Zastava Srbije

URED KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE KOORDINIRA PROCES REFORME JAVNE UPRAVE U BIH I PROVODI ANKETU ZADOVOLjSTVA KORISNIKA: Svoje mišljenje i prijedloge za poboljšanje zainteresovani mogu dati do 25. juna

17.06.2021.


Ured koordinatora za reformu javne uprave koordinira proces reforme javne uprave u BiH, u saradnji sa nadležnim institucijama i organima uprave sa nivoa BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH, predstavnicima međunarodne zajednice i donatorima i stvara uslove za efikasnu i efektivnu implementaciju reforme javne uprave u BiH, putem: zajedničkog rada sa predstavnicima političkih, operativnih, nadzornih i provedbenih struktura; iniciranja i usmjeravanja finansijske podrške i tehničke pomoći; implementacije reformskih mjera kroz projekte; promocije ukupnog reformskog procesa; pružanja informacija i mišljenja u vezi sa procesom reforme javne uprave te nadzora i evaluacije ukupnog napretka reforme javne uprave, u svrhu stvaranja efikasne, transparentne, ekonomične i moderne javne uprave orijentisane ka građanima.

U svrhu poboljšanja rada, Ured koordinatora za reformu javne uprave provodi anketu zadovoljstva korisnika putem koje želimo našem krugu korisnika ponuditi mogućnost, da nam daju svoje mišljenje o našem radu i uslugama, te svoje prijedloge za poboljšanje.

Popunjavanje ankete traje nekoliko minuta, anonimno je i može se obaviti do 25. juna 2021.godine na ovom linku.


IZVOR: Ured koordinatora za reformu javne uprave BIH, 15.06.2021.

Naslov: Redakcija