koje:

1)    ne obavijestiMinistarstvo, Inspektorat i nadležni organ jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji će izvoditi radove o početku izvođenja radova (član 40),

2)    ne dostavi plan izvođenja rudarskih radova za narednu godinu i izvještaj o realizaciji plana za prethodnu godinu u roku (član 42),

3)    otpočne sa izvođenjem rudarskih radova po uprošćenom projektu bez odobrenja projekta od strane ovlašćenog lica (član 35),

4)    u toku izgradnje rudarskih objekata na gradilištu ne posjeduje propisanu dokumentaciju (član 41),

5)    ne izradi plan izvođenja rudarskih radova i izvještaj o izvedenim radovima i ne dostavi ih Ministarstvu u propisanom roku (član 42),

6)    komisiji za tehnički pregled ne da na uvid potrebnu dokumentaciju (član 47)

7)    prije puštanja rudarskog objekta u probni rad ne obavijesti Ministarstvo i Inspektorat o početku probnog rada (član 48),

8)    ne izrađuje grafičku dokumentaciju koja sadrži podatke o promjenama na površini terena i o stanju rudarskih objekata u eksploatacionom polju (član 50),

9)    ne vodi rudarske geodetske mjerne knjige (član 54),

10) ne donese akt o procjeni rizika za sva radna mjesta (član 58),

11) radniku da na upotrebu sredstva za rad, opasne materije, odnosno sredstva i opremu za ličnu zaštitu suprotno odredbi člana 60. ovog zakona,

12) ne donese akt o ličnim zaštitnim sredstvima za svako radno mjesto (član 61),

13) ne vrši teorijsku i praktičnu obuku i provjeru znanja radnika o osposobljenosti za samostalan, bezbijedan i zdrav rad na poslovima na kojima su raspoređeni, kao i jednom godišnje provjeru teorijskog i praktičnog poznavanja propisa o tehničkim mjerama i mjerama zaštite na radu, kao i plana odbrane i akcije spasavanja u slučajevima iznenadnog udesa, kod nadzornog i tehničkog osoblja, palilaca mina, visokokvalifikovanih i kvalifikovanih radnika (član 63),

14) poslove službe spasavanja i protivpožarne zaštite povjeri radnicima koji nisu osposobljeni za obavljanje tih poslova (član 67),

15) ne obavijesti Ministarstvo, Inspektorat i organ uprave nadležan za unutrašnje poslove o svakom smrtnom slučaju, grupnoj povredi, težoj povredi na radu i udesu (član 72)

(2)  Novčanom kaznom od 2.000 KM do 7.500 KM za prekršaje iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu.

Član 110.

Novčanomkaznom od 2.000 KM do 7.000 KM kazniće se fizičko lice ako vrši eksploataciju mineralnih sirovina suprotno odredbama ovog zakona.

GLAVA H

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 111.

Postupci izdavanja rješenja započeti prije stupanja na snagu ovog zakona završiće se po odredbama Zakona o rudarstvu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 59/12).

Član 112.

(1)Vlada će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti:

1)    propis iz člana 78. stav 2. ovog zakona,

2)    propis iz člana 94. stav 11 ovog zakona,

3)    propis iz člana 95. stav 2. ovog zakona,

(2) Ministar će u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti:

1)Pravilnik o postupku odobravanja eksploatacionog polja, način vođenja evidencije o odobrenim eksploatacionim poljima i kriterijumi za određivanje troškova nastalih u postupku odobravanja eksploatacionog polja (član 15. stav 7),

2) Pravilnik o provođenju tehničkih mjera i mjera zaštite pri izvođenju rudarskih radova na površini i/ili ispod zemlje koji nisu vezani za radove eksploatacije mineralnih sirovina (član 25. stav 4.)

3) Pravilnik o načinu izrade i postupku revizije rudarskih projekata (član 33),

4) Pravilnik o načinu vršenja rudarskih geodetskih mjerenja, vođenju rudarskih geodetskih mjernih knjiga i izradi rudarskih planova i karata (član 55),

5) Pravilnik o sadržaju akta o procjeni rizika u rudarstvu (član 58. stav 4.),

6) Pravilnik o tehničkim mjerama zaštite na radu pri rudarskim podzemnim radovima (član 69),

7) Pravilnik o tehničkim mjerama i zaštiti na radu pri radu na površinskim otkopima uglja metalnih i nemetalnih sirovina (član 69),

8) Pravilnik o tehničkim normativima za mašine sa dizelskim motorima koji se upotrebljavaju pri podzemnim rudarskim radovima u nemetanskim jamama (član 69),

9) Pravilnik o mjerama zaštite na radu pri podzemnoj eksploataciji kamene soli (član 69),

10) Pravilnik o tehničkim normativima za rudarske radove pri istraživanju i eksploataciji ležtišta kamene soli(član 69),

11) Pravilnik o mjerama zaštite pri rukovanju eksplozivnim sredstvima i miniranju u rudarstvu(član 69),

12) Pravilnik o tehničkim normativima pri rukovanju eksplozivnim sredstvima i miniranju u rudarstvu(član 69),

13) Pravilnik o zaštiti na radu pri izradi eksploziva i baruta i manipulisanja eksplozivima i barutima u rudarstvu (član 69),

14)Pravilnik o zaštitnim mjerama pri rukovanju eksplozivima i lagumanju (miniranju) u rudnicima i kamenolomima (član 69),

15) Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju janskih magacina eksplozivnoh sredstava i rudnicima sa podzemnom eksploatacijom mineralnih sirovina (član 69),

16) Pravilnik o tehničkim normativima i uslovima za projektovanje i izvođenje električnih postrojenja u prostorijama u kojima se radi sa eksplozivima (član 69),

17) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statističkog elektriciteta u rudarstvu (član 69),

18) Pravilnik o tehničkim normativima za podzemnu eksplotaciju uglja(član 69),

19) Pravilnik o tehničkim mjerama za prevoz transporterima sa trakom u rudarstvu(član 69),

 20) Pravilnik o tehničkim normativima pri prevozu ljudi u rudnicima sa podzemnom eksploatacijom mineralnih sirovina horinzontalnim i kosim prostorijama(član 69),

21) Pravilnik o tehničkim normativima za podzemnu eksploataciju mineralnih sirovina metala i nemetala (član 69),

22) Pravilnik o tehničkim normativima pri istraživanju i eksploataciji nafte, zemnih plinova i slojnih voda (član 69),

23) Pravilnik o tehničkim mjerama i o zaštiti na radu pri istraživanju i eksploataciji nafte i zemnih plinova dubinskim bušotinama(član 69),

24) Pravilnik o tehničkim propisima za električna postrojenja u rudnicima sa podzemnom eksploatacijom (član 69),

25) Pravilnik o tehničkim normativima za električna postrojenja, uređaje i instalacije u rudnicima sa podzemnom eksploatacijom (član 69),

26) Pravilnik o električnim postrojenjima na nadzemnim mjestima ugroženim od eksplozivnih smješa(član 69),

27) Pravilnik o tehničkim normativima za istraživanje, dobivanje i pripremu nuklearnih mineralnih sirovina (član 69),

28) Pravilnik o tehničkim normativima za pripremu sirovina – ruda obojenih metala (član 69),

29) Pravilnik o tehničkim normativima za površinsku eksploataciju ležišta mineralnih sirovina (član 69),

30) Pravilnik o tehničkim normativima za površinsku eksploataciju arhitektonsko – građevinskog kamena (ukrasnog kamena), tehničkog kamena, šljunka i pijeska, te za preradu arhitektonsko – građevinskog kamena (član 69),

31) Pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri radu u kamenolomima i ciglanama kao i kod vađenja gline, pijeska i šljunka (član 69),

32) Pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri radu(član 69),

33) Pravilnik o mjerama i normativima zaštite na radu na oruđu za rad (član 69),

34) Pravilnik o sredstvima lične zaštite na radu i ličnoj zaštitnoj opremi (član 69),

35) Pravilnik o tehničkim normativima za električna postrojenja i uređaje u rudnicima sa površinskom eksploatacijom mineralnih sirovina (član 69),

36) Pravilnik o zaštiti na radu pri korišćenju električne struje u rudarstvu (član 69),

37) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja od požara u rudarstvu(član 69),

38) Pravilnik o opremi i postupku za pružanje prve pomoći i o organizovanju službe spasavanju u slučaju nazgode na radu u rudniku (član 69),

39) Pravilnik o uslovima i načinu polaganja stručnog ispita u oblasti rudarstva (član 94)

40) Pravilnik o uslovima za izdavanje i oduzimanje licenci za obavljanje poslova u oblasti rudarstva (član 100)

Član 113.

Pravna lica koja obavljaju djelatnosti u oblasti rudarstva dužna su da usklade svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona, u roku od godinu dana od njegovog stupanja na snagu.

Član 114.

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o rudarstvu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 59/12).

Član 115.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".


Izvor: Vebsajt Ministarstva industrije, eneretike i rudarstva, 18.2.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772