Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđeni prijedlozi i nacrti zakona

15.10.2021.


Vlada Republike Srpske utvrdila je, na 141. sjednici, u Banjaluci, Nacrt zakona o međubankarskim naknadama kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica, kojim se stvaraju pretpostavke za uređenje tržišta u ovoj oblasti.

Razlozi za donošenja zakona su sadržani u potrebi unapređenja transparentnosti naknada koje trgovci plaćaju i ograničavanja konačne cijene transakcija. Izmjene su neophodne imajući u vidu da su visok nivo međubankarske naknade kao najvećeg dijela trgovačke naknade, utvrđivanje jedinstvene trgovačke naknade i druga netransparentna poslovna pravila, dovela do sporijeg rasta i razvoja tržišta platnih kartica, što uslovljava i manji obim bezgotovinskih plaćanja.

Veća upotreba bezgotovinskog plaćanja i transparentnost finansijskih transakcija trebalo bi da doprinese smanjivanju sive ekonomije. Osim toga, očekuje se da kao rezultat konkurencije između pružaoca platnih usluga i kartičnih sistema plaćanja, dođe do pojeftinjenja i bržeg razvoja bezgotovinskih plaćanja, sa svim prednostima tih plaćanja za društvo u cjelini.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu.

Cilj izmjena i dopuna su: utvrđivanje dodatnih standarda transparentnosti pružanja usluga platnog prometa, veće finansijske inkluzije fizičkih lica putem instituta osnovnog platnog računa, te otklanjanja nedostataka važećih normi zakona, uočenih njegovom primjenom.

Zakon propisuje način, sadržaj i oblik informativnog dokumenta o naknadama, koji će obuhvatiti najčešće korišćene platne usluge u Republici Srpskoj. Poboljšanjem transparentnosti i uporedivosti naknada, fizičkim licima će biti omogućeno bolje razumijevanje naknada vezanih za platni račun. Takođe, uvodi se standardizacija pojmova platnih usluga, kao i obaveza njihovog korišćenja, od ovlašćene organizacije, čime bi se fizičkom licu dodatno olakšalo upoređivanje ponuda pojedinih ovlašćenih organizacija.

Jednu od osnovnih novina u pružanju i korišćenju usluga platnog prometa za učesnike - fizička lica predstavljaju i odredbe ovog zakona o platnom računu sa osnovnim uslugama (osnovni platni račun). Osnovni platni račun predstavlja platni račun koji nudi osnovne platne usluge i koristi za izvršavanje platnih transakcija u konvertibilnim markama (obuhvata minimalne platne usluge). Zakonom je predviđeno da ovlašćene organizacije pružaju usluge vezano za osnovni platni račun besplatno ili uz razumnu naknadu koja ne može biti veća od 0,15% prosječne neto plate.

Predloženim zakonom, se uspostavljaju registri sefova fizičkih i pravnih lica, kao elektronske baze podataka o ovim bankarskim uslugama. Uspostavljanje i vođenje zakonom bi bilo povjereno Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge Banja Luka.

Takođe, s obzirom na ranije iskazanu opredijeljenost i potrebu zaštite povjerilaca u postupcima prinudnog namirenja njihovih potraživanja od dužnika, predložene korekcije uočenih nedostataka važećih odredaba Zakona o unutrašnjem platnom prometu trebalo bi da otklone smetnje efikasnoj naplati potraživanja od dužnika fizičkih lica.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske.

Izmjenama i dopunama Zakona je, po prvi put u Republici Srpskoj, regulisan saobraćaj lakih ličnih električnih vozila kao što je električni trotinet, električni skejtbord, haverbord, segvej i slična vozila. Ova vozila se razvrstavaju u četiri klase.

Predviđeno je da se propisi iz oblasti bezbjednosti saobraćaja kojima je uređeno kretanje pješaka primjenjuju i na lice koje koristi lako lično električno vozilo klase 1 i klase 3, a njihova maksimalna konstruktivna brzina je do 6 km/h. Lice koje koristi lako lično električno vozilo klase 1 i klase 3 obavezno je da posjeduje identifikacionu potvrdu za lako lično električno vozilo s kojim se kreće.

Propisi iz oblasti bezbjednosti saobraćaja kojima je uređen saobraćaj bicikala primjenjuju se i na lice koje koristi lako lično električno vozilo klase 2 i klase 4, a njihova maksimalna konstruktivna brzina je do 25 km/h. Lice koje koristi lako lično električno vozilo klase 2 i klase 4 obavezno je da posjeduje identifikacionu potvrdu za lako lično električno vozilo kojim se kreće, ima više od 14 godina, posjeduje potvrdu o poznavanju propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima ili vozačku dozvolu kojom se dokazuje pravo upravljanja vozilom bilo koje kategorije i za vrijeme vožnje nosi na glavi zakopčanu zaštitnu kacigu.

Takođe, zakonom su jasnije definisane odredbe koje se odnose na sveobuhvatne analize saobraćajnih nezgoda, kretanje u raskrsnicama s kružnim tokom saobraćaja, nasilnička vožnja, prevoz životinja u kabini vozila i dr.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ribarstvu.

Predloženim izmjenama i dopunama Zakona obuhvaćeno je:

- Naziv strateškog dokumenta “Ribarska osnova Republike Srpske” se mijenja u naziv “Program razvoja ribarstva i akvakulture” s ciljem da se utvrde pravci razvoja i unapređenja i akvakulture, kao važanog segmenta poljoprivrede.

- Pruža se mogućnost fizičkim licima da obavljaju djelatnost akvakulture. Po osnovnom zakonu pravo obavljanja ove djelatnosti imali su privredna društva i preduzetnici.

- Definišu se objekti za uzgoj ribe, gdje se pored uobičajenih objekata navode i zatvoreni objekti za akvakulturu, što podrazumijeva ili uključuje recirkulaciju vode tokom uzgoja, a što se direktno odražava na troškove tokom uzgoja.

- Definišu se obaveze i prava subjekata koji se bave uzgojem genetskog materijala (oplođena ikra, riblja mlađ i riba) za poribljavanje, s ciljem očuvanja optimalne strukture i veličine populacija autohtonih vrsta riba u ribolovnim vodama i biološke raznovrsnosti.

- Pored do sada propisanih mjera zaštite ribolovnih voda, posebno je istaknuta zaštita izvorišta rijeka, riječica i potoka kao dijelova ribolovnih voda s ciljem sprečavanja njihovog zagađenja.

- Izmijenjene su odredbe kojima se uređuje inspekcijski nadzor, te su ublažene novčane kazne propisane za radnje koje se u ovom zakonu kvalifikuju kao prekršaji.

Vlada Republike Srpske dala je saglasnost na prijedlog rang liste za dodjelu podsticaja za direktna ulaganja u ukupnom iznosu od 7.000.000,00 KM.

Podsticaji su namijenjeni za podršku realizaciji investicionih projekata koje realizuju privredni subjekti iz oblasti prerađivačke industrije. Predmet dodjele podsticaja bio je projekat privrednog subjekta koji se odnosi na nabavku savremenih tehnologija i opreme koja nije starija od 12 godina ili razvoj i inovacija.

Na javni poziv za dodjelu podsticaja za direktna ulaganja u 2021. godini, prijavilo se 267 privrednih subjekata, od čega je 207 privrednih subjekata ispunilo uslove Javnog poziva.

Vlada Republike Srpske je usvojila Strategiju zaštite na radu u Republici Srpskoj za period od 2021. do 2024. godine.

Republika Srpska do sada nije imala Strategiju zaštite na radu, i ovo je prvi dokument iz te oblasti. Nakon izvršene analize u ovoj oblasti došlo se do saznanja i potrebe za donošenjem iste, a sve u cilju stvaranja bezbjednih uslova rada, što bi dovelo do smanjenja povreda na radu (lakših, teških i povreda sa smrtnim ishodom).

Opšti cilj Strategije zaštite na radu u Republici Srpskoj predstavlja očuvanje i unaprijeđenje zdravlja radno aktivnog stanovništva - bezbjedna i zdrava radna mjesta za sve zaposlene u Republici Srpskoj.

Suština Strategije predstavlja:

Izradu Centralnog registra - digitalizacija povreda na radu, (lakših, teških, povreda sa smrtnim ishodom, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom).

Uvođenje Jedinstvenog centralnog registra povreda obezbijedio bi brojne pozitivne efekte:

- Brzu i efikasnu elektronsku standardizovanu prijavu povreda na radu

- Smanjivanje troškova prijave povrede na radu

- Dostupnost podataka o izvoru, uzroku i ostalim aspektima povreda na radu

Evidencija bi, uspostavljanjem baze podataka, dala mogućnost kontrole zaposlenih odnosno prijavljenih lica kod poslodavaca, te plaćanje obaveznih doprinosa ili osiguranja za slučaj povrede na radu.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o realizaciji aktivnosti za provođenje reforme u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg vaspitanja i obrazovanja u Republici Srpskoj za period 1. 7 - 30. 9. 2021. godine.

Zadužuje se Ministarstvo prosvjete i kulture da, u saradnji sa Republičkim pedagoškim zavodom, Zavodom za obrazovanje odraslih i stručnim tijelima formiranim u okviru procesa reforme obrazovanja, nastavi ostvarivanje mjera i aktivnosti utvrđenih Akcionim planom za sprovođenje reformskih procesa u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja uz poštovanje postavljenih rokova za realizaciju, nosilaca aktivnosti i očekivanih rezultata.


IZVOR: Vebsajt Vlada RS, 14.10.2021.

Naslov: Redakcija