Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđen Prijedlog zakona o premjeru i katastru Republike Srpske, po hitnom postupku

18.05.2018.


Vlada Republike Srpske donijela je, na 177. sjednici održanoj u Banjaluci, Odluku o davanju saglasnosti na plan utroška sredstava za period 01.01-30.04.2018.godine, na poziciji Tekući grant humanitarnim organizacijama i udruženjima, u iznosu od 553.333,32 KM.

Sredstva se raspoređuju na sledeći način: Crveni krst Republike Srpske (200.000,00 KM), Organizacija amputiraca UDAS Republike Srpske (20.000,00 KM) i Udruženje dijaliziranih, transplatiranih i hroničnih bubrežnih bolesnika Republike Srpske (333.333,32 KM).

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o premjeru i katastru Republike Srpske, po hitnom postupku.

Razlog za donošenje zakona po hitnom postupku sadržan je, prije svega, u obavezi sprovođenja Odluke Ustavnog suda Republike Srpske broj U6/17 od 28. februara 2018. godine, kojom je utvrđeno da odredbe člana 85b. stav 1. tačka v) i stava 3. Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 6/2012, 110/2016 i 22/2018 - odluka US) nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 21/1992 - prečišćen tekst, 28/1994 - Amandmani XXVI-XLIII, 8/1996 - Amandmani XLIV-LI, 13/1996 - Amandman LII, 15/1996 - ispr., 16/1996 - Amandman LIII, 21/1996 - Amandmani LIV-LXV, 21/2002 - Amandmani LXVI-XCII, 26/2002 - ispr., 30/2002 - ispr., 31/2002 - Amandmani XCIII-XCVIII, 69/2002 - Amandmani XCIX-CIII, 31/2003 - Amandmani CIV i CV, 98/2003 - Amandmani CVI-CXII, 115/2005 - Amandman CXIV, 117/2005 - Amandmani CXV-CXXI i 48/2011 - Amandman CXXII). Ustavni sud je ocijenio da prvoosporena odredba, kojom je propisan način na koji Komisija u toku postupka izlaganja podataka utvrđuje pravo na nepokretnosti za koju se utvrdi da predstavlja uzurpaciju društvene, odnosno državne svojine, tj. u situaciji kada ustanovi da uzurpirano zemljište nije obilježeno na terenu i da se dopunskim premjerom ne može odvojiti od zemljišta u svojini uzurpanta, nije u saglasnosti sa ustavnim principima o zaštiti prava svojine garantovanih Ustavom Republike Srpske, te članom 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Pored toga, nakon uspješno okončanog pilotprojekta "Digitalni arhiv", bilo je potrebno dati u nadležnost RUGIPPu osnivanje i vođenje digitalnog arhiva, koji se finansira iz donatorskih sredstava, kao i način stupanja na snagu tog arhiva. Nadalje, tokom primjene u praksi važećeg Zakona uočeni su određene nejasnoće koje se odnose na poslove iz nadležnosti Uprave kada je u pitanju stručni nadzor, te je bilo potrebno terminološki uskladiti vrste postupaka kojima se vrši kontrola i prijem osnovnih geodetskih radova i kontrola nad radom geodetskih organizacija u odnosu na stručni nadzor nad primjenom samog Zakona, a u skladu sa Zakonom o republičkoj upravi ("Sl. glasnik RS", br. 118/2008, 11/2009, 74/2010, 86/2010 - ispr., 24/2012, 121/2012, 15/2016, 57/2016 i 31/2018). Isto tako, primjena člana 71. stav 3. Zakona, kojim je propisano da se katastar nepokretnosti može osnovati za dio katastarske opštine, a najmanje za jednu parcelu, dovelo je do velikih problema u vezi sa tehničkim podacima koji se odnose na površinu izložene katastarske opštine, a i do netransparentnosti samog postupka izlaganja jedne parcele i osnivanja katastra nepokretnosti za tu jednu parcelu. Da bi se otklonili nastali problemi i onemogućili dalji postupci prema navedenom članu, bilo je potrebno da se određene odredbe tog člana uklone iz pravnog sistema, a propiše obaveza okončanja tih postupaka u postupcima osnivanja katastra nepokretnosti za cijele katastarske opštine. Takođe, važeći tekst Zakona nije propisao pravni osnov za donošenje Programa uspostavljanja infrastrukture geoprostornih podataka Republike Srpske (IGPRS), a to je predloženim izmjenama i dopunama Zakona sada omogućeno.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o utvrđivanju opšteg interesa za rekonstrukcija regionalnog puta R-474, dionica Tedin Han – granica Republike Srpske i Federacije BiH, poddionica Zelenkovići – Donji Vitkovci u Opštini Stanari.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o površinama šuma i šumskog zemljišta zagađenih minsko-eksplozivnim sredstvima iz proteklog rata i zadužila Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i JPŠ "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac da obezbijede nabavku mašine i opreme za deminiranje šuma i šumskog zemljišta.

Sa zaostacima minsko-eksplozivnih sredstava iz proteklih ratnih dešavanja sa početka 90-ih godina, društvo BiH i Republike Srpske se suočava i danas, iako je od završetka ratnih dešavanja prošlo više od 23. godine. Zvanično se procjenjuje da je u Bosni i Hercegovini minama zagađena površina 1.118,66 km2 ili 2,2 % ukupne površine. Procjenjuje se da je 14 % BiH stanovništva i dalje suočeno sa problemom mina. Na području BiH od završetka rata do 2016. godine smrtno je stradalo 612 osoba.

U Republici Srpskoj minama je zagađena površina od 243,49 km2 ili 1,0 % od ukupne površine, gdje je 10 % stanovništva i dalje ugroženo. Do 2018. godine od mina u Republici Srpskoj smrtno je stradalo 232. osobe.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o Zbirnom izvještaju o procjenjenim štetama na poplavljenim područjima u Republici Srpskoj.

Zadužuje se Komisija za procjenu štete na poplavljenim područjima u Republici Srpskoj da po jedan primjerak Zbirnog izvještaja o procjenjenim štetama na poplavljenim područjima u Republici Srpskoj dostavi Republičkom zavodu za statistiku i Republičkoj upravi civilne zaštite.

Na teritoriji Republike Srpske registrovana je 41 lokalna zajednica koja je pretrpjela štetne posljedice izazvane poplavama 2014. godine, i to: Banja Luka, Laktaši, Doboj, Petrovo, Šamac, Pelagićevo, Bijeljina, Ugljevik, Gradiška, Kozarska Dubica, Prijedor, Oštra Luka, Srbac, Prnjavor, Čelinac, Kotor Varoš, Novi Grad, Kostajnica, Derventa, Brod, Vukosavlje, Modriča, Donji Žabar, Vlasenica, Šekovići, Osmaci, Bratunac, Srebrenica, Milići, Pale, Istočna Ilidža, Rogatica, Novo Goražde, Lopare, Zvornik, Kneževo, Teslić, Šipovo, Jezero, Ribnik i Sokolac.

Ukupna procjenjena šteta iznosi 1.153.476.609,30 KM, a predstavlja zbir procijenjene štete po jedinicama lokalne samouprave, procjenjene štete na Javnim preduzećima i validirane procjenjene štete biljne proizvodnje.

Procjenjena šteta u iznosu od 1.153.476.609,30 KM je veća u odnosu na procjenjenu štetu prikazanu u Zbirnom izvještaju o procjenjenim štetama od poplava u maju i avgustu 2014. godine iz razloga što nije obuhvaćena indirektna šteta 25 jedinica lokalne samouprave i šteta nastala od klizišta na poplavljenoj teritoriji Republike Srpske.


IZVOR: Vebsajt Narodne skupštine RS, 16.05.2018.

Naslov: Redakcija