Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđen Nacrt zakona o lovstvu. Uvećana primanja za boračke kategorije

17.11.2023.


Vlada Republike Srpske na, 45. sjednici, usvojila je Odluku o izmjeni Odluke o visini osnovice za obračun primanja za 2023. godinu, predviđenih Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno – otadžbinskog rata.

Donošenjem rebalansa budžeta, stekli su se uslovi da se poveća osnovica za obračun primanja, sukcesivno za mjesec novembar i decembar u procentu od po pet odsto, odnosno, ukupno 10 odsto do kraja tekuće godine. Osnovica za obračun primanja utvrđenih članom 16. st. 1. i 2. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, izuzev boračkog dodatka, za mjesec novembar utvrđuje se u procentu od 72,8 odsto od prosječne neto plate u Republici Srpskoj u prethodnoj godini i iznosi 832,67 KM, a za mjesec decembar 2023. godine utvrđuje se u procentu od 76,4 odsto od prosječne neto plate u Republici Srpskoj u prethodnoj godini i iznosi 874,30 KM.

Vlada je, takođe, prihvatila Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju osnovice i koeficijenta visine isplate mjesečnih primanja za 2023. godinu, predviđenih Zakonom o zaštiti civilnih žrtava rata.

Osnovica za obračun mjesečnih primanja za mjesec novembar utvrđuje se u iznosu od 624,42 KM, a za mjesec decembar 2023. godine u iznosu od 655,64 KM, sukcesivno za mjesec novembar i decembar u procentu od po 5 %, odnosno ukupno 10% do kraja tekuće godine.

Na sjednici, usvojena je i Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu privrede i preduzetništva na Plan utroška sredstava za period 1.1 - 30.11.2023. godine, u ukupnom iznosu od 6.37 miliona KM.

Navedena sredstva će biti usmjerena privrednim subjektima koja su u periodu 01.01.-30.06.2023. godine izvršili stvarno povećanje plate radnika, te na taj način u skladu sa Zakonom o podsticajima, uz ispunjenje uslova iz Pravilnika o postupku dodjele podsticaja za povećanje plate radnika, stekli pravo na isplatu određenog iznosa sredstava.

Vlada Republike Srpske dala je saglasnost Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite na Plan utroška sredstava za period 01.01-31.10.2023. godine, u iznosu od 500.000,00 KM. Planom je predviđena i sanacija 54 nadgrobna spomenika na Vojničkom groblju “Novi Zejtilnik” na Sokocu, kao i sanacija tri spomen kosturnice.

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite prethodno je raspisalo Javni poziv za dodjelu sredstava za izgradnju i održavanje spomenika i spomen obilježja za 2023. godinu.

Vlada Republike Srpske usvojila je i Nacrt zakona o lovstvu.

Donošenje novog zakona je potrebno radi inoviranja pojedinih odredbi s ciljem obezbjeđenja održivog gazdovanja populacijama divljači i njihovih staništa, kao i očuvanja biološke raznovrsnosti i ekološke ravnoteže prirodnih staništa divljači, divlje flore i faune.

Ovim nacrtom zakona preciznije se definiše lovstvo kao djelatnost od posebnog interesa, divljač kao dobro od opšteg interesa, kao i način na koji se obezbjeđuje ostvarivanje ovog opšteg interesa.

Predloženim rješenjima izvršena je podjela nadležnosti između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Lovačkog saveza Republike Srpske. Ministarstvo je zadržalo regulatorna ovlašćenja i upravni nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, a ostale nadležnosti u vidu javnih ovlašćenja prenesena su na Lovački savez. Ovaj prenos ovlašćenja ima za cilj efikasniji rad korisnika lovišta, kao i smanjenje administrativnih postupaka koji su do sada bili propisani.

Detaljnije su uređeni odnosi između korisnika lovišta i Ministarstva, a Lovački savez je, u skladu sa predloženim rješenjima, nadležan za organizaciju i koordinaciju rada korisnika lovišta.

Takođe, radi smanjenja šteta i otklanjanja mogućnosti nastanka šteta naletom vozila na divljač u saobraćaju, jasno su propisane obaveze korisniku lovišta i upravljaču javnih puteva, a odgovornost vozača motornog vozila i korisnika lovišta za naknadu pričinjene štete je razgraničena.

Vlada Republike Srpske usvojila je Rješenje o dodjeli koncesije za korišćenje 52 hektara poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području opštine Sokolac, Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu radi kreiranja samoodrživog Oglednog centra kroz koji bi se obavljala proizvodnja osnovnog sjemenskog krompira, žita, sjemena višegoišnjih trava i leguminoza, kontejnerskih sadnica maline, naučno istraživački rad, te praktična nastava za studente Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Vlada Republike Srpske prihvatila je na sjednici Informaciju o uvođenju JZU Zavod za medicinu rada i sporta Republike Srpske i JU Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske u trezorski sistem Republike Srpske.

Zaključkom Vlade zadužuju se JZU Zavod za medicinu rada i sporta Republike Srpske i JU Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske da preduzmu sve potrebne mjere i radnje, iz svoje nadležnosti, u cilju ulaska u trezorski sistem Republike Srpske od 01.01.2024. godine.

Podsjećamo, rezultat dosadašnjih aktivnosti je prelazak 22 javne zdravstvene ustanove na trezorski sistem poslovanja, od toga četiri republičke zdravstvene ustanove (Zavod za stomatologiju, Zavod za sudsku medicinu, Zavod za transfuzijsku medicinu i Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac), te 18 domova zdravlja, ustanova primarnog nivoa zdravstvene zaštite. Ustanove primarnog nivoa zdravstvene zaštite se uključuju u trezorski sistem posredstvom trezora jedinice lokalne samouprave - osnivača.

Prelaskom na trezorski sistem poslovanja javne zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj postaju dio jedinstvenog trezorskog sistema Republike Srpske koji podrazumijeva drugačije operativne procedure i prakse, naročito kada se radi o finansijskom planiranju i upravljanju. Prelazak na trezorski sistem poslovanja znači i jačanje funkcije planiranja. Imajući u vidu da budžetski korisnici, u skladu sa Zakonom o trezoru, mogu stvarati obaveze najviše do iznosa sredstava odobrenih u budžetu za odnosne namjene, omogućava se efikasnije i racionalnije korištenje javnih resursa i viši nivo kontrole troškova u zdravstvenom sistemu.

Vlada je usvojila i odluku o odobravanju sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika u iznosu od 618.990,00 KM za potpunu i djelimičnu uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 37 radnika iz 7 preduzeća, koji su procesom stečaja ili likvidacije preduzeća ostali bez zaposlenja.

Sredstva se raspoređuju Fondu PIO Republike Srpske od čega je iznos od 546.130,90 KM za djelimičnu uplatu doprinosa za PIO za 27 radnika preduzeća JP Radio i televizija Istočno Sarajevo iz Istočnog Sarajeva, a iznos od 72.859,10 KM je predviđen za uplatu doprinosa za PIO za 10 radnika iz 6 preduzeća koji su se prijavili na Javni poziv Fonda PIO Republike Srpske i koji sa uplatom navedenih sredstava stiču uslove za starosnu penziju.

Vlada Republike Srpske na sjednici usvojila je Odluku o osnivanju Agencije za informaciono-komunikacione tehnologije Republike Srpske, kojom se utvrđuje djelokrug i način rada, organi upravljanja i rukovođenja Agencije.

Cilj osnivanja Agencije je obezbjeđenje sistematičnog razvoja i primjene informaciono-komunikacionih tehnologija i elektronske uprave u Republici Srpskoj, razvoj informaciono-komunikacione djelatnosti, kao i standardizacija i uspostavljanje nadzora u ovoj oblasti, u skladu sa Zakonom o Agenciji za informaciono-komunikacione tehnologije i posebnim propisima.

Zadatak Agencije je standardizacija, upravljanje i nadzor nad razvojem i korišćenjem informaciono-komunikacionih tehnologija.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 16.11.2023.

Naslov: Redakcija