Zastava Srbije

MINISTARSTVO FINANSIJA: Javni poziv za 14. emisiju obveznica


Na osnovu Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 71/2012 i 52/2014), a u skladu sa Odlukom o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2016. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 110/2015) i Odlukom o četrnaestoj emisiji obveznica Republike Srpske javnom ponudom ("Sl. glasnik RS", br. 7/2016) Ministarstvo finansija objavljuje javni poziv za upis i uplatu četrnaeste emisije obveznica Republike Srpske javnom ponudom svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim licima.

 1. Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica da učestvuju u javnoj ponudi emisije obveznica Republike Srpske.

2. U skladu sa odlukom Vlade Republike Srpske - Odluka o četrnaestoj emisiji obveznica Republike Srpske javnom ponudom, broj: 04/1-012-2-139/16 od 04.02.2016. godine, osnovni elementi emisije su:

 • Emitent: Republika Srpska;
 • Opis emisije: emisija dugoročnih obveznica javnom ponudom;
 • Broj hartija od vrijednosti: 20.000;
 • Valuta: konvertibilna marka;
 • Valutna klauzula: Evro;
 • Nominalna vrijednost pojedinačne hartije od vrijednosti: 1.000 KM;
 • Planirani iznos emisije: 20.000.000 KM;
 • ISIN broj: BA100RSBDON9;
 • Datum aukcije: 01.03.2016. godine;
 • Kamatna stopa: fiksna 4,5% na godišnjem nivou;
 • Isplata glavnice: jednokratno po dospijeću (po isteku roka od sedam godina od dana registracije emisije kod Centralnog registra hartija od vrijednosti);
 • Isplata kamate: kamata se obračunava na glavnicu i isplaćuje jednom godišnje (po isteku svake godine od dana registracije emisije).

 3. Unos kupovnih naloga:

 • 01.03.2016. godine, u periodu od 8:30 do 11:30 uz dodatak slučajno odabranog vremena od 0 do 300 sekundi ("random time");
 • Mjesto upisa: upis se vrši kod ovlašćenih berzanskih posrednika, na Banjalučkoj berzi.

4. Unos prodajnog naloga i zaključivanje posla:

 • Ministarstvo finansija vrši unos prodajnog naloga dana 01.03.2016. godine u periodu od 11:30 uz dodatak slučajno odabranog vremena ("random time") do 12:00 časova;
 • Poslovi se zaključuju 01.03.2016. godine u 12:00 časova po jedinstvenoj ravnotežnoj cijeni.

 5. Period nakon aukcije:

 • Ova faza postoji samo u slučaju da se cjelokupna količina obveznica u javnoj ponudi ne realizuje 01.03.2016. godine;
 • Kupovni nalozi se unose 02.03.2016. godine u periodu od 8:30 do 12:00 časova. Poslovi se realizuju po jedinstvenoj ravnotežnoj cijeni koja je ostvarena 01.03.2016. godine;
 • Poslovi se automatski zaključuju unosom kupovnog naloga i javna ponuda traje dok se ne realizuje ponuđena količina obveznica ili do isteka javne ponude 02.03.2016. godine u 12:00 časova.

 6. Uplata i registracija:

 • Datum uplate: do 03.03.2016. godine, najkasnije do 10 časova;
 • Uplata: kod UniCredit Bank a.d. Banja Luka, Marije Bursać 7, 78 000 Banja Luka, broj računa: 551-790-22205350-32;
 • Datum registracije hartije od vrijednosti: poslije uplata i podnošenja zahtjeva za registraciju Centralnom registru hartija od vrijednosti, 03.03.2016. godine, a najkasnije do 16:00 časova, kod Centralnog registra hartija od vrijednosti.

7. Dospijeće:

 • Rok dospijeća: sedam godina;
 • Datum dospijeća: 03.03.2023. godine.

 8. Prijevremeni otkup:

 • Ministarstvo finansija može u skladu sa posebnom odlukom Vlade Republike Srpske, vršiti prijevremeni otkup.

 9. Ostale informacije:

 • Javni poziv se objavljuje 16.02.2016. godine, u dnevnim novinama, na internet stranici Vlade Republike Srpske www.vladars.net pod segmentom Ministarstvo finansija i na internet stranici Banjalučke berze www.blberza.com;
 • Informativni materijali za investitore nalaze se na internet stranici Vlade Republike Srpske www.vladars.net pod segmentom Ministarstvo finansija. Prospekt za emisiju dužničkih hartija od vrijednosti biće dostupan na internet stranici Vlade Republike Srpske www.vladars.net pod segmentom Ministarstvo finansija i na internet stranici Banjalučke berze www.blberza.com;
 • Ovlašćeno lice emitenta za sprovođenje emisije je Ministar finansija dr Zoran Tegeltija;
 • Više informacija o obveznicama Republike Srpske, moguće je dobiti kod Ministarstva finansija Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, 78000 Banja Luka, na telefone 051/339-135 i 051/339-126 ili putem e-maila: m.cendic@mf.vladars.net i b.smiljic@mf.vladars.net. 

Izvor: Vebsajt Ministarstvo finanisja, 16.02.2016.