Zastava Srbije

JAVNI KONKURS ZA UPRAŽNJENA MJESTA U PRAVOSUĐU BIH: Rok za prijavu 30. januar 2024. godine

18.01.2024.


Broj: 04-07-3-188-1/2024

Datum: 15.01.2024. godine

U skladu sa članom 17. stav 1. tačka 1., 2. i 30. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 25/04, 93/05, 48/07, 15/08 i 63/23) (u daljem tekstu: “Zakon o VSTV-u BiH”) i čl. 33. i 34. Poslovnika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 55/13, 96/13, 46/14, 61/14, 78/14, 27/15, 46/15, 93/16, 48/17, 88/17, 41/18, 64/18, 12/21, 26/21, 35/21, 68/21, 1/22, 26/23 i 83/23), Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: “Vijeće”) objavljuje:

JAVNI KONKURS ZA UPRAŽNJENA MJESTA

Rukovodne pozicije:

 1. Predsjednik Kantonalnog suda u Livnu
 2. Predsjednik Kantonalnog suda Odžak
 3. Predsjednik Općinskog suda u Orašju
 4. Predsjednik Općinskog suda u Kiseljaku
 5. Predsjednik Općinskog suda u Tešnju
 6. Predsjednik Osnovnog suda u Bijeljini
 7. Predsjednik Osnovnog suda u Banja Luci
 8. Predsjednik Osnovnog suda u Foči
 9. Predsjednik Osnovnog suda u Modriči
 10. Predsjednik Osnovnog suda u Šamcu
 11. Glavni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona
 12. Glavni tužilac Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona
 13. Glavni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo
 14. Glavni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Banja Luci
 15. Glavni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Doboju
 16. Glavni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu
 17. Dvije (2) pozicije zamjenika glavnog tužioca u Tužilaštvu Bosne i Hercegovine
 18. Jedna (1) pozicija zamjenika glavnog tužioca u Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona
 19. Jedna (1) pozicija zamjenika glavnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini

Sudije/tužioci:

 1. Jedna (1) pozicija sudije u Sudu Bosne i Hercegovine - krivični referat
 2. Jedna (1) pozicija sudije u Vrhovnom sudu Federacije BiH - krivični referat
 3. Tri (3) pozicije sudije u Vrhovnom sudu Republike Srpske – 1 pozicija sudije na građanski referat i 2 pozicije sudije na krivični referat
 4. Jedna (1) pozicija sudije u Apelacionom sudu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine – građanski referat
 5. Osam (8) pozicija sudije u Kantonalnom sudu u Sarajevu- 5 pozicija sudije na građanski referat i 3 pozicije sudije na krivični referat
 6. Jedna (1) pozicija sudije u Kantonalnom sudu u Tuzli
 7. Jedna (1) pozicija sudije u Kantonalnom sudu u Goraždu
 8. Dvije (2) pozicije sudije u Kantonalnom sudu u Odžaku
 9. Jedna (1) pozicija sudije u Kantonalnom sudu u Zenici - krivični referat
 10. Dvije (2) pozicije sudije u Kantonalnom sudu u Širokom Brijegu - građanski referat
 11. Dvije (2) pozicije sudije u Kantonalnom sudu u Bihaću-1 pozicija sudije na krivičnom referatu i 1 pozicija sudije na građanskom referatu
 12. Tri (3) pozicije sudije u Kantonalnom sudu u Mostaru - 1 pozicija sudije na građanski referat i 2 pozicije sudije na upravnom referatu
 13. Jedna (1) pozicija sudije u Okružnom sudu u Bijeljini- krivični referat
 14. Četiri (4) pozicije sudije u Okružnom sudu u Banja Luci- 3 pozicije sudije na građanski referat i 1 pozicija sudije na krivični referat – Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminaliteta
 15. Jedna (1) pozicija sudije u Okružnom sudu u Prijedoru
 16. Jedna (1) pozicija sudije u Okružnom sudu u Doboju-građanski referat
 17. Jedna (1) pozicija sudije Okružnog suda u Trebinju – krivični referat
 18. Jedna (1) pozicija sudije u Višem privrednom sudu u Banja Luci – referat shodno nadležnosti suda
 19. Dvije (2) pozicije sudije u Okružnom privrednom sudu u Bijeljini
 20. Jedna (1) pozicija sudije u Okružnom privrednom sudu u Prijedoru
 21. Jedna (1) pozicija sudije u Općinskom sudu u Orašju
 22. Dvije (2) pozicije sudije u Općinskom sudu u Kiseljaku
 23. Petnaest (15) pozicija sudije u Općinskom sudu u Sarajevu
 24. Tri (3) pozicije sudije u Općinskom sudu u Livnu
 25. Deset (10) pozicija sudije u Općinskom suda u Tuzli
 26. Dvije (2) pozicije sudije u Općinskom sudu u Čapljini
 27. Pet (5) pozicija sudije u Općinskom sudu u Zenici
 28. Jedna (1) pozicija sudije u Općinskom sudu u Mostaru
 29. Jedna (1) pozicija sudije u Općinskom sudu u Žepču
 30. Jedna (1) pozicija sudije u Općinskom sudu u Tešnju
 31. Jedna (1) pozicija sudije u Općinskom sudu u Travniku
 32. Dvije (2) pozicije sudije u Osnovnom sudu u Trebinju
 33. Jedna (1) pozicija sudije u Osnovnom sudu u Foči
 34. Dvije (2) pozicije sudije u Osnovnom sudu u Banja Luci
 35. Jedna (1) pozicija sudije u Osnovnom sudu u Novom Gradu
 36. Jedna (1) pozicija sudije u Osnovnom sudu u Derventi
 37. Dvije (2) pozicije sudije u Osnovnom sudu u Bijeljini
 38. Dvije (2) pozicije sudije u Osnovnom suda u Sokocu
 39. Dvije (2) pozicije sudije u Osnovnom sudu u Prijedoru
 40. Dvije (2) pozicije sudije u Osnovnom sudu u Doboju
 41. Jedna (1) pozicija sudije u Osnovnom suda u Zvorniku
 42. Jedna (1) pozicija sudije u Osnovnom suda u Srebrenici
 43. Dvije (2) pozicije tužioca u Federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine
 44. Jedna (1) pozicija tužioca u Tužilaštvu Brčko distrikta BiH
 45. Tri (3) pozicije tužioca u Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo
 46. Jedna (1) pozicija tužioca u Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona
 47. Tri (3) pozicije tužioca u Kantonalnom tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona
 48. Dvije (2) pozicije tužioca u Kantonalnom tužilaštvu Hercegovačko-neretvanskog kantona
 49. Jedna (1) pozicija tužioca u Kantonalnom tužilaštvu Srednjobosanskog kantona
 50. Dvije (2) pozicije tužioca u Kantonalnom tužilaštvu Unsko-sanskom kantona
 51. Dvije (2) pozicije tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu u Doboju
 52. Tri (3) pozicije tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini
 53. Tri (3) pozicije tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu u Prijedoru
 54. Četiri (4) pozicije tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu u Banja Luci

Stručni saradnici:

 1. Jedna (1) pozicija stručnog saradnika u Općinskom sudu u Širokom Brijegu
 2. Dvije (2) pozicije stručnog saradnika u Općinskom sudu u Bugojnu
 3. Pet (5) pozicija stručnog saradnika u Općinskom sudu u Sarajevu
 4. Jedna (1) pozicija stručnog saradnika u Općinskom sudu u Gradačcu
 5. Jedna (1) pozicija stručnog saradnika u Općinskom sudu u Goraždu
 6. Tri (3) pozicije stručnog saradnika u Općinskom sudu u Tuzli
 7. Tri (3) pozicije stručnog saradnika u Općinskom sudu u Zenici
 8. Jedna (1) pozicija stručnog saradnika u Općinskom sudu u Čapljini
 9. Jedna (1) pozicija stručnog saradnika u Općinskom sudu u Mostaru

Poništava se dio Javnog konkursa, broj: 04-07-3-1787-1/2023 od 10.05.2023. godine, sekcija sudije/tužioci, pozicija pod rednim brojem 34. Jedna (1) pozicija sudije Osnovnog suda u Tesliću

Poništava se dio Javnog konkursa, broj: 04-07-3-1787-1/2023 od 10.05.2023. godine, sekcija sudije/tužioci, pozicija pod rednim brojem 41. Dvije (2) pozicije tužioca Kantonalnog tužilaštva Unsko - sanskog kantona

Postupak odabira i imenovanja nosilaca pravosudnih funkcija provodi se u skladu sa Zakonom o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 25/04, 93/05, 48/07, 15/08, 63/23), Poslovnikom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 55/13, 96/13, 46/14, 61/14, 78/14, 27/15, 46/15, 93/16, 48/17, 88/17, 41/18, 64/18, 12/21, 26/21, 35/21, 68/21, 1/22, 26/23 i 83/23) i Pravilnikom o kvalifikacionom i pismenom testiranju kandidata za pozicije nosilaca pravosudnih funkcija u pravosuđu Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH” br. 78/14, 45/15, 48/16, 12/18, 51/18, 12/21, 64/21).

OSNOVNI USLOVI

Podnosilac prijave na konkurs treba ispunjavati osnovne uslove propisane članom 21. Zakona o VSTV BiH:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • da je intelektualno i fizički sposobna da obavlja sudijsku ili tužilačku dužnost;
 • da ima diplomu pravnog fakulteta iz Bosne i Hercegovine ili Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije ili nekog drugog pravnog fakulteta, pod uvjetom da je diploma koju je izdao taj pravni fakultet nostrificirana u skladu sa zakonom;
 • da ima položen pravosudni ispit u Bosni i Hercegovini ili Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji;
 • ili, izuzetno od odredbe alineje (d), da ima položen pravosudni ispit u periodu između 6.4.1992. godine i 31.3.2004. godine u nekoj od država koja je ranije bila dio Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i da je vršila dužnost sudije ili tužioca u Bosni i Hercegovini u periodu između 6.4.1992. godine i 31.3.2004. godine.

POSEBNI USLOVI

Pored osnovnih uslova, prijavljeni kandidati moraju zadovoljiti i posebne uslove koji se odnose na radno iskustvo shodno odgovarajućim odredbama Zakona o VSTV-u BiH, odnosno Poslovnika VSTV-a BiH i Zakona o sudovima Republike Srpske (“Službene novine Republie Srpske” br.37/12, 44/15, 100/17) kada su u pitanju Okružni privredni sudovi i Viši privredni sud Republike Srpske i Zakonom o sudovima u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH” br. 38/05, 22/06, 63/10, 72/10 (Ispravka), 7/13, 52/14, 85/21)) kada su u pitanju stručni saradnici.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Kandidati, uz popunjen prijavni obrazac, obavezni su dostaviti kopije diploma sa ispravama o nostrifikaciji, uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu, dokaz o potrebnom radnom iskustvu kao, uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest mjeseci (original ili ovjerenu kopiju), te uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj za vrijeme studija (za pozicije stručnih saradnika).

Kandidati koji se nalaze na nekoj od pravosudnih pozicija dostavljaju prijavni obrazac.

Svi kandidati su dužni da potpišu, skeniraju i prilože izjavu o prihvatanju uslova koja se nalazi u prijavnom obrascu.

U pogledu radnog iskustva kao dokaz uzet će se u obzir potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima je decidno navedeno sljedeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, opis poslova, preciziran vremenski period radnog angažovanja, te ostali relevantni podaci za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.

DOKUMENTI KOJI SE DOSTAVLJAJU NAKNADNO:

Kandidati koji prvi put dolaze na razgovor, dužni su predočiti komisiji za obavljanje razgovora original diplomu i uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu.

Kandidat koji je imenovan dužan je prije polaganja zakletve dostaviti ovjerenu kopiju diplome, ovjerenu kopiju uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, te ukoliko je potrebno, potvrdu o istupanju iz članstva političke stranke.

Kandidati se prijavljuju na oglašene pozicije ISKLJUČIVO PUTEM MODULA ZA ONLINE APLICIRANJE.

Upute za prijavu ili druge vrste obavještenja vezano za rad Modula za Online apliciranje (https://moa.pravosudje.bakandidati mogu pronaći na internet stranici Vijeća odnosno na web portalu www.pravosudje.ba (https://vstv.pravosudje.ba/vstvfo/B/141/article/111739).

Prijava na konkurs putem Modula za online apliciranje je moguća nakon kreiranja korisničkog računa. Provjeru podataka evidentiranih u zahtjevu za registraciju i odobravanje zahtjeva za kreiranjem korisničkog računa provodi se radnim danima u periodu od 8 do 16 sati.

Javni konkurs za upražnjene pozicije u pravosuđu u Bosni i Hercegovini objavljuje se na internet stranici Vijeća.

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja na internet stranici Vijeća odnosno do 30.01.2024. godine.

U slučaju nedostupnosti sistema za prijavu kandidata elektronskim putem, izdaje se zvanično obavještenje na internet stranici Vijeća. Rok za prijavu kandidata iz člana 33. stav (2) Poslovnika VSTV BiH produžit će se za odgovarajući broj dana u kojima sistem nije bio dostupan, o čemu se kandidati obavještavaju putem internet stranice Vijeća.

Neuredne, nedozvoljene i neblagovremene prijave će odbaciti Stalna komisija za provođenje testnih procedura, strukturiranog razgovora i unapređenje postupka imenovanja, o čemu se kandidat obavještava elektronskom poštom ili na drugi odgovarajući način.


IZVOR: Vebsajt Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, 15.01.2024.

Naslov: Redakcija