Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

RADNA VERZIJA PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI IZ OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE - Tekst propisa


PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI IZ OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi koje ispunjavaju ovlašćena pravna lica za obavljanje djelatnosti iz oblasti zaštite životne sredine, kao i uslovi za obavljanje revizije studije uticaja na životnu sredinu.

Član 2.

Pod djelatnostima iz oblasti zaštite životne sredine podrazumijevaju se sljedeći stručni poslovi:

 1. izrada izvještaja o strateškoj procjeni,
 2. izrada podataka o prethodnoj procjeni uticaja na životnu sredinu,
 3. izrada studije o procjeni uticaja na životnu sredinu (u daljem tekstu: studija),
 4. revizija i izrada izvještaja o reviziji studije,
 5. izrada dokaza uz zahtjev za izdavanje ekološke dozvole,
 6. izrada stručnih mišljenja,
 7. obavljanje monitoringa emisija,
 8. izrada plana sprečavanja nesreća velikih razmjera,
 9. izrada stručnog mišljenja za dodjelu eko oznake,
 10. izrada plana upravljanja otpadom,
 11. izrada elaborata uz zahtjev za izdavanje dozvole za upravljanje otpadom,
 12. izrada plana za zatvaranje postrojenja za odlaganje otpada, i
 13. i druge djelatnosti utvrđene posebnim propisima kojima se reguliše zaštita životne sredine.

Član 3.

(1)  Pravno lice može da obavlja djelatnosti iz oblasti zaštite životne sredine utvrđene članom 2. ovog pravilnika, samo ukoliko ispunjava sljedeće uslove:

1)           da je registrovano kod nadležnog organa za obavljanje djelatnosti pod šifrom 71.20 "tehničko ispitivanje i analiza",

 

2)           da ima u stalnom radnom odnosu najmanje pet zaposlenih radnika sa punim radnim vremenom, i to sljedećih struka:

 1. jedan izvršilac sa završenim prvim ciklusom studija obrazovanja i 240 ECTS bodova iz oblasti tehnologije,
 2. jedan izvršilac sa završenim prvim ciklusom studija obrazovanja i 240 ECTS bodova iz oblasti tehnologije ili zaštite životne sredine,
 3. jedan izvršilac sa završenim prvim ciklusom studija obrazovanja i 240 ECTS bodova iz jedne od sljedećih oblasti: poljoprivrede, šumarstva, hemije, biologije ili ekologije,
 4. jedan izvršilac sa završenim prvim ciklusom studija obrazovanja i 240 ECTS bodova iz jedne od sljedećih oblasti: geologije, rudarstva, građevinarstva ili arhitekture,
 5. jedan izvršilac sa završenim prvim ciklusom studija obrazovanja i 240 ECTS bodova iz jedne od sljedećih oblasti: elektrotehnike, mašinstva ili druge tehničke struke ili sanitarne medicine ili izvršilac iz podt. od 1. do 4,

3)           da zaposleni radnici u pravnom licu iz stava 1. ovog člana moraju imati najmanje tri godine radnog iskustva u struci i položen stručni ispit,

4)           da ima najmanje 50 m2 radnog prostora u vlasništvu ili zakupu,

5)           da ima u vlasništvu opremu, kalibrisanu po važećim propisima, i to:

 1. opremu za mjerenje vrijednosti kvaliteta vazduha sa opremom za utvrđivanje mikroklimatskih parametara, kojom se utvrđuju:

-   koncentracije gasova (SO2, NOx, CO i O3),

-   koncentracije čađi,

-   koncentracije prašine (PM10 i PM2,5),

-   brzina i smjer vjetra, temperatura i pritisak vazduha.

 1. automatski instrument za mjerenje emisije gasova,
 2. bukomjer,
 3. opremu za mjerenje temperature, pH, elektroprovodljivosti i sadržaja O2 u vodi i
 4. opremu za uzimanje uzoraka zemljišta u neporemećenom stanju.

6)           da ima vlastitu laboratoriju ovlašćenu za vršenje analiza kvaliteta vode i zemljišta ili zaključen ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa drugom ovlašćenom laboratorijom.

(2)  Za obavljanje djelatnosti iz oblasti zaštite životne sredine pravno lice može angažovati i nezavisne eksperte različitih struka.

Član 4.

(1)    Zahtjev za donošenje rješenja i izdavanje licence o ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti iz oblasti zaštite životne sredine, pravno lice podnosi ministarstvu nadležnom za poslove zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo), uz koji se prilaže sljedeća dokumentacija:

1)   rješenje o registraciji pravnog lica,

2)   dokaz o vlasništvu poslovnog prostora ili ugovor o zakupu poslovnog prostora,

3)   dokaz o prijavi zaposlenih kod nadležnog organa za penzijsko - invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje,

4)   dokaz o radnom iskustvu u struci za zaposlene radnike (kopija radne knjižice i sl.),

 

5)   ovjerene kopije diploma o visokoj stručnoj spremi za zaposlene radnike,

6)   uvjerenje o položenom stručnom ispitu za zaposlene radnike,

7)   obrazloženje pravnog lica o načinu organizacije i vršenja stručnih poslova u skladu sa propisima iz oblasti zaštite životne sredine, u čijem prilogu se dostavljaju i:

 1. spisak (referens lista) o već pripremljenim stručnim podlogama o zaštiti životne sredine (studije uticaja na životnu sredinu, dokazi za ekološku dozvolu i dr.),
 2. certifikati o obuci iz oblasti zaštite životne sredine za zaposlene radnike,
 3. certifikati o obuci iz sistema upravljanja životnom sredinom i sistema kvaliteta za zaposlene radnike,
 4. spisak (referens lista) opreme za mjerenja iz člana 3. ovog pravilnika, sa dokazom (specifikacijom) da se sa tom opremom vrše mjerenja prema standardima sadržanim u Prilogu 1. ovog pravilnika, koji čini njegov sastavni dio,

8)   dokaz o kalibraciji opreme.

9)   dokaz o vlasništvu laboratorije sa ovlaštenjem da laboratorija ispunjava uslove u pogledu opreme, mjernih instrumenata i mjernih metoda, ili dokaz (ugovor) o poslovno-tehničkoj saradnji sa drugim ovlašćenim laboratorijama koje ispunjavaju navedene uslove, i

10)                    dokaz o uplaćenoj naknadi za troškove postupka izdavanja licenci.

(2)    Ukoliko pravno lice ne posjeduje opremu sa kojom se vrše mjerenja prema standardima sadržanim u Prilogu 1. ovog pravilnika, treba da dostavi dokaz (ugovor) o poslovno-tehničkoj saradnji sa drugim ovlašćenim pravnim licem za obavljanje djelatnosti iz oblasti zaštite životne sredine, čija oprema ispunjava navedeni uslov.

Član 5.

(1)  Zahtjev iz člana 4. ovog pravilnika, sa priloženom dokumentacijom razmatra komisija koju imenuje ministar nadležan za poslove zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Ministar).

(2)  Komisija izlazi na lice mjesta i na terenu utvrđuje činjenično stanje, o čemu sačinjava zapisnik, koji potpisuju članovi komisije, lica koja obavljaju stručne poslove i odgovorno lice u pravnom licu.

(3)  Nakon izlaska na lice mjesta i sačinjavanja zapisnika, komisija predlaže ministru donošenje rješenja i izdavanje licence u skladu sa Zakonom.

(4)  Na osnovu rješenja iz stava 3. ovog člana ministar donosi licencu.

Član 6.

Za reviziju studije uticaja na životnu sredinu(u daljem tekstu: revizija) i izradu izvještaja o reviziji pravno lice, kome je izdato rješenje i licenca iz člana 5. ovog pravilnika, treba da ispunjava dodatne uslove, i to:

 1. da je izradilo ili revidovalo najmanje pet studija od kojih su najmanje dvije studije izrađene ili revidovane za one projekte za koje se uvijek sprovodi procjena uticaja na životnu sredinu, i
 2. da reviziju u pravnom licu obavljaju najmanje dva izvršioca, koja su u stalnom radnom odnosu i imaju položen stručni ispit, te najmanje pet godina iskustva u izradi ili reviziji studija.

 

Član 7.

Zahtjev za donošenje rješenja i izdavanja licence o ispunjenosti uslova za obavljanje revizije, pravno lice podnosi Ministarstvu, uz koji se prilaže sljedeća dokumentacija:

1)   spisak (referens lista) o izrađenim ili revidovanim studijama,

2)   dokaz o prijavi zaposlenih radnika kod nadležnog organa za penzijsko- invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje,

3)   uvjerenje o položenom stručnom ispitu za zaposlene radnike,

4)   dokaz o radnom iskustvu u struci za zaposlene radnike (kopija radne knjižice i sl.), i

5)   dokaz o uplaćenoj naknadi za troškove postupka izdavanja licenci.

Član 8.

(1)              Zahtjev iz člana 7. ovog pravilnika, sa priloženom dokumentacijom, razmatra komisija, koja utvrđuje ispunjenost uslova za obavljanje revizije.

(2)              Ukoliko komisija utvrdi ispunjenost uslova iz člana 6. predlaže ministru donošenje rješenja o ispunjenosti uslova za obavljanje revizije, i izdavanje licence za reviziju.

Član 9.

(1)  Postupak donošenja rješenja i licenci iz čl. 5. i 8. ovog pravilnika sprovešće se u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

(2)  Izdata rješenja i licence mogu preuzeti samo odgovorno lice u pravnom licu ili lice koje je opunomoćeno za prijem pismena od strane odgovornog lica u pravnom licu.

(3)  O izdatim rješenjima i licencima vodi se evidencija u Ministarstvu, a izdata rješenja objavljuju se u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Član 10.

Metodologija vršenja revizije, kao i lica koja ne mogu vršiti reviziju propisani su Zakonom.

Član 11.

(1)  Izdata rješenja i licence iz čl. 5. i 8. ovog pravilnika važe četiri godine, a po proteku ovog roka, mogu se obnoviti.

(2)  Postupak obnove rješenja i licenci stava 1. ovog člana, pokreće pravno lice zahtjevom, koji se podnosi Ministarstvu najkasnije 30 dana prije dana isteka roka važenja izdatih rješenja i licenci.

 

(3)  Postupak obnove rješenja i licenci iz stava 1. ovog člana sprovodi se u postupku koji je ovim pravilnikom propisan za njihovo izdavanje.

Član 12.

(1)              Pravno lice, kome su izdata rješenja i licence iz čl. 5. i 8. ovog pravilnika, bez odlaganja obavještava, Ministarstvo o svakoj promjeni uslova na osnovu kojih su izdata rješenja i licence, u pisanoj formi.

(2)              Ministarstvo na osnovu obavještenja iz stava 1. ovog člana, sačinjava zapisnik o izvršenoj promjeni, a u slučaju promjene naziva pravnog lica, kome je izdata licenca, Ministar, donosi novo rješenje i izdaje licencu bez sprovođenja postupka.

(3)              Ministarstvo može, po službenoj dužnosti ili na inicijativu drugih državnih organa, pravnih lica i građana, zatražiti od nadležne inspekcije da sprovede inspekcijsku kontrolu ispunjenosti uslova utvrđenih ovim pravilnikom za izdavanje rješenja i licenci iz čl. 5. i 8. ovog pravilnika.

(4)              Ministarstvo će na inicijativu nadležne inspekcije staviti van snage rješenja i licence, ukoliko utvrdi da pravno lice više ne ispunjava uslove propisane ovim pravilnikom za njihovo izdavanje.

(5)              Ministarstvo će staviti van snage rješenja i licence i ukoliko utvrdi da je pravno lice u periodu od 12 mjeseci obavilo najmanje dva stručna posla, propisana članom 2. ovog pravilnika, suprotno pravilima struke, odredbama ovog pravilnika i na štetu stranke.

(6)              Pravnom licu kojem su stavljeni van snage rješenja i licence u skladu sa stavom 4. i 5. ovog člana, ne mogu se izdati nova rješenja i licence u narednih 6 mjeseci.

(7)              Rješenje iz stava 4. i 5. ovog člana se objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Član 13.

(1)  Svi postupci koji su započeti u skladu sa odredbama Pravilnika o uslovima za obavljanje djelatnosti iz oblasti zaštite životne sredine ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 28/13) do stupanja na snagu ovog pravilnika, okončaće se u skladu sa odredbama ranije važećeg pravilnika.

(2)  Pravno lice kome je u skladu sa pravilnikom iz stava 1. ovog člana, izdato rješenje i licenca o ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti iz oblasti zaštite životne sredine, u postupku njihove obnove, dostavlja dokaze iz člana 4. stav 1. ovog pravilnika.

Član 14.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima za obavljanje djelatnosti iz oblasti zaštite životne sredine ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 28/13).

Član 15.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

PRILOG 1.

Tabelarni prikaz standarda prema kojima se vrše mjerenja

Fizičko-hemijska ispitivanja vazduha

Vrsta ispitivanja/mjerna karakteristika

Mjerni opseg

Metode/Specifikacije

Masena koncentracija sumpor dioksida

(0 do 2000) ppm

BAS ISO 7935

Masena koncentracija azotnih oksida

(0 do 1000) ppm

BAS EN 14792

Masena koncentracija ugljen monoksida

(0 do 2000) ppm

BAS EN 15058

Volumni udio kiseonika O₂

(0 do 25) % vol

BAS EN 14789

Volumni udio CO₂, O₂ i CO

CO₂ (0 do 20) % vol

O₂ (0 do 25) % vol

CO (0 do 2000) ppm

BAS ISO 12039

Masena koncentracija čvrstih čestica

(20 do 1000) mg/m³

BAS ISO 9096

Masena koncentracija prašine (niske koncentracije)

(0 do 20) mg/m³

BAS EN 13284

Brzina i zapreminski protok dimnih gasova u odvodnom kanalu

(0 do 35) m/s

BAS ISO 10780

Mjerne dionice i mjesta

n/p

BAS EN 15259

Mjerenje brzine dimnih gasova

(5 do 50) m/s

BAS ISO 10780

Određivanje udjela vode u dimnim gasovima

(4 do 40) % i

(29 do 250) g/m³

BAS EN 14790

Određivanje masene koncentracije CO u dinim gasovima

(0 do 2000) ppm

BAS EN 15058

Određivanje masene koncentracije SO₂ u dimnim gasovima

(0 do 3000) ppm

BAS ISO 7935

Određivanje masene koncentracije NOx u dimnim gasovima

(0 do 2000) ppm

BAS ISO 10849

Određivanje malih koncentracija prašine u dimnim gasovima

(0 do 50) mg/m³

BAS EN 13284

Određivanje koncetracije čvrstih čestica u dimnim gasovima

(20 do 1000) mg/m³

BAS ISO 9096

Određivanje masene

(0 do 2000) ppm

BAS ISO 12039

 

koncetracije CO u dimnim gasovima

 

 

Određivanje volumnih udjela O₂u dimnim gasovima

(0 do 25) % vol

BAS ISO 12039

Određivanje volumnih udjela CO₂, u dimnim gasovima

(0 do 25) % vol

BAS ISO 12039

Mjerne dionice i mjesta

-

BAS EN 15259

Zacrnjenost dimnih gasova

0 do 9

DIN 51402-1

Uzorkovanje čvrstih čestica u oblasti mjerenja emisija u vazduh

-

BAS EN 13284-1

BAS ISO 9096

Mjerenje vanjske buke

(24-120) dB (A)

(24-120) dB (A)

BAS ISO 1996-1

BAS ISO 1996-2

Mjerenje koncentracije CO nedisperznom infracrvenom spektroskopijom

-

BAS EN 14626

Mjerenje koncentracije SO₂ ultravioletnom fluorescencijom

-

BAS EN 14212

Mjerenje koncentracije NO₂ i NOx hemiluminiscijom

-

BAS EN 14211

Određivanje ozona u vanjskom vazduhu

-

BAS EN 14625

Određivanje suspendovanih čestica frakcije PM10

-

BAS EN 12341

Određivanje suspendovanih čestica frakcije PM2,5 gravimetrijskom metodom

-

BAS EN 14907

 

Ispitivanje vazduha – emisije iz stacionarnih izvora zagađivanja

Volumni udio kiseonika O₂

(0 do 25) % vol

BAS ISO 12039

Masena koncentracija ugljen monoksida

(0 do 2000) ppm

BAS ISO 12039

Određivanje koncentracije čvrstih čestica iz malih

(0 do 20) mg/m³

VDI 4206 Blatt 2

 

ložišta

 

 

Volumni udio CO₂

CO₂ (0 do 20) % vol

BAS ISO 12039

Ispitivanje otpadnih gasova iz uljnih kotlovnica

Vizuelni i fotometrijsko određivanje dimnog broja

(0-9)

DIN 51402-1

Opisivanje, mjerenje i ocjena vanjske buke Osnovne veličine i način procjene

(od 30 do 140) dB

BAS ISO 1996-1

Opisivanje, mjerenje i ocjena vanjske buke Određivanje nivoa vanjske buke

(od 30 do 140) dB

BAS ISO 1996-2

IZ OBRAZLOŽENJA

III. RAZLOZI ZA DONOŠENjE PRAVILNIKA

Zakonom o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 71/12 i 79/15) uređuje se zaštita elemenata životne sredine radi njenog očuvanja, smanjivanja rizika za život i zdravlje ljudi, te osiguravanja i poboljšavanja kvaliteta života. Članom 67. stav 3. navedenog zakonskog propisa propisano je da ministar posebnim propisima utvrđuje uslove za obavljanje djelatnosti iz oblasti zaštite životne sredine.

Ovaj podzakonski propis donosi se u cilju preciznog utvrđivanja uslova pod kojim ovlaštena pravna lica mogu obavljati djelatnosti iz oblasti zaštite životne sredine, a što podrazumijeva ustanovljavanje uslova koji se odnose na registraciju pravnog lica, zaposlenike, tehničku opremljenost i radni prostor za obavljanje stručnih poslova.

Od posebnog značaja su odredbe koje propisuju dodatne uslove pod kojima se vrši revizija studije uticaja na životnu sredinu imajući u vidu da se revizijom studija uticaja na životnu sredinu provjerava stručni kvalitet studija koje obuhvataju prikaz uticaja projekta na životnu sredinu, jasno definisane mjere za očuvanje i zaštitu životne sredine, kao i plan monotoringa elemenata životne sredine.

Donošenje ovog podzakonskog akta i njegovo uvođenje u pozitivno zakonodavstvo Republike Srpske doprinijeće efikasnosti cjelokupnog sistema zaštite životne sredine.

IV. OBRAZLOŽENjE PREDLOŽENIH RJEŠENjA

Član 1. propisuje predmet uređivanja ovog pravilnika.

Članom 2. propisane su djelatnosti iz oblasti iz oblasti zaštite životne sredine.

Član 3. propisuje uslove pod kojima pravno lice može da obavlja djelatnosti iz oblasti zaštite životne sredine.

Član 4. propisuje način pokretanja postupka za donošenje rješenja i izdavanje licence o ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti iz oblasti zaštite životne sredine.

Članom 5. se propisuje postupanje komisije, koju imenuje ministar, u postupku izdavanja rješenja.

Članom 6. se propisuju uslovi za izdavanje licence o ispunjenosti uslova za reviziju studije uticaja na životnu sredinu.

Čl. 7. i 8. propisuju način podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja i licence za reviziju i postupanje komisije u ovom upravnom postupku.

Član 9. propisuje rok u kom se donose rješenja i licence iz čl. 5. i 8. ovog pravilnika, način njihovog preuzimanja nakon izdavanja, kao i način objavljivanja rješenja.

Članom 10. se propisuje da metodologija vršenja revizije i lica koja ne mogu vršiti reviziju, su utvrđeni Zakonom o zaštiti životne sredine.

Član 11. propisuje rok važenja rješenja i licenci i način njihove obnove.

Članom 12. propisuje se da postupanje nadležnog organa i pravnog lica u slučaju promjene uslova na osnovu koji se izdaju licence. Od izrazitog su značaja i odredbe kojima se propisuju nepravilnosti koje dovode do stavljanja van snage rješenja i licenci, kao i odložni rok, po čijem proteku se stiču uslovi podnošenja zahtjeva za izdavanje novog rješenja i licence u ovom slučaju.

Članom 13. se propisuje da svi postupci započeti u skladu sa odredbama Pravilnika o uslovima za obavljanje djelatnosti iz oblasti zaštite životne sredine ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 28/13) do stupanja na snagu ovog pravilnika, okončaće se u skladu sa odredbama ranije važećeg pravilnika. Posebno je značajna odredba stava 2. ovog člana koja propisuje da pravno lice kome su izdate licence, u postupku njihove obnove, dostavljaju dokaze propisane članom 4. ovog pravilnika.

Član 14. propisuje da stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima za obavljanje djelatnosti iz oblasti zaštite životne sredine ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 28/13).

Član 15. propisuje stupanja na snagu ovog pravilnika.


Izvor: Vebsajt Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, 16.02.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772