Zastava Srbije

ODLUKA O VISINI ŠKOLARINE ZA REDOVNE I VANREDNE STUDENTE NA STUDIJSKIM PROGRAMIMA PRVOG, DRUGOG I TREĆEG CIKLUSA STUDIJA NA JAVNIM VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA ZA AKADEMSKU 2016/17. GODINU: Nema povećanja školarina na visokoškolskim ustanovama


Vlada Republike Srpske donijela je 16. juna 2016. godine Odluku o visini školarine za redovne i vanredne studente na studijskim programima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama za akademsku 2016/17. godinu, kojom su školarine ostale na istom nivou kao i prethodne akademske godine.

Prema toj Odluci, školarina za redovne studente prvog ciklusa studija za sve studijske programe iznosi 440 maraka, izuzev studijskih programa na medicinskim fakultetima i studijskih programa muzičke umjetnosti, likovne umjetnosti i dramske umjetnosti, na kojima je školarina 660 maraka. Školarina za studijski program dramske umjetnosti – smjer produkcije je 1.000 maraka a za studijski program dramske umjetnosti - filmski i televizijski smjer i smjer animiranog filma je 1.500 maraka.

Školarina za redovne studente drugog ciklusa studija za sve studijske programe iznosi 880 maraka, izuzev studijskih programa likovne umjetnosti i muzičke umjetnosti, na kojima je 1.500 maraka a na studijskim programima dramske umjetnosti 3.000 maraka. Za studijski program na engleskom jeziku – "International Master in Business and Administration" na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci školarina je 10.000 maraka.

Školarina za redovne studente trećeg ciklusa studija za sve studijske programe iznosi 3.000 maraka.

Za vanredne studente prvog ciklusa studija za sve studijske programe školarina iznosi 1.500 maraka, osim za studijske programe na Visokoj školi za turizam i hotelijerstvo u Trebinju, gdje je školarina 750 maraka i na Visokoj školi unutrašnjih poslova u Banjoj Luci, gdje je školarina 440 maraka.

Školarina za vanredne studente drugog ciklusa studija za sve studijske programe iznosi 1.500 maraka, osim za studijske programe dramske umjetnosti na Univerzitetu u Banjoj Luci, gdje je školarina 3.000 maraka i za studijske programe muzičke umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, gdje je školarina 4.000 maraka.

Plaćanja školarine, kao i plaćanja iznosa koji je utvrđen kao naknada za obnovu godine u slučajevima kada prvi put obnavljaju pojedinu godinu studija, oslobođeni su redovni studenti prvog i drugog ciklusa studija koji su djeca poginulih i nestalih boraca VRS, djeca ratnih vojnih invalida VRS prve i druge kategorije i djeca bez oba roditelja do navršenih 26 godina života te invalidi VRS od prve do pete kategorije i studenti sa invaliditetom.

Studenti djeca ratnih vojnih invalida VRS od treće do šeste kategorije, kao i studenti iz porodica sa dva ili više studenata koji su redovni studenti prvog ili drugog ciklusa studija, do navršenih 26 godina života plaćaju 50 odsto iznosa školarine odnosno 50 odsto iznosa koji je utvrđen kao naknada za obnovu godine u slučajevima kada prvi put obnavljaju pojedinu godinu studija.

Upravni odbor visokoškolske ustanove može donijeti odluku o oslobađanju od plaćanja školarine a na teret vlastitih sredstava, najviše pet studenata i to na onim studijskim programima na kojima nije odobren upis studenata na teret budžeta Republike Srpske.

Visinu školarine za studente strane državljane utvrđuje nadležni organ visokoškolske ustanove.


Izvor: Vebsajt Ministarstvo prosvjete i kulture, 16.6.2016.