Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Utvrđeni prijedlozi zakona o turizmu, o ugostiteljstvu, donijeta Uredba o integrisanom zdravstvenom informacionom sistemu

17.03.2017.


Vlada Republike Srpske je 16. marta 2017. godine na redovnoj 116. sjednici, dala saglasnost na Projekat banjske rehabilitacije ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca Odambreno-otadžbinskog rata Republike Srpske za 2017. godinu. Projekat banjske rehabilitacije za 2017. godinu predviđa upućivanje do 600 RVI i članova porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata u banjsko-klimatske zdravstvene ustanove Republike Srpske. Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite je za provođenje banjske rehabilitacije za 2017. godinu predvidjelo je iznos od 300.000,00 KM.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o isplati akontacije finansijskih sredstava nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave,u iznosu od 500.000,00 KM.

Radi efikasnosti, dodjela finansijskih sredstava vrši se kvartalno. Za prvi kvartal, odnosno period 1.01.-31.03.2017. godine, ukupno raspoloživa sredstva iznose 500.000,00 KM. Odlukom su obuhvaćene 33 jedinice lokalne samoupave, a sredstva se dodjeljuju u istom iznosu za svaku jedinicu lokalne samouprave, odnosno po 15.151,50 KM (500.000,00 : 33 = 15.151,50).

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o turizmu. Ovim zakonom uređuju se oblici planiranja i razvoja turizma na teritoriji Republike Srpske, prava i obaveze turističkih subjekata, uslovi za obavljanje turističke djelatnosti, usluge u turizmu, promocija i unapređivanje turizma, podsticaji u turizmu, evidencija u turizmu, upravni nadzor, kao i druga pitanja od značaja za razvoj i unapređivanje turizma. Glavni ciljevi i motivi za donošenje novog Zakona o turizmu sadržani su u potrebi stvaranja sljedećih pretpostavki: kvalitetnije uređenje oblasti pružanja usluga turističkih agencija, definisanje ukupnih podsticajnih mjera i usmjeravanje razvoja manje razvijenih turističkih područja i specifičnih vidova turizma, koncesije u turizmu, preciznije definisanje inspekcijskog nadzora nad primjenom odredaba ovog zakona, adekvatna kaznena politika u cilju suzbijanja sive ekonomije u oblasti turizma i legalizacije ukupnog turističkog prometa.

Vlada Republike Srpske utvrdila je i Prijedlog zakona o ugostiteljstvu. Ovim zakonom uređuju se uslovi za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, vrsta ugostiteljskih objekata, oblici ugostiteljske djelatnosti, kategorizacija ugostiteljskih objekata, prava i obaveze ugostitelja, upravni nadzor i ostala pitanja od značaja za oblast ugostiteljstva.

Vlada Republike Srpske usvojila je Nacrt strategije razvoja trgovine Republike Srpske do 2022. godine. Izrada Strategije razvoja trgovine Republike Srpske do 2022. godine rezultat je strateškog opredjeljenja Vlade Republike Srpske da stvori uslove za održivi razvoj tržišta Republike Srpske, povećanje izvoza iz Republike Srpske i da reguliše aktivnosti trgovinske djelatnosti na odgovarajući način. Cilj Strategije razvoja trgovine Republike Srpske do 2022. godine jeste da ukaže na mogućnosti unapređenja i modernizacije trgovinskih kapaciteta Republike Srpske. Unapređenje i modernizacija trgovinskih kapaciteta stvoriće kod potrošača i trgovaca veće uslove izbora u okviru konkurentskog okruženja. Potrošačima je potrebno obezbijediti mogućnosti zadovoljenja potreba u okviru objekata visokog kvaliteta, gdje mogu zadovoljiti svoje potrebe koje se odnose na kupovinu, a trgovcima razvoj trgovinske infrastrukture koja će biti u skladu sa opštim načelima modernog i efikasnog poslovanja.

Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o integrisanom zdravstvenom informacionom sistemu. Ovom Uredbom uređuje se način organizacije i razvoja integrisanog zdravstvenog informacionog sistema, institucije i ustanove koje vrše poslove razvoja i održavanja, odnosno korištenja integrisanog zdravstvenog informacionog sistema, obilježja integrisanog zdravstvenog informacionog sistema i način njegovog funkcionisanja i arhitekture, elektronski zdravstveni karton i elektronska zdravstvena kartica, čuvanje i bezbjednost podataka integrisanog zdravstvenog informacionog sistema.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o zasnivanju novog proizvodnog ciklusa u poljoprivredi Republike Srpske u 2017. godini. Cilj ove informacije je da upozna nadležne organe, partnerske institucije i širu javnost sa mjerama i aktivnostima planiranim i preduzetim od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za proljećnu sezonu u 2017. godini. Osnovni cilj preduzetih mjera i aktivnosti odnosi se na povećanje obima, nivoa produktivnosti i konkurentnosti domaće poljoprivredne proizvodnje, kroz unapređenje uslova za zasnivanje proizvodnje i troškovno rasterećenje, uslova za investiranje u povećanje obima i kvaliteta proizvoda, obezbjeđenje uslova za ugovaranje, otkup i preradu domaćih poljoprivrednih proizvoda, te uspostavljanje sistema kontinuiranog praćenja stanja, kao i saradnje u nadzoru i kontroli zdravstvene ispravnosti proizvoda.

Vlada Republike Srpske je usvojila Informaciju o izradi strateškog dokumenta BiH za borbu protiv širenja oružja za masovno uništavanje. Vlada Republike Srpske zadužila je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske da uzme aktivno učešće u izradi strateškog dokumenta za borbu protiv širenja oružja za masovno uništavanje u BiH i da redovno izvještava Vladu Republike Srpske o svim preduzetim aktivnostima na njenoj izradi.

Vlada Republike Srpske se upoznala i usvojila Informaciju o Projektu "Integrisana podrška raseljenim licima i izbeglicama u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji". Vrijednost Projekta na nivou sve tri zemlje iznosi 2.474.030,00 USD ili 4.371.612,00 KM, od čega za Bosnu i Hercegovinu 614.824,00 USD ili 1.088.238,48 KM. Projekat za BiH obuhvata podršku lokalnim zajednicama i korisnicima pod-projekata BH2 i BH3 u okviru Regionalnog Programa stambenog zbrinjavanja. Podrškom Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske i Federalnog Ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica ovaj projekat za Bosnu i Hercegovinu iznosiće 1.352.862,00 KM, a realizovao bi se u 2017. i 2018. godini

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o usvajanju Smjernica za provjeru bezbjednosti saobraćaja u Republici Srpskoj i Odluku o usvajanju Smjernica za reviziju bezbjednosti saobraćaja u Republici Srpskoj. Odlukom Vlade Republike Srpske o postupku usklađivanja zakonodavstva Republike Srpske sa pravnom tekovinom Evropske unije i pravnim aktima Savjeta Evrope, Republika Srpska je krenula u implementaciju procedura iz Direktive 2008/96/EK Evropskog parlamenta i Savjeta Evrope od 19. novembra 2008. godine o bezbjednosti putne ifrastrukture. Vlada je donijela zakonske i podzakonske akte kojima su uspostavljene tri od pet procedura i to: revizija bezbjednosti saobraćaja, provjera bezbjednosti saobraćaja i upravljanje opasnim mjestima ("crne tačke").

Provjera bezbjednosti saobraćaja predstavlja alatku koja se koristi prilikom analize postojećih puteva sa ciljem poboljšanja postojećih uslova puta u funkciji bezbjednosti saobraćaja.

Revizija bezbjednosti saobraćaja se vrši za puteve u fazi projektovanja novih puteva, odnosno rekonstrukciji postojećih i predstavlja inženjersku alatku koja djeluje preventivno u navedenim fazama. Revizija bezbjednosti saobraćaja se obavezno sprovodi za projekte javnih puteva u fazama idejnog projekta, glavnog projekta izgradnje, rekonstrukcije i rehabilitacije, prije početka eksploatacije puta i neposredno poslije puštanja puta u saobraćaj.

Iz tog razloga bilo je neophodno sačiniti preporuke javnim i privatnim naručiocima projekata (investitorima) koji su odgovorni prvenstveno za održavanje putne mreže, ali i izgradnju.

Vlada Republike Srpske upoznala se sa Planom poslovanja Bosansko hercegovačke željezničke javne korporacije za 2017. godinu. Zaključkom Vlade zadužuje se Ministartvo saobraćaja i veza da traži od Bosansko hercegovačke željezničke javne korporacije da svoje djelovanje i aktivnosti sprovodi samo na način i u obimu koji je predviđen Sporazumom o osnivanju Korporacije zaključenom između Republike Srpske i Federacije BiH. Zadužuje se Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske da pokrene inicijativu revizije Sporazuma između Republike Srpske i Federacije BiH o uspostavljanju zajedničke željezničke javne korporacije kao dijela transportne korporacije i ocjene opravdanosti postojanja iste.

Vlada Republike Srpske razmatrala je Prijedlog akicionog plana usklađivanja zakonodavstva Republike Srpske sa pravnom tekovinom Evropske unije i pravnim aktima Savjeta Evrope za 2017. godinu.


IZVOR: Vebsajt Vlade Srpske, 16.03.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772