Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Utvrđeni Prijedlog zakona o banjama, Nacrt zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Republike Srpske

18.12.2017.


Vlada Republike Srpske usvojila je 14. decembra 2017. godine, na 156. sjednici, u Banjaluci, Informaciju o pričinjenoj šteti izazvanoj elementarnim nepogodama na ustanovama predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, kao i na ustanovama studentskog i učeničkog standarda Republike Srpske.

Veći dio Republike Srpske, 11. i 12. decembra 2017. godine, zahvatilo je olujno nevrijeme sa snažnim udarima vjetra, koji je pričinio znatne štete na stambenim i poslovnim objektima. Među oštećenim je veći broj školskih objekata, predškolskih ustanova, fakulteta i objekata za smještaj studenata i učenika.

Vlada je zadužila Ministarsto prosvjete i kulture, Ministarstvo finansija i Ministarstvo uprave i lokalne samouprave da poduzme neophodne radnje i mjere na saniranju i otklanjanju nastalih šteta na objektima ustanova predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, visokoškolskim ustanovama i ustanovama učeničkog i studentskog standarda.

Vlada Republike Srpske je donijela Zaključak kojim se podržava donatorsko veče "S ljubavlju hrabrim srcima", u iznosu od 50.000 KM, a koje se održava pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o izgradnji i opremanju nove bolnice u Doboju.

Zadužuju se Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite i Ministarstvo finansija da utvrde model i obezbijede sredstva za finansiranje izgradnje i opremanja nove bolnice u Doboju.

Projekat izgradnje i opremanja nove bolnice u Doboju se može neposredno realizovati (nakon izvršenih priprema i obezbjeđenja finansiranja) u roku od 2,5 godine.

Vlada Republike Srpske je donijela Odluku o korišćenju sredstava sa računa posebnih namjena u iznosu od 3.800.000,00 KM, za izmirenje obaveza prema 211 radnika "Željeznice Republike Srpske", a.d. Doboj koji do kraja tekuće godine ostvaruju pravo na penziju.

Vlada Republike Srpske je donijela je Rješenje o davanju saglasnosti na Sporazum o regulisanju međusobnih prava i obaveza, zaključen između Vlada Republike Srpske i "Željeznice Republiek Srpske" a.d. Doboj.

Vlada Republike Srpske je razmatrala i dala saglasnost na potpisani Memorandum o razumijevanju između Javnog preduzeća "Autoputevi Republike Srpske" d.o.o. Banja Luka i "CHINA JINGXI CORPORATION FOR INTERNATIONAL ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION" NR KINA za saradnju na izradi projektne dokumentacije i izgradnji autoputa Vukosavlje-Brčko.

Vlada Republike Srpske je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Sporazum između Preduzeća za gasne projekte "GAS-RES" d.o.o. Banja Luka i Kompanije "GAZPROM SPG TEHNOLOGII" d.o.o. Sankt Peterburg, Ruska Federacija. Sporazumom je predviđeno formiranje zajedničkog preduzeća, a cilj je ostvarenje investicione i komercijalne djelatnosti radi sticanja dobiti na teritoriji Republike Srpske kao i u drugim državama u skladu sa dogovorom Strana.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o banjama.

Ovim zakonom definišu se banje, uslovi i postupak proglašenja banjom i uređuju vrste usluga koje se pružaju u banjama.

Zakon o banjama ("Sl. glasnik RS", br. 24/2009) stvorio je normativno-pravni okvir za unapređivanje turističkih sadržaja u banjama. Potpuno novi zakon praktično sublimira sva ranija rješenja u sferi banjskog turizma na način da pojednostavljuje formalni postupak proglašenja određenog geografskog područja banjom.

Naime, novi zakon je uslovljen činjenicom da se nova rješenja koja on donosi nisu mogla pozicionirati u okviru osnovnog teksta Zakona o banjama iz 2009. godine, te bi, u slučaju pismene redakcije Zakona, takva rješenja zapravo podrazumijevala izmjenu više od polovine odredaba Zakona, a što je i prema Pravilima normativno-pravne tehnike za izradu propisa formalan uslov za izradu novog teksta Zakona.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Republike Srpske.

Donošenjem ovog zakona, između ostalog, vrši se usklađivanje sa novim krivičnim i prekršajnim zakonodavstvom Republike Srpske, ali i usklađivanje sa ratifikovanim međunarodnim aktima, prvenstveno sa Standardnim minimalnim pravilima UN-a o postupanju sa zatvorenicima (Mendelina pravila), Evropskim zatvorskim pravilima, Standardima CPT-a, kao i preporukama Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT).

Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o uslovima i kriterijumima za dodjelu namjenskih sredstava za razvoj turizma.

Ovom uredbom uređuje se finansiranje projekata iz oblasti turizma, opšti i posebni uslovi, kriterijumi i postupak za dodjelu namjenskih sredstava za razvoj turizma Republike Srpske, obaveze korisnika sredstava, način kontrole utroška namjenskih sredstva, kao i način ostvarivanja i obavještavanja javnosti o rezultatima postupka dodjele namjenskih sredstva.

Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o sadržaju i osnovnim elementima procjene i upravljanja rizicima od poplava.

Ovom uredbom uređuje se sadržaj i postupak izrade Preliminarne procjene rizika od poplava, izrada, sadržaj i izgled mapa opasnosti od poplava i mapa rizika od poplava, ciljevi upravljanja rizicima od poplava i mjere za postizanje utvrđenih ciljeva, sadržaj programa aktivnosti na pripremi Plana, sadržaj prvog Plana upravljanja rizicima od poplava i elementi za njegovo ažuriranje i druga pitanja od značaja za procjenu i upravljanje rizicima od poplava.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o realizaciji Posebnog programa subvencionisanja kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove u Republici Srpskoj u 2017. godini.

Za ove namjene u 2017. godini obezbijeđena su sredstva u iznosu od 1.600.000,00 KM, a odobreno je ukupno 460 zahtjeva.

Poseban program subvencionisanja kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove se realizuje od 2008. godine, a ukupan broj dodjeljenih subvencija od početka realizacije ovog programa, uključujući i posljednji raspisani konkurs, iznosi 3233.

Od 2008. godine, pa do kraja 2017. godine na ovaj program će biti utrošeno oko 8.500.000,00 KM.

Isplaćivanjem subvencija na mjesečnom nivou, ušteda za mlade ljude je otprilike jedna mjesečna rata godišnje, što je direktna pomoć mladima u vraćanju kredita, a samim tim obezbjeđivanju njihove prve stambene jedinice i rješavanju stambenog pitanja.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o završetku realizacije projekta "Socijalizacija djece Republike Srpske - 2017." (podrška ujednačavanju uslova za zadovoljavanje razvojnih potreba djece i kvalitetniji psiho-fizički razvoj).

Projektom, koji realizuje JU Javni fond za dječiju zaštitu Republike Srpske šesnaestu godinu za redom, obuhvaćena su djeca čije je odrastanje osujećeno nepovoljnim porodičnim, socijalnim, materijalnim uslovima, zdravstvenim i razvojnim problemima, iz svih gradova i opština Republike Srpske. Oni zajedno sa talentovanom djecom i istaknutim sportistima, na inkluzivnom principu, provode osam ili deset dana u odmaralištu na moru.

U 2017. godini projektom je bilo obuhvaćeno ukupno 2120 lica, a od toga 1677 djece sa pratećim odraslim licima (170 vaspitača, 147 članova stručnog tima i 126 roditelja) što je ujedno i najveći obuhvat tokom šesnaestogodišnje realizacije projekta. Ovogodišnji projekat je realizovan u periodu od 20.05.- 21.09.2017. godine, u četrnaest smjena i to trinaest desetodnevnih (devet pansiona) i jednoj osmodnevnoj (sedam pansiona). Djeca i osoblje su bili smješteni u omladinskom hostelu "Užice" u Bečićima. Pored ciljnih kategorija djece, po prvi put su ove godine u projektu učestvovala djeca povratnici.

U dosadašnjoj realizaciji projekta (2002-2017. godina) učestvovalo je 23.152 djece ciljnih kategorija sa 4974 odrasla lica -pratećeg osoblja, odnosno ukupno 28.131 lica iz svih opština Republike Srpske.

Realizacija ovog projekta planirana je Budžetom i Programom rada JU Javnog fonda za dječiju zaštitu i za 2018. godinu, u periodu od maja do septembra 2018. godine, o čemu će Vlada Republike Srpske biti informisana od strane Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Prijedlog godišnjeg plana rada i Prijedlog finansijskog plana Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske za 2018. godinu.

Finansijska sredstva utvrđena finansijskim planom za 2018. godinu, iznose 760.091.000,00 KM i na stavci prihodi sa primicima i na stavci rashodi sa izdacima.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o usvajanju Prijedloga programa javnih investicija Republike Srpske za period 2018-2020. Godina sa ugovorenim kapitalnim investicijama u iznosu od 854,4 miliona KM.

Kao prioritetne potrebe iskazane su dodatne investicije u iznosu od 7,6 milijardi KM za koje trenutno nisu obezbijeđeni izvori finansiranja.

Najveće investicije ugovorene su u energetici, te u sektorima saobraćajne infrastrukture, poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Novina u Programu javnih investicija je da Republika Srpska prvi put ima Preliminarnu listu prioritetnih projekata, usklađenu s zahtjevima EU i međunarodnih finansijskih institucija; sa Preliminarne liste prioritetnih projekata Vlada bi trebala u narednoj fazi sačiniti Jedinstvenu listu prioritetnih projekata koja predstavlja uslov za dobijanje grantova Evropske Unije.

Najveće učešće u finansiranju investicionih projekata u narednom periodu imaju ino sredstva u ukupnom iznosu od 662,2 miliona KM ili 77,51%, dok domaća sredstva učestvuju u iznosu od 192,2 miliona KM ili 22,49%.

Među najvećim ugovorenim investicijama u periodu 2018-2020. ističu se projekti iz energetike: izgradnja vjetroelektrane Hrgud, Treći projekat obnove elektroenergetskog sektora -revitalizacija HE Trebinje treća faza i projekat Izgradnja hidroenergetskog postrojenja Dabar prva faza.

U Sektoru transporta najzahtijevniji projekti iz oblasti drumskog saobraćaja su: završetak Izgradnje autoputa Banjaluka-Doboj dionica Banjaluka-Prnjavor, dionica Prnjavor-Doboj i Izgradnja mosta na rijeci Savi. Kao jedan od projekata bez obezbjeđenih izvora finansiranja istaknuta je izgradnja brze ceste Sarajevo-Vardšte.

U sektoru zaštite okoline izdvaja se Projekat izgradnje postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova u TE Ugljevik za koji je planirano da se završi u 2019. godini.

Od prioritetnih investicija bez obezbijeđenih izvora finansiranja najzahtjevniji projekti su iz oblasti transporta i sektora proizvodnje i snabdijevanja energijom.

Vlada Republike Srpske usvojila je i preporuke za unapređenje procesa upravljanja investicijama: svi implementatori projekata treba da prate efekte utroška javnih sredstava i doprinos ostvarenju vladinih ciljeva, odabir kapitalnih investicija svi korisnici treba da zasnivaju na dugoročnom planiranju zasnovanom na detaljnoj analizi resursa i potreba.

Vlada Republike Srpske je, u funkciji Skupštine akcionara Garantnog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka, donijela Pravilnik o odobravanju garancija po garantnim linijama.

Pravilnikom o odobravanju garancija po garantnim linijama Garantnog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka utvrđuju se: vrste garantnih linija, namjena i svrha, korisnici, kamatne stope, troškovi, premija za rizik, nakanada i provizija, maksimalna visina i rok izdavanja garancija, postupak i način izdavanja garancije, te ostala pitanja od značaja za davanje garancija po garantnim linijama, od strane Garantnog fonda RS.

Pravilnikom se omogućava usklađivanje aktivnosti Garantnog fonda Republike Srpske sa iskazanim potrebama pravnih subjekata kojima garancija Garantnog fonda Republike Srpske služi kao dodatni instrument obezbjeđenja, kao i iskazanog interesa banaka i drugih finansijskih posrednika za fleksibilnijim i jednostavnijim pristupom garancijama kao jednom od instrumenata obezbjeđenja njihovih plasmana. Samim tim Garantni fond Republike Srpske na još jedan način stvara mogućnost da u cjelosti ostvari svoju misiju i ciljeve svog funkcionisanja predviđene Zakonom o Garantnom fondu a koji su sadržani u ostvarivanju opšteg interesa koji je izražen u pružanju podrške razvoju preduzetništva i olakšavanju pristupa finansijskim sredstvima potrebnim za obavljanje djelatnosti poslovnih subjekata, kao i daleko aktivniju ulogu na finansijskom tržištu Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o potvrđivanju rang liste za finansiranje projektnih prijedloga, po prioritetnim oblastima finansiranja, po osnovu "Javnog poziva jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu sredstava iz Finansijskog mehanizma za finansiranje projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja 2017/2018."

Po osnovu Javnog poziva kojeg je raspisala IRB, pristiglo je ukupno 51 projektna aplikacija.

Projektni odbor razmatrao je rang listu te se, s obzirom na kvalitet dostavljenih projektnih aplikacija, opredijelio da predloži Vladi Republike Srpske donošenje odluke kojom se potvrđuje finansiranje ukupno osam projektnih prijedloga, i to: opština Vlasenica, Rogatica, Čelinac i Brod, u okviru Prioritetne oblasti 1, te opština Kalinovik, Šipovo, Mrkonjić Grad i Javne ustanove Agencija za mala i srednja preduzeća Trebinje, kroz Prioritetnu oblast 2. Ukupna vrijednost grant komponente prethodnih projekata iznosi 660.534,40 KM.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o radu radnih grupa za evropske integracije u domenu tehničke finalizacije odgovora na pitanja iz Upitnika Evropske komisije.

Vlada Republike Srpske je saglasna sa tehnički finalizovanim odgovorima na Upitnik Evropske komisije za dva poglavlja: Poglavlje 10 - Informaciono društvo i mediji (97 tehnički finalizovanih odgovora) i

Poglavlje 15 - Energija (96 tehnički finalizovanih odgovora).

Vlada Republike Srpske je saglasna da se pomenuti odgovori upute na prevođenje, te zahtjeva da se nacrti prevedenih odgovora dostave na verifikaciju Vladi Republike Srpske prije njihovog upućivanja Evropskoj komisiji.

Zadužuje se Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju da o ovom zaključku upozna Kabinet predsjedavajućeg Savjeta ministara i Direkciju za evropske integracije BiH.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o realizaciji mjera i aktivnosti iz "Akcionog plana realizacije Strategije Jugoistočne Evrope 2020 u Republici Srpskoj 2015−2016".

Zadužuju se republički organi uprave da nastave aktivnosti na realizaciji ciljeva "Strategije Jugoistočne Evrope 2020" i mjera i aktivnosti utvrđenih "Akcionim planom realizacije Strategije Jugoistočne Evrope 2020 u Republici Srpskoj 2015−2016" i da o tome redovno izvještavaju Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, u svojstvu republičkog koordinatora praćenja realizacije "Strategije Jugoistočne Evrope 2020".


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 14.12.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772