Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika

USTAVNI SUD BIH: Utvrđen sistemski problem neizvršenja pravosnažnih sudskih odluka na teret budžeta raznih nivoa vlasti u Federacije BiH, čime su povrijeđena prava apelanata na pravično suđenje i na imovinu

18.03.2019.


Ustavni sud BiH usvojio je nekoliko grupnih odluka o dopustivosti i meritumu koje se tiču sistemskog problema u vezi sa neizvršenjem pravosnažnih sudskih odluka na teret budžeta raznih nivoa vlasti u Federacije BiH - opština, grad, kanton i FBiH.

Iz Ustavnog suda je saopšteno da je u tim odlukama Sud našao povredu prava apelanata na pravično suđenje i na imovinu.

Ustavni sud je u ovim odlukama zaključio da su nepreduzimanjem neophodnih mjera tokom dužeg perioda s ciljem izvršenja pravosnažnih presuda nadležne vlasti lišile ustavno pravo na pravično suđenje svakog korisnog efekta i onemogućile apelante da dobiju novac na koji imaju pravo prema pravosnažnim sudskim presudama.

Nepreduzimanje mjera dovelo je i do neproporcionalnog uplitanja u njihovo mirno uživanje ustavnog prava na imovinu.

Iz Ustavnog suda navode da cilj ovih odluka nije da se apelanti dovedu u privilegovan položaj u odnosu na ostale imaoce pravosnažnih sudskih odluka na teret budžeta koji se nalaze u istoj pravnoj situaciji, a nisu se obraćali Ustavnom sudu, jer bi to bilo suprotno cilju zaštite ljudskih prava.

U odnosu na pitanje naknade nematerijalne štete zbog utvrđenog kršenja navedenih ustavnih prava, Ustavni sud je odlukama imao u vidu da su rješenja o izvršenju donesena prema prijedlogu apelanata kao tražilaca izvršenja u okviru kojih je određena i isplata zakonskih zateznih kamata od tačno preciziranih datuma do isplate.

Prema mišljenju Ustavnog suda, iznos zakonskih zateznih kamata je direktno proporcionalan periodu tokom kojeg obavezujuća i izvršna odluka suda nije izvršena.

Stoga je Ustavni sud zaključio da se isplatom zateznih kamata omogućava adekvatna zaštita apelantima, odnosno povjeriocima i postiže odgovarajuća satisfakcija za apelante.

Ustavni sud je zaključio da je Vlada FBiH na dobrom putu budući da je preduzela konkretne mjere koje bi na kraju trebalo da rezultiraju namirenjem svih povjerilaca u toku 2019. i 2020. godine.

Ovo bi ujedno značilo i sistemsko rješenje problema neizvršavanja odluka domaćih sudova i izvršenje rješenja organa uprave koja se odnose na potraživanja na teret budžeta FBiH.


IZVOR: Vebsajt RTRS, 13.03.2019.

Naslov: Redakcija