Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Utvrđeni Nacrt zakona o gradu Gradiška i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske

16.08.2018.


Vlada Republike Srpske utvrdila je, na 190. redovnoj sjednici u Banjaluci, Nacrt zakona o gradu Gradiška i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske.

Opština Gradiška je na osnovu Odluke Skupštine opštine Gradiška od 16. februara 2017. godine pokrenula postupak za dodjelu statusa grada dostavljanjem ove odluke Vladi Republike Srpske i informacija i podataka kojima se ovakav zahtjev opštine Gradiška opravdava, aktom načelnika opštine Gradiška broj: 02-012-1-239/17 od 20. juna 2017. godine.

Stav organa opštine Gradiška jeste da postoje svi zakonom predviđeni uslovi da se opštini Gradiška zakonom dodijeli status grada.

Uz Odluku Skupštine opštine Gradiška, dostavljen je i Elaborat o opravdanosti zahtjeva za sticanje statusa grada, koji sadrži cjeline: opšte informacije, istorijske pretpostavke, demografska kretanja, geografski položaj kao faktor razvoja, prirodni resursi, turistički potencijali, pregled stanja i kretanja na tržištu rada, struktura privrede, pregled stanja i kretanja u oblasti društvenog razvoja, zdravstvena zaštita, socijalna zaštita, stanje javne infrastrukture, prostorna organizacija, budžet opštine Gradiška i opštinska uprava. Tome treba dodati i činjenicu da je opština Gradiška razvijena opština koja ima društveni, ekonomski, fiskalni i upravni potencijal, sposobnost izgradnje, razvoja i održavanja infrastrukture.

Budući da opština Gradiška ispunjava zakonom propisane uslove, neophodno je da se istovremeno sa izradom Zakona o Gradu Gradiška pristupi izradi Nacrta zakona o izmjeni i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o spoljnotrgovinskom prometu Republike Srpske za period januar-juni 2018. godine.

Republika Srpska je u prvih šest mjeseci 2018. godine u odnosu na isti period 2017. godine ostvarila: Povećanje spoljnotrgovinskog prometa za 9,65%, povećanje izvoza za 11,77%, povećanje uvoza za 8,16 %, povećanje pokrivenost uvoza izvozom za 2,35 % i koja je iznosila 72,79%, te smanjenje ukupnog deficita za 3.123.000,00 KM i iznosio je 682.227.000,00 KM.

Republika Srpska je u prvih šest mjeseci 2018. godine u odnosu na isti period 2017. godine, sa državama potpisnicama CEFTA-e, ostvarila: Povećanje ukupnog spoljnotrgovinskog prometa u iznosu od 9,22%, povećanje ukupnog uvoza u iznosu od 5,91%, povećanje ukupnog izvoza u iznosu od 14,17%, povećanje pokrivenosti uvoza izvozom za 5,20 % i iznosila je 71,91 %, te smanjenje deficita spoljnotrgovinske razmjene za 15.458.000,00 KM i iznosi 129.886.000,00 KM.

Vlada Republike Srpske u funkciji Skupštine Javnog preduzeća "Autoputevi Republike Srpske" d.o.o. Banja Luka, upoznala se sa inicijativom Organizacije amputiraca "Udas" Republike Srpske i Saveza za rijetke bolesti Republike Srpske o oslobađanju plaćanja putarine za lica sa invaliditetom, i oboljele od rijetkih bolesti.

Vlada Republike Srpske u funkciji Skupštine Javnog preduzeća "Autoputevi Republike Srpske" d.o.o. Banja Luka nalaže Nadzornom odboru i Upravi preduzeća da shodno članu 8. Pravilnika o naplati putarine ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 9/14 i 41/16), obezbijedi oslobađanje od plaćanja putarine za: motorna vozila iz člana 6. tačka a) Pravilnika o naplati putarine, u vlasništvu lica sa invaliditetom sa 80% ili više procenata tjelesnog oštećenja, odnosno lica kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 60% ili više procenata; motorna vozila iz člana 6. tačka a) Pravilnika o naplati putarine, koja su registrovana na udruženja i saveze organizacija lica sa invaliditetom, a koja imaju status udruženja od javnog interesa u Republici Srpskoj; motorna vozila iz člana 6. tačka a) Pravilnika o naplati putarine, kojim se prevoze oboljeli od rijetkih bolesti u svrhu liječenja, te motorna vozila civilne zaštite – samo za vozila sa oznakom civilne zaštite.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti da se izvrši privatizacija državnih stanova u Brčko distriktu.

Daje se saglasnost da se izvrši privatizacija 37 stambenih jedinica koje su nabavljene za stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske u Brčko distriktu BiH. Privatizacija stanova vrši se otkupom u skladu sa Zakonom o privatizaciji državnih stanova. Pravo otkupa stanova imaju lica koja su sa Ministarstvom rada i boračko invalidske zaštite zaključila ugovor o zakupu stana u skladu sa Zakonom o privatizaciji državnih stanova.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o potpisivanju Memoranduma o saradnji između Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije i Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske je saglasna sa tekstom Memoranduma o saradnji između Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije i Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, u sadržaju koji je dostavljen Vladi Republike Srpske na razmatranje uz ovu informaciju.

Vlada Republike Srpske zadužuje Ministra uprave i lokalne samouprave da potpiše Memorandum o saradnji između Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije i Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o učešću u regionalnom projektu "Borba protiv teškog kriminala na Zapadnom Balkanu".

Vlada je saglasna da Ministarstvo unutrašnjih poslova uzme učešće u Regionalnom projektu IPA 2017 "Borba protiv teškog kriminala na Zapadnom Balkanu".

Zadužuje se Ministarstvo unutrašnjih poslova da redovno izvještava Vladu o aktivnostima tokom implementacije projekta.


IZVOR: Vebsajt Vlade Republike Srpske, 15.08.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772