Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Utvrđen Prijedlog zakona o privremenim mjerama u radu pravosudnih i drugih organa Bosne i Hercegovine za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće. Donijeta Odluka o principima raspodjele materijalne i finansijske međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje

17.04.2020.


Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o principima raspodjele materijalne i finansijske međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje.

Prema Odluci, međunarodna pomoć za zaštitu i spašavanje se dijeli po principu utvrđenom u procentima 62% za Federaciju Bosne i Hercegovine, 38% za Republiku Srpsku, te po 0,5% ove pomoći Federacija BiH i Republika Srpska dodjeljuju Brčko distriktu BiH.

U skladu sa ovom odlukom federalni dio pomoći bit će raspoređen u jednakom omjeru na Federaciju BiH i 10 kantona, i to po 50%.

Raspodjelu međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje prema utvrđenim procentima vršit će Vijeće ministara BiH, a na prijedlog Koordinacionog tijela Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje.

Lijekovi i sanitarna vozila oslobođeni indirektnih poreza

Vijeće ministara, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo je Odluku o dopunama Odluke o oslobađanju od obračuna i plaćanja indirektnih poreza i povratu već plaćenih indirektnih poreza na opremu i sredstva donirana od domaćih i međunarodnih subjekata za potrebe prevencije, suzbijanja i otklanjanja epidemije prouzrokovane koronavirusom (Kovid – 19).

Ovom dopunom Odluke, od obračuna i plaćanja indirektnih poreza oslobađaju se lijekovi i sanitarna vozila. 

Data saglasnost za korištenje Makrofinansijske podrške EK

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o inicijativi za korištenje instrumenta Makrofinansijske podrške Evropske komisije Bosni i Hercegovini i dalo saglasnost da Bosna i Hercegovina pristupi ovoj inicijativi.

Također, Vijeće ministara BiH je saglasno sa pismom koje je predsjedavajući Vijeća ministara, zbog rokova koje je definirala Evropska komisija i potrebe hitnosti u postupanju, uputio Evropskoj komisiji – Direktoratu za ekonomske i finansijske poslove o namjeri i interesu BiH za korištenje Makrofinansijske podrške Evropske komisije BiH.

Radi se o kreditnim sredstvima sa povoljnom kamatnom stopom, a osnovni preduvjet za njihovo korištenje je zaključen aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom. Iznos, tranše i uvjeti kredita bit će dogovoreni u narednom periodu.

Spriječiti širenje virusa COVID -19

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o ograničenju kretanja i boravka stranaca u Bosni i Hercegovini kako bi se minimizirale posljedice i spriječilo širenje virusa COVID – 19.

Odlukom se ograničava kretanje i boravak stranaca koji nemaju važeće identifikacione dokumente na osnovu kojih se sa sigurnošću može utvrditi njihov stvarni identitet, koji nezakonito borave u BiH, koji su iskazali namjeru za podnošenje zahtjeva za azil i posjeduju važeću potvrdu o iskazanoj namjeri ili koji su podnijeli zahtjev za azil u BiH. Ograničenja za ove strance odnose se na zabranu kretanja i boravka izvan centara u koje su smješteni.

Služba za poslove sa strancima u saradnji sa ovlaštenim policijskim službenicima entitetskih i kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova i Policije Brčko distrikta će strance koji u BiH imaju neki od ovih statusa, a koji se nalaze izvan centara u skladu sa Zakonom o strancima, provesti u najbliži privremeni prihvatni centar, prema mjestu u kojem se stranac zatekne.

Ova odluka se privremeno primjenjuje do prestanka razloga za propisivanje ovih mjera, o čemu će Vijeće ministara BiH donijeti odluku. 

Bit će imenovano koordinaciono tijelo za Trgovsku goru

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa o stanju i aktivnostima u vezi sa problematikom odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Čerkezovac, Trgovska gora, općina Dvor, Republika Hrvatska.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa pripremit će i Vijeću ministara BiH na usvajanje dostaviti prijedlog odluke o imenovanju koordinacionog tijela za problematiku odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovske gore.

Ministarstvo vanjskih poslova intenzivirat će diplomatske aktivnosti kako bi se spriječili pokušaji da Centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada bude lociran na padinama Trgovske gore.

Izgradnja odlagališta na Trgovskoj gori suprotno Espoo konvenciji i drugim međunarodnim aktima koje su potpisale BiH i Hrvatska mogla bi ugroziti 250.000 stanovnika u 13 općina u slijevu rijeke Une i imala bi izrazito negativan utjecaj na okoliš u BiH. Istovremeno predstavlja ozbiljan sigurnosni problem s obzirom na to da je riječ o vrlo trusnom području.

 Zaštita prava svih učesnika u sudskim procesima

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog zakona o privremenim mjerama u radu pravosudnih i drugih organa Bosne i Hercegovine za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće, koji će Ministarstvo pravde dostaviti Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po hitnoj proceduri.

Na ovaj način regulirano postupanje u oblasti pravosuđa usmjereno je na očuvanje zdravlja i života ljudi i osigurat će djelovanje svih tijela i nosilaca javnih ovlasti, zaštitit će prava i obaveze svih učesnika u sudskim postupcima te ljudska prava i osnovne slobode građana u BiH.

Prijedlogom zakona propisane su privremene mjere postupanja u sudskim i drugim postupcima pred Sudom i Tužilaštvom BiH i drugim tijelima Bosne i Hercegovine za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće zbog opasnosti od epidemije zarazne bolesti prouzrokovane koronavirusom (KOVID-19).

Rokovi za ostvarivanje prava stranaka u svim postupcima pred pravosudnim tijelima za vrijeme važenja ovog zakona prestaju teći osim u hitnim postupcima. Hitni sudski postupci u smislu ovog zakona su vezani za određivanje i ukidanje pritvora, te za postojanje opasnosti od zastarjelosti i u ostalim hitnim slučajevima propisanim krivičnim zakonodavstvom BiH. Također, hitni sudski postupci su i oni koji se vode za sva krivična djela koja su počinjena za vrijeme trajanja stanja prirodne ili druge nesreće i u vezi sa stanjem prirodne ili druge nesreće, kao i oni propisani posebnim propisima kao hitni.

Za vrijeme važenja ovog zakona ne teku ni rokovi u upravnim sporovima koji se odnose na poduzimanje procesnih radnji stranaka i ispunjenje njihovih materijalnih obaveza, a prekida se i zastarijevanje izvršenja kazne. Izuzetak su rokovi u pojedinačnim upravnim postupcima ukoliko postoji opasnost po život i zdravlje ljudi, za javni red i mir, za javnu sigurnost, za imovinu veće vrijednosti ili ako je to potrebno radi hitnog i efikasnog funkcioniranja vlasti. 


IZVOR: Vebsajt Vijeće ministara BiH, 16.04.2020.

Naslov: Redakcija