Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FBIH: Usvojeni prijedlozi zakona o izmjenama i dopunama Zakona o leasingu, o izmjenama zakona o konsolidaciji rudnika u FBiH, Nacrt zakona o sigurnosti i zaštiti na radu

15.12.2016.


Poslanici Predstavničkog doma federalnog parlamenta usvojili su Prijedlog zakona o izmjenama zakona o konsolidaciji rudnika u FBiH prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015.

Prijedlogom zakona, umjesto duga rudnika za PIO u iznosu od 59 miliona i 518 hiljada maraka, prikazan je stvarni iznos od nešto više od 57 miliona maraka. Izmjenom je verifikovan stvarni dug za rudnike Banovići, Kakanj i Tušnica.

Usvojene su i izmjene zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u FBiH.

Zakonom je predviđeno da će federalna vlada imenovati stručni tim za vođenje pregovora i izradu ugovornog modaliteta, čiji članovi moraju biti stručne osobe iz oblasti geologije, rudarstva, energetike, ekologije, prava i ekonomije i koji će s konsultantom učestvovati u pregovorima s naftnim kompanijama.

Navedeno je kako je interes naftne kompanije da smanji finansijski rizik pri obavljanju istraživanja i razvojnih aktivnosti, a interes Vlade da ostvari najpovoljniju moguću kompenzaciju za svoje prirodne resurse bez žrtvovanja svojeokoline.

Novopredloženim izmjenama ostavljena je mogućnost Vladi da može, a nije obavezna, angažovati konsultanta.

Zakonom se pooštravaju i kaznene odredbe za nepoštivanje zakona i usaglašene su sa Zakonom o prekršajima.

Da bi izmjene i dopune Zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u FBiH mogle stupiti na snagu potrebno je da ih odobri i Dom naroda Federalnog parlamenta.

Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je većinom glasova i bez rasprave Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o leasingu.

Dopremijerka i ministrica finansija FBiH Jelka Milićević obrazložila je da su osnovni razlozi za izmjene i dopune tog zakona stvaranje pretpostavki za daljnji razvoj i jačanje tržišta leasinga.

 "Osim sadašnjeg finansijskog i operativnog leasinga, dodaju se još tri vrste – izravni, neizravni i povratni leasing u cilju detaljnog definiranja leasing ugovora, što je obaveza svih subjekata koji obavljaju poslove u toj oblasti", navela je Milićević.

Izmjenama i dopunama Zakona, predloženo je produženje roka za ukidanje dozvole za rad leasing društva sa šest mjeseci na godinu dana od dana dobivanja dozvole.

Stvaraju se pravne pretpostavke da vlasnik leasing društva može odlučiti o prestanku poslovanja i nastavku (poslovanja) kao drugo privredno društvo, ali uz obavezu da prethodno prenese portfolio na drugo leasing društvo uz saglasnost odgovarajuće agencije.

Tako bi se izbjegla likvidacija leasing društva, obrazložila je ministrica Milićević.

Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine odobrio je na sjednici većinom glasova Nacrt zakona o sigurnosti i zaštiti na radu.

Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača obrazložio je da u okviru cjelokupne reforme radnog zakonodavstva te usklađivanja s promjenama i međunarodnim standardima, treba donijeti novi zakon o sigurnosti i zaštiti na radu.

 "Treba osigurati sistem pravila za prevenciju nastanka povreda na radu, profesionalnih i drugih povreda vezanih za radni proces, posebno zaštitu žena u vezi s materinstvom, mladih i osoba s invaliditetom, kao i profesionalno oboljelih osoba, od daljnih oštećenja zdravlja i umanjenja radnih sposobnosti, za očuvanje radne sposobnosti starijih radnika u granicama primjerenim njihovoj životnoj dobi te za zaštitu radne okoline", ukazao je Drljača.

Predloženi novi zakon, dodao je, u skladu je s odgovarajućim međunarodnim konvencijama i poštuje okvirne direktive Vijeća EU o uvođenju mjera sigurnosti zdravlja na radu, koje sadrže opće principe vezane za prevenciju profesionalnih rizika i za sigurnost na radu.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 14.12.2016.