Zastava Srbije

VLADA FBIH: Utvrđeni Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i Nacrt zakona o rudarstvu FBiH

17.09.2021.


Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Mostaru, donijela Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu finansija s pozicija “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - kantoni i općine" u iznosu od 10.000.000 KM i “Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima - kantoni i općine” u iznosu od 20.000.000 KM.

Riječ je o dodjeli finansijske pomoći budžetima gradova i općina u sanaciji posljedica nastalih usljed proglašene pandemije COVID-19 i za sufinansiranje projekata, zahtjeva i inicijativa.

Odlukom je podržano 80 općina i gradova u Federaciji BiH kojima je osigurana jednokratna finansijska pomoć budžetima u iznosu od po 125.000 KM, te sredstva za kapitalne projekte koja su dodijeljena po javnom pozivu.

Pojedinačni iznosi za svaku općinu i grad utvrđeni su na osnovu kriterija iz dvije odluke Vlade o načinima raspodjele i procedura za dodjelu sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu finansija za ove namjene.

Korisnici sredstava dužni su da izvještaje o njihovom utrošku dostave Federalnom ministarstvu finansija najkasnije do 30. juna 2022. godine.

U ime Vlade i po njenom ovlaštenju, ugovore sa općinskim načelnicima i gradonačelnicima će potpisati federalna ministrica finansija.

Vlada Federacije BiH je utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje po hitnom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Kako je obrazloženo, prilikom usvajanja Zakona o PIO su oba doma Parlamenta Federacije BiH zadužila resorno ministarstvo, odnosno Vladu FBiH, da prate primjenu novog Zakona te da, u slučaju potrebe i određenih problema, u roku od šest mjeseci sačine izmjene i dopune ovog federalnog propisa.

Kao razlog za izmjene i dopune navedena je i Odluka Ustavnog suda BiH, te su poduzete mjere i aktivnosti s ciljem harmonizacije odredaba ovog sa odredbama Porodičnog zakona u odnosu na prava i obaveze vanbračnih partnera.

Jednom od izmjena i dopuna dodatno je precizirala norma, kako bi policijski službenici na državnom nivou, u smislu penzionisanja i načina izračuna penzija, bili izjednačili s policijskim službenicima na nivou FBiH. Time je omogućen jednak tretman svim policijskim službenicima u BiH, obzirom da svi policijski službenici s prebivalištem u FBiH pod jednakim uslovima uplaćuju doprinose za PIO.

Nadalje, izmjenom člana 44. stav (5) su pripadnici Oružanih snaga BiH dovedeni u ravnopravan položaj sa ostalim osiguranicima, tako da im lični bodovi za svaku godinu posebnog staža, umjesto 0,5, po novom iznose 1,00 za priznatu punu godinu ostvarenog posebnog staža.

Prema novom zakonskom rješenju, povredom na radu smatra se i ona zadobijena u pripremama za odbranu, odnosno u odbrani BiH u periodu od 18.9.1991. do 23.12.1995. godine.

Napominje se i da je Vlada FBiH na sjednici održanoj 12.12.2019. godine zadužila Federalni zavod PIO da provede mišljenje Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, od 11.12.2019. godine. U tom mišljenju stoji da je u postupcima priznavanja prava na porodičnu penziju udovicama šehida odnosno poginulog branioca i udovca šehida žene odnosno poginule braniteljice, potrebno primijeniti odredbu člana 17. Zakona o PIO. Ova odredba, između ostalog, propisuje da je osoba obavezno osigurana za slučaj invalidnosti i smrti zbog povrede na radu i profesionalne bolesti, za vrijeme vršenja određenih javnih funkcija ili građanskih dužnosti po pozivu nadležnih organa i organa jedinice lokalne samouprave.

Uz ostalo, dopunjena je odredba po kojoj se sada članom porodice umrlog osiguranika smatra i vanbračni partner. Vanbračnim partnerom smatra se osoba koja je takvom definisana Porodičnim zakonom Federacije BiH, a koja je svoj status utvrdila u sudskom postupku.

Novina u Zakonu je i mogućnost vanrednog usklađivanja penzija (izuzev najviše) sve dok najniži iznos penzije ne dostigne jednu petinu iznosa najviše penzije ostvarene po zakonu, ali pod uslovom da je stopa rasta realnog bruto domaćeg proizvoda u prethodnoj godini veća od tri posto i ako budžet Federacije BiH nema akumulirani deficit, a najviše do stope rasta BDP-a u prethodnoj godini.

Jedno od novopredloženih rješenja je i da se korisniku penzije isplata obustavlja za period trajanja osiguranja, a najduže do navršenja 40 godina staža osiguranja, odnosno 65 godina života. Dosadašnje rješenje je predviđalo obustavu isplate do 65 godina života odnosno 40 godina penzijskog staža, ako osiguranik zasnuje radni odnos ili započne da obavlja djelatnost.

Takoder, u članu 116. dodaje se stav 2. kojim se korisniku porodične penzije koji u skladu sa ovim zakonom stekne status osiguranika u obaveznom osiguranju, isplata obustavlja za period trajanja osiguranja.

 Federalna vlada je dala prethodnu saglasnost za zaključivanje Ugovora o realizaciji aktivnosti regresiranja kamata - Garancijski fond između Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta i Razvojne banke Federacije BiH.

Cilj je omogućiti korisnicima koji su kreditno zaduženi po Kreditno-garantnom programu za mikro, mala i srednja preduzeća i Kreditno-garantnom programu za obrtnike i ostale samostalne privredne djelatnosti, kao i za kreditno-garantne programe koji su objavljeni u 2021.godini, da dobiju grant sredstva na ime subvencionisanja dijela troškova kamate.

Namjena je refundiranje dijela kamate na kvartalnom nivou na odobrene kredite, a korisnici su subjekti male privrede koji su kreditno zaduženi po postojećim programima ili će biti zaduženi u narednom periodu u okviru ova dva kreditno-garantna programa, koji su na snazi od 1.6.2021. godine.

Ukupan iznos sredstava namijenjenih za subvencioniranje dijela kamate je 6.000.000 KM i ona su osigurana ovogodišnjim Budžetom FBiH.

Subvencije će biti odobravane korisnicima kreditnih sredstava do kraja fiskalne godine, odnosno do 31.12.2021. godine, a visina subvencionirane kamatne stope do 4,5 posto.

Subvencije mogu, bez javnog poziva i po automatizmu, koristiti svi subjekti male privrede koji su korisnici kredita po kreditno-garantnim programima za 2020. godinu, kao i budući korisnici kredita po programima za 2021. godinu za prvi, drugi, treći i četvrti kvartal 2021. godine, ukoliko su uredno izmirili sve kreditne obaveze.

Za potpisivanje Ugovora s Razvojnom bankom FBiH je ovlašten federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta.

Vlada FBiH je utvrdila i u redovnu parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o rudarstvu FBiH. Ovaj zakon uređuje pravni status rudnog blaga, odnosno mineralnih sirovina, način i uslove njihovog upravljanja, zaštitu, izvođenje rudarskih radova, mjere zaštite na radu, obustava izvođenja i trajni prekid rudarskih radova, tehničku dokumentaciju i projektovanje. Također uređuje rudarska mjerenja i planove, inspekcijski nadzor, zaštitu i uređenje prostora, kaznene odredbe i druga pitanja vezana uz upravljanje mineralnim sirovinama i izvođenje rudarskih radova na teritoriji FBiH.

Rudno bogatstvo je definisano kao dobro od općeg interesa i pod posebnom je zaštitom.

Ustavom FBiH utvrđena je zajednička nadležnost Federacije i kantona za oblast korištenja prirodnih bogatstava i kako ova nadležnost može biti ostvarivana. Stoga je i prema ovom zakonu, upravljanje mineralnim sirovinama u podijeljenoj nadležnosti između FBiH i kantona, te u okviru svojih nadležnosti planiraju i nadziru eksploataciju mineralnih sirovina uz osiguranje njihovog racionalnog iskorištenja u skladu s propisima o sigurnosti rudarskih objekata i zaposlenih i o zaštiti okoliša i prirodnih vrijednosti.

Rudarska djelatnost, u smislu ovog zakona, obuhvata rudarske istražne radove, eksploataciju mineralnih sirovina, gradnju, montažu, demontažu, instaliranje i održavanje u rudarstvu, kao i izradu i reviziju tehničke dokumentacije za tu djelatnost, te sanaciju, tehničku i biološku rekultivaciju zemljišta oštećenog rudarskim radovima

Pravo na eksploataciju mineralnih sirovina domaća ili strana pravna osoba stiče na osnovu dozvole za eksploataciju i na osnovu dozvola u skladu sa ovim zakonom. To pravo može btiti preneseno na drugu pravnu osobu uz saglasnost nadležnog organa i ugovor privrednih društava o prenosu.

Privredno društvo mora osigurati izvođenje rudarskih radova u skladu sa okolinskom dozvolom, vodnim aktima i urbanističkom saglasnošću tako da ti radovi ne prelaze dozvoljena oštećenja okolice. Za vrijeme rudarskih radova mora etapno, a najkasnije po njihovom završetku, izvršiti konačnu sanaciju zemljišta, tehničku i biološku rekultivaciju degradiranih površina. Ako to ne uradi, privredno društvo ne može dobiti odobrenje za eksploataciju na novom eksploatacionom polju.

Vlada FBiH i kantonalne vlade će, u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, donijeti strategiju upravljanja mineralnim sirovinama, svako iz svoje nadležnosti.

Kako je obrazloženo, važeći Zakon o rudarstvu Federacije BiH je u praktičnoj primjeni oko deset godina. Nakon njegovog donošenja, u FBiH su doneseni i izmijenjeni brojni zakoni u drugim oblastima, što zahtijeva međusobnu harmonizaciju.

Nakon provedenih konsultacija i mišljenja Ureda za zakonodavstvo i usklađenost s propisima Evropske unije, te cijeneći i prijedloge pojedinih kantona, donesena je odluka da se umjesto izmjena i dopuna postojećeg, pristupi izradi novog teksta Zakona o rudarstvu FBiH

U skladu s Pravilima i postupcima za izradu zakona i drugih propisa FBiH, u postupku pripreme Prednacrta zakona, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije provelo je široke konsultacije i Prednacrt dostavilo na adrese Elektroprivrede BiH, rudnika, rudarskih sindikata i stručnih institucija iz oblasti rudarstva, Privredne komore FBiH, te vladama svih deset kantona u FBiH.

U vremenu određenom za konsultacije, Prednacrt zakona o rudarstvu FBiH bio je objavljen i na službenoj stranici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

Vlada FBiH je usvojila informaciju JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar koja se odnosi na implementaciju projekta izgradnja brze ceste Prača - Goražde, dionica tunel Hranjen, a koju je zatražila zaključkom sa sjednice održane 19.8.2021. godine.

Vlada FBiH je naložila Autocestama FBiH, kao implementatoru projekta izgradnje tunela Hranjen, da poduzme sve potrebne aktivnosti s ciljem obračuna ugovorenih, a neizvršenih obaveza izvođača radova prema važećem potpisanom ugovoru za radove od 22.9.2018. godine.

Autocestama je naloženo i da pripreme prijedlog načina nastavka realizacije projekta izgradnja tunela Hranjen, tako da nakon završetka valjanosti trenutnog ugovora za radove može biti nastavljena implementacijom ovog projekta.

Također, Vlada je naložila Autocestama FBiH da detaljno prate rad Ekspertnog vijeća čiji zadatak je utvrđivanje činjeničnog stanja na realizaciji ovog projekta.

Vlada Federacije BiH je usvojila analizu podataka Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, vezanu za definisanje korisnika finansijske pomoći u okolnostima pandemije COVID-19 za 2021. godinu.

Vlada je načelno saglasna s kriterijima za dodjelu finansijske pomoći. Među kriterijima su da korisnik ima sjedište na teritoriji FBiH, da je privredno društvo osnovano po Zakonu o privrednim društvima, te da je imao pad ukupnog prihoda za period 1.1. do 31.12.2020. godine, u odnosu na onaj ostvaren od 1.1. do 31.12.2019. godine.

Jedan od kriterija je i da je korisnik pomoći privatno privredno društvo, odnosno privredno društvo s većinskim učešćem privatnog kapitala (privredno društvo u kojem privatna osoba ima udio u vlasništvu u iznosu najmanje 50 posto plus jedna dionica), ili da je riječ o privrednom društvu kome je prema Klasifikaciji djelatnosti BiH 2010 glavna šifra djelatnosti (djelatnosti koju pravna osoba pretežno obavlja) iz područja preradivačke industrije (izuzev oblasti IO, Il, 12).

Određivanju kriterija za 2021. godinu prethodila je analiza efekata pomoći dodijeljene po granama industrije na osnovu Uredbe o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede FBiH u okolnostima pandemije COVID-19. Raspoloživi iznos sredstava za dodjelu finansijske pomoći po granama industrije, od ukupno 30 miliona KM, utvrđen je na osnovu procentualnog učešća svake od industrijskih grana u ukupnom izvozu industrije FBiH u 2019. godini.

Tako je za metalnu, elektro i automobilsku industriju pomoć iznosila 15.078.350 KM, za industriju građevinskog materijala i nemetala 690.000 KM, za drvnu, papirnu i grafičku industriju 5.016.260 KM, za proizvodnju tekstila, odjeće, kože i obuće 4.026.840 KM, te za hemijsku, farmaceutsku i industriju gume i plastike 5.188.550 KM.

Na javni poziv Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije su se prijavila ukupno 484 privredna društva, od kojih je 391 ispunjavalo kriterije.

Vlada Federacije BiH je prihvatila informaciju o potrebi iniciranja procesa evaluacije učinka mjera koje je poduzela na ublažavanju posljedica pandemije COVID-19.

Kako je u informaciji navedeno, od proglašenja stanja pandemije Vlada FBiH je, i to u vrlo kratkom roku, donijela čitav niz različitih mjera za ublažavanje negativnih posljedica pandemije po privredu FBiH. Najznačaniji su, svakako, Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica donesen na prijedlog Vlade Federacije BiH, Uredba o načinu finansiranja i upravljanja Garancijskim fondom i Uredba o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede FBiH u okolnostima pandemije COVID-19.

Imajući u vidu kompleksnost mjera u neizvjesnim uslovima poslovanja, te da poremećaji redovnih ekonomskih tokova na globalnom nivou značajno utiču na ekonomiju FBiH, neophodno je uraditi evaluaciju učinka mjera, te procjeniti njihove efekte, kao i dati preporuke za dalja unapređenja budućih mjera.

Svrha evaluacije je da procjeni relevantnost, učinak, aranžmane upravljanja i efekte programa, kao i da identificira i dokumentuje pozitivne prakse i preporuke s cilljem poboljšanja dizajna i implementacije sličnih ili komplementarnih programa, koje bi Vlada FBiH eventualno razmatrala i donosila u budućem periodu.

U cilju sveobuhvatnosti i reprezentativnosti evaluacije, kao i procjene direktnih i indirektnih efekata intervencija, predmet evaluacije bit će doneseni Zakon i dvije uredbe.

Evaluacija će biti provedena na principima Međunarodnih standarda vrhovnih revizijskih institucija (ISSAI) i smjernica revizije, okvira za procjenu učinka u javnom sektoru, posebno smjernica za reviziju učinka, kao i kriterija evaluacije Odbora za razvojnu pomoć (DAC) Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD).

Imajući u vidu vrstu aktivnosti i potrebu visokoprofesionalnog pristupa pri obavljanju evaluacije, neophodno je neophodno je učešće međunarodnih eksperata u evaluacijskom timu.

Vlada Federacije BiH se upoznala sa informacijom o provedenim aktivnostima na izradi Plana upravljanja za zaštićeni pejzaž Vjetrenica - Popovo polje (2021-2031), te zaključila da je Federalno ministarstvo okoliša i turizma ispunilo obavezu i pratilo realizaciju njegove izrade.

S ciljem očuvanja i racionalnog korištenja prirodnih dobara područje Zaštićenog pejzaža Vjetrenica - Popovo polje proglašeno je zaštićenim područjem zbog naglašene pejzažne vrijednosti, brojnih ugroženih i rijetkih vrsta i staništa te bogatog kulturno-povijesnog nasljeđa.

Nakon urađenog stručnog obrazloženja i Prijedloga zakona koji su finansirani na inicijativu Federalnog ministarstva okoliša i turizma (FMOIT) iz sredstava Globalnog fonda za okoliš (GEF), kojim je raspolagala Bosna i Hercegovina, a samim tim i FMOIT kao fokalna tačka za Konvenciju o biološkoj raznolikosti, Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona je 26.2.2021. godine donijela Zakon o proglašenju Zaštićenog krajolika Vjetrenica - Popovo polje u svrhu očuvanja i racionalnog korištenja prirodnog dobra koje je unikatno.

Ujedno, FMOIT je finansirao izradu Nominacionog faila za prijedlog spilje Vjetrenice s Popovim poljem na upis na svjetsku listu kulturnog i prirodnog nasljeđa (UNESCO lista).

Sastavni dio Nominacionog faila je i Plan upravljanja ovim krajolikom. Obzirom da je postojeći Plan upravljanja donesen za period 2011-2021. i da ističe ove godine moralo se hitno reagovati s ciljem izrade novog za period od 2021. do 2031. godine.

Na prijedlog FMOIT-a, Vlada FBiH je na 266. sjednici zadužila Fond za zaštitu okoliša da izdvoji 60.000 KM za izradu ovog plana.

Plan upravljanja je izrađen za period od deset godina, uz mogućnost izmjene i/ili dopune nakon pet godina.

Federalna vlada je prihvatila informaciju o potrebi ažuriranja Liste privrednih društava u kojima Vlada FBiH vrši ovlaštenja na osnovu državnog kapitala iz nadležnosti FBiH, te zadužila nadležna ministarstva da revidiraju ovu listu i dostave prijedloge za njenu izmjenu i dopunu.

Vlada FBiH vrši ovlaštenja na osnovu Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti FBiH, čiji je sastavni dio Lista ovih društava.

Izmjenama i dopunama Uredbe, s Liste su brisana dva, a dodano jedno društvo, tako da se na njoj nalaze 52 društva.

Uvidom u strukturu Liste i analizom osnova nadležnosti, utvrđeno je da za 12 društava postoji potreba ažuriranja.

Za sedam od ovih društava je pokrenut stečajni postupak, budući da Vlada FBiH ne može vršiti ovlaštenja u društvu koje je u stečaju jer se radi o sudskom postupku. Stoga je potrebno brisati društva s Liste u kontekstu odredbi Uredbe o vršenju ovlaštenja u navedenim društvima, dok se kod jednog društva radi o prodaji dionica, odnosno činjenici da u njemu ne postoji kapital FBiH.

U dva slučaja upitan je osnov nadležnosti, obzirom da društva nisu uskladila registraciju sa Zakonom o privrednim društvima, te da su im osnivači uglavnom društva koja također nisu uskladila registraciju, i upitno je njihovo postojanje, kao i pravno sljedništvo. Uz to, oba društva imaju blokirane račune, te je potrebno pokrenuti i predstečajni ili stečajni postupak.

Na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Vlada Federacije BiH, nakon razmatranja, nije imala primjedbi na Nacrt odluke o usvajanju programa bezbjednosti vazdušne plovidbe BiH i Nacrt programa bezbjednosti vazdušne plovidbe BiH.

Korisniku eksproprijacije JP Autoceste FBiH Vlada je dozvolila ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane rješenjem Službe za imovinsko-pravne i geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenica.

Prihvaćen je izvještaj o radu Upravnog odbora Javne ustanove Federalna novinska agencija za period 1. februara 2020. godine do 2. marta 2021. godine.

Vlada se upoznala sa informacijom Federalnog ministarstva trgovine o aktuelnim pravosudnim procesima vezano za privredno društvo Feroelektro d.d. Sarajevo.

Vlada FBiH je Nadzornom odboru Zraka d.d. Sarajevo dala prethodne saglasnosti za razrješenje vršioca dužnosti člana Uprave ovog privrednog društva - izvršnog direktora Sektora za tehničke poslove i proizvodnju, te za imenovanje Benjamina Bektića za vršioca ove dužnosti, do okončanja konkursne procedure, a najduže do dvanaest mjeseci.

Marija Nenadića Vlada je imenovala na mjesto predsjedavajućeg Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, do okončanja konkursne procedure, a najviše do tri mjeseca.

Federalna vlada je poništila ranije raspisane, te donijela odluke potrebne za pokretanje novih javnih konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova nadzornih odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo i JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo.

Vlada je dala prethodne saglasnost za razrješenje vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Željeznice FBiH d.o.o Sarajevo, zbog isteka mandata, te za imenovanje Jadranka Stojkića, Nisveta Mujanovića, Dalfine Bošnjak, Ibrice Čevre, Jasmine Hadžić i Vanje Pirgić za vršioce ovih dužnosti, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

Željko Doleček imenovan je za vršioca dužnosti direktora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

Nadzornom odboru Pretisa d.d. Vogošća date su prethodne saglasnosti za razrješenje dosadašnjeg, te za imenovanje Murata Šahbegovića za novog vršioca dužnosti izvršnog direktora za tehniku ovog privrednog društva, do okončanja konkursne procedure, a najduže do dvanaest mjeseci.

Za sudjelovanje u radu i odlučivanju na Skupštini JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar,  u ime Vlade FBiH, opunomoćen je Renato Škrobo.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 16.09.2021.

Naslov: Redakcija