Zastava Srbije

USTAVNI SUD RS: Nezakonito vidljivo sušenje veša na štrikovima u zgradama u opštini Milići

15.12.2020.


Ustavni sud Republike Srpske nije prihvatio inicijativu za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama u opštini Milići, kojom se osporava sušenje veša na terasama i balkonima.

Apelant Todor Bošković iz Milića pokrenuo je postupak ocjenjivanja ustavnosti Člana 10. Odluke o kućnom redu kojom se ne dozvoljava sušenje veša na otvorenim dijelovima zgrada "koji su vidljivi sa ulice, ili druge javne površine, preko nivoa balkona, terase ili lođe..."

Dodaje se da je taj član u suprotnosti sa Zakonom o stvarnim pravima ("Sl. glasnik RS", br. 124/2008, 3/2009 - ispr., 58/2009, 95/2011, 60/2015, 18/2016 - odluka US i 107/2019), ali i u suprotnost sa članom 108. Ustava Republike Srpske "Sl. glasnik RS", br. 21/1992 - prečišćen tekst, 28/1994 - Amandmani XXVI-XLIII, 8/1996 - Amandmani XLIV-LI, 13/1996 - Amandman LII, 15/1996 - ispr., 16/1996 - Amandman LIII, 21/1996 - Amandmani LIV-LXV, 21/2002 - Amandmani LXVI-XCII, 26/2002 - ispr., 30/2002 - ispr., 31/2002 - Amandmani XCIII-XCVIII, 69/2002 - Amandmani XCIX-CIII, 31/2003 - Amandmani CIV i CV, 98/2003 - Amandmani CVI-CXII, 115/2005 - Amandman CXIV, 117/2005 - Amandmani CXV-CXXI i 48/2011 - Amandman CXXII i "Sl. glasnik BiH", br. 73/2019 - odluka US BiH).

Navodi se da je propisanim povrijeđeno pravo na mirno uživanje imovine koje je garantovano članom 1, Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Dok, apelanti, građani smatraju da imaju pravo da suše veš na balkonima iznad ograde u vlastitim stanovima, Ustavni sud je odlučio drugačije:

"Sud je odlučio da osporena odredba člana 10. Odluke, nije u nesaglasnoti sa ovim zakonima. Prilikom ove ocjene, Sud je ima u vidu da je jedinica lokalne samouprave, Skupština opštine Milići, prema Zakonu o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS", br. 97/2016 i 36/2019) bila ovlaštena da svojim aktom propiše pravila u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na području Milića."

Ustavni sud Republike Srpske u rješenju donesenom 25.novembra 2020. godine smatra da zabranom vidljivog sušenja veša, nije došlo do povrede prava etažnih vlasnika. Navode da kultura urbanog stanovanja mora biti određena pravilma ponašanja, koja zahtijevajju i određena ograničenja.

Kako je stvar konačna, Milićani, ali i drugi građani, tako štrik mogu da koriste jedino nezakonito. Osim, ako on nije postavljen ispod nivoa balkonske ograde, što bi tada bilo u skladu sa normama.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, 10.12.2020.

Naslov: Redakcija