Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđen Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

18.03.2022.


Vlada Republike Srpske utvrdila je na 161. sjednici, u Banjaluci, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju Republike Srpske.

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi potpunijeg i preciznijeg propisivanja pojedinih odredaba radi lakšeg tumačenja i primjene u praksi, kao i u potrebi usklađivanja zakonodavstva u ovoj oblasti sa odgovarajućim direktivama Evropske unije.

Najznačajnija rješenja koja su predložena u ovom nacrtu odnose se na uređenje pitanja prodaje voznih karata putem interneta i prava putnika u javnom linijskom prevozu.

Prodaja voznih karata posredstvom interneta može se vršiti putem elektronske prodavnice, elektronske platforme, internet stranice, internet portala i mobilnih aplikacija. Ovu vrstu prodaje karata, osim autobuskih stanica i terminala, može vršiti i turistička agencija. S tim u vezi, propisan je i način raspodjele naknade za uslugu koja je ostvarena na osnovu prodaje voznih karata.

Pored navedenog, jasnije i preciznije su propisane odgovarajuće upravne mjere i sankcije za suzbijanje nelegalnog prevoza lica, kao i obavljanje prevoza u drumskom saobraćaju na način kojim se obezbjeđuje maksimalna bezbjednost putnika i njegova redovnost.

Ove izmjene i dopune iskorišćene su i za detaljnije propisivanje inspekcijskog nadzora nad radom stanica za tehnički pregled vozila, kao i pooštravanje pojedinih kaznenih mjera, s ciljem strožeg sankcionisanja nelegalnog prevoza putnika.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu privrede i preduzetništva na Plan korištenja sredstava za period 01.01.-31.12.2022. godine, u iznosu od 12.000.000 KM.

U skladu sa navedenom Odlukom, ministarstvo je planiralo da se raspoloživa sredstva u tekućoj fiskalnoj godini usmjere na pružanje podrške realizaciji investicionih projekata čiji je predmet nabavka savremenih tehnologija i opreme ili razvoj i inovacija.

Sredstva su usmjerena za podršku privrednim subjektima iz sektora industrije tekstila, odjeće i obuće, industrijske prerada drveta (prerada drveta i proizvoda od drveta i proizvodnja namještaja), metalne i elektro industrije, industrije gume i plastike, papirne i grafičke industrije, proizvodnje hemikalija i hemijskih proizvoda, proizvodnje osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih preparata i industrije građevinskih proizvoda, odnosno proizvodnja ostalih proizvod od nemetalnih minerala.

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja nakon čega će ministarstvo, u skladu sa propisima iz oblasti podsticaja za direktna ulaganja, u narednom periodu raspisati javni poziv za dodjelu sredstava i sprovesti proceduru dodjele podsticaja.

Vlada Republike Srpske razmatrala je Analizu primjene Zakona o podsticajima u privredi Republike Srpske.

Predmet Analize su bili podsticaji za povećanje plate radnika koji su dodijeljeni u četiri obračunska perioda i obuhvataju vremenski period od 01.07.2019. godine do 30.06.2021. godine i podsticaji za direktna ulaganja koji su dodjeljeni u 2019. i u 2021. godini.

Najznačajniji efekti primjene Zakona u prethodnom periodu su da je podržano povećanje plate za oko 32 hiljade radnika, te je na ime podsticaja isplaćen iznos od oko 22 miliona KM.

U 2019. i 2021. godini podsticajima za direktna ulaganja podržane su investicije privrednih subjekata za nabavku i uvođenje savremene opreme i tehnologije u vrijednosti od oko 80 miliona KM, te su po tom osnovu odobreni podsticaji u iznosu od 8,4 miliona KM.

Na osnovu Analize primjene Zakona o podsticajima u privredi Republike Srpske može se zaključiti da su dodjeljena sredstava podsticaja imala efekta i opravdala očekivane rezultate, te je Ministarvstvo privrede i preduzetništva mišljenja da je podsticajne mjere u privredu potrebno zadržati uz preporuke za poboljšanje postojećih zakonskih rješenja.

Vlada je zadužila Ministarstvo privrede i preduzetništva, da u skladu sa preporukama iz Analize o primjeni Zakona o podsticajima u privredi Republike Srpske - pripremi Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o podsticajima u privredi Republike Srpske po hitnom postupku i isti dostavi Vladi na razmatranje.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o potrebi uvođenja mjere zabrane izvoza trupaca iz BiH.

Vlada Republike Srpske traži od Savjeta ministara BiH da se u cilju razvoja domaće drvoprerađivačke industrije do kraja 2022. godine zabrani izvoz šumskih drvnih sortimenata, a na osnovu odluke o utvrđivanju Carinske tarife za 2022. godinu.

Inicijativa za donošenje mjere zabrane izvoza trupaca iz BiH predlaže se sa ciljem unapređenja razvoja drvne industrije i sprečavanja nestašice sirovine na domaćem tržištu.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i voodprivrede Republike Srpske je od JPŠ “Šume RS” a.d. Sokolac prikupilo podatke o kapacitetima i potrebama drvoprerađivačkog sektora, gdje je konstatovano da su instalisani kapaciteti drvoprerađivača u Republici Srpskoj za preradu trupaca 2.39 puta veći od cjelokupnog plana sječa trupaca (etata) za državne i privatne šume, a iskazane potrebe za trupcima za 1.98 puta veće od raspoloživih količina, što jasno potvrđuje potrebu za donošenjem odgovarajućih restriktivnih mjera koje se odnose na izvoz šumskih drvnih sortimenata iz BiH.

Vlada Republike Srpske usvojila je Program za rijetke bolesti u Republici Srpskoj za period od 2022. do 2024. godine.

Sprovođenjem ovog Programa će se doprinijeti daljem poboljšanju prevencije, ranoj dijagnostici, tretmanu i rehabilitaciji lica koja boluju od rijetkih bolesti u Republici Srpskoj.

Rijetke bolesti odnose se na široku i heterogenu grupu bolesti, koje su uglavnom genetskog ili kongenitalnog porijekla, progresivnog hroničnog, polisistemskog ispoljavanja. Karakteristike rijetkih bolesti su rijetka pojava u populaciji, nedostatak relevantnih epidemioloških podataka, nedostatak iskustva i zainteresovanosti zdravstvenih radnika, nemogućnost liječenja, visoki troškovi liječenja za mali broj bolesti, neizvjestan ishod bolesti, nemogućnost relevantne procjene troškova ukupnog tretmana rijetkih bolesti, nedostatak zakonske regulative, itd.

Program za rijetke bolesti u Republici Srpskoj za period od 2022. do 2024. godine usmjeren je, između ostalog, na obezbjeđivanja epidemioloških podataka o rijetkim bolestima i formiranju evidencije za rijetke bolesti u Republici Srpskoj; unapređenju stručnih kapaciteta zdravstvenih radnika radi adekvatnog otkrivanja i rane dijagnostike rijetkih bolesti; unapređenju prevencije rijetkih bolesti genomskog porijekla organizovanjem ekstenzivnih skrining programa; unapređenju prevencije i dijagnostike rijetkih bolesti genomskog porijekla uvođenjem novih dijagnostičkih tehnologija i dostupnosti genetičkom informisanju; uspostavljanje integrisanog pristupa otkrivanju, dijagnostici, prevenciji i socijalnoj integraciji lica sa rijetkim bolestima i njihovih porodica; podizanje svijesti stručne i opšte javnosti o rijetkim bolestima i njihovom uticaju na zdravlje stanovništva; podršci i saradnji sa nevladinim organizacijama pacijenata i porodica sa rijetkim bolestima; definisanje finansijskog okvira za rijetke bolesti i uspostavljanje internacionalne stručne saradnje na polju registrovanja, monitoringa, dijagnostike, liječenja i istraživanja rijetkih bolesti.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti za privatizaciju stanova izgrađenih i nabavljenih sredstvima Vlade Republike Srpske u gradovima/opštinama Derventa, Prijedor, Bijeljina, Nevesinje, Višegrad, Pale i Foča.

Daje se saglasnost da se izvrši privatizacija 12 (dvanaest) stanova u svojini Republike Srpske u gradovima/opštinama Derventa, Prijedor, Bijeljina, Nevesinje, Višegrad, Pale i Foča, koji se koriste za alternativni smještaj izbjeglica i raseljenih lica, a izgrađeni su i nabavljeni sredstvima Vlade Republike Srpske i nalaze se na raspolaganju kod Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije.

Privatizacija stanova se vrši otkupom u skladu sa Zakonom o privatizaciji državnih stanova. Pravo otkupa stanova imaju lica za koja je Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije revizijom utvrdio da ispunjavaju uslove za korišćenje ovih stanova po osnovu prava na alternativni smještaj u skladu s pozitivnim pravnim propisima, a isti su se izjasnili da žele otkup predmetnih stanova.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 17.03.2022.

Naslov: Redakcija