Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika

ODBOR ZA USTAVNA PITANJA NARODNE SKUPŠTINE RS: Utvrđeni odgovori Ustavnom sudu BiH i Ustavnom sudu RS za ocjenu ustavnosti odredaba zakona o drumskom saobraćaju i o bankama RS

16.05.2019.


Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske utvrdio je odgovor Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine za ocjenu ustavnosti člana 9. Zakona o drumskom saobraćaju Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 47/2017), te odgovor Ustavnom sudu Republike Srpske za ocjenu ustavnosti člana 269. stav 3. Zakona o bankama Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 4/2017 i 19/2018 - ispr.).

Sjednicom Odbora predsjedavao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović.

ZAKON O PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU REPUBLIKE SRPSKE ("Sl. glasnik RS", br. 47/2017)

Član 9

(1) Pored opštih uslova iz člana 6. ovog zakona, prevoznik je obavezan da ispunjava i sljedeće posebne uslove za vršenje prevoza lica i stvari:

1) tehničke uslove, odnosno da ima u vlasništvu ili drži po osnovu lizinga motorno vozilo koje ispunjava tehničko-eksploatacione i ekološke uslove za pojedine vrste prevoza, i to najmanje:

1. dva autobusa za vršenje javnog linijskog prevoza lica,

2. jedan autobus za vršenje javnog vanlinijskog prevoza lica,

3. jedno teretno motorno vozilo za vršenje prevoza stvari;

2) uslove koji se odnose na dobar ugled;

3) uslove u vezi sa finansijskim položajem i

4) uslove u vezi sa stručnom osposobljenošću.

(2) Ispunjavanjem uslova iz stava 1. ovog člana prevoznik stiče pravo na licence prevoznika.

(3) Licenca prevoznika je odobrenje koje se izdaje za vršenje određene vrste prevoza.

(4) Licence iz stava 2. ovog člana izdaje Ministarstvo, na period od deset godina.

(5) Na zahtjev prevoznika Ministarstvo izdaje i odgovarajući broj izvoda iz licence čiji broj odgovara broju vozila sa kojima prevoznik raspolaže, na period važenja licence prevoznika iz stava 3. ovog člana.

(6) Izvod iz licence je odobrenje za vozilo kojim se vrši prevoz lica ili stvari.

(7) Odgovarajuće licence za prevoz lica i stvari u međunarodnom drumskom saobraćaju izdate od Ministarstva komunikacija i transporta BiH zamjenjuju licence iz stava 2. ovog člana.

(8) Ministar donosi pravilnik kojim se razrađuju uslovi i postupak izdavanja licence prevoznika, izvoda iz licence i način označavanja vozila.

ZAKON O BANKAMA REPUBLIKE SRPSKE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2017 i 19/2018 - ispr.)

Prioriteti isplata u postupku likvidacije

Član 269

(3) U postupku iz stava 1. ovog člana isplata bilo kakvih obaveza banke prema članovima organa upravljanja banke, odbora za reviziju, akcionarima banke koji učestvuju sa najmanje 5% u glasačkim pravima, odnosno vlasništvu nad kapitalom, povezanim licima i povezanim bankama suspenduje se sve dok u potpunosti ne budu isplaćene obaveze prema drugim povjeriocima banke.


IZVOR: Vebsajt Narodne skupštine RS, 15.05.2019.

Naslov. Redakcija