Zastava Srbije

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANjU: Vlada FBiH ne prihvata prijedlog za izmjenu pojedinih odredaba Zakona

16.03.2020.


Federalna vlada je razmatrala inicijativu izaslanika u Domu naroda Parlamenta FBiH Borisa Krešića, na izmjenu člana 19. tačka 13a. Zakona o zdravstvenom osiguranju("Sl. novine FBiH", br. 30/1997, 7/2002, 70/2008, 48/2011, 100/2014 - odluka US i 36/2018). U inicijativi nije navedeno koje riječi treba brisati u ovoj odredbi Zakona, te ko bi bio obveznik uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje za djecu od 6. do 15. godine koja nisu uključena u sustav osnovnog obrazovanja, po bilo kojem drugom osnovu. Znači, kada se promatra odredba člana 19. u kontekstu člana 86. Zakona o zdravstvenom osiguranju, za svaku kategoriju osiguranika određen je obveznik obračuna i uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje.

Vlada podržava pravo djece na zdravstveno osiguranje i zdravstvenu zaštitu u sistemu obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije BiH, te smatra kako postoje zakonska rješenja i u oblasti zdravstvenog osiguranja, kao i socijalne zaštite koji i kategoriji djece od 6. do 15. godine, koja nisu uključena u sistem obrazovanja po bilo kojem drugom osnovu, a nisu ni članovi obitelji osiguranika, omogućava ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu i zdravstveno osiguranje. Kako je provedba ovih zakona, u skladu sa Ustavom FBiH, u nadležnosti kantonalnih vlasti za oblast zdravstva i socijalne zaštite, inicijativa nije prihvatljiva.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 12.03.2020.

Naslov: Redakcija