Zastava Srbije

U FEDERACIJI BIH PROGLAŠENO STANJE NESREĆE UZROKOVANE POJAVOM KORONAVIRUSA

16.03.2020.


Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID - 19) na području Federacije BiH.

Radi provođenja mjera zaštite i spašavanja ljudi na ugroženom području, Vlada Federacije BiH je odredila da se sva federalna ministarstva, uprave i upravne organizacije, pravni subjekti i druge institucije stave na raspolaganje Federalnom štabu civilne zaštite, te da nadležni kantonalni i općinski/gradski štabovi civilne zaštite, takođe stave na raspologanje sve raspoložive resurse koji će, prema planovima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, biti korišteni na ugroženim područjima.

Prema Planu zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u FBiH, u svim federalnim ministarstvima, upravama i upravnim organizacijama i zavodima odmah treba uvesti pasivno dežurstvo s ciljem izvršenja naredbi Federalnog štaba civilne zaštite.

Vlada je usvojila informaciju o pojavi novog koronavirusa u Federaciji BiH, te donijela zaključke kojima je, uz ostalo, sve nadležne institucije vlasti u Federaciji BiH, krizni štabove u FBiH, nadležna ministarstva zdravstva, zavode za javno zdravstvo u FBiH, Federalnu i kantonalne uprave za inspekcijske poslove i zdravstvene ustanove zadužila da maksimalno pojačaju provođenje svih restriktivnih i raspoloživih mjera s ciljem sprječavanja širenja koronavirusa.

Federalna vlada je zdravstvenim ustanovama dala saglasnost za nabavku opreme i medicinskih sredstava neophodnih za suzbijanje koronavirusa, prema članu 10. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. novine FBiH", br. 42/2014), a u vezi člana 187. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Sl. novine FBiH", br. 46/2010 i 75/2013).

Federalna direkcija robnih rezervi zadužena da sve robe koje se nalaze na stanju u najkraćem vremenu stavi na raspolaganje Vladi Federacije BiH, odnosno Kriznom štabu.

Donesen je cijeli niz preporuka u vezi sa postupanjem poslodavaca i radnika, a s ciljem sprječavanja bolesti izazvane koronavirusom, a usvojeno je i više preporuka koje se odnose na bankarski i porezni sustav u Federaciji BiH, te kreditne mjere koje treba poduzeti.

BH Telecom d.d. Sarajevo obavijestilo je učesnike današnje tematske sjednice da je 11.3.2020. godine Uprava ovog društva donijela Odluku o odobravanju korištenja IPTV platforme i svih drugih neophodnih i pratećih resursa za odvijanje online nastave u skladu tehničkim mogućnostima BH Telecoma.

Federalna vlada donijela je Odluku kojom je utvrdila postojanje uslova za propisivanje mjera neposredne kontrole cijena na području FBiH, a kao mjeru ove kontrole propisuje za pojedine proizvode zadržavanje cijena na nivou zatečenom 5.3.2020. Mjere neposredne kontrole odnose se na proizvode u nadležnosti kantona, grada i općine propisane članom 9. Zakona o kontroli cijena ("Sl. novine FBiH", br. 2/1995 i 70/2008), kao i na ostale osnovne životne namirnice i osnovne higijenske potrepštine, koje prodaju privredna društva i druge pravne i fizičke osobe koje obavljaju trgovinu na veliko i na malo.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 16.03.2020.

Naslov: Redakcija