Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđeni Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika RS, Nacrt zakona o notarskoj službi

18.12.2020.


Vlada Republike Srpske održala je, u Banjaluci, 101. sjednicu kojom je predsjedavao predsjednik Vlade Radovan Višković.

Na sjednici, Vlada Srpske je utvrdila Prijedlog zakona o protivgradnoj zaštiti.

Ovim zakonom uređuju se organizacija sistema protivgradne zaštite, nosilac poslova protivgradne zaštite, njegova prava, obaveze i odgovornosti, način finansiranja i nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, kao i druga pitanja od značaja za sistem protivgradne zaštite.

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi unapređenja sistema protivgradne zaštite, kao i u potrebi inoviranja pojedinih njegovih odredaba radi lakše primjene u praksi, s ciljem obezbjeđivanja jedinstvenog sistema protivgradne zaštite u Republici Srpskoj.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o slobodnim zonama Republike Srpske.

Ovim zakonom uređuju se uslovi za osnivanje i rad slobodnih zona, djelatnosti koje se mogu obavljati u slobodnim zonama i uslovi za njihovo obavljanje, prestanak rada slobodnih zona, kao i druga pitanja od značaja za rad slobodnih zona u Republici Srpskoj.

Razlozi za donošenje ovog zakona inicirani su potrebom za unapređenje poslovnog okruženja i povećanje konkurentnosti kao osnove za privlačenje investicija, bolju iskorišćenost industrijskih potencijala, kao i uvođenje novih tehnologija i otvaranje novih radnih mjesta.

Najznačajnije razlike između Nacrta i Prijedloga ovog zakona, koje su rezultat skupštinske rasprave, odnose se na to da su precizirana lica koja mogu biti osnivači slobodne zone, s akcentom da to mogu biti jedno ili više domaćih ili stranih pravnih i fizičkih lica.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Osnovne razlike Prijedloga u odnosu na Nacrt krivičnog zakonika Republike Srpske rezultat su opravdanih i prihvaćenih primjedaba i sugestija koje su iznesene na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, tokom javne rasprave te koje su dostavljene u pisanoj formi Ministarstvu pravde.

Shodno tome, propisane su nove kazne, kazna doživotnog zatvora za najteža krivična djela i najteže oblike krivičnih djela, kao i kazna odmuzimanja vozačke dozvole.

Povećani su rokovi zastarjelosti krivičnog gonjenja te rokovi zastarjelosti izvršenja kazne.

Takođe, povećane su minimalne kazne zatvora kod krivičih djela trgovina djecom, zloupotreba povjerenja i terorizma.

Izvršeno je usklađivanje sa GREKO preporukama za krivična djela korupcije.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o notarskoj službi u Republici Srpskoj. U odnosu na važeći Zakon izmijenjene su odredbe koje se tiču službenih sjedišta i broja notara na način da se za područje svake jedinice lokalne samouprave u Republici Srpskoj određuje jedno službeno sjedište notara. Broj notara u službenom sjedištu određuje se uzimajući u obzir godišnji broj isprava koje se notarski obrade, stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave kao i interes građana. Pooštreni su uslovi za imenovanje notara. Propisana su ovlaštenja pomoćnicima notara da obavljaju sve poslove osim notarske obrade isprava i ostavinskog postupka.

Posebna pažnja posvećena je pravnoj sigurnosti, stoga je propisano da će notar po službenoj dužnosti, a na teret stranke, odmah nakon zaključenja pravnog posla čiji je predmet prenos ili sticanje vlasništva ili drugih stvarnih prava na nepokretnostima, podnijeti zahtjev za upis u javne evidencije radi provođenja zaključenog pravnog posla. Dopunjene su odredbe u vezi sa postupkom notarske obrade isprave kod raspolaganja imovine stečene radom supružnika u zajednici života.

Poboljšane su odredbe vezane za disciplinsku odgovornost notara, kao i odredbe za nadzor nad radom notara koji se sprovodi od strane Ministarstva pravde i Notarske komore. Kako bi se u pojedinim sjedištima zadržao određen broj notara, u ovom nacrtu zakona predloženo je da se starosna granica za prestanak službe poveća sa 65 na 67 godina.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stočarstvu.

Predložene izmjene i dopune Zakona o stočarstvu imaju za cilj preciznije definisanje ciljeva razvoja stočarske proizvodnje u Republici Srpskoj, a koji se odnose na primjenu informatičkih tehnologija i organske stočarske proizvodnje.

Pored toga, preciznije su definisane i odredbe koje se odnose na organizovanje uzgoja kvalitetno priplodnih životinja, gdje su data veća ovlašćenja organizacijama uzgoja s ciljem unapređenja proizvodnje domaće genetike u stočarstvu, a samim tim i povećanja osnovnih stočarskih proizvoda. Preciziranjem ovlašćenja uzgojnih organizacija povećan je prostor za djelovanje realnog sektora, a samim tim omogućeno je njegovo aktivnije učešće u implementaciji poljoprivrednih politika u stočarstvu, što je bitan alat za otvaranje novih radnih mjesta u realnom sektoru, ali i privlačenje fondova EU.

Takođe, pojednostavljene su procedure za proizvodnju genetskog materijala, kao i procedure koje se odnose na organizovanje uzgoja u realnom sektoru, te uvozu genetskog materijala.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o dodjeljivanju brojčanih oznaka (šifara) korisnicima budžeta opština/gradova radi uvođenja trezorskog sistema poslovanja u domove zdravlja Republike Srpske. Zaduženo je Ministarstvo finansija da u Rješenju o brojčanim oznakama (šiframa) korisnika budžeta opština/gradova za 2021. godinu dodijeli brojčane oznake (šifre) svim domovima zdravlja.

Takođe, zadužena su Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite i Ministarstvo finansija da nastave sa aktivnostima u svrhu uspostavljanja funkcionisanja trezorskog sistema poslovanja u javnim zdravstvenim ustanovama.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 17.12.2020.

Naslov: Redakcija