Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Utvrđeni Prijedlog zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Nacrt zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o studentskom organizovanju, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama

17.11.2017.


Vlada Republike Srpske prihvatila je 16. novembra 2017. godine, na 152. sjednici, održanoj u Banjaluci, Informaciju o statističkim pokazateljima stanja u oblastima prerađivačke industrije i njihovom kretanju za prvih devet mjeseci 2017. godine.

Informacija sadrži opšti pregled stanja i osnovne makroekonomske pokazatelje i pokazatelje poslovanja oblasti prerađivačke industrije iz nadležnosti Ministarstva industrije, energetike i rudarstva (Resora za industriju), kao i njenih najznačajnih sektora, a to su: Metalna industrija, Drvna industrija i Industrija tekstila, kože i obuće.

Fizički obim proizvodnje prerađivačke industrije u periodu januar-septembar 2017. godine je rastao po stopi od 5,8% u odnosu na isti period 2016. godine.

Broj zaposlenih radnika u posmatranim oblastima prerađivačke industrije u septembru 2017. godine je iznosio 32.742 i veći je za 6,8% u odnosu na septembar 2016. godine.

Prerađivačka industrija je u prvih devet mjeseci 2017. godine ostvarila izvoz veći za 15,5% u odnosu na isti period 2016. godine, dok je u isto vrijeme uvoz prerađivačke industrije povećan za 11,7%.

Pokrivenost uvoza izvozom prerađivačke industrije u prvih devet mjeseci 2017. godine iznosila je 74,3% i veća je za 2,4 procentna poena u odnosu na isti period 2016. godine.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Potrebu i inicijativu za adekvatnijim i sveobuhvatnijim uređenjem pojedinih pitanja predmetne oblasti iskazale su škole, Ministarstvo prosvjete i kulture i drugi društveni partneri u oblasti srednjeg obrazovanja i vaspitanja.

Prijedlogom je propisano da stručni tim škole čine nastavnici škole, stručni saradnici i po potrebi, stručno lice iz druge ustanove koje može doprinijeti radu stručnog tima.

Sredstva stečena prometom proizvoda i usluga učeničke zadruge i sredstva ostvarena u obavljanju učeničke zadruge koriste se za proširenje materijalne osnove rada učeničke zadruge, ekskurzije, ishranu učenika, unapređivanje obrazovno-vaspitnog rada u školi i u druge svrhe, u skladu sa aktima kojima se uređuje rad učeničke zadruge.

Dio nastavnih programa za stručno obrazovanje, do 30% utvrđuje nastavničko vijeće na prijedlog stručnih aktiva nastavnika, pri čemu se vodi računa o potrebama tržišta rada jedinice lokalne samouprave.

Pravo izbora, koje podrazumijeva da učenici mogu slobodno da izaberu između škole za obavljanje praktične nastave i jednog ili više poslodavaca koji ispunjavaju zahtjeve za obavljanje praktične nastave, uz saglasnost škole.

Izvršeno je usklađivanje sa zakonom kojim se uređuje poreski sistem, na način da je propisano da kandidati za polaganje stručnog ispita uplaćuju 80% od najniže plate u Republici.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o studentskom organizovanju.

Važećim Zakonom o studentskom organizovanju ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016) prvi put su na jednom mjestu definisane vrste studentskog organizovanja, kao i odredbe o studentskim predstavničkim tijelima i studentskim organizacijama. Primjenom odredbi ovog zakona u praksi studenti i studentske organizacije su naišli na neke nejasnoće i teškoće u primjeni zakona, te su pokrenuli inicijativu za izmjenama odredbi koje su otežavale funkcionisanje i rad studentskih organizacija u praksi.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama.

Izmjene se odnose na rok zastare, koji je povećan sa dvije na tri godine u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/1978, 39/1985, 45/1989 - odluka USJ i 57/1989 i "Sl. glasnik RS" br. 17/1993, 3/1996, 37/2001 - dr. zakon, 39/2003 i 74/2004), jer se u praksi pokazalo da je rok od dvije godine kratak rok zastare za naplatu taksene obaveze.

Takođe, dopunjeni su članovi koji se odnose na oslobađanje plaćanja sudske takse za lica koja prijavljuju i lica koja trpe štetne posljedice zbog prijavljivanja korupcije i zbog korupcije, kao i za žrtve ratne torture, djeca žrtve ratne torture i članovi uže porodice žrtve ratne torture.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o realizaciji Zaključka Vlade Republike Srpske od 8. avgusta 2017. godine u kojem su definisane aktivnosti i zaduženja relevantnih institucija u Republici Srpskoj sa ciljem dosljedne primjene Vladinih odluka i zaključaka koji se tiče jačanja odnosa šumarstva i drvoprerade u kontekstu ukupnog društvenog rasta.

Vlada Republike Srpske naložila je JPŠ "Šume Republike Srpske" da se striktno pridržava zaključka o snabdijevanju potrošača drvnim sortimentima.

Vlada Republike Srpske upoznala se sa Informacijom o inicijativi Grada Banjaluka da bude nosilac organizacije manifestacije "Kočićev zbor" i donijela zaključak da je saglasna da Grad Banjaluka bude nosilac organizacije ove manifestacije.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku kojom se daje saglasnosti na Pravilnik o uslovima i načinu davanja u zakup vodnog zemljišta.

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi, način i postupak davanja u zakup vodnog zemljišta kao dijela javnog vodnog dobra na korištenje.

Vodno zemljište kao dio javnog vodnog dobra može biti predmet korišćenja putem zakupa u skladu sa odredbama ovog pravilnika i ako korišćenje neće imati negativan uticaj na režim voda.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 16.11.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772