Zastava Srbije

VLADA RS: Donijeta Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o uslovima i kriterijumima za dodjelu namjenskih sredstava za razvoj turizma

17.12.2021.


Vlada Republike Srpske usvojila je Uredbu o izmjeni i dopuni Uredbe o uslovima i kriterijumima za dodjelu namjenskih sredstava za razvoj turizma, kojom se propisuje pravilo dodjele grant sredstava iz budžeta Ministarstva trgovine i turizma Srpske, saopšteno je iz Biroa za odnose s javnošću Vlade Srpske.

Uredbom je predviđeno da se namjenska sredstva dodjeljuju privrednim subjektima iz oblasti turizma koji u prethodnom periodu iz različitih razloga nisu ostvarili pravo na pomoć u cilju saniranja štetnih posljedica pandemije virusa korona.

Riječ je o pružaocima usluga u banjskom turizmu sa sjedištem u Srpskoj i pružaocima usluga smještaja, ishrane i pića na selu koji su evidentirani u Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge, te turističkim agencijama koje su, kao nosioci organizovanog turističkog prometa u Srpskoj, pretrpjele najveću štetu usljed pandemije virusa korona, navodi se u saopštenju.

Planirano je da se namjenska sredstva za pružaoce usluga u banjskom turizmu i u turističkim agencijama odobre za svakog radnika koji je na dan 31. oktobar 2021. godine registrovan u Јedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa na puno radno vrijeme, analogno načinu na koji je dodijeljena pomoć ugostiteljima iz budžeta Kompenzacionog fonda Republike Srpske.

Namjenska sredstva odobravaju se pružaocima usluga smještaja, ishrane i pića na selu koji su na dan stupanja na snagu ove uredbe registrovani kod Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge, navodi se u saopštenju.

Pravo na dodjelu namjenskih sredstava ne mogu ostvariti pružaoci usluga u banjskom turizmu koji su organizovani kao javna ustanova.

Za dodjelu namjenskih sredstava u budžetu Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske obezbijeđena su sredstva u ukupnom iznosu od 650.000 KM, i to: 550.000 KM za pružaoce usluge u banjskom turizmu i za turističke agencije i 100.000 KM za pružaoce usluga smještaja, ishrane i pića na selu, navodi se u saopštenju.

Pružaoci usluga u banjskom turizmu i turističke agencije sredstva će dobiti ravnomjerno za svakog radnika prijavljenog na puno radno vrijeme.

Konačan iznos sredstava po radniku utvrdiće se na način da se ukupna vrijednost obezbijeđenih sredstava iz Uredbe srazmjerno podijeli sa brojem radnika koji ispunjavaju uslove iz ove uredbe, saopšteno je iz Biroa za odnose s javnošću Vlade Srpske.

Kod pružaoca usluga smještaja, ishrane i pića na selu namjenska sredstva će se, takođe, rasporediti ravnomjerno.

Konačan iznos sredstava po pružaocu usluge utvrdiće se na način da se ukupna vrijednost obezbijeđenih sredstava iz Uredbe srazmjerno podijeli sa brojem podnesenih zahtjeva.

U cilju pokretanja postupka za ostvarivanje prava na dodjelu sredstava, privredni subjekti obuhvaćeni Uredbom dužni su da Ministarstvu trgovine i turizma Srpske podnesu Zahtjev za dodjelu sredstava u roku od sedam dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Obrasci zahtjeva biće dostupni na internet stranici Ministarstva trgovine i turizma Srpske.

Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske prihvatila je, na 150. sjednici, u Banjaluci, Informaciju o izrađenoj Studiji ekonomske opravdanosti za izgradnju i opremanje objekta nove ЈZU bolnica Trebinje, saopšteno je iz Biroa za odnose s javnošću Vlade Srpske.

Vlada Srpske saglasna je sa preporukom iz Studije ekonomske opravdanosti za izgradnju i opremanje objekta nove ЈZU bolnice Trebinje, da postoji opravdana potreba da se pristupi izgradnji i opremanju novog objekta ЈZU bolnice Trebinje, navodi se u saopštenju.

Zadužuje se Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite da pokrene proceduru javne nabavke Idejnog arhitektonsko-građevinskog projekta za izgradnju i opremanje novog objekta ЈZU bolnica Trebinje, te da po završetku izrade o istom upozna Vladu.

Takođe, zadužuju se Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite i Grad Trebinje da izrade Sporazum o međusobnoj saradnji i podjeli obaveza u realizaciji projekta izgradnje i opremanja nove ЈZU bolnice Trebinje i o istom upoznaju Vladu.

Vlada Srpske dala je saglasnost Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na Plan utroška sredstava za period 01. januara do 31. decembra 2021. godine, na poziciji - Ostali tekući grantovi u zemlji, u iznosu od 3.778.340,00 KM, navodi se u saopštenju.

Sredstva se raspoređuju na ЈZU Bolnica "Srbija" Istočno Sarajevo - 851.710,00 KM, ЈZU Specijalna bolnica za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Mlječanica", Kozarska Dubica - 89.950,00 KM, ЈZU Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović"- 1.400.000,00 KM, ЈZU Bolnica Trebinje - 376.320,00 KM, ЈZU Bolnica "Dr Mladen Stojanović", Prijedor - 556.220,00 KM, te ЈZU Univerzitetska bolnica Foča - 504.140,00 KM, navodi se u saopštenju.

Vlada Srpske dala je saglasnost na Odluku na Plan utroška sredstava Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske u ukupnom iznosu od 346.582,95 KM u skladu sa Programom izmirenja obaveza po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih u javnim zdravstvenim ustanovama 2021-2026, u ime i za račun sljedećih javnih zdravstvenih ustanova: ЈZU Dom zdravlja Banjaluka, ЈZU Dom zdravlja Vlasenica, ЈZU Dom zdravlja Kozarska Dubica, ЈZU Dom zdravlja Gacko, ЈZU Dom zdravlja Oštra Luka, ЈZU Dom zdravlja Petrovo, ЈZU Dom zdravlja Ugljevik, ЈZU Dom zdravlja Kneževo, ЈZU Dom zdravlja Srebrenica, ЈZU Dom zdravlja Berkovići, ЈZU Dom zdravlja Zvornik, ЈZU Dom zdravlja Čajniče i ЈZU Dom zdravlja Han Pijesak.

Podsjećamo, Vlada Srpske je 30. decembra 2020. godine donijela Zaključak kojim je prihvatila Program izmirenja obaveza po osnovu doprinosa Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Srpske zaposlenih u javnim zdravstvenim ustanovama 2021-2026.

Programom su definisane mjere i aktivnosti koje obuhvataju izmirenja obaveza po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih u javnim zdravstvenim institucijama, a koji stiču uslove za ostvarivanje prava na penziju u periodu od 2021 - 2026 godine.

Vlada Republike Srpske donijela je odluku o sufinansiranju smještaja i ishrane redovnih studenata u ustanovama studentskog standarda.

Sredstva za sufinansiranje smještaja i ishrane redovnih studenata u ustanovama studentskog standarda čiji je osnivač Republika Srpska obezbjeđuje se iz budžeta Republike Srpske, u okviru Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, i to:

1) sufinansiranje smještaja 1,50 KM po jednom studentu dnevno;

2) sufinansiranje ishrane 3,50 KM po jednom studentu dnevno.

Ova odluka odnosi se i na studente smještene u ЈU Dom učenika Bijeljina' Bijeljina.

ЈU Studentski centar "Nikola Tesla" Banjaluka odobrava se do 25 odsto dodatnih sredstava u odnosu na iznos za sufinansiranje ishrane po jednom studentu dnevno, zbog dodatnih troškova ishrane studenata koji nisu smješteni u Studentskom centru.

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo finansija i Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo.

Razlozi za donošenje ove Odluke sadržani su u potrebi da Vlada Republike Srpske donese odluku o sufinansiranju smještaja i ishrane redovnih studenata u ustanovama studentskog standarda, jer je objavljen novi Zakon o studentskom standardu. Potrebna sredstva za sufinansiranje smještaja i ishrane redovnih studenata visokoškolskih ustanova upisanih u Registar visokoškolskih ustanova, u ustanovama studentskog standarda, u 2022. godini planirana su Budžetom Republike Srpske za 2022. godinu, u okviru Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo.

Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o prestanku važenja Uredbe o uslovima za osnivanje i početak rada visokoškolskih ustanova i o postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova.

- Budući da je 18. novembra 2021. godine stupio na snagu Pravilnik o postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja kojim je uređen postupak izdavanja dozvole za rad visokoškolskoj ustanovi, odnosno dozvole za izvođenje novog studijskog programa, iscrpljena je pravna snaga navedene uredbe. Prema tome, zbog stupanja na snagu novog akta kojim se uređuje materija koju je do stupanja na snagu navedenog akta uređivala Uredba, njena egzistencija je postala bespredmetna - saopšteno je iz Vlade Srpske.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o Planu aktivnosti za saradnju između AP Vojvodine (Republika Srbija) i Republike Srpske.

Republika Srpska posebno značajnu i intenzivnu saradnju realizuje sa institucijama i drugim subjektima iz Republike Srbije u skladu sa Sporazumom o uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa između Republike Srpske i Republike Srbije, na osnovu kog je zaključen veliki broj sporazuma o međusobnoj saradnji u različitim oblastima.

U cilju intenziviranja saradnje između Republike Srpske i AP Vojvodine održan je sastanak ministra za evropske integracije i međunarodnu saradnju sa predstavnicima Pokrajinske vlade, na kome je između ostalog dogovoreno da se pristupi izradi plana aktivnosti kojim bi se operacionalizovala saradnja predviđena Protokolom o saradnji između AP Vojvodine (Republika Srbija) i Republike Srpske u oblastima: privrednog razvoja i preduzetničke djelatnosti, poljoprivrede, trgovine i turizma, nauke, obrazovanja, kulture, zdravlja, porodice, omladine, sporta.

Vlada Republike Srpske usvojila je Prijedlog Akcionog plana za realizaciju Strateškog plana za saradnju sa dijasporom za period 2021 - 2024.

Zadužuju se nadležni republički organi uprave da pri izradi propisa i planskih dokumenata uzmu u obzir aktivnosti predviđene Akcionim planom za realizaciju Strateškog plana za saradnju sa dijasporom.

Namjera Vlade Republike Srpske je da uspostavi kvalitetnu i dugoročnu saradnju sa dijasporom, te unaprijedi međusobne odnose sa predstavnicima i udruženjima naših građana u dijaspori.

Dva Foruma dijaspore, održana 2018. i 2019. godine, uspostavila su čvrstu osnovu i opredjeljenje da se saradnja sa dijasporom ojača i institucionalizuje. U tu svrhu, Vlada Republike Srpske usvojila je Strateški plan za saradnju sa dijasporom. Takođe, Zaključkom, Vlada Republike Srpske je zadužila Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju da, u saradnji sa nadležnim institucijama, izradi Akcioni plan za realizaciju Strateškog plana za saradnju sa dijasporom.

Akcioni plan je izrađen kao rezultat aktivnosti Radne grupe koju su činili predstavnici nadležnih ministarstava, na čelu sa Ministarstvom za evropske integracije i međunarodnu saradnju. Radna grupa je analizirala i usaglasila pojedinačne planove i objedinila ih u jedinstveni Akcioni plan. Završni dokument sadrži konkretne mjere, nosioce aktivnosti, rokove i pokazatelje.

Republika Srpska ima dobar pregled stanja dijaspore koji se kontinuirano unapređuje, a provođenjem mjera predviđenih Akcionim planom ostvariće se kvalitetna i dugoročna saradnja u ključnim oblastima.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na prijedlog programa rada ЈU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske za 2022. godinu.

Program rada za 2022. godinu prilagođen je ciljevima i smijernicama definisanim u Strategiji zapošljavanja Republike Srpske za period 2021-2027. godina, kako strateških, tako i operativnih, i to :osiguranje veće povezanosti sistema obrazovanja sa tržištom rada; obezbjeđenje preciznih podataka o aktivnoj ponudi radne snage; usklađeno jačanje potražnje za radnom snagom, efikasno i održivo zapošljavanje; unapređivanje djelovanja i razvoj institucija na tržištu rada; unapređenje zapošljivosti aktivnih tražilaca posla; unapređenje zapošljavanja najranjivijih grupa nezaposlenih lica (mladih, lica sa invaliditetom, žene, lica koja imaju više od 50 godina); unapređenje zapošljavanja i samozapošljavanja boračkih kategorija i podrška boračkim kategorijama sa posebnim akcentom na ruralne i nerazvijene sredine; unapređenje zapošljavanja i samozapošljavanja u ruralnim i nerazvijenim sredinama; kreiranje novih radnih mjesta kroz realizaciju projekata u cilju stvaranja nove dodatne vrijednosti i dr.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o Strategiji prilagođavanja na klimatske promjene i niskoemisionog razvoja BiH za period 2020-2030. godina pripremljenom u skladu sa Okvirnom konvencijom Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama.

Vlada Republike Srpske je saglasna da se ova Strategija uputi u dalju proceduru usvajanja.

Zadužuje se Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, kao kontakt institucija ispred BiH prema Okvirnoj konvenciji UN-a o klimatskim promjenama - UNFCCC, da u okviru svojih nadležnosti i uz saradnju sa Ministarstvom energetike i rudarstva, Ministarstvom saobraćaja i veza, Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite, Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Republičkim hidrometeorološkim zavodom, Republičkim zavodom za statistiku i Fondom za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost, prati realizaciju zadatih ciljeva Strategije, uzimajući u obzir ustavnu i zakonsku nadležnost Republike Srpske i BiH u datoj oblasti.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o isplati finansijskih sredstava nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave.

Sredstva iz ove odluke isplatiće se za period 1.10. do 31.12.2021. godine u iznosu od 750.000,00 KM.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt RTRS, 16.12.2021.

Naslov: Redakcija