Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

VLADA FBIH: Data saglasnost na Zajedničke socioekonomske reforme za period 2019.- 2022. godina, nije prihvaćena inicijativa za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, odbijen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona FBiH

15.10.2019.


Vlada Federacije BiH je dala saglasnost na Zajedničke socioekonomske reforme za period 2019.- 2022. godina i za potpisivanje ovog dokumenta ovlastila premijera FBiH Fadila Novalića.

U ovom dokumentu je navedeno da će oba entiteta poduzeti odlučne korake za smanjenje poreznog opterećenja rada, kako bi potaknuli konkurentnosti i omogućili dodatno povećanje plata. U slučaju FBiH, biće smanjena ukupna stopa doprinosa, dok će RS smanjiti fiskalno, ekonomski i socijalno neopravdana parafiskalna davanja. FBiH će redovno ažurirati svoj registar taksi i naknada, dajući mu pravnu snagu, te će poduzeti prve korake ka njihovom smanjenju. Dva entiteta će uskladiti zakone o porezu na dobit kako bi dodatno potaknule investicije u proizvodnju roba i usluga, nastavit će s usklađivanjem svojih poreznih zakonodavstava, uključujući stope oporezivanja dividende, a planirano je i usvajanje i provođenje kredibilne i relevantne okvirne Strategije upravljanja javnim finansijama BiH sa sistemom monitoringa i izvještavanja na temelju učinka. Predviđeno je i pažljivo praćenje fiskalnog učinka ovih i svih drugih mjera navedenih u nastavku, a s ciljem smanjenja utaje poreza.

S ciljem unapređenja poslovnog okruženja i jačanja jedinstvenog ekonomskog prostora, oba entiteta će pojednostaviti i uskladiti postupke registracije preduzeća, te procedure izdavanja licenci i dozvola. Uprava za indirektno oporezivanje BiH će značajno skratiti procedure izdavanja PDV broja, dok će sva tri nivoa raditi zajedno na punoj provedbi svojih zakona o elektronskom potpisu i osiguranju interoperabilnosti sistema elektronskog potpisa u cijeloj zemlji. FBiH će uspostaviti jednošalterski sistem poslovanja, dok će RS, uspostaviti sistem online registracije za preduzeća i preduzetnike i promovirati korištenje e-usluga.

S ciljem borbe protiv sive ekonomije, oba entiteta će ojačati svoje inspekcije i poboljšati koordinaciju i komunikaciju između inspekcijskih uprava. Oba entiteta će raditi na uspostavi fiskalnih sistema koji se zasnivaju na prijavama u realnom vremenu. S ciljem povećanja transparentnosti i praćenja efekata, RS će uspostaviti registar svih podsticaja koje se pružaju kompanijama.

FBiH će usvojiti već pripremljeni okvir za sanaciju duga i insolventnost kako bi podržala djelotvorno i ravnopravno učešće kreditora i dužnika u predstečajnom postupku, odnosno omogućiti spašavanje održivih preduzeća.

Javna ulaganja biće povećana na osnovu strategije ulaganja. Državni nivo i oba entiteta će stvoriti fiskalni prostor za javna ulaganja radi ubrzanja razvoja transporta, održive energije i digitalne infrastrukture te boljeg povezivanja BiH sa globalnom ekonomijom. Projekti digitalizacije za javni sektor, kao i za poslovnu zajednicu biće prošireni i ojačani. Izdaci za plate u javnom sektoru biće ograničeni, radit će se na boljem i pravičnijem usmjeravanju socijalnih transfera.

Što se tiče modernizacije i proširenja infrastrukture u državi, bit će ubrzana izgradnja na Koridoru Vc, a FBiH će poboljšati svoju željezničku i zračnu infrastrukturu, ubrzati izgradnju ostalih brzih cesta prema Travniku, Goraždu i drugim gradovima, usvojiti niz zakona s ciljem zaštite okoliša i energetske učinkovitosti. Za privlačenje potrebnih investicija, svi relevantni nivoi će modernizirati svoje zakone o koncesijama i zakone o javno-privatnim partnerstvima.

Za uravnoteženje postojećeg ekonomskog modela u BiH i nastavak reforme javnog sektora, Vijeće ministara BiH i vlade oba entiteta će nastaviti raditi na ograničavanju zaposlenosti i ukupne potrošnje na plate u javnom sektoru, unaprijeđivati efikasnost i produktivnost javne uprave.

Državni nivo će izmijeniti Zakon o porezu na dodatnu vrijednost s ciljem usklađivanja s direktivama Evropske unije i podrške privrednim društvima, konačno usvojiti Zakon o osiguranju depozita čime će zaokružiti okvir za sanaciju banaka u skladu sa Direktivom o načinima za osiguranje depozita i Direktivi o oporavku i sanaciji banaka. Oba entiteta će ojačati nadzor banaka, dodatno ojačati nezavisnost svojih agencija za bankarstvo, unaprijediti upravljanje, poslovni model i transparentnost rada svojih razvojnih banaka.

Kao korak za poboljšanje upravljanja i transparentnosti, svi nivoi će izraditi javno dostupne i harmonizirane registre javnih preduzeća sa ažurnim informacijama o vlasništvu, zaposlenicima i sveobuhvatnim financijskim izvještajima, uključujući stanje duga preduzeća.

Oba entiteta će unaprijediti postupke imenovanja nadzornih i upravnih tijela u javnim preduzećima. FBiH će formirati Odjel za centralizirano planiranje i praćenje učinka javnih preduzeća i donijeti Uredbu o transparentnosti, planiranju, kontroli, vanjskoj reviziji i nagrađivanju.

Efikasnost javnih preduzeća će, između ostalog, biti unaprijeđena kroz uvođenje OECD-ovih principa korporativnog upravljanja, a oba entiteta će revidirati svoj portfolio državnih preduzeća i klasificirati ih u kontekstu budućih aktivnosti, kako bi bio unaprijeđen njihov rad, što uključuje sve modalitete restruktuiranja.

Konkretnije, nakon završetka dubinske analize dvaju telekoma, FBiH će poduzeti naredne korake ka poboljšanju njihovog poslovanja i razmotriti sve modele restruktuiranja.

FBiH će poduzeti konkretne korake za unaprijeđenje turizama i jačanje poslovne veze sa stranim državama i kompanijama. U ovom pogledu je ključna modernizacija svih aerodroma, posebno Međunarodnog aerodroma Sarajevo. FBiH će posvetiti posebnu pažnju restrukturiranju svojih rudnika uglja, s ciljem omogućavanja nesmetanog snabdijevanja svojih proizvodnih kapaciteta. RS će dovršiti restrukturiranje svojih željeznica.

Oba entiteta će poduzeti hitne korake kako bi zaustavili rast neizmirenih obaveza u zdravstvenom sektoru i ostvarili finansijsku stabilnost, uključujući detaljno praćenje finansijskih rezultata fondova i pružatelja zdravstvenog osiguranja.

Zajedno sa Svjetskom bankom, entiteti će izvršiti popis svih obaveza svojih zdravstvenih ustanova. Uspostavit će modele za rješavanje tih obaveza i mehanizama kako bi bilo spriječeno nagomilavanje novih zaostalih dugovanja. Sistem trezorskog poslovanja bit će proširen na sve domove zdravlja i bolnice u RS, dok će FBiH početi raditi na uvođenju svog zdravstvenog sektora u trezorski sistem poslovanja. Oba entiteta će poboljšati prikupljanje, analizu i distribuciju podataka o učinkovitosti zdravstvenog sistema i uskladiti svoju infrastrukturu podataka u cilju osiguranja usporedivosti.

Bit će osigurano adekvatno i održivo finansiranje s ciljem olakšavanja reforme zdravstvene zaštite i osiguranja efikasne uprave, kvaliteta i dostupnost javnog zdravstva i to za sve građane, uključujući marginalizirane kategorije društva.

Za rješavanje pitanja dupliciranja usluga i povećanja učinkovitosti, oba entiteta će poduzeti korake ka racionalizaciji i stvaranju efikasnije mreže usluga. FBiH će raditi na smanjenju neusklađenosti između kantona kada je pitanju pokrivenost osiguranjem i kvaliteta pruženih usluga.

Kako bi bila povećani učinkovitost i uštede fondova zdravstvenog osiguranja, oba entiteta - u saradnji sa svojim lokalnim zajednicama i kantonima u FBiH - utvrdit će prostor za centralizirane nabavke lijekova, posebno za skuplje lijekove i veće količine lijekova. Bit će urađena revizija ugovora sa zdravstvenim osiguravateljima i aranžmana za plaćanje s pružateljima zdravstvenih usluga kako bi bila potaknute kvaliteta i učinkovitost. Obavezno zdravstveno osiguranje za nezaposlene bit će odvojeno od funkcije posredovanja kod zapošljavanja pri zavodima za zapošljavanje, kako bi bili oslobođeni njihovi kapaciteti za aktivniju podršku tražiteljima zaposlenja.

Svi relevantni nivoi bit će angažovani na boljem mjerenju i prevenciji zagađenja, što uključuje bolju primjenu propisa o zaštiti okoliša i energetsku učinkovitost.

Konačno, bit će poboljšan kvalitet zdravstvene zaštite jačanjem preventivne njege i širenjem obuhvata i dubine primarne zdravstvene zaštite.

Svi relevantni nivoi će osigurati poticaje i posebne programe finansiranja preduzetničkog kapitala i preduzetništva mladih kako bi mladim ljudima bilo pojednostavljeno osnivanje preduzeća, posebno u sektorima visokog potencijala kao što su turizam, uslužne djelatnosti, informacijske tehnologije i kreativne industrije.

Posebna pažnja bit će poklonjena unapređenju digitalnog ekosistema i poticanju digitalne transfornacije zemlje, kako bi bio oslobođen potencijal IT sektora u unapređenju inovativnosti, konkurentnosti i razvoju. S ciljem unapređenja digitalnih vještina, bit će poduzete mjere poboljšanja IT obrazovanja, počevši od nivoa osnovnog obrazovanja. Bit će provedena digitalna transformacija usluga svih nivoa vlasti kroz veće korištenje e-uprave i e-usluga kako bi bio upostavljen predvidljiv, transparentan, učinkovit i odgovoran sistem za podršku građanima i preduzećima. Ovaj sistem će omogućiti i nove načine u borbi protiv korupcije.

Oba entiteta će razviti i ulagati u svoje predškolske obrazovne sisteme kako bi povećali upis u predškolska obrazovanje. Traba započeti reformu obrazovnog sistema s ciljem njegove bolje povezanosti s potrebama tržišta rada. Svi relevantni nivoi će pristupiti reviziji politika upisa u srednje škole i visokoškolske ustanove kako bi bila poboljšana njihova povezanost sa trenutnim i budućim potrebama domaćeg tržišta rada. Nadležni će pristupiti izmjenama relevantnih zakona o obrazovanju u koje će uvesti novo poglavlje o zapošljavanju redovnih studenata, kako bi mladi ljudi brže sticati osnovna radna iskustva komplementarna njihovom studijskim programima, te ujedno omogućili prilike poslodavcima. Nadležne vlasti, preduzeća i obrazovne institucije će raditi na osiguranja programa stručnog osposobljavanja i prekvalifikaciji dugoročno nezaposlenih. RS će osnovati Fond za nauku i inovacije, a svi nivoi vlasti će podržavati naučno-istraživački rad koji stvara inovacije za privredu.

FBiH će razmotriti različite mogućnosti usklađivanja naknada za porodiljsko odsustvo na teritoriji FBiH. Bit će uveden jedinstveni minimalni nivo naknada i zaštite za vrijeme porodiljskog odsustva u cijeloj zemlji, navedeno je u Zajedničkim socioekonomskim reformama za period 2019.- 2022. godina.

- IZJAŠNJENJA O INICIJATIVAMA -

Vlada Federacije BiH nije prihvatila inicijativu za davanje autentičnog tumačenja čl. 19. do 21. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koju je podnio Amir Pilav. Vlada ističe da ove odredbe propisuju ko se smatra osiguranikom u dobrovoljnom osiguranju, izuzetak za sticanje ovog statusa, te momenat sticanja, utvrđivanje, prestanak i osnovicu za dobrovoljno osiguranje. Odredbe nisu nejasne niti predstavljaju problem kod primjene u praksi. Što se tiče radnih sporova koje je podnosilac inicijative pokrenuo pred nadležnim sudom, Vlada FBiH će tek nakon njihovih okončanja i donošenja presude moći zauzeti konačan stav. Također, Vlada napominje da sistem PIO u FBiH ne poznaje povrat sredstava uplaćenih na ime doprinosa. Zbog ovih razloga, Federalna vlada nije prihvatila inicijativu za davanje autentičnog tumačenja čl. 19. do 21. Zakona o PIO.

Nije prihvaćena ni inicijativa za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona oradu, koju je podnio poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Nihad Čolpa, kojim bi bio definisan ugovor o radu za profesionalne sportiste, te propisan poseban porezni tretman za te ugovore kroz novi Zakon o doprinosima FBiH, čime bi doprinosi za socijalno osiguranje bili ograničeni na 20 posto bruto plaće. Federalna vlada FBiH smatra da trenutno nisu ispunjeni uslovi za prihvatanje ove inicijative, te je izrazila spremnost da, nakon što budu stečeni neophodni preduslovi za izmjene propisa na državnom nivou, budu poduzete aktivnosti da mjerodavne institucije Federacije BiH, u okviru svojih nadležnosti, pruže odgovarajući doprinos rješavanju statusnih pitanja profesionalnih sportista.

Nakon razmatranja, Vlada FBiH nije prihvatila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona FBiH koji je, po skraćenom postupku, u zakonodavnu proceduru uputila delegatkinja u Domu naroda Parlamenta FBiH Segmedina Srna Bajramović. Uvidom u Prijedlog zakona, utvrđeno je da njegov naziv ne odgovara sadržaju, jer je riječ isključivo o dopuni. Također, ovaj zakonski prijedlog sadrži niz nomotehničkih propusta, a ne sadrži završnu odredbu niti propisuje njegovo stupanje na snagu.

Federalna vlada nije prihvatila zahtjev Općine Maglaj u kojem je navedeno da je odredbom člana 23. stav (1) tačka 1) Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti u FBiH povrijeđeno pravo jedinice lokalne samouprave, te predloženo da Ustavni sud FBiH donese presudu da je ovaj zakon u suprotnosti sa Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH i da je zakonodavac obavezan da ga s njim uskladi, pristupi donošenju amandmana na taj zakon, uz obavezu konsultacija. Mišljenje Vlade je da odredbom člana 23. stav (1) tačka 1) Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti u FBiH nije povrijeđeno pravo jedinice lokalne samouprave koja može, u zavisnosti od finansijskih mogućnosti, utvrditi visinu dodatka na plaću po osnovu posebnih uslova rada.

- O PRESTRUKTURIRANJU ELEKTOENERGETSKOG SEKTORA I IZGRADNJI TERMOELEKTRANE BANOVIĆI, BLOK 1-350 MW -

Federalna vlada upoznala se s informacijom Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima na prestrukturiranju elektroenergetskog sektora u Federaciji BiH i izgradnji TE Banovići, blok 1-350 MW.

Vlada Federacije BiH stoji iza svojih zaključaka vezanih za prestrukturiranje elektroenergetskog sektora u Federaciji BiH i izgradnju TE Banovići, blok 1-350 MW, te u potpunosti odbacuje proizvoljne interpretacije tih zaključaka koje su navedene u dokumentima Uprave društva RMU Banovići d.d. Banovići od 8.10.2019. godine i od 7.10.2019. godine, u zaključku OV Banovići od 7.10.2019. godine, Samostalnog sindikata rudara u Federaciji BiH od 7.10.2019. godine i Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH od 7.10.2019. godine.

Federalna vlada je zadužila sve aktere da ubrzaju proces pregovora vezanih za potpisivanje novog kolektivnog ugovora za oblast rudarstva.

Podržano je provođenje daljih aktivnosti predviđenih Programom prestrukturiranja elektroenergetskog sektora u Federaciji BiH s ciljem ispunjavanja preuzetih međunarodnih obaveza.

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo je zaduženo da nastavi aktivnosti na prestrukturiranju uključujući i rudnike uglja koji su u sastavu Koncerna, a Uprava i Nadzorni odbor RMU Banovići d.d. Banovići da nastave sa aktivnostima na prestrukturiranju rudnika vodeći računa o budućim potrebama TE Banovići.

Uprava i Nadzorni odbor RMU Banovići d.d. Banovići su obavezani i da nastave aktivnosti na zatvaranju finansijske konstrukcije izgradnje TE Banovići, blok 1-350 MW kako bi nadležna federalna ministarstva mogla sagledati i izvršiti procjenu svih rizika na proračun Federacije BiH i stvoriti preduvjete za pokretanje procesa izdavanja garancije FBiH.

Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada Federacije BiH je ranije usvojila informaciju o realiziranim aktivnostima za finansiranje i izgradnju Termoelektrane Banovići, blok 1-350 MW, donijela zaključak u kojem se, između ostalog, navodi da Vlada Federacije BiH podržava realizaciju projekta Rudnika mrkog uglja Banovići d.d. Banovići, Priprema i izgradnja Termoelektrane Banovići, Blok 1-350 MW i zadužila Nadzorni odbor i Upravu Društva RMU "Banovići" da nastavi započete aktivnosti finansiranja i izgradnje ove termoelektrane.

Konstatirano je i da je RMU "Banovići" uložio čajan trud i finansijska sredstva (oko 8 miliona KM) da bi projekt izgradnje došao u ovu fazu, da su ostale relevantne institucije Federacije BiH izdavale određene akte, u okviru svojih nadležnosti, a nije izostala ni podrška Vijeća ministara BiH.

Imajuću u vidu dugoročno osiguranje pozicije Federacije BiH na unutarnjem i regionalnom tržištu električne energije ovaj projekt potrebno je realizovati do kraja, navedeno je u ovoj informaciji.

- ODLUKA O ZADUŽENJU PUTEM TREZORSKIH ZAPISA -

Vlada FBiH donijela je odluku o zaduženju Federacije BiH putem emisije trezorskih zapisa s ciljem prikupljanja sredstava za finansiranje izdataka utvrdenih Budžetom FBiH za 2019. godinu, u nominalnom iznosu do 50.000.000 KM, s rokom dospijeća od 364 dana.

Javni poziv za učestvovanje u emisiji trezorskih zapisa Federacije bit će objavljen internet stranicama Federalnog ministarstva finansija, agenta emisije i Sarajevskoj berzi vrijednosnih papira, najkasnije sedam dana prije održavanja aukcije.

Usvojen je i izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije obveznica od 24.9.2019. godine, koji će biti upućen Parlamentu FBiH.

Federacija BiH ponudila 30.000 obveznica nominalne vrijednosti 1.000 KM po obveznici, (ukupno 30.000.000 KM), s rokom dospijeća od tri godine, putem metode višestruke cijene.

Za vrijeme trajanja aukcije ukupno je pristiglo 39 ponuda za kupovinu 127.250 obveznica u ukupnom iznosu od 127.250.000 KM, a prihvaćeno je osam, te prodano 30.000 obveznica ukupne nominalne vrijednosti 30.000.000 KM, što predstavlja 100 posto planiranog obima emisije.

Obveznice su prodate po prosječnoj ponderisanoj prihvaćenoj cijeni od 99,8604, odnosno prosječno ponderisanoj kamatnoj stopi od 0,0967 posto na godišnjem nivou.

Ukupan iznos prikupljenih sredstava putem emisije obveznica je 29.958.110 KM. Obveznice dospijevaju na naplatu 25.9.2022. godine.

Kompletnu emisiju otkupio je bankarski sektor.

- NIJE DATA SAGLASNOST NA STATUT VETERINARSKE KOMORE FBiH -

Vlada FBiH nije dala saglasnost na Statut Veterinarske komore Federacije BiH u dijelu koji se odnosi na javnu oblast, uz zaključak u kojem je navedeno i da nadležno federalno ministarstvo nije dalo prethodnu saglasnost u skladu sa članom 114. Zakona o veterinarstvu FBiH, da izmijenjene odredbe u vezi s mandatom predsjednika Komore pogoduju sadašnjem rukovodstvu, jer mandat predsjednika traje neograničeno, da nacionalna zastupljenost u strukturi članica komore i njenim organima nije ispoštovana, da je samo manji broj od ukupno 142 veterinarske stanice zastupljen u Komori, te da rukovodstvo Veterinarske komore poduzima poslove za koje nikad nije dobilo saglasnosti Vlade FBiH.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva zaduženo je da, u saradnji s Veterinarskom komorom FBiH, otkloni uočene nedostatke, a Federalna uprava za inspekcijske poslove je zadužena da izvrši detaljnu kontrolu rada Veterinarske komore FBiH i o tome dostavi informaciju Vladi FBiH. Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ovlašteno je da nastavi izdavati veterinarske licence i druge poslove koji spadaju u poslove javnih ovlaštenja do konačnog odlučivanja o statusu Veterinarske komore FBiH.

- PREDLOŽENO OSLOBAĐANJE ŽELJEZNICA FBiH OD PLAĆANJA PUTARINE ZA DIZEL GORIVO -

Vlada FBiH je utvrdila prijedlog Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje BiH za oslobađanje JP Željeznice Federacije BiH od plaćanja putarine za dizel goriva koja se koriste za pogon šinskih vozila u 2020. godini, u količini od 2.882.065,80 litara.

Ova odluka je donesena na osnovu planskih potreba Željeznica FBiH za dizel gorivom za sljedeću godinu.

Željeznice FBiH raspolažu sa 70 posto elektrificirane pruge, a saobraćaj na neelektrificiranim, kao i na dijelovima pruge na kojima dođe do kvara elektro sistema obavljaju lokomotive dizelke.

- TRAJNO RIJEŠITI SMJEŠTAJ INSTITUTA ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE -

Vlada Federacije BiH usvojila je informaciju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja od 9.7.2019. godine i izrazila opredjeljenje da, s ciljem osiguranja nesmetanog obavljanja poslova iz okvira nadležnosti, uključujući medicinsko vještačenje iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, trajno riješi pitanje smještaja sjedišta ovog instituta.

Data je saglasnost Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje da, s ciljem rješavanja ovih pitanja, u skladu s finansijskim mogućnostima, pomogne u rješavanju pitanja trajnog smještaja Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja u Sarajevu.

Za realiziranje ovoga zaključka zaduženi su Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje, Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja i Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.

- PREGOVORI O PRIJEDLOGU KOLEKTIVNOG UGOVORA -

Vlada Federacije BiH je imenovala radnu grupu za utvrđivanje prijedloga kolektivnog ugovora za zaposlene u organima državne službe, sudske vlasti, javnih ustanova i drugih budžetskih korisnika. Njen zadatak je da, u roku od 40 dana, zajedno s predstavncima vlada zainteresiranih kantona u FBiH, obavi pregovore sa ovlaštenim predstavnicima Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH.

U slučaju postizanja saglasnosti s predstavnicima Samostalnog sindikata, parafirani prijedlog kolektivnog ugovora za zaposlene u organima državne službe, sudske vlasti, javnih ustanova i drugih budžetskih korisnika, radna grupa će dostavitu premijeru Federacije BiH i Federalnom ministarstvu pravde na dalje postupanje.

Radna grupa i njen predsjednik su obavezni da pregovore za utvrđivanje prijedloga ovog kolektivnog ugovora vode tako da u toku jedne budžetske godine ne mogu biti utvrđena veća izdvajanja, tj. dodatna sredstava u odnosu na ona koja su utvrđena u Budžetu FBiH za 2019. godinu za finansiranje provedbe Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji BiH, koji je trenutno u primjeni.

Za predsjednika ove radne grupe imenovan je Zlatko Hurtić, a za članove Goran Miraščić, Alija Aljović, Alen Taletović i Jovica Lazić.

- ODOBRENO IZDVAJANJE 60.000 KM ZA VITEZIT -

Realizirajući zaključak s prošle sjednice, Vlada FBiH je odobrila Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije izdvajanje iz budžetske tekuće rezerve, putem Općine Vitez, 60.000 KM za finansiranje troškova rada Unutrašnje zaštitarske službe PS Vitezit u predstečajnom i strečajnomn postupku.

Ovo izdvajanje sredstava odobreno je po ranijem zahtjevu nadležnog ministarstva.

- KADROVSKA RJEŠENJA -

Komisiju za rješavanje statusnih pitanja članova Vlade Federacije BiH i njihovih savjetnika je imenovana Danica Vrdoljak - Radonja.

Vlada je donijela odluke o raspisivanju javnog konkursa i utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje šest članova Nadzornog odbora JP Elektropriveda HZ HB d.d. Mostar, uime državnog kapitala.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 10.10.2019.

Naslov: Redakcija