Zastava Srbije

VLADA FBIH: Omogućavanje izmještanja i zaštite elektroenergetskih objekata na poddionici Tarčin - Ivan

17.02.2023.


Vlada FBiH je na sjednici u Sarajevu, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, dopunila Odluku o osnivanju prava služnosti na eksproprisanom zemljištu u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, podružnica Elektrodistribucija Sarajevo u svrhu izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Tarčin - Konjic. Dopuna se odnosi na 28 katastarskih čestica, od kojih su tri na području Tarčina, a ostale na području Raštelice.

Dopuna Odluke bila je potrebna kako bi na trasi autoceste na dionici Tarčin - Konjic, poddionica Tarčin - Ivan, bili omogućeni izmještanje i zaštita elektroenergetskih objekata.

Naime, kako je obrazloženo, pošto je došlo do izmjene urbanističke saglasnosti, bilo je potrebno i dati saglasnost da se na parcelama na kojima je izmjena planirana upiše pravo služnosti u korist Elektroprivrede BiH, podružnica Elektrodistribucija Sarajevo. Na ovaj način ovo preduzeće može nesmetano koristiti pristup novim parcelama, radi izmještanja i zaštite 10(20) kV elektroenergetskih objekata na trasi autoceste Koridor Vc, dionica Tarčin - Konjic.

Kategorizacija lokalnih cesta u regionalne na području TK i ZDK

Federalna vlada je, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, donijela Odluku o kategorizaciji lokalnih cesta na području Tuzlanskog i Zeničko-dobojskog kantona u regionalne. Odlukom je obuhvaćeno šest dosadašnjih lokalnih cesta, u ukupnoj dužini od 66 kilometara.

Kako je obrazloženo, u skladu sa Uredbom o mjerilima i kriterijima za kategorisanje javnih cesta, ovom odlukom u regionalne ceste kategorišu se ceste koje povezuju sjedišta kantona s gradovima i općinama.

Jedna od njih je ulica od raskršća R-471 i M-4 - ul. Lukavačkih brigada - Crkva - ul. Bistaračka - Šići - spoj sa M-4, ukupne dužine 6,44 km, a kategorisana je u regionalnu cestu R-471

Lokalna cesta Par Selo (spoj sa M-17.1) - Pasci - Petrovice Donje - Ljubače Morančani (spoj sa M-18) - Suha (spoj sa R-455a), ukupne dužine 7,91 km, sada je regionalna cesta R-455b.

U regionalnu cestu sa oznakom R-455c kategorisana je lokalna cesta Ciljuge (spoj sa R-455a) - Dubrave Donje (spoj sa M-17.1), ukupne dužine 4,42 km, a u regionalnu cestu R-460 lokalna cesta Vučkovci (spoj sa M-l.9 i R-460) - Hrgovi Donji (spoj sa M-l.8), ukupne dužine 2,86 km.

Lokalna cesta Kladanj - Brateljevići - Milankovići - spoj sa R-467, ukupne dužine 21 km, sada je regionalna cestu R-467a, a lokalna cesta Čubrić (spoj sa R-471) - Banovići Selo - Pribitkovići - Seona - Orahovica - Babice - spoj sa R-471, ukupne dužine 23,37 km, postala je regionalna cesta R-471a.

Za realizaciju ove odluke zaduženi su Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona i JU Direkcija regionalnih cesta TK, Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona i Kantonalna direkcija za ceste ZDK, kao i gradovi Tuzla, Lukavac, Živinice i Gradačac, te općine Kladanj, Olovo i Banovići.

Održavanje, zaštita, rekonstrukcija, izgradnja i obnova ovih cesta vršit će se u skladu sa godišnjim planovima i programima koje donose JU Direkcija za ceste TK i Kantonalna direkcija za ceste ZDK, uz saglasnost kantonalnih vlada.

Nakon preuzimanja novih regionalnih cesta na upravljanje od JU Direkcije regionalnih cesta TK i Kantonalne direkcije za ceste ZDK, a s ciljem kontinuiranog redovnog održavanja, one će biti pridodane LOT-ovima u koje su kategorisane regionalne ceste na tom području.

Ispunjenje obaveza iz članstva BiH u OECD-eovom globalnom forumu

Prihvativši informaciju Federalnog ministarstva finansija o aktivnostima po osnovu članstva Bosne i Hercegovine u Globalnom forumu o transparentnosti i razmjeni informacija u porezne svrhe, Vlada FBiH je zaključila da će, na prijedlog ovog ministarstva, formirati Koordinaciono tijelo za provođenje pripremnih aktivnosti za stručnu procjenu (peer-review) ovog OECD-ovog foruma, koje će pružiti podršku Federalnom ministarstvu finansija.

U Koordinaciono tijelo bit će imenovani predstavnici Federalnog ministarstva finansija, Porezne uprave FBiH, Federalnog ministarstva pravde, Agencije za bankarstvo FBiH, Agencije za nadzor osiguranja FBiH, Komisije za vrijednosne papire FBiH i Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije. Ove institucije će svoje prijedloge o imenovanju člana Koordinacionog tijela dostaviti Federalnom ministarstvu finansija u roku od deset dana.

Bosna i Hercegovina je, navedeno je u informaciji, članica Globalnog foruma o transparentnosti i razmjeni informacija u porezne svrhe od jula 2018. godine. Sve članice ovog foruma, u kojem je trenutno 165 jurisdikcija, preuzele su obavezu usklađivanja sa standardima razmjene informacija kako na zahtjev i spontane, tako i automatske.

S ciljem realizacije zaključka Vlade od 27.1.2022. godine, kojim je prihvaćena informacija o aktivnostima po osnovu članstva BiH u ovom globalnom forumu, te zaduženi Federalno ministarstvo finansija i Porezna uprava FBiH, da u koordinaciji poduzmu sve aktivnosti potrebne za provedbu međunarodnih standarda razmjene informacija za EIOR i AOIR, u Ministarstvu je formirana nova organizaciona jedinica Odsjek za međunarodnu saradnju za porezna pitanja. Trenutno prioritetna obaveza iz ovog članstva za BiH je usklađivanje sa standardom razmjene informacija na zahtjev (EOIR) i aktivnosti pripreme za stručni procjenu, odnosno peer-review.

Kako je navedeno na zvaničnoj stranici OECD Globalnog foruma, planirano je da Bosna i Hercegovina bude predmet stručne procjene u drugom kvartalu 2023. godine, a koja će imati dvije faze.

Prva faza sastoji se od prijema upitnika za sljedeći krug stručne procjene mehanizama razmjene informacija na zahtjev za državu koja je predmet procjene za period od 1.1.2020. do 31.12.2022. godine, što će službeno označiti početak stručne procjene, potom dostavljanje odgovora na upitnik timu za stručnu procjenu, a na čemu će raditi ministarstva finansija u Bosni i Hercegovini. Sve četiri administrativne jedinice, Bosna i Hercegovina, Federacija BiH i Republika Srpska, te Brčko distrikt BiH, bit će obuhvaćene procesom stručne procjene EOIR-a i trebaju dati informacije tražene u upitniku. U ovoj fazi je i procjena zakonodavnog okvira, tačnije analiza odgovora na upitnik i zakonodavstva od strane tima za stručnu procjenu, koji će se sastojati od jednog člana Sekretarijata Globalnog foruma i dva stručnjaka procjenitelja iz jurisdikcija članica Globalnog foruma.

Druga faza podrazumijeva posjetu tima za stručnu procjenu državi i njenim organima, kako bi bila ocijenjena implementacija standarda u praksi.

Obje faze trebaju da traju maksimalno šest sedmica, a po završetku stručne procjene, Izvještaj peer review-a šalje se na odobravanje Grupi za stručnu procjenu (Peer Review Group), a potom na usvajanje i objavljivanje od strane Globalnog foruma.

O utrošku sredstava prikupljenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivate

Vlada FBiH je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o izvještaju Komisije o izvršenoj kontroli namjenskog utroška sredstava od strane privrednog društva Operator Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo, prikupljenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata za 2021. godinu, te usvojila izvještaj ove komisije o izvršenoj kontroli.

Vlada je zadužila Operatora da angažuje nezavisnu revizorsku kuću koja će izvršiti detaljnu analizu ostvarenih prihoda po osnovu naplate takse za uspostavu rezervi naftnih derivata, njenog rasporeda i utroška za period od 2014. do 2021. godine, a u skladu sa donesenim odlukama Vlade FBiH za taj period.

Uprava OTF-a dužna je da, nakon te analize, izvrši u svojim evidencijama poravnanje ostvarenih prihoda od naplate takse po godinama s prihodima prikazanim u evidencijama Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije zaključno sa 31.12.2021. godine, te u vezi s tim i poravnanje rasporeda prihoda na svojim podračunima, a u skladu sa odlukama Vlade o namjenskom utrošku sredstava od prikupljene takse.

Operator je zadužen i da prihod ostvaren naplatom ove takse u svojim poslovnim evidencijama priznaje i evidentira u skladu sa Uredbom o računovodstvu budžeta u Federaciji BiH i računovodstvenom principu modificiranog nastanka događaja, onako kako to u poslovnim evidencijama vodi i priznaje Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

Također je dužan da polugodišnji izvještaj o namjenskom utrošku prihoda od takse za period od 1.1. do 30.6.2023. godine dostavi ovom resornom ministarstvu u roku ne dužem od 30 dana od isteka ovog roka.

Više od 45 miliona KM za programe podrške raseljenima i povratnicima

Na prijedlog Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Vlada FBiH je donijela odluke o usvajanju četiri programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2023. godinu ovom ministarstvu u ukupnom iznosu od 45.170.000 KM.

Vlada je usvojila i predloženi Plan povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za 2023. godinu Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica.

Kada je riječ o programima utroška sredstava, tri donesene odluke obuhvataju tekuće transfere pojedincima, a četvrta se odnosi na kapitalni transfer drugim nivoima vlasti i fondovima.

U sklopu transfera za raseljena lica i povratnike planirana je raspodjela 25.170.000 KM za šest programa. Svrha je stvaranje uslova za uspješnu realizaciju različitih vrsta pomoći iz Plana povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za 2023. godinu, odnosno pružanje pomoći raseljenim osobama, povratnicima i izbjeglicama.

U okviru transfera za programe povratka u RS planirana je raspodjela 11.000.000 KM za dva programa, za realizaciju ciljeva iz usvojenog plana, odnosno pružanje pomoći raseljenim osobama, povratnicima i izbjeglicama u bh. entitetu Republika Srpska.

Planirana je i raspodjela 4 miliona KM u sklopu tekućeg transfera za zajedničke, međuentitetske i općinske projekte, te projekte sa nevladinim organizacijama. Svrha ovog programa je stvaranje uslova za uspješnu realizaciju pomenutih zajedničkih projekata, s ciljem pružanja pomoći raseljenima, povratnicima i izbjeglicama.

Četvrtim usvojenim programom, u sklopu kapitalnog transfera drugim nivoima vlasti i fondovima, planira se raspodjela 5 miliona KM za podršku implementaciji održivog povratka izbjeglih i prognanih sa područja regije Srebrenica. Cilj je uspješna realizacija raznih infrastrukturnih projekata pomoći iz Plana povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za 2023. godinu, odnosno pružanje pomoći raseljenim osobama, povratnicima i izbjeglicama sa ovog područja.

Sredstva će se raspoređivati prema kriterijima utvrđenim u programima, te u skladu sa Planom povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za 2023. godinu.

Korisnici su obavezni dodijeljena sredstva utrošiti namjenski i dostaviti izvještaj kojim se dokazuje namjenski utrošak. Način i rokovi izvještavanja o utrošku bit će utvrđeni ugovorima u skladu sa propisanim procedurama za svaki program, odnosno projekt pojedinačno. Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica će pratiti namjenski utrošak dodijeljenih sredstava.

Saglasnost na prijedlog liste prioritetnih zadataka za deminiranje u 2023. godini u FBiH

Vlada Federacije BiH je dala saglasnost na prijedlog Liste prioritetnih zadataka za deminiranje u 2023. godini u FBiH. Prethodno je Vlada prihvatila informaciju s mišljenjem Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) na ovu listu.

Inače, Listom je za ovu godinu u Federaciji BiH predviđeno čišćenje 65 lokacija ukupne površine 1.259.397 m², a tehičkim izviđanjem bit će obuhvaćeno 156 lokacija na ukupno 8.677.485 m². Na tri lokacije ukupne površine 23.386 m² planirano je uklanjanje kasetne municije, a istražit će se 69 minsko sumnjivih područja ukupne površine 127.918.327 m².

Ujedno, Vlada FBiH zahtijeva od Centra za uklanjanje mina u BiH (BHMAC) da prihvati i one prioritete za deminiranje koje naknadno, u skladu sa odgovarajućim razvojnim i drugim planovima, predlože Federalna i kantonalne vlade, te općinski, odnosno gradski načelnici i gradonačelnici, kao i FUCZ, a za čije se deminiranje stvore uslovi koji u vrijeme usvajanja Liste nisu postojali.

Odluke, izvještaji i planovi rada

Na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, izmijenjena je Odluka o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2021. godinu s pozicija tekućih i kapitalnih transfera kantonima, općinama i gradovima, te je rok od 31.12.2022. godine do kada su korisnici ovih sredstava trebali Ministarstvu dostaviti izvještaj o njihovom utrošku, produžen do 31.3.2023. godine.

Doneseno je i Rješenje kojim se dozvoljava korisniku eksproprijacije, JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih Rješenjem nadležne službe Općine Ilidža, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji. Obrazloženo je da se u zahtjevu, između ostalog, ističe da je postupak eksproprijacije vođen radi izgradnje dijela Sarajevske obilaznice LOT 3 Butila - Vlakovo - Mostarsko raskršće na trasi Koridora Vc, na područu ove općine, a nakon što je odlukama Vlade FBiH utvrđen javni interes za izgradnju ove dionice.

Usvojena je informacija Federalnog ministarstva pravde o aktivnostima za početak rada Odgojno-popravnog doma u Orašju. Kako je zaključeno, zaposlenici Kazneno-popravnog zavoda PT Orašje, koji budu preuzeti u Odgojno-popravni dom Orašje, ostvarivat će prava na plaću i druge naknade iz sredstava odobrenih Kazneno-popravnom zavodu PT Orašje u Budžetu za 2023. godinu, do dana uvrštavanja Odgojno-popravnog doma Orašje u registar budžetskih korisnika.

Potvrđeno je da su JP Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar i Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, dostavile izvještaje o radu nadzornih odbora za period 1.10.-31.12.2022. godine, kao i Nadzorni odbor Hrvatske pošte d.o.o. Mostar svoj izvještaj o radu za ovaj period.

Usvojen je i izvještaj o provedbi Projekta “Energetska efikasnost u BiH” za Federaciju BiH za treći kvartal prošle godine, a Vlada se upoznala i sa izvještajem Nadzornog odbora JP Nacionalni park Una za period od 1.10. do 31.12.2022. godine.

Usvojeni su izvještaji Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove o izvršenju Plana poslova premjera i uspostavljanja katastra nekretnina za 2022. i Plan za 2023. godinu, te izvještaj o prošlogodišnjem i Plan rada za 2023. godinu Gender centra FBiH, kao i Plan rada Federalnog zavoda za programiranje razvoja za ovu godinu.

Usvojen je i izvještaj o radu Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija za 2022. godinu i Program rada i finansijski plan Fondacije za 2023. godinu, kao i izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o monitoringu privrednih društava iz oblasti industrije u 2021. godini.

Kadrovska rješenja

Vlada FBiH je donijela Rješenje o formiranju Koordinacijskog tijela za provedbu Uredbe o načinu finansiranja i upravljanja garancijskim fondom, u sastavu koordinator Aida Soko (Ured premijera FBiH), te članovi Izedin Kurtović (Federalno ministarstvo razvoja, poduzetnistva i obrta), Pejo Janjić (Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva), Samir Bakić (Federalno ministarstvo finansija), Stipo Buljan (Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije) i Borislav Trlin (Razvojna banka FBiH). Zadatak ovog koordinacijskog tijela je analiziranje i predlaganje mjera Vladi Federacije BiH, s ciljem optimizacije i unapređenja procesa implementacije Garancijskog fonda, odnosno kreiranja politika Vlade Federacije BiH vezanih za Garancijski fond.

Data je prethodna saglasnost za imenovanje Anisa Krivića, Amira Omerovića, Igora Josipovića, Željka Petrovića i Mustafe Abdulahovića za vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

Nakon donošenja odluke o sazivanju vanredne Skupštine Dioničkog društva Sarajevoputevi d.d. Sarajevo, za učešće u radu i odlučivanje na ovoj skupštini je opunomoćen Jadranko Puljić.

Također, za sudjelovanje u radu i odlučivanju na predstojećim skupštinama privrednih društava su, u ime Vlade FBiH, opunomoćeni Halko Balavac (BH-Gas d.o.o. Sarajevo) i Zerina Konjhodžić (BH Telecom d.d. Sarajevo).


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 16.02.2023.

Naslov: Redakcija