Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima

15.09.2017.


Vlada Republike Srpske utvrdila je, na 143. sjednici Vlade Republike Srpske, održanoj 14. septembra 2017. godine u Banjaluci, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima.

Zakon o komunalnim djelatnostima ("Sl. glasnik RS", br. 124/2011), koji je sada na snazi, a stupio je na snagu u decembru 2011. godine, u dosadašnjoj primjeni je na zadovoljavajući način uredio organizaciju, način obavljanja komunalnih djelatnosti i njihovo finansiranje.

Prateći primjenu Zakona o komunalnim djelatnostima uočeni su određeni problemi u radu pojedinih komunalnih preduzeća, prvenstveno onih koja se bave proizvodnjom i isporukom toplotne energije. Izgradnja novih toplana i prelazak na korišćenje novih energenata, prvenstveno bio-mase, te izgradnja postrojenja koja rade na principu kogeneracije, učestali zahtjevi korisnika grijanja za prestanak korišćenja grijanja odnosno isključenje sa gradskih sistema u zgradama gdje postoji jedinstven tehničko-tehnološki sistem i etažna svojina, zahtijevaju nova zakonska rješenja kojima će se stvoriti pravni osnov za regulisanje međusobnih odnosa svih učesnika u obavljanju komunalnih djelatnosti.

Još jedna oblast koja je zahtijevala dodatno definisanje je oblast obavljanja komunalne djelatnosti upravljanja kablovskim kanalizacijama za komunikacijske kablove i sisteme kod kojih u praksi u većini slučajeva na terenu postoje izgrađene mreže, ali nisu uvedene u važeći pravni okvir.

Pri izradi imali su se u vidu i postojeći propisi o zaštiti životne sredine, energetskoj efikasnosti, kao i princip ekonomičnosti, raspoloživi domaći resursi i energenti, te niz drugih mjera koje bi uz manje troškove za korišćenje komunalnih usluga trebalo da povećaju komfor života i stanovanja.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o održanom Forumu u Tuzli na temu "Analiza funkcionalnosti aerodroma i problema uknjižbe perspektivnih lokacija Oružanih snaga BiH".

Vlada Republike Srpske zadužuje Ministarstvo saobraćaja i veza i "Aerodrome Republike Srpske" da podnesu zahtjev Predsjedništvu BiH da se dio nekretnina koje su u faktičkoj vlasti Aerodroma Banjaluka, proglasi kao neperspektivna vojna imovina, a nakon toga će nadležni organi provesti postupak u skladu sa važećim propisima, kako bi se ove nekretnine uknjižile kao vlasništvo "Aerodroma Republike Srpske".

Vlada Republike Srpske zadužuje Ministarstvo saobraćaja i veza i "Aerodrome Republike Srpske" da pokrenu proceduru za uknjižbu nekretnina potrebnih za odvijanje djelatnosti aerodroma u Banja Luci u korist preduzeća "Aerodromi Republike Srpske".

Vlada Republike Srpske zadužuje sve odgovorne iz Republike Srpske da pitanje perspektivne i druge vojne imovine rješavaju isključivo primjenom član 72. stav 2. Zakona o odbrani Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 88/2005), a da se pitanje neperspektivne vojne imovine na osnovu Zakona o kriterijumima o raspodjeli ove imovine, reguliše posebnim Sporazumom između Savjeta ministara BiH i vlada oba entiteta.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o aktivnostima Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica na implementaciji projekata u oblasti socijalnog stanovanja.

Vlada je zadužila Ministarstvo da, kao nosilac aktivnosti, predloži radnu grupu za pripremu nacrta Zakona o socijalnom stanovanju, u čijem radu bi učestvovali predstavnici Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, Ministarstva uprave i lokalne samouprave, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite i jedinica lokalne samouprave.

Vrijednost projekta "Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem obezbjeđenja javnih stambenih rješenja (CEB‐2)" na području Republike Srpske je oko 29,2 miliona eura, od čega su 18,1 milion eura kreditna sredstva. Projektom je, od ukupno 624 stambene jedinica, na teritoriji Republike Srpske predviđena izgradnja 494 stana i 130 jedinica za smještaj u domove penzionera i gerijatrijske ustanove.

Projekat "Izgradnja 438 stanova u stambenim zgradama za lokalnu integraciju izbjeglica i raseljenih lica u BiH (BH3)'" je dana 20.11.2014. godine odobrila skupština donatora u iznosu od 12,3 miliona eura (donacija), da bi dana 01.12.2016. godine ista skupština odobrila povećanje granta, tako da vrijednost iznosi 13,8 miliona eura (donacija).

U Republici Srpskoj, u skladu sa povećanim obimom sredstava, umjesto 252, gradiće se 284 stana.

U sklopu navedena dva projekta, u Republici Srpskoj je predviđena izgradnja ukupno 778 jedinica.

Vlada Republike Srpske je prihvatila Informaciju o potrebi finansijske pomoći Fudbalskom klubu "Borac" Banja Luka. Zaključkom se odobrava Fudbalskom klubu "Borac" Banja Luka finansijska pomoć u iznosu od 100.000,00 KM iz budžetske rezerve. Zadužuju se Ministarstvo finansija i Ministarstvo porodice, omladine i sporta za realizaciju ovog Zaključka.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti za privatizaciju stanova izgrađenih i nabavljenih sredstvima Vlade Republike Srpske u gradu Banja Luka i opštinama Stanari, Višegrad i Nevesinje.

Vlada je dala saglasnost da se izvrši privatizacija 44 stana u svojini Republike Srpske u gradu Banja Luka i opštinama Stanari, Višegrad i Nevesinje, koji se koriste za alternativni smještaj izbjeglica i raseljenih lica, a izgrađeni su i nabavljeni sredstvima Vlade Republike Srpske i nalaze se na raspolaganju kod Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica.

Privatizacija stanova se vrši otkupom u skladu sa Zakonom o privatizaciji državnih stanova ("Sl. glasnik RS", br. 118/2011, 67/2013 i 60/2015). Pravo otkupa stanova imaju lica za koja je Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica, revizijom, utvrdilo da ispunjavaju uslove za korišćenje ovih stanova po osnovu prava na alternativni smještaj u skladu sa pozitivnim pravnim propisima, a isti su se izjasnili da žele otkup predmetnih stanova.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o privremenoj mjeri za promet trupaca kojom se propisuje privremena mjera zabrane prometa trupaca radi zaštite potreba privrede.

Zabranjuje se pravnim licima, preduzetnicima i fizičkim licima da vrše promet trupaca, osim trupaca crnog bora, izvan teritorije Republike Srpske.

Odlukom je navedeno da će se novčanom kaznom od 3.000 KM do 9.000 KM kazniti za prekršaj pravno lice ako vrši promet trupaca, osim trupaca crnog bora, izvan teritorije Republike Srpske. Za prekršaj će se kazniti odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 1.000 KM do 3.000 KM, a preduzetnik novčanom kaznom od 500 KM do 1.500 KM. Fizičko lice će se za prekršaj kazniti novčanom kaznom od 300 KM do 900 KM.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o aktivnostima na projektu "Uvrštavanje koncepta migracija i razvoja u relevantne planove, politike i aktivnosti u BiH - Dijaspora za razvoj".

Vlada Republike Srpske podržava sve aktivnosti koje imaju za cilj dalje unapređenje saradnje institucija Republike Srpske i agencija UN-a u BiH, te je opredjeljena daljem razvoju međusobne saradnje zasnovane na realnim potrebama kako stanovišta tako i institucija Republike Srpske, uz uvažavanje već postojećih strateških dokumenata koji tretiraju predmetnu oblast, te uz uslov da se komentari i sugestije nadležnih institucija Republike Srpske, uloženi u prijedlog predmetnog teksta, uvaže poštujući ustavne nadležnosti Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske insistira na izradi zasebnih strateških dokumenata za Republiku Srpsku i Federaciju BiH, nakon čega bi se stvorili uslovi za usaglašavanje zajedničkog strateškog rješenja na nivou BiH, na modularnom principu.

Zadužuje se Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, Ministarstvo finansija, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica, Ministarstvo prosvjete i kulture, te Kabinet predsjednice Vlade da imenuju predstavnike u Radni grupu za izradu strategije Republike Srpske za saradnju sa dijasporom.

Zadužuje se Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju da o ovom zaključku informiše Kabinet predsjedavajućeg Savjet ministara i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH kao i Kancelariju rezidentnog koordinatora UN u BiH, Ambasadu Švajcarske u BiH i Kancelariju Međunarodne organizacije za migracije u BiH.

Vlada Republike Srpske je usvojila Informaciju o početku aktivnosti na implementaciji ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija u BiH.

Vlada Republike Srpske je posvećena postizanju Ciljeva održivog razvoja UN-a i njihove implementacije u strateška dokumenta Vlade Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske smatra da je za postizanje Ciljeva održivog razvoja u BiH prvo potrebno izraditi zasebne analize i akcione planove za svaki nivo vlasti u BiH, te nakon toga usaglasiti i definisati zajedničku metodologiju za izvještavanje o nivou ispunjenosti Ciljeva održivog razvoja UN-a za BiH.

Zadužuje se Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju da u saradnji sa Jedinicom za strateško planiranje pri Generalnom sekretarijatu Vlade Republike Srpske i Republičkim zavodom za statistiku izradi Akcioni plan za postizanje ciljeva održivog razvoja u Republici Srpskoj.

Zadužuje se Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju da o ovom Zaključku informiše Kabinet predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH i Kancelariju rezidentne koordinatorice UN-a u BiH.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o uspostavljanju Koordinacionog centra za kulturnu saradnju Kine i zemalja centralne i istočne Evrope (16+1) u Republici Makedoniji.

Vlada Republike Srpske je saglasna sa uspostavljanjem Koordinacionog centra.

Vlada Republike Srpske podsjeća da Ministarstvo civilnih poslova BiH ima samo koordinacionu ulogu i ne može potpisivati nikakve sporazume bez pismene saglasnoti entitetskih ministarstava.

Ministarstvo civilnih poslova uputilo je entitetskim ministarstvima kulture dopis u kojem se traži da dostave saglasnost za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između Ministarstvo kulture Narodne Republike Kine i ministarstava nadležnih za oblasti kulture zemalja centralne i istočne Evrope.

Otvaranje centra planirano je 1. januara 2018. godine, s tim da Centar nema status međunarodne organizacije. Republika Makedonija preuzima na sebe obaveze obezbjeđivanja prostora u kojem će Centar biti smješten, kao i obavezu isplate plata zaposlenima.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 14.09.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772