Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o oružju i municiji, Nacrt zakona o sporazumnom vansudskom finansijskom restrukturiranju, donijeta Odluka o utvrđivanju Početnog registra poreskih i neporeskih davanja Republike Srpske

16.03.2018.


Vlada Republike Srpske utvrdila je, na 168. sjednici održanoj u Banjaluci, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o oružju i municiji, po hitnom postupku.

Razlog za donošenje Zakona o izmjenama Zakona o oružju i municiji sadržan je u činjenici da je i nakon isteka zakonskog roka za podnošenje zahtjeva za izdavanje oružnog lista 30. juna 2017. godine veliki broj vlasnika oružja za ličnu bezbjednost kojima je istekao rok važenja oružnog lista, a koji ispunjavaju opšte i posebne uslove za nabavljanje oružja, podnio zahtjev za izdavanje oružnog lista, kao i u činjenici da i dalje postoji veliki broj građana koji nisu podnijeli zahtjev za zamjenu nevažećeg oružnog list, ali su na više načina iskazali interesovanje i namjeru da zadrže oružje, odnosno da dobiju novu mogućnost za zamjenu oružnog lista bez utvrđivanja prekršajne odgovornosti.

Pored navedenog, a imajući u vidu da je cilj Zakona o oružju i municiji, odnosno odredaba koje se odnose na zamjenu nevažećeg oružnog lista, prvenstveno da se vlasnicima takvog oružja koji su propustili prethodne zakonske rokove omogući izdavanje oružnog lista, a ne prekršajno kažnjavanje, pristupilo se izradi Zakona o izmjenama Zakona o oružju i municiji po hitnom postupku.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o sporazumnom vansudskom finansijskom restrukturiranju. Ovim zakonom uređuju se uslovi za pokretanje i postupak sporazumnog vansudskog finansijskog restrukturiranja privrednih društava i preduzetnika u Republici Srpskoj.

Razlozi za donošenje Zakona proizlaze iz potrebe za izvršenjem obaveza utvrđenih u više dokumenata, uključujući Program ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2017–2019. godina, Reformsku agendu, potpisanu od organa vlasti na BiH nivou, kao i Pismo namjere prema Međunarodnom monetarnom fondu.

Sporazumno finansijsko restrukturiranje je dobrovoljni, vansudski model restrukturiranja korporativnih dugova kroz redefinisanje dužničko-povjerilačkih odnosa između privrednog društva ili preduzetnika u finansijskim teškoćama i njegovih povjerilaca, prvenstveno banaka, ali i drugih povjerilaca kao što su značajniji dobavljači, baziran na najboljim međunarodnim iskustvima i osmišljen da omogući sprovođenje pregovora uz podršku Privredne komore Republike Srpske, kao institucionalnog posrednika.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o aktivnostima koje se na nivou BiH sprovode u vezi sa izradom Programa ekonomskih reformi BiH.

Vlada Republike Srpske ocjenjuje kao nedopustivo vršenje bilo kakvih korekcija u dokumentu "Program ekonomskih reformi BiH za period 2018 – 2020 godina", koji je prethodno usaglašen na svim nivoima vlasti u BiH.

U slučaju činjenja bilo kakvih korekcija u dokumentu "Program ekonomskih reformi BiH za period 2018 – 2020 godina" ima se smatrati da isti ne predstavlja zajednički dokument svih nivoa vlasti u BiH, već samo i isključivo dokument jednog nivoa vlasti.

Vlada Republike Srpske ocjenjuje kao nedopustive pokušaje Savjeta ministara da iz procesa buduće izrade Programa ekonomskih reformi BiH isključi entitete jer se na taj način djeluje protivustavno, te čini ogromna pravna, politička i ekonomska šteta Republici Srpskoj i BiH.

Vlada Republike Srpske zahtjeva da se svaka buduća aktivnost u vezi sa izradom Programa ekonomskih reformi BiH vrši isključivo kroz radna tijela uspostavljena sistemom koordinacije procesa evropskih integracija u BiH, pri čemu bi ključnu ulogu trebalo da ima radna grupa za Ekonomske kriterijume koja je formirana u okviru navedenog sistema.

Vlada Republike Srpske ponovo zahtijeva od privremenog DIPAK-a da, u saradnji sa imenovanim članovima Privremenog IPA 2 odbora, obezbijedi punu primjenu dogovorenog sistema koordinacije procesa evropskih integracija u BiH u procesu programiranja paketa akcionih dokumenata za IPA 2.

Vlada Republike Srpske zadužuje republičke predstavnike da, nakon ispunjenja zahtjeva vezano za punu primjenu dogovorenog sistema koordinacije, u koordinaciji Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju i uz dosljednu primjenu Odluke o ostvarivanju koordinacije republičkih organa uprave u sprovođenju aktivnosti iz oblasti evropskih integracija i međunarodne saradnje, uzmu učešće u procesu izrade paketa akcionih dokumenata za IPA 2.

Zadužuje se Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju da o ovom zaključku informiše Kabinet predsjedavajućeg Savjeta ministara, Direkciju za ekonomsko planiranje BiH, Direkciju za evropske integracije BiH, članove Privremenog IPA 2 odbora i Delegaciju Evropske unije u BiH.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Vlada Republike Srpske je donijela zaključak kojim se obustavljaju aktivnosti u vezi sa nabavkom radara i bezbjednosnih kamera po principu javno – privatnog partnerstva i upućuje na preispitivanje modela finansiranja ovog projekta.

U cilju postizanja bezbjednosnih efekata definisanih ovim projektom, nabavka navedenih uređaja i opreme biće provedena u skladu sa rezultatima analize koja bi trebalo da pokaže koji model finansiranja je najisplativiji.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o utvrđivanju Početnog registra poreskih i neporeskih davanja Republike Srpske.

Početni Registar predstavlja pregled svih pojedinačnih vrsta poreskih i neporeskih davanja, koja predstavljaju poreski sistem Republike Srpske, a utvrđena su pozitivnim poreskim propisima Republike Srpske.

Početni Registar vodi Ministarstvo finansija, a objavljuje se na internet stranici tog ministarstva.

U roku od 60 dana od stupanja na snagu ove odluke obveznici poreskih i neporeskih davanja, nadležna ministarstva i institucije mogu dostaviti primjedbe na Početni Registar u pisanoj formi ili putem elektronske pošte Ministarstvu finansija.

Ministarstvo finansija, u dodatnom roku od 60 dana od dana proteka roka, vrši neophodne izmjene i dopune Početnog Registra, a na osnovu dostavljenih primjedbi.

Po proteku roka, podaci u Početnom Registru postaju konačni, a Početni Registar postaje Registar poreskih i neporeskih davanja Republike Srpske.

Podaci u Registru poreskih i neporeskih davanja mijenjaju se na način i prema postupku propisanom Zakonom o poreskom sistemu Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 62/2017) i Pravilnikom o uspostavljanju i vođenju Registra poreskih i neporeskih davanja Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o Projektnom dokumentu pod nazivom "Četvrti izvještaj Bosne i Hercegovine i Treći dvogodišnji izvještaj u skladu sa Okvirnom konvencijom Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenamama (UNFCCC)".

Zadužuje se Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, kao kontakt institucija ispred Bosne i Hercegovine prema Okvirnoj konvenciji UN-a o klimatskim promjenama-UNFCCC da nastavi sa započetim aktivnostima u cilju izrade Četvrtog izvještaja Bosne i Hercegovine u skladu sa Okvirnom konvencijom Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama (FNC) i Trećeg ažuriranog izvještaja o emisijama gasova sa efektom staklene bašte u BiH (TBUR) do njihovog konačnog prihvatanja od strane Sekretarijata UNFCCC u Bonu, SR Njemačka.

Zadužuju se Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, Ministarstvo saobraćaja i veza, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Republički hidrometeorološki zavod, Republički zavod za statistiku i Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost da učestvuju u realizaciji projektnih aktivnosti uzimajući u obzir ustavnu i zakonsku nadležnost Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u datoj oblasti.

Vlada Republike Srpske usvojila je "Informaciju o izradi Akcionog plana Republike Srpske za realizaciju preporuka Evropske komisije sa sastanaka pododborâ za pravdu, slobodu i bezbjednost između EU i BiH" i "Akcioni plan Republike Srpske za realizaciju preporuka Evropske komisije sa sastanaka pododborâ za pravdu, slobodu i bezbjednost između EU i BiH". Vlada je zadužila republičke organe uprave čiji su predstavnici imenovani u Pododbor za pravdu, slobodu i bezbjednost u okviru Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između EU i BiH, da pristupe realizaciji mjera i aktivnosti koje do sada nisu realizovane, a koje su utvrđene Akcionim planom, te da o istom izvještavaju Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju.

Vlada Republike Srpske usvojila je "Informaciju o realizaciji mjera iz Republičkog akcionog plana realizacije preporuka Evropske komisije iz Izvještaja o BiH za 2016. godinu za period od 1. jula do 31. decembra 2017. godine".

Vlada je usvojila Drugi polugodišnji izvještaj o realizaciji mjera iz Republičkog akcionog plana realizacije preporuka Evropske komisije iz Izvještaja o BiH za 2016. godinu za period 1. januar – 30. jun 2017. godine.

Vlada je zadužila nadležne republičke organe uprave da, u cilju efikasnog ispunjavanja zahtjeva iz procesa evropskih integracija, u najskorijem roku pristupe realizaciji mjera iz Republičkog akcionog plana realizacije preporuka Evropske komisije iz Izveštaja o BiH za 2016. godinu koje do sada nisu realizovane, te o istom blagovremeno izvještavaju Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o prodaji bilansnih viškova električne energije u 2017. godini.

Količina električne energije koja je isporučena po provedenim postupcima na sedmičnom, mjesečnom i godišnjem nivou u 2017. godini iznosila je 125.760 MWh pri čemu je ostvaren prihod od 10.529.988 KM, uz prosječno ostvarenu cijenu od 83,73 KM/MWh.

Po osnovu Ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji sa susjednim elektroprivredama, isporučena je količina od 123.624 MWh pri čemu je ostvaren prihod od 9.493.660 KM, uz prosječnu ostvarenu cijenu od 76,79KM/MWh.

Po osnovu prodaje električne energije na dnevnom (satnom) nivou, MH "ERS" MP a.d. Trebinje je isporučilo količinu od 202.787 MWh i ostvarila prihod od 16.180.609 KM, uz prosječnu ostvarenu cijenu od 79,79 KM/MWh.

Prema sva tri prethodno navedena načina prodaje, u periodu 01.01.2017-31.12.2017. godine ukupno je isporučena količina od 736.949 MWh električne energije i ostvaren prihod od 59.584.823 KM, uz prosječnu cijenu od 80,85 KM/MWh.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o problemu funkcionisanja i finansiranja nastave u Odjeljenju u Srebrenici Pravnog fakulteta Pale, Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Zadužuju se Ministarstvo prosvjete i kulture i Ministarstvo finansija da u cilju funkcionisanja Odjeljenja u Srebrenici Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu obezbijede finansijska sredstva u iznosu od 150.000 KM, u skladu sa preuzetim obavezama prilikom osnivanja Odjeljenja.

Vlada Republike Srpske usvojila je Izvještaj o realizaciji Programa rješavanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica za 2017. godinu.

U Izvještaju je navedeno da je za realizaciju ovog programa za 2017. godinu Vlada Srpske izdvojila sredstva u iznosu od 7.484.787,95 KM koja su iskorištena kao namjenska sredstva za direktnu pomoć povratnicima, izbjeglim i raseljenim licima, te za isplatu ličnih primanja, materijalnih troškova i nabavku opreme.

Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica je u 2017. godini realizovalo sredstva u iznosu od 3.632.70,76 KM za rješavanje problema povratnika, izbjeglica i raseljenih lica, dok je 1.250.342,64 KM isplaćeno dobavljačima za neizmirene ovaveze iz prethodnih godina, a vezane su za direktnu pomoć povratnicima izbjeglicama i raseljenim licima.

Jedan od najznačajnijih efekata ovog programa jeste to što obezbijeđen alternativni smještaj za 2780 porodica. Takođe, obezbijeđena su finansijska sredstva i to za: zdravstveno osiguranje 379 porodica iz reda izbjeglica, raseljenih lica i povratnika; obnovu 38 vjerskih objekata; izgradnju 6 društvenih domova; 110 korisnika kao podrška projektima iz oblasti zanatstva; 48 korisnika kao podrška održivom povratku; stambeno zbrinjavanje 33 porodice ize reda reda izbjeglica, raseljenih lica i povratnika; 13 infrastrukturnih projekata kao i za dva finansijska subjekta koja promovišu i pružaju podršku realizaciji planova održivog povratka.

Ministarstvo za izbjeglice i raseljena Republike Srpske lica pored ovog programa realizuje i posebne projekte-programe koji se finansiraju iz kreditnih, donatorskih sredstava i koji nisu obuhvaćeni ovim izvještajem, a dinamiku njihove realizacije Vlada Republike Srpske i Narodna skupština Republike Srpske razmatraju kroz posebnu informaciju.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o prikupljanju i utrošku namjenskih sredstava od vodnih naknada u 2017. godini od strane Javne ustanove "Vode Srpske", opština/gradova i Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske.

Po osnovu vodnih naknada u prošloj godini prikupljeno je 17.858.461,18 KM, te izvršena sljedeća raspodjela: na račun posebnih namjena za vode 10.444.964,97 KM, na računi jedinica lokalne samouprave 5.357.538,35 KM i Fondu za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost 2.055.957,85 KM.

Vlada Republike Srpske usvojila je Izvještaj o realizaciji Godišnjeg operativnog plana za ravnopravnost polova u Republici Srpskoj za 2017. godinu u okviru sprovođenja Gender akcionog plana BiH 2013-2017.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 15.03.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772