Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđeni prijedlozi zakona o izmjenama i dopunama Zakona o premjeru i katastru i o dopuni Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti RS

17.07.2023.


Vlada Republike Srpske utvrdila je, na 29. sjednici, održanoj u Banjaluci, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske.

Prijedlogom ovog Zakona, u odnosu na Nacrt, između ostalog, umanjeni su iznosi naknade za polaganje stručnog ispita koji se polaže pred Upravom, te su u odnosu na Nacrt izmijenjene odredbe kojima se uređuje rad geodetskih organizacija. Tako je za razliku od Nacrta, Prijedlogom zakona predviđeno da se neće mijenjati broj zaposlenih lica geodetske struke u odnosu na odredbe važećeg Zakon, što je jedan od uslova za rad geodetskih organizacija, iz razloga što je rezultat javne rasprave pokazao da bi se geodetske organizacije na ovaj način suočile sa otežanim poslovanjem.

Isto tako, Prijedlogom zakona ostavljena je mogućnost da tehničku kontrolu glavnih projekata mogu vršiti i geodetske organizacije koje odredi investitor, čime je geodetskim organizacijama omogućeno da zadrže jedan dio svojih poslova kao i prihoda.

Pooštravanje uslova za sticanje licence koje je bilo predviđeno Nacrtom, izmijenjeno je u Prijedlogu zakona jer je tokom javnih rasprava ukazano na činjenicu velikog odliva kadra geodetske struke koji bi se ovim intenzivirao.

Prijedlogom zakona izmijenjene su odredbe koje propisuju postavljanje privremenog zastupnika u postupcima izlaganja na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanje prava na nepokretnostima u svrhu osnivanja katastra nepokretnosti, na način da se u slučaju da načelnik ili gradonačelnik jedinice lokalne samouprave ne dostavi podatke o licima koja će biti postavljena za privremene zastupnike u postupcima izlaganja, kao i u slučaju kada je jedinica lokalne samouprave stranka u postupku, privremeni zastupnik se postavlja iz reda advokata ili poslovno sposobnih lica, te se propisuje iznos naknade koju za svoj rad dobijaju.

Za razliku od Nacrta zakona, koji je propisivao način upisa zabilježbe spora i zabilježbe upravnog postupka, u Prijedlogu zakona su brisane odredbe koje se odnose na zabilježbu upravnog postupka, te su izmijenjene odredbe kojima se propisuje zabilježba spora u javnim evidencijama.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o dopuni Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske.

Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske uređene su posebne obaveze izabranih predstavnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u organima vlasti Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave u obavljanju javne funkcije, a u cilju sprečavanja sukoba interesa, te su, između ostalog, propisani principi djelovanja u obavljanju javne funkcije za ova lica.

Ovaj Prijedlog zakona biće upućen u Narodnu skupštinu Republike Srpske na razmatranje.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o osnivanju prvog Naučno-tehnološkog parka u Republici Srpskoj.

Cilj osnivanja i razvoja prvog Naučno-tehnološkog parka Republike Srpske je ubrzan tehnološki razvoj u skladu sa dobrim primjerima međunarodne prakse. Naučno-tehnološkog park Republike Srpske treba da privuče inovativne, tehnološko razvojne kompanije (domaće i strane) i stvori uslove za razvoj ekonomije zasnovane na znanju, tj. komercijalizaciju inovacija nastalih u procesu istraživanja i razvoja i tako pospješi razvoj i izvoz proizvoda i usluga.

Ovaj park treba da stvori i uslove za osnivanje i razvoj većeg broja tzv. “startap” i “spinof” preduzeća, ali i da pruži usluge preduzećima koja razvijaju vlastitu tehnologiju, a koja može da obezbijedi transfer najnovijih tehnologija. Osim preduzećima, usluge Naučno-tehnološkog parka će biti pružene i studentima potencijalnim preduzetnicima, odnosno onima koji tek razvijau inovativnu ideju.

Osnivači Naučno-tehnološkog parka Republike Srpske će biti Vlada Republike Srpske i Univerzitet u Banjoj Luci, a objekat parka, koji će se sastojati od suterena, prizemlja i tri sprata na ukupno oko 7.500 m² korisnog prostora na pet etaža, biće izgrađen u Kampusu banjalučkog Univerziteta.

Vlada Republike Srpske ramatrala je i Izvještaja o izvršenju Plana rada i finansijskog plana Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske za period 1.1 - 31.12.2022. godine i Rebalans finansijskog plana Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske za period 1.1 -31.12.2023. godine.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 14.07.2023.

Naslov: Redakcija