Zastava Srbije

JAVNI KONKURS ZA IZBOR ČLANOVA REPUBLIČKE IZBORNE KOMISIJE

16.05.2017.


Na osnovu članova 56. stav 1. tačka 7. i 186. stav 4. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 37/2011 - ispr. i 34/2017), člana 12. Izbornog zakona Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 34/2002, 35/2003, 24/2004, 101/2004 - dr. zakon, 19/2005, 24/2012, 94/2012 - odluka US BiH i 109/2012), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 25/2003, 41/2003 i 104/2006 - odluka US) i Odluke Komisije za izbor i imenovanje Narodne skupštine Republike Srpske, broj: 02/4.01-1-011-954/17 od 11. maja 2017. godine, Komisija za izbor i imenovanje Narodne skupštine Republike Srpske raspisuje

J A V N I K O N K U R S

za izbor članova Republičke izborne komisije

 I - Raspisuje se Javni konkurs radi izbora članova Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je nezavisan organ, koji ima predsjednika i šest članova.

U sastav Republičke izborne komisije imenuju se lica iz sva tri konstitutivna naroda i grupe Ostali, uz uslov da se obezbjedi da je zastupljen najmanje po jedan predstavnik konstitutivnih naroda i grupe Ostali.

II – OPIS POSLOVA

"Republička izborna komisija:

1. nadzire rad gradske, odnosno opštinske izborne komisije i biračkog odbora i ukazuje tim organima na kršenje izbornih propisa, daje odgovarajuća uputstva i traži preduzimanje mjera u skladu sa zakonom u saradnji i po ovlašćenju Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine,

2. donosi opšta akta za opoziv gradonačelnika grada i načelnika opštine, sprovodi postupak za opoziv gradonačelnika grada i načelnika opštine prije isteka mandata, nadzire postupak opoziva i odgovara za zakonito sprovođenje tog postupka,

3. pruža stručnu pomoć skupštini opštine, odnosno grada i organima za sprovođenje postupka za opoziv,

4. donosi akte kojima se utvrđuju kriterijumi za raspodjelu sredstava za finansiranje izborne kampanje,

5. donosi opšte akte i uputstva za izbor savjeta mjesne zajednice 6. vrši nadzor nad sprovođenjem izbora Savjeta,

7. donosi akte kojima uređuje unutrašnju organizaciju i način svog rada, na koje saglasnost daje Narodna skupština Republike Srpske,

8. predlaže budžet za Republičku izbornu komisiju i podnosi izvještaj oizvršenju budžeta u okviru godišnjeg izvještaja Narodnoj skupštini Republike Srpske i

9. vrši poslove koji su joj preneseni od Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i druge poslove utvrđene aktima Republičke izborne komisije, Izbornim Zakonom Republike Srpske i Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine."

III – MANDAT

Mandat članova Republičke izborne komisije je sedam (7) godina.

IV - STATUS

Aktom o imenovanju članovi Republičke izborne komisije ne zasnivaju radni odnos.

V - OPŠTI USLOVI ZA KANDIDATE:

1. da su državljani Republike Srpske i BiH, sa prebivalištem u Republici Srpskoj

2. da su stariji od 18 godina,

3.da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nisu otpušteni iz državne službe, na bilo kojem nivou vlasti u BiH (bilo na nivou države ili entiteta) kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Republici Srpskoj, u periodu od tri godine prije objavljivljivanja Konkursa,

5. da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje dužnosti, odnosno da se protiv njih ne vodi krivični postupak,

6. da ne služe kaznu izrečenu od strane Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i da nisu pod optužnicom tog Suda, a da se nisu povinovali nalogu da se pojave pred Sudom.

VI - POSEBNI USLOVI I KRITERIJUMI ZA KANDIDATE:

- visoka stručna sprema, pravni fakultet

- radno iskustvo od najmanje pet godina,

- iskustvo u sprovođenju izbora,

Pod iskustvom u sprovođenju izbora podrazumjeva se:

- članstvo u izbornoj komisiji,

- članstvo u biračkom odboru,

- rad u stručnim organima koji su pružali pomoć u provođenju izbora i

- objavljivanje naučnih i stručnih radova iz oblasti izbora.

VII – SUKOB INTERESA

Kandidati ne mogu obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa, u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske.

Za članove Republičke izborne komisije ne mogu biti izabrana lica koja obavljaju dužnost u organima političke stranke,udruženju građana ili fondacijama koje su organizaciono ili finansijski povezani sa političkom strankom.

VIII - POTREBNA DOKUMENTA

Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

- biografiju o kretanju u službi,

- ovjerenu kopiju diplome,

- uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest mjeseci,

- ovjerenu kopiju lične karte,

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje da nisu osuđivani za krivično djelo, odnosno da se protiv njih ne vodi krivični postupak, ne starije od šest mjeseci,

- potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu o ispunjavanju uslova iz tačke V stav 1. podtačke 4. i 6. i tačke VII ovog Konkursa,

- potvrdu o radnom iskustvu.

Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija za izbor i imenovanje obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

Imajući uvidu ovlašćenja ombudsmana koja proističu iz člana 16. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske, vezano za prigovore na konačna imenovanja, postoji potreba stalnog uvida u podnesena dokumenta, te se iz tog razloga dokumenta priložena uz prijave na Konkurs neće vraćati kandidatima.

IX – ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

Narodna skupština Republike Srpske - Komisija za izbor i imenovanje, sa naznakom "Prijava na konkurs", Ulica Vuka Karadžića broj 2 Banja Luka.

X – OBJAVLjIVANjE

Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu "Glas Srpske" i "Sl. glasniku RS" kao i na veb stranici Narodne skupštine Republike Srpske www.narodnaskupstinars.net.

U slučaju da Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijava računaće se od dana poslednjeg objavljivanja.


IZVOR: Vebsajt Narodne skupštine RS, 15.05.2017.

Naslov: Redakcija