Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Zakon o Poreznoj upravi FBiH u skladu sa Ustavom FBiH

15.05.2018.


Ustavni sud Federacije BiH, odlučujući o zahtjevu potpredsjednice FBiH Melike Mahmutbegović za ocjenu ustavnosti, utvrdio je da je član 4. stav 5. Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 33/2002, 28/2004, 57/2009, 40/2010, 27/2012, 7/2013, 71/2014 i 91/2015) u dijelu koji (prema preciziranom zahtjevu), glasi "uz saglasnost ministra a" u saglasnosti s Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 1/1994, 1/1994 - Amandman I, 13/1997 - Amandmani II-XXIV, 13/1997 - Amandmani XXV i XXVI, 16/2002 - Amandmani XXVII-LIV, 22/2002 - Amandmani LVI-LXIII, 52/2002 - Amandmani LXIV-LXXXVII, 60/2002 - ispr. Amandmana LXXXI, 18/2003 - Amandman LXXXVIII, 63/2003 - Amandmani LXXXIX-XCIV, 9/2004 - Amandmani XCV-CII, 20/2004 - Amandmani CIII i CIV, 33/2004 - Amandman CV, 71/2005 - Amandmani CVI-CVIII, 72/2005 - Amandman CVI i 88/2008 - Amandman CIX).

Meritum ustavnosudskog postupka tiče se osporene odredbe kojom je propisano da direktor Porezne uprave FBiH (PUFBiH) uz saglasnost resornog ministra, a prema provedenoj proceduri, postavlja i razriješava rukovoditelje sektora unutar Središnjeg ureda PUFBiH, odnosno rukovoditelje kantonalnih poreznih ureda, čime je u suštini osporen način imenovanja u kojem je za to neophodna saglasnost ministra, a u kontekstu depolitizacije javne uprave.

- Uvjetovanjem davanja saglasnosti za postavljanje pomoćnika direktora PUFBiH od politički izabranog funkcionera (ministra) narušava se princip zakonitosti i političke nezavisnosti prilikom izbora i postavljenja... - navodeno je, između ostalog, u zahtjevu za ocjenu ustavnosti, koji je potpredsjednica FBiH podnijela 12. septembra 2017. godine.

Ustavni sud FBiH je analizom navoda iz zahtjeva za ocjenu ustavnosti, izlaganja stranaka na javnoj respravi i njihovih podnesaka, te relevantnog prava, utvrdio da je PUFBiH federalna uprava u sastavu ministarstva (Federalnog ministarstva finansija), a što je definirano Zakonom, te da obavlja upravne i druge stručne poslove utvrđene zakonom (Zakon o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave), kao i da je status PUFBiH usaglašen sa Zakonom o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 35/2005).

Istovremeno, utvrđeno je da odredbe Zakona, kojim se reguliraju organizacija i rukovodstvo PU imaju prioritet u odnosu na odredbe drugih zakona u FBiH u tim oblastima, te da je u tom pogledu jasno uspostavljena hijerarhija normi i zakonom usklađeno propisano da se može na drugačiji način, posebnim zakonom, regulirati pitanje imenovanja osoba.

Ustavni sud FBiH u tom kontekstu izuzetno značajnim smatra element, odnosno činjenicu da je u osporenoj odredbi propisano da se imenovanje vrši primjenom glave 4. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 29/2003, 23/2004, 39/2004, 54/2004, 67/2005, 8/2006, 77/2006 - odluka US, 34/2010 - odluka US, 45/2010 - dr. zakon, 4/2012, 99/2015 i 9/2017 - odluka US), što ukazuje da nije ostavljeno na volju bilo kojem pojedincu (direktoru ili ministru) da arbitrarno i proizvoljno postupa, nego se u skladu s tim poglavljem 4., između ostalog, propisuju procedure javnog natječaja i oglašavanje, te sudjelovanje Agencije za državnu službu...

Kako se u obrazloženju presude navodi, upravo u spomenutom poglavlju Zakona o državnoj službi razrađena su temeljna načela koja se mogu definirati kao načela depolitizacije i izbora najkvaltetnijeg kadra za sve pozicije državnih službenika.

Ustavni sud, nadalje, cijeni da je opisanim načinom osigurana transparentnost u procesu izbora i imenovanja, te da u tom kontekstu ne stoji argumentacija podnositeljice zahtjeva da se osporenim zakonskim rješenjem krše međunarodnopravna dokumenta i standardi, kao ni ustavne odredbe o jednakoj dostupnosti javnoj službi, odnosno o diskriminaciji jedne kategorije rukovodećih državnih službenika.

- Naime, saglasnost resornog ministra kao konstitutivni element uz odluku direktora uprave o izboru i imenovanju u odnosu na osporenu odredbu, ne samo da su propisane zakonom, nego i opravdane, proporcionalne u skladu s posebnim položajem i značajem ove uprave koja djeluje u sastavu ministarstva i kao takve nisu diskriminatornog karaktera u smislu zajamčenih prava i sloboda građana - stav je Ustavnog suda, naveden u obrazloženju donesene presude.

Inače, uz zahtjev za ocjenu ustavnosti osporene odredbe bilo je predloženo i donošenje privremene mjere na način da se osporena odredba stavi van snage do konačne odluke, ali je Ustavni sud odlučio rješavati predmet u meritumu uz održavanje javne rasprave, a s obzirom na to da nije našao argumente za određivanje privremene mjere.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, 14.05.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772