Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: 7. juna 2022. godine 29. sjednica – Razmatranje prijedloga zakona

16.05.2022.


 1. revizorski izvještaj o glavnim nalazima i preporukama za 2020. godinu, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01-16-9-1724/21 od 10. 9. 2021;
 2. Izvještaji Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji institucija BiH za 2020. godinu:
  1)    Agencije za antidopinšku kontrolu BiH, broj: 01-16-9-1259/21 od 22. 6. 2021;
  2)    Agencije za osiguranje u BiH, broj: 01-16-9-1260/21 od 22. 6. 2021;
  3)    Agencije za policijsku podršku BiH, broj: 01-16-9-1261/21 od 22. 6. 2021;
  4)    Agencije za poštanski promet BiH, broj: 01-16-9-1262/21 od 22. 6. 2021;
  5)    Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH, broj: 01-16-9-1263/21 od 22. 6. 2021;
  6)    Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, broj: 01-16-9-1264/21 od 22. 6. 2021;
  7)    Agencije za sigurnost hrane BiH, broj: 01-16-9-1265/21 od 22. 6. 2021;
  8)    Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova BiH, broj: 01-16-9-1266/21 od 22. 6. 2021;
  9)    Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH, broj: 01-16-9-1267/21 od 22. 6. 2021;
  10)  Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja BiH, broj: 01-16-9-1268/21 od 22. 6. 2021;
  11)  Direkcije za evropske integracije BiH, broj: 01-16-9-1269/21 od 22. 6. 2021;
  12)  Fonda za povratak BiH, broj: 01-16-9-1270/21 od 22. 6. 2021;
  13)  Instituta za intelektualno vlasništvo BiH, broj: 01-16-9-1271/21 od 22. 6. 2021;
  14)  Instituta za mjeriteljstvo BiH, broj: 01-16-9-1272/21 od 22. 6. 2021;
  15)  Komisije za koncesije BiH, broj: 01-16-9-1273/21 od 22. 6. 2021;
  16)  Konkurencijskog vijeća BiH, broj: 01-16-9-1274/21 od 22. 6. 2021;
  17)  Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, broj: 01-16-9-1275/21 od 22. 6. 2021;
  18)  Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01-16-9-1276/21 od 22. 6. 2021;
  19)  Službe za zajedničke poslove institucija BiH, broj: 01-16-9-1277/21 od 22. 6. 2021;
  20)  Centralne izborne komisije BiH, broj: 01-16-9-1278/21 od 22. 6. 2021;
  21)  Tužilaštva BiH, broj: 01-16-9-1279/21 od 22. 6. 2021;
  22)  Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH, broj: 01-16-9-1280/21 od 22. 6. 2021;
  23)  Ureda za zakonodavstvo BiH, broj: 01-16-9-1281/21 od 22. 6. 2021;
  24)  Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH, broj: 01-16-9-1471/21 od 23. 7. 2021;
  25)  Agencije za javne nabavke BiH, broj: 01-16-9-1472/21 od 23. 7. 2021;
  26)  Agencije za nadzor nad tržištem BiH, broj: 01-16-9-1474/21 od 23. 7. 2021;
  27)  Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH, broj: 01-16-9-1475/21 od 23. 7. 2021;
  28)  Agencije za rad i zapošljavanje BiH, broj: 01-16-9-1480/21 od 23. 7. 2021;
  29)  Agencije za unapređenje stranih investicija BiH, broj: 01-16-9-1482/21 od 23. 7. 2021;
  30)  Arhiva BiH, broj: 01-16-9-1483/21 od 23. 7. 2021;
  31)  Centra za uklanjanje mina u BiH, broj: 01-16-9-1484/21 od 23. 7. 2021;
  32)  Direkcije za ekonomsko planiranje BiH, broj: 01-16-9-1486/21 od 23. 7. 2021;
  33)  Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost, broj: 01-16-9-1487/21 od 23. 7. 2021;
  34)  Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH, broj: 01-16-9-1488/21 od 23. 7. 2021;
  35)  Institucije ombudsmena za zaštitu potrošača BiH, broj: 01-16-9-1489/21 od 23. 7. 2021;
  36)  Instituta za akreditiranje BiH, broj: 01-16-9-1490/21 od 23. 7. 2021;
  37)  Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari – Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine, broj: 01-16-9-1491/21 od 23. 7. 2021;
  38)  Ministarstva sigurnosti BiH, broj: 01-16-9-1493/21 od 23. 7. 2021;
  39)  Odbora državne službe za žalbe, broj: 01-16-9-1494/21 od 23. 7. 2021;
  40)  Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, broj: 01-16-9-1496/21 od 23. 7. 2021;
  41)  Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja, broj: 01-16-9-1497/21 od 23. 7. 2021;
  42)  Ureda za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvoju BiH, broj: 01-16-9-1498/21 od 23. 7. 2021;
  43)  Ureda za veterinarstvo BiH, broj: 01-16-9-1499/21 od 23. 7. 2021;
  44)  Ustavnog suda BiH, broj: 01-16-9-1501/21 od 23. 7. 2021;
  45)  Vijeća za državnu pomoć BiH, broj: 01-16-9-1503/21 od 23. 7. 2021;
  46)  Agencije za državnu službu BiH, broj: 01-16-9-1549/21 od 2. 8. 2021;
  47)  Agencije za identifikacione isprave, evidenciju i razmjenu podataka BiH, broj: 01-16-9-1550/21 od 2. 8. 2021;
  48)  Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, broj: 01-16-9-1551/21 od 2. 8. 2021;
  49)  Agencije za statistiku BiH, broj: 01-16-9-1552/21 od 2. 8. 2021;
  50)  Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH, broj: 01-16-9-1553/21 od 2. 8. 2021;
  51)  Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, broj: 01-16-9-1554/21 od 2. 8. 2021;
  52)  Državne agencije za istrage i zaštitu, broj: 01-16-9-1555/21 od 2. 8. 2021;
  53)  Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH, broj: 01-16-9-1556/21 od 2. 8. 2021;
  54)  Granične policije BiH, broj: 01-16-9-1557/21 od 2. 8. 2021;
  55)  Instituta za nestale osobe BiH, broj: 01-16-9-1558/21 od 2. 8. 2021;
  56)  Instituta za standardizaciju BiH, broj: 01-16-9-1559/21 od 2. 8. 2021;
  57)  Ministarstva civilnih poslova BiH, broj: 01-16-9-1560/21 od 2. 8. 2021;
  58)  Ministarstva finansija i trezora BiH, broj: 01-16-9-1561/21 od 2. 8. 2021;
  59)  Ministarstva odbrane BiH, broj: 01-16-9-1562/21 od 2. 8. 2021;
  60)  Ministarstva pravde BiH, broj: 01-16-9-1563/21 od 2. 8. 2021;
  61)  Ministarstva komunikacija i prometa BiH, broj: 01-16-9-1564/21 od 2. 8. 2021;
  62)  Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, broj: 01-16-9-1565/21 od 2. 8. 2021;
  63)  Ministarstva vanjskih poslova BiH, broj: 01-16-9-1566/21 od 2. 8. 2021;
  64)  Pravobranilaštva BiH, broj: 01-16-9-1567/21 od 2. 8. 2021;
  65)  Predsjedništva BiH, broj: 01-16-9-1568/21 od 2. 8. 2021;
  66)  Regulatorne agencije za komunikacije BiH, broj: 01-16-9-1569/21 od 2. 8. 2021;
  67)  Službe za poslove sa strancima BiH, broj: 01-16-9-1570/21 od 2. 8. 2021;
  68)  Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH, broj: 01-16-9-1571/21 od 2. 8. 2021;
  69)  Suda BiH, broj: 01-16-9-1572/21 od 2. 8. 2021;
  70)  Uprave za indirektno oporezivanje BiH, broj: 01-16-9-1573/21 od 2. 8. 2021;
  71)  Ureda za razmatranje žalbi BiH, broj: 01-16-9-1574/21 od 2. 8. 2021;
  72)  Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, broj: 01-16-9-1575/21 od 2. 8. 2021;
  73)  Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, broj: 01-16-9-1576/21 od 2. 8. 2021;
 3. Izvještaj o aktivnostima Ureda za reviziju institucija BiH za 2021. godinu, broj: 01/4-16-9-526/22 od 5. 4. 2022;
 4. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, broj: 05/1-50-15-646/22 od 25. 4. 2022. i Plan rada Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, broj: 05/1-50-15-647/22 od 25. 4. 2022;
 5. Izvještaji o radu stalnih komisija Predstavničkog doma za 2021. godinu:
  1)  Izvještaj o radu Ustavnopravne komisije, broj: 01/1-50-3-55/22 od 2. 2. 2022,
  2)  Izvještaj o radu Komisije za vanjsku trgovinu i carine, broj: 01-50-3-55-2/22 od 7. 3. 2022;
  3)  Izvještaj o radu Komisije za saobraćaj i komunikacije, broj: 01-50-3-55-3/22 od 10. 3. 2022;
  4)  Izvještaj o radu Komisije za finansije i budžet, broj: 01-50-3-55/22 od 15. 3. 2022;
  5)  Izvještaj o radu Komisije za vanjske poslove, broj: 01/2-50-3-55/22 od 26. 4. 2022;
 6. Izvještaji o radu stalnih zajedničkih komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH za 2021. godinu:
  1)  Izvještaj o radu Zajedničke komisije za evropske integracije, broj: 01,02-50-14-245/22 od 11. 2. 2022;
  2)  Izvještaj o radu Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH, broj: 01,02-50-14-245/22 od 7. 3. 2022;
  3)  Izvještaj o radu Zajedničke komisije za ljudska prava, broj: 03/6-50-14-12-17/22, veza: 01,02-50-14-245/22 od 8. 3. 2022;
  4)  Izvještaj o radu Zajedničke komisije za administrativne poslove, broj: 01,02-50-14-245/22 od 10. 3. 2022;
 7. Informacija o radu Tužilaštva BiH za 2021. godinu, broj: 01-09-555/22 od 7. 4. 2022;
 8. Prijedlog odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina BiH, broj: 03/6-34-1-684/22 od 29. 4. 2022;
 9. Poslanička inicijativa Mirjane Marinković-Lepić kojom se nalaže Ministarstvu civilnih poslova BiH da u roku od 90 dana korigira cijenu takse koja se plaća prilikom odricanja od bosanskohercegovačkog državljanstva te da je uskladi s taksama država u regionu“, broj: 01-50-1-542/22 od 6. 4. 2022;
 10. Poslanička inicijativa Aide Baručije, Saše Magazinovića, Edite Đapo, Dženana Đonlagića, Jasmina Emrića, Mirjane Marinković-Lepić i Šemsudina Mehmedovića kojom se Vijeće ministara BiH obavezuje da najkasnije u roku od 60 dana pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi izmjene Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine kojim će se napad na novinare/ke tretirati kao posebno krivično djelo, broj: 01-50-1-633/22 od 21. 4. 2022;
 11. Poslanička inicijativa Edite Đapo, Saše Magazinovića i Jasmina Emrića kojom se Vijeće ministara BiH obavezuje da u roku od 15 dana usvoji Odluku kojom se suspendira carinska stopa na uvoz električnih i značajno umanjuje carinska stopa na uvoz hibridnih automobila“, broj: 01-50-1-744/22 od 11. 5. 2022;
 12. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske o zapošljavanju članova porodica koji čine dio domaćinstva članova diplomatsko-konzularnih misija, broj: 01,02-21-1-611/22 od 15. 4. 2022;
 13. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Australije o zapošljavanju članova porodica diplomatskog i konzularnog osoblja, broj: 01,02-21-1-612/22 od 15. 4. 2022;
 14. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora između Bosne i Hercegovine i Češke Republike o socijalnom osiguranju, broj: 01,02-21-1-713/22 od 5. 5. 2022;
 15. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o pograničnom saobraćaju, broj: 01,02-21-1-714/22 od 5. 5. 2022;
 16. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Administrativnog sporazuma za provođenje Ugovora o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Češke Republike, broj: 01,02-21-1-715/22 od 5. 5. 2022.

IZVOR: Vebsajt Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, 12.05.2022.

Naslov: Redakcija