Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika

VLADA FBIH: Nije data saglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa, usvojena Strategija upravljanja dugom za razdoblje 2019. - 2021. godina

15.03.2019.


Vlada Federacije BiH donijela je Odluku kojom nije dala saglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa.

U januaru 2019. godine privredno društvo BH GAS d.o.o. Sarajevo uputilo je zahtjev Federalnom ministarstvu trgovine kojim je tražilo povećanje veleprodajne cijene gasa distributivnim kompanijama za 31,31 posto, odnosno sa 495 KM na 650 KM/1.000 SM3, te primjenu nove cijene od 1.1.2019. godine. U skladu s propisanom zakonskom procedurom, uz zahtjev dostavljeno je i mišljenje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

Ovo ministarstvo je u mišljenju istaklo da postoje razlozi za povećanje cijene prirodnog gasa, ali i da će se predloženo povećanje veleprodajne cijene za 31,31 posto, uz sve negativne socio-ekonomske aspekte, ujedno odraziti i na smanjenje potrošnje prirodnog gasa u Federaciji BiH i, u konačnici, rezultirati dodatnim povećanjem cijene ovog energenta.

Također, u mišljenju je istaknuto da BH GAS treba s posebnom pažnjom razmotriti mogućnost postupnog povećanja cijena prirodnog gasa.

Kako BH GAS nije revidirao svoj zahtjev u skladu s mišljenjem resornog ministarstva, a poštujući da je zakonom propisani rok za obradu zahtjeva 60 dana, Federalno ministarstvo trgovine je predložilo, a Vlada donijela Odluku da ne da saglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa.

Vlada je, ujedno, usvojila i informaciju o daljem postupanju nakon ovakve odluke.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da preporuči privrednom društvu BH GAS d.o.o. Sarajevo da ponovo pokrene zakonsku proceduru za davanje saglasnosti na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa.

Vlada FBiH je usvojila Strategiju upravljanja dugom za razdoblje 2019. - 2021. godina, koja će, radi informiranja, biti dostavljena Parlamentu FBiH i objavljena na web stanici Federalnog ministarstva financija.

Ciljevi upravljanja dugom Vlade FBiH u ovom razdoblju su osiguranje sredstava za financiranje vladinih potreba (servisiranje obveza postojećeg duga i financiranje razvojnih projekata) uz prihvatljive troškove i rizike u srednjem i dugom roku, kao i razvoj domaćeg tržišta vrijednosnih papira.

Ukupan portfelj duga za koji je odgovorna i kojim upravlja Vlada FBiH na dan 31.12.2018. godine je iznosio 5.376,1 milijuna KM (3.165,2 milijuna dolara ili 26,6 posto BDP-a Federacije BiH), a sastoji se od vanjskog duga od 4.702,7 milijuna KM (2.754,1 milijuna dolara ili 87,47 posto ukupnog duga) i unutarnjeg od 673,4 milijuna KM (394,4 milijuna dolara ili 12,53 posto ukupnog duga).

Portfelj duga Federacije BiH ima relativno nisku ponderiranu prosječnu implicitnu kamatnu stopu od 1,7 posto. Prosječna ponderirana implicitna kamatna stopa za unutarnji dug iznosi 2,7 posto, što je rezultat omjera obveznica emitiranih za izmirenje obveza po osnovi stare devizne štednje i ratnih potraživanja koje imaju zakonom određenu kamatnu stopu 2,5 posto (217,4 milijuna KM) i tržišnih dugoročnih vrijednosnih papira u obliku obveznica (430 milijuna KM). Prosječna ponderirana implicitna kamatna stopa za vanjski dug je nešto niža i iznosi 1,5 posto.

Federalna vlada je usvojila i izvješće o provedbi Strategije upravljanja dugom u 2018. godini i zadužila Federalno ministarstvo financija da ga objavi na svojoj internetskoj stranici.

Iznos vanjskog duga sa stanjem 31.12.2018. u odnosu na kraj 2017. godine manji je za 36,63 milijuna KM. Isključujući učinak promjene deviznih tečajeva, smanjenje vanjskog duga iznosi 247,99 milijuna KM.

Kako je cjelokupan unutarnji dug denominiran u konvertibilnim markama, on je na kraju 2018. bio manji nego na kraju 2017. godine za 192,81 KM ili 22,26 posto.

Ukupan dug na kraju prošle godine nominalno je manji od ukupnog duga na kraju 2017. godine za 229,44 milijuna KM. Stvarno smanjenje duga, bez utjecaja promjene deviznih tečajeva, iznosi 440,8 milijuna KM.

Federalno ministarstvo pravde je, u saradnji s menadžment konsalting kompanijom Lucid Linx, u završnoj fazi izrade integralnog teksta Zakona o sukobu interesa u organima vlasti Federacije BiH, navodi se u izjašnjenju ovog ministarstva o inicijativi za izmjenu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Federacije BiH, koju je podnio zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Irfan Čengić, a koje je Vlada Federacije BiH utvrdila na sjednici u Sarajevu, čime ova inicijativa nije prihvaćena.

Istaknuto je i da donošenje potpuno novog zakona ima za cilj njegovo usaglašavanje sa zakonima drugih nivoa vlasti u BiH. Inače, menadžment konsalting kompanija Lucid Linx, uz podršku Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva u BiH, okuplja interdisciplinarni tim bosanskohercegovačkih i međunarodnih stručnjaka.

Vlada Federacije BiH je utvrdila odgovore na inicijative za utvrđivanje ustavnosti člana 116. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koje su, odvojeno, Ustavnom sudu FBiH uputili potpredsjednik FBiH Milan Dunović i Kantonalni sud u Zenici.

Ovim članom je, navedeno je u izjašnjenju Vlade, uređena specifična situacija koja dovodi do privremene obustave isplate penzije. Naime, kada korisnik penzije stekne status osiguranika u obaveznom osiguranju, isplata penzije se obustavlja za period trajanja osiguranja. Zakonodavac je od ovog pravila napravio izuzetak kada se radi o članu privrednog društva ili druge organizacije, koji za svoj rad prima ugovorenu naknadu, članu organa upravljanja ili nadzora koji za svoj rad prima ugovorenu naknadu, osobi koja obavlja poslove na osnovu ugovora o djelu, autorskog ili drugog ugovora i za izvršeni posao ostvaruje ugovorenu naknadu, te osobi koja je izabrana ili imenovana na javnu funkciju za čije obavljanje ostvaruje naknadu.

Vlada FBiH je stava da kroz izmjene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, čija je izrada u toku, izmijeni i spornu odredbu člana 116. Zakona.

Vlada FBiH utvrdila je da nije povrijeđeno pravo na lokalnu samoupravu Grada Tuzla po zahtjevu gradonačelnika Grada Tuzla, a u vezi s članom 192. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

Federalna vlada utvrdila je dva izjašnjenja Federalnog ministarstva pravde u kojim je navedeno da nije povrijeđeno pravo na lokalnu samoupravu Općine Sanski Most i Grada Tuzla, po zahtjevima općinskog načelnika i gradonačelnika, a odnose se na član 72a Zakona o matičnim knjigama kojim je predviđeno da službenici i namještenici, zbog posebnih uvjeta rada i povećane odgovornosti, imaju pravo na dodatak na plaću.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama, pa i odredba člana 72a, bili su u postupku konsultacija koje su provedene u skladu sa Uredbom o pravilima za učešće zainteresirane javnosti u toku pripreme federalnih pravnih propisa i drugih akata.

Pravni osnov za utvrđivanje dodatka na plaće po osnovu posebnih uvjeta rada za matičare sadržan je i utvrđen u odrebi člana 23. stav 1. alineja 6. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH. Iz toga proizilazi da je član 72a Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama u cijelosti usaglašen i usklađen sa Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH, kaže se u izjašnjenju Federalne vlade.

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog zavoda za programiranje razvoja, koji se prethodno konsultirao s Federalnim ministarstvom finansija, drugim institucijama na nivou FBiH, kantonima i Savezom općina i gradova FBiH donijela Uredbu o izradi indeksa razvijenosti u FBiH kojom se uređuju izrada indeksa razvijenosti kantona i jedinica lokalne samouprave i druga pitanja od značaja za izradu ovog indeksa.

Indeks razvijenosti je kompozitni pokazatelj koji se računa kao ponderirani prosjek više osnovnih socio-ekonomskih pokazatelja s ciljem mjerenja stepena razvijenosti kantona i jedinica lokalne samouprave.

Poseban značaj ima za blagovremene i relevantne informacije nadležnim institucijama na svim nivoima vlasti u Federaciji BiH prilikom određivanja razvojnih prioriteta i strateških pravaca i kontinuirano unaprjeđenje javnih politika korištenjem podataka dobivenih u izračunu indeksa razvijenosti, a naročito za osiguranje transparentnosti i odgovornosti za korištenje javnih finansijskih sredstava.

Federalni zavod za programiranje razvoja, s ciljem mjerenja sveukupnog uticaja provedbe strateških dokumenata u Federaciji BiH, vrši izračun indeksa razvijenosti kantona i jedinica lokalne samouprave na godišnjem nivou i objavljuje ga na web stranici ovog zavoda do 31. maja tekuće za prethodnu godinu.

Za izradu indeksa razvijenosti koriste se prihodi od poreza po stanovniku, stepen zaposlenosti, kretanje stanovništva, udio starog stanovništva u ukupnom stanovništvu i stepen obrazovanja radne snage. Uredbom je precizno opisan način utvrđivanja pojedinih indikatora i izvori podataka za svaki indikator (Federalni zavod za statistiku i Poreska uprava FBiH).

Prema indeksu razvijenosti u Federaciji BiH, kategorizacija jedinica lokalne samouprave radi se u pet, a kantona u tri grupe, pri čemu viši broj znači niži nivo razvijenosti.

Federalna vlada izmijenila je raniju odluku kojom je Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje predložila oslobađanje rudnika u Federaciji BiH plaćanja putarine na dizel-gorivo za 2019. godinu i količinu od 34.196.809 litara smanjila na 32.875.709 litara godišnje.

Izmjenom je predviđeno da ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. Tuzla budu oslobođeni putarine za 2.337.006, a ZD Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. Kakanj za 5.462.460 litara dizel-goriva godišnje.

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Rudnici "Kreka" Tuzla, Rudnik mrkog uglja "Kakanj" i Rudnik mrkog uglja "Abid Lolić" Travnik-Bila su, nakon usklađivanja svojih godišnjih planova rada s Nacrtom trogodišnjih planova koji su na odobrenju, korigovali prethodno dostavljene količine dizel-goriva.

Vlada FBiH je usvojila Plan poslova izmjere i uspostave katastra nekretnina za 2019. godinu i za njegovu provedbu zadužila Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Planom je predviđen nastavak započetih poslova izmjere uspostave katastra nekretnina, za što su potrebna sredstva od 1.656.202 KM.

Među planiranim poslovima i projektima za 2019. godinu su obnova izmjere, izrada topografske baze podataka i tiskanje topografskih podloga (100.000 KM), nivelman visoke točnosti NVT III (250.000 KM), komasacija za dijelove općina (100.000 KM), uspostava katastra nekretnina (700.000 KM), izrada softverske aplikacije katastra komunalnih uređaja (150.000 KM), i drugi poslovi.

Kako je obrazloženo, potrebno je završiti započete poslove izmjere i uspostavljanja katastra nekretnina, jer bi posljedica daljnjeg odlaganja bilo povećanje nesklada sa utvrđenim stanjem u taktičkom posjedu. To bi zahtijevalo i znatno veća sredstva, te onemogućilo korištenje podataka za namjene zbog kojih se izmjera i vrši.

Na sjednici je prihvaćen izvještaj o radu Koordinacionog tijela Vlade FBiH za praćenje, usmjeravanje i izvještavanje o realizaciji aktivnosti Strategije za unaprjeđenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u FBiH (2016.-2021.) za 2018. godinu.

Sva federalna ministarstva, uredi i uprave, odgovorne za provedbu Strategije, Vlada je zadužila da se optimalno angažuju na izvršavanju svojih obaveza.

Federalna vlada preporučuje kantonalnim da, u okviru svojih nadležnosti, pristupe izvršavanju obaveza predviđenih ovom strategijom.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prihvatila je informaciju Federalnog ministarstva kulture i sporta o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih korisnicima po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću za oblasti "Promoviranje kulture" i "Promicanje razvoja profesionalnog i amaterskog sporta s ciljem povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate". Sredstva su raspoređena u skladu sa Odlukom o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću.

U 2018. godini je u oblasti "Promoviranje kulture" zaključeno 130 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu od 179.000 KM, a za "Promicanje razvoja profesionalnog i amaterskog sporta s ciljem povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate" 240 ugovora u iznosu od 302.121,57 KM. Za obje oblasti dodijeljeno je ukupno 481.121,57 KM.

Usvojena je i informacija Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih korisnicima sredstava dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću u 2017. godini.

Iznos od 158.116 KM namijenjen za oblast "Promoviranje tehničke kulture" raspodijeljen je na 19 korisnika sredstava, koji su ispoštovali zadani rok i ovom ministarstvu dostavili traženu dokumentaciju o namjenskom utrošku.

Federalna vlada je usvojila informaciju o početku procesa primjene izvještavanja i monitoringa Sendai okvira za smanjenje rizika od katastrofa 2015. - 2030. godina.

Federalna ministarstva, federalne uprave i federalne upravne organizacije Vlada je zadužila da, u okviru svojih nadležnosti, osiguraju provedbu i monitoring Sendai okvira i imenuju po jednu osobu koja će direktno biti uključena u aktivnosti smanjenja rizika od katastrofa, te da informaciju o imenovanju dostave Federalnoj upravi civilne zaštite.

Federalna uprava civilne zaštite zadužena je da učestvuje u usaglašavanju metodologija za procjenjivanje rizika i za procjenjivanje šteta od nesreća i katastrofa, kao i uvođenje Deslnventar baze podataka u BiH, te mapiranje rizika kroz regionalni atlas.

Okvir za smanjenje rizika od katastrofa je međunarodni dokument globalnog karaktera koji je usvojilo 187 zemalja članica Ujedinjenih nacija na Svjetskoj konferenciji održanoj 2015. godine u Sendaiju u Japanu, a koji je prihvatila Generalna skupština UN-a.

Među državama koje su na ovoj konferenciji prihvatile Sendai okvir je i BiH.

Vlada FBiH dala je saglasnost za usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša FBiH za 2018. godinu.

Na privremeno petogodišnje korištenje i bez nakande, poslovni prostor u ul. Mejtaš broj 6 u Sarajevu, površine 18,05 m2, dodijeljen je Planinarskom savezu FBiH.

Usvojeni su i izvještaji o radu Komisije za Program javnih investicija FBiH za period juli-decembar 2018. godine, te prošlogodišnjem radu Komisije za rješavanje statusnih pitanja članova Vlade FBiH i Gender centra FBiH.

Federalna vlada donijela je odluke kojima su regionalne ceste R-419, Jablanica - Posušje i R-420, Posušje - Grude - Privalj kategorisane u magistralnu cestu sa oznakom M-17.5, a regionalna cesta R-401, Velika Kladuša - Vrnograč - Radića most - Bužim Bosanska Otoka u magistralnu cestu sa oznakom M-4.3.

Vlada FBiH je imenovala Radnu grupu za usaglašavanje Prijedloga zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica. Radnom grupom predsjedava Salko Bukvarević, a čine je Hasan Ganibegović, Adis Arapović, Alija Aljović, Nermin Muratspahić, Tatjana Pejaković, Ibrahim Ganibegović, Mirza Terzo, Martin Frančešević, Elvir Međuseljac, Suad Katica, Munir Karić, Nikica Tomić, Miroslav Škaro, Nerves Jašarević, Jasmin Smječanin, Saud Kulosman, Ismet Imamović, Hamza Krkalić i Mirsad Siočić.

Zadatak članova Radne grupe je da, u roku od 15 dana, usaglase Prijedlog zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, s ciljem njegovog upućivanja u parlamentarnu proceduru.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, 13.03.2019.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija