Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

VLADA RS: Utvrđen Nacrt zakona o liječenju neplodnosti u postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje

16.09.2019.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o liječenju neplodnosti u postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o proglašenju Parka prirode "Una".

Ovom odlukom proglašava se zaštićenim područje rijeke Une na teritoriji opština Novi Grad, Kozarska Dubica, Krupa na Uni i Kostajnica, u kategoriji V – zaštićeni pejzaži – Park prirode "Una", u ukupnoj površini od 2772,60 ha.

U postupku proglašenja ovog zaštićenog područja utvrđena je kategorija V, Zaštićeni pejzaži – Park prirode. Park prirode je područje dobro očuvanih prirodnih vrijednosti sa pretežno očuvanim prirodnim ekosistemima i živopisnim pejzažima, namijenjeno očuvanju ukupne geološke, biološke i pejzažne raznovrsnosti, kao i zadovoljenju naučnih, obrazovnih, duhovnih, estetskih, kulturnih, turističkih, zdravstveno-rekreativnih potreba i ostalih djelatnosti usklađenih sa tradicionalnim načinom života i načelima održivog razvoja.

Razlozi za donošenje ove odluke, imaju za cilj očuvanje prirode, kao i težnju da se upravljanje zaštićenim područjem bazira na uspostavljanju skladnih odnosa između potreba zaštite prirode i aktivnosti ljudi. To podrazumijeva uvažavanje potreba autohtonog stanovništva i lokalne zajednice, uključujući upotrebu resursa za opstanak u onoj mjeri u kojoj to neće izazvati negativan uticaj na primarne ciljeve upravljanja.

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, pokrenulo je u toku 2017. godine, postupak proglašavanja prethodne zaštite područja rijeke Une, uzimajući u obzir činjenicu da postoji opasnost da će područje rijeke Une biti ozbiljno ugroženo, s obzirom na planiranu izgradnju odlagališta radioaktivnog i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovska gora, koja se nalazi u neposrednoj blizini granice sa BiH, odnosno u neposrednoj blizini rijeke Una, koja je zbog identifikovanih prirodnih vrijednosti planirana za zaštitu Izmjenama i dopunama Prostornog plana Republike Srpske do 2025. godine, u kategoriji Park prirode.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o prihvatanju grant sredstva Njemačke razvojne banke (Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW) za Projekat "Energetska efikasnost u javnim zgradama"(BMZ-NO. 2018 686 86), u iznosu od 10.000.000,00 evra.

Cilj Projekta je poboljšanje energetske efikasnosti u javnim zgradama, koji bi trebalo da doprinese zaštiti životne sredine, poboljšanju globalnih klimatskih promjena i održivom ekonomskom razvoju BiH. Projekat će se bazirati na unapređenju mjera energetske efikasnosti prvenstveno školskih i predškolskih javnih objekata čime će se poboljšati uslovi i komfor krajnjih korisnika izabranih javnih objekata, ostvariti uštede u budžetu, smanjiti potrošnja energije, te smanjiti emisija CO2.

Grant sredstva su namijenjena za finansiranje sljedećih aktivnosti: unapređenje energetske efikasnosti javnih objekata, unapređenje kapaciteta institucija nadležnih za energetsku efikasnost i implementaciju Projekta.

Vlada Republike Srpske će sufinansirati Projekat u iznosu od 15% vrijednosti granta (1.500.000 evra), a sredstva će se obezbijediti u okviru budžeta Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju za period trajanja Projekta 2020-2023 i ista će se koristiti za finansiranje svih projektnih aktivnosti uključujući energetski neefikasne mjere, PDV, poreze i doprinose, plate i operativne troškove.

Projekat će realizovati Jedinica za implementaciju projekta formirana u Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, u periodu 2020-2023 godine. Po potrebi u implemetaciju Projekta će se uključiti Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog strategije za unapređivanje seksualnog i reproduktivnog zdravlja u Republici Srpskoj (2019-2029. godine).

Ova strategije izrađena je sa namjerom da se sveobuhvatno unaprijedi stanje u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja, a u skladu sa Politikom unapređivanja zdravlja stanovništva Republike Srpske do 2020. godine, koja je usvojena Odlukom Vlade Republike Srpske i predstavlja okvirni planski dokument u oblasti zdravlja u Republici Srpskoj.

Strategija je zasnovana na sljedećim principima: najviši standardi zdravlja, zaštita ljudskih prava i nediskriminacija, orijentisanost na korisnike usluga, dostupnost i kontinuitet usluga koje unapređuju seksualno i reproduktivno zdravlje, solidarnost i jednakost pri korištenju zdravstvenih usluga, rodna ravnopravnost i osnaživanje svih žena i djevojaka, promocija reproduktivnog zdravlja, prevencija bolesti i multisektorska saradnja, unapređivanje kvaliteta zdravstvene zaštite, jačanje odgovornosti i uspostavaljanje trajnog partnerstva između vladinih i nevladinih organizacija.

Vlada Republike Srpske usvojila je Konsolidovani izvještaja o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 01.01-30.06.2019. godine.

Prihodi i primici planirani budžetom u prvih šest mjeseci 2019. godine ostvareni su u iznosu od 1,647.9 miliona KM, što predstavlja 101% u odnosu na budžet za prva dva kvartala.

Budžetski prihodi u prvih šest mjeseci 2019. godine ostvareni su u iznosu od 1,386.3 miliona KM, što predstavlja 99% u odnosu na budžet za prva dva kvartala.

Rashodi i izdaci planirani budžetom u prvih šest mjeseci 2019. godine iskazani su u iznosu od 1,550.4 miliona KM, što predstavlja 95% u odnosu na budžet za prva dva kvartala.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o formiranju Koordinacionog tijela za saradnju u oblasti obrazovanja i provođenja reforme obrazovanja Republike Srpske.

Zadaci koordinacionog tijela iz ove odluke odnose se na: zajedničko, kontinuirano, koordinisano i integrisano djelovanje u cilju provođenja reformskih procesa na svim nivoima obrazovanja u Republici Srpskoj; usklađivanje upisnih politika prilikom upisa u srednje škole i studenata na visokoškolske ustanove; jačanje integrisanog pristupa djelovanja sektora vaspitanja i obrazovanja, naučnog razvoja i informacionog društva, te privrede i preduzetništva u procesu reforme predškolskog, osnovnog, srednjeg vaspitanja i obrazovanja i visokog obrazovanja; jačanje preduzetničko-inovativne komponente u vaspitno-obrazovnom procesu; rad na povezanosti obrazovanja i potreba tržišta rada s ciljem osmišljavanja fleksibilnijih modela školovanja; predlaganje eksperimentalnih pristupa u vaspitno-obrazovnom sistemu; podsticanje učešća privrede u formulisanju obrazovnih politika, a posebno obezbjeđenja praktične nastava za srednjoškolce i studente; rad na podizanju kvaliteta rada nastavnika i stručnih saradnika kroz inicijalno obrazovanje i kontinuirani profesionalni razvoj kroz iniciranje modernizacije studijskih programa s ciljem obezbjeđenja praktičnih znanja i sticanja kompetencija za vaspitno-obrazovni rad, fleksibilnost u prilagođavanju novim tendencijama u obrazovanju, odnosno obrazovanje kvalitetnog stručnog kadra; praćenje i koordinacija rada stručnih tijela imenovanih za utvrđivanje i donošenje Kvalifikacionog okvira Republike Srpske; saradnja u izradi propisa iz zajedničke nadležnosti; ostvarivanje saradnje prema drugim ministarstvima, organima i institucijama.

Koordinaciono tijelo čine predstavnici Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, Ministarstva prosvjete i kulture i Ministarstva privrede i preduzetništva, u sastavu: ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, ministar prosvjete i kulture, ministar privrede i preduzetništva, pomoćnik ministra za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo – resor za visoko obrazovanje, pomoćnik ministra prosvjete i kulture - resor za predškolsko, osnovno i srednje vaspitanje i obrazovanje, pomoćnik ministra privrede i preduzetništva - resor za privredni razvoj.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o imenovanju članova Republičkog kriznog centra za kontrolu afričke kuge svinja u Republici Srpskoj.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 12.09.2019.

Naslov: Redakcija