Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Usvojen Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o sudskim taksama u postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine

16.10.2020.


Na 13. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojen je, u drugom čitanju, Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o sudskim taksama u postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Nakon što su amandman poslanice Alme Čolo i amandmani poslanika Saše Magazinovića, Damira Arnauta i Jasmina Emrića, radi nedostatka entitetske većine, upućeni na usaglašavanje Kolegiju Doma, Predstavnički dom na narednoj sjednici izjašnjavat će se, u drugom čitanju, o Prijedlogu zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine, čiji su predlagači poslanici Saša Magazinović, Damir Arnaut i Jasmin Emrić.

Dom je usvojio zahtjev poslanika Damira Arnauta za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku. Ovaj Prijedlog zakona, radi nedostatka entitetske većine, upućen je na usaglašavanje Kolegiju Doma.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, u prvom čitanju, čiji je predlagač poslanik Saša Magazinović.

Predstavnički dom po drugi put nije prihvatio negativno mišljenje Ustavnopravne komisije o Prijedlogu zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, čiji su predlagači poslanici iz Kluba Demokratske fronte. Prema poslovničkoj odredbi, zakonodavni postupak u vezi s ovim Prijedlogom zakona je obustavljen.

Usvojen je prijedlog poslanika Damira Arnauta za uvrštavanje nove tačke u dnevni red sjednice Predstavničkog doma koja glasi: Razmatranje poslaničke inicijative Damira Arnauta kojom se "nalaže Vijeću ministara BiH da u roku od deset dana od dana usvajanja ove inicijative provede svu neophodnu proceduru prema nadležnim organima Republike Hrvatske s cilјem prekategorizacije graničnog prijelaza Gabela Polјe za međunarodni putnički saobraćaj ili njegovog otvaranja za malogranični saobraćaj, a u svakom slučaju otvaranja navedenog graničnog prijelaza za malogranični saobraćaj učenika osnovnih i srednjih škola".

Dom je usvojio i prijedlog poslanika Predraga Kojovića za uvrštavanje nove tačke u dnevni red sjednice Predstavničkog doma koja glasi: Razmatranje poslaničke inicijative Predraga Kojovića, Mirjane Marinković-Lepić, Damira Arnauta i Aide Baručije kojom se "nalaže Vijeću ministara BiH da u roku od deset dana od dana usvajanja ove inicijative počne koordinaciju s nadležnim organima entiteta i kantona s cilјem omogućavanja izučavanja nacionalne grupe predmeta svim učenicima koji to žele, upisivanja naziva zvaničnih jezika u Bosni i Hercegovini u svu školsku dokumentaciju u skladu s nazivima navedenim u Općem okvirnom sporazumu za mir u Bosni i Hercegovini (Dejtonski sporazum), te ukidanja svih drugih oblika diskriminacije u osnovnim i srednjim školama u Bosni i Hercegovini, a uzimajući u obzir međunarodne obaveze Bosne i Hercegovine".

Predstavnički dom usvojio je poslaničku inicijativu Aide Baručije, Branislava Borenovića, Dženana Đonlagića, Edite Đapo, Jasmina Emrića, Mirjane Marinković-Lepić, Saše Magazinovića i Šemsudina Mehmedovića, kojom se "zadužuje Ministarstvo sigurnosti BiH da u roku od 30 dana Predstavničkom domu PSBiH dostavi Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za provođenje Strategije u oblasti migracija i azila za period 2016. – 2020. godine".

Na usaglašavanje Kolegiju Doma radi nedostatka entitetske većine upućene su sljedeće poslaničke inicijative:

  • poslanička inicijativa Zlatana Begića "kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH, nadležna ministarstva u Vijeću ministara BiH i druge nadležne institucije/organi da, u saradnji s nadležnim u Graničnoj policiji BiH, osiguraju potrebna finansijska sredstva, te provedu zakonske procedure neophodne za angažman/zapošljavanje nedostajućeg, odnosno potrebnog broja pripadnika Granične policije BiH, te adekvatno opremanje potrebnim materijalno-tehničkim sredstvima, a s ciljem adekvatnog odgovora na probleme proizašle iz migrantske krize",
  • poslanička inicijativa Zlatana Begića " kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Ministarstvo vanjskih poslova BiH da, u skladu sa svojim nadležnostima i propisanim procedurama, te u saradnji s drugim nadležnim institucijama, od Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu pribavi zvanične podatke koji se odnose na tačan broj odbačenih i odbijenih apelacija građana Bosne i Hercegovine podnesenih ovom sudu u postupcima pokrenutim povodom potraživanja naknade štete proizašle iz počinjenih ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i zločina genocida (uz popis predmeta), te da pribavi zvanične podatke da li su (i koji su) predstavnici Bosne i Hercegovine (generalno i u ovom sudu) učestvovali u postupcima po ovim predmetima na bilo koji način i u bilo kojoj fazi, te kakav je bio njihov stav ili eventualni uticaj na sadržaj odluka u svakom pojedinačnom predmetu",
  • poslanička inicijativa Zlatana Begića "kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Ministarstvo vanjskih poslova BiH da, u skladu sa svojim nadležnostima, te u saradnji s drugim nadležnim državnim institucijama i u saradnji s udruženjima građana – žrtava zločina na Kapiji počinjenog 25. maja 1995. u Tuzli, na najvišem institucionalnom nivou uspostavi kontakt i organizira zvanične posjete predstavnika udruženja žrtava ovog zločina i državnih institucija BiH državama koje su primile brojne ranjenike – žrtve ovog teškog zločina na liječenje i zbrinjavanje, te da u saradnji s udruženjima žrtava organizira zvanični prijem u Bosni i Hercegovini za predstavnike tih prijateljskih država, kako bi se na taj i druge prigodne načine izrazila zahvalnost Bosne i Hercegovine i njenih građana prema tim državama i njihovim građanima, s ciljem razvijanja kulture sjećanja i unapređenja međudržavnih odnosa s prijateljskim državama koje su pružile pomoć i pokazale susretljivost i razumijevanje za Bosnu i Hercegovinu i njene građane u najtežim momentima, te kako se sličan zločin više nikada ne bi ponovio",
  • poslanička inicijativa Zlatana Begića "za osnivanje Privremene istražne komisije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za pitanje migrantske krize, koja će utvrditi činjenice i prikupiti relevantne informacije u vezi s migrantskom krizom – provođenjem saslušanja odgovornih lica, izlaskom na teren i na druge načine i o tome podnijeti izvještaj Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH s prijedlogom kratkoročnih i dugoročnih mjera iz nadležnosti ovog doma, koje bi trebalo preduzeti radi efikasnog upravljanja ovom krizom, u interesu građana Bosne i Hercegovine i poštivanja njihove sigurnosti i prava i sloboda koje im pripadaju, te u smislu poštivanja najviših međunarodnih standarda zaštite ljudskog dostojanstva, te prava i sloboda migranata",
  • poslanička inicijativa Zlatana Begića "kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da, u saradnji s Rektorskom konferencijom i Agencijom za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, te drugim nadležnim institucijama/organima/ustanovama u roku od tri mjeseca pripremi i u proceduru za usvajanje uputi izmjene i dopune Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH",
  • poslanička inicijativa Zlatana Begića "kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da, u saradnji s Parlamentarnom skupštinom BiH, pokrene postupke neophodne za uspostavljanje novog ministarstva u Vijeću ministara BiH – Ministarstva za dijasporu".

Predstavnički dom usvojio je, u prvom čitanju, Prijedlog izmjena i dopuna Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma PSBiH.

Usvojen je Izvještaj o realizaciji Revidirane strategije Bosne i Hercegovine za provođenje Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma za 2018. godinu, čiji je podnosilac Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Usvojen je i Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, čiji je podnosilac Predsjedništvo BiH.

Dom je usvojio i Izvještaj o finansijskoj reviziji izvršenja Budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH. Uz ovaj izvještaj, Dom je usvojio zaključak kojim traži od Vijeća ministara BiH i Ministarstva finansija i trezora BiH da hitno pristupe sveobuhvatnoj realizaciji preporuka revizije koje su sadržane u tekstu Izvještaja o finansijskoj reviziji izvršenja Budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, te da Predstavničkom domu PSBiH najkasnije do 1. 3. 2021. godine dostave informaciju o realizaciji preporuka iz Izvještaja. Usvojen je i zaključak kojim Predstavnički dom traži od Vijeća ministara BiH i Ministarstva finansija i trezora BiH da hitno završe sa uspostavljanjem sistema internih kontrola u institucijama BiH. Ovim zaključkom Dom od navedenih institucija traži da posebnu pažnju posvete jačanju sistema internih kontrola s ciljem povećanja efikasnosti finansijskog poslovanja i pouzdanosti finansijskih izvještaja, te da uspostave odgovarajući sistem internih kontrola kojim će smanjiti rizik od ponavljanja istih grešaka ili pojave novih grešaka u svom finansijskom poslovanju.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma radi nedostatka entitetske većine upućen je Prijedlog izvještaja o realizaciji Strateškog plana ruralnog razvoja BiH (2018.- 2021.) – Okvirni dokument u 2018. godini, čiji je podnosilac Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Predstavnički dom na poziciju generalnog revizora Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine imenovao je Hrvoja Tvrtkovića.

Za direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH izabran je Dragoljub Reljić.

Predstavnički dom imenovao je Marka Kolobarića, Adina Kondžića i Sinišu Tešanovića za članove Ureda za razmatranje žalbi u Sarajevu, iz reda stručnjaka upravnog prava i/ili upravnog postupka. Za članove Ureda za razmatranje žalbi u Sarajevu iz reda stručnjaka u oblasti izvođenja radova, javnih nabavki, saobraćaja i strateškog poslovnog upravljanja imenovani su Sanela Salihović, Nikolina Silak i Jelena Račić.

Uz ova imenovanja Dom je usvojio zaključak kojim se mijenja Zaklјučak PSBiH usvojen na 12. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 15. 09. 2020. godine. Naslov izmijenjenog zaključka glasi: Zaklјučak o osnivanju Privremene komisije za izbor tri člana Ureda za razmatranje žalbi u Banja Luci i Mostaru i jednog člana Uredaza razmatranje žalbi u Sarajevu. Prema usvojenom zaključku, mijenja se i tačka 1. i glasi: Osniva se Privremena zajednička komisija oba doma PSBiH za provođenje procedure za imenovanje po pet članova Ureda za razmatranje žalbi, Filijale u Banjaluci i Filijale u Mostaru, od kojih su tri člana priznati stručnjaci upravnog prava i/ili upravnog postupka, a dva člana su stručnjaci u oblasti izvođenja radova, javnih nabavki, saobraćaja i strateškog poslovnog upravlјanja i jednog člana Ureda za razmatranje žalbi u Sarajevu. Mijenja se i tačka 3. ranije usvojenog zaključka i glasi: zadatak Privremene zajedničke komisije je da, u skladu sa zakonom, provede proceduru oglašavanja za po pet članova Ureda za razmatranje žalbi, Filijale u Banjaluci i Filijale u Mostaru, od kojih su tri člana priznati stručnjaci upravnog prava i/ili upravnog postupka, a dva člana su stručnjaci iz oblasti izvođenja radova, javnih nabavki, saobraćaja i strateškog poslovnog upravlјanja i jednog člana Ureda za razmatranje žalbi u Sarajevu iz reda ostalih, i domovima predloži kandidate u Ured za razmatranje žalbi radi imenovanja na mandat od pet godina.

Usvojen je Prijedlog zaključka o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma PSBiH radi provođenja procedure za imenovanje dva predstavnika akademske zajednice i jednog predstavnika nevladinog sektora u Komisiju za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, čiji je predlagač Zajednički kolegij oba doma PSBiH. U ovu Komisiju iz Predstavničkog doma imenovani su poslanici Predrag Kožul, Safet Softić i Jakov Galić.

Usvojen je i Prijedlog zaključka o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma PSBiH za provođenje procedure za imenovanje zamjenika direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač Zajednički kolegij oba doma PSBiH. U ovu Komisiju iz Predstavničkog doma imenovani su poslanici Borjana Krišto, Adil Osmanović i Sanja Vulić.

Dom je dao saglasnost za ratificiranje Amandmana broj 2 na Ugovor o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke, naknadno izmijenjen Amandmanom broj 1 (Ugovor o finansiranju) – Distribucija električne energije u BiH – C (Fi 82.304 – SERAPIS 2010 – 0562).


IZVOR: Vebsajt Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, 14.10.2020.

Naslov: Redakcija