Zastava Srbije

ZAKON O POREZU NA DOHODAK RS: Pravo na povrat poreza u Srpskoj

15.02.2024.


Da biste ostvarili pravo na umanjenje poreske osnovice poreza na dohodak, potrebno je da ispunite nekoliko uslova. O tome šta vam je potrebno od dokumentacije te kome možete da se obratiti za više informacija, čitajte u nastavku teksta.

Ako plaćate stambeni kredit, polisu životnog osiguranja ili izdržavate članove uže porodice, u tom slučaju imate pravo na povrat poreza u Republici Srpskoj, a rok za izdavanje poreske kartice ističe 31. decembra tekuće godine.

Potrebno je najkasnije do kraja godine podnijeti Zahtjev za izdavanje poreske kartice, a riječ je o Obrascu 1001 za tekuću godinu, na osnovu čega možete steći pravo na povrat poreza za iduću godinu.

Uz zahtjev je potrebno dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje pravo na povrat poreza, odnosno umanjenje poreske osnovice (otplatni plan kredita, rodni list, vjenčani list, ugovor sa društvom za osiguranje).

Zahtjev se predaje područnoj jedinici Poreske uprave Republike Srpske prema mjestu prebivališta fizičkog lica, a može se podnijeti i elektronskim putem, posredstvom internet stranice Poreske uprave RS, sekcija e-Usluge - Elektronsko podnošenje prijava.

Da bi poreski obveznici ostvarili pravo na umanjenje poreske osnovice na mjesečnom nivou, potrebno je da poresku karticu koju je izdala Poreska uprava Republike Srpske, predati isplatiocu dohotka.

Inače, prema Zakonu o porezu na dohodak ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015, 5/2016 - ispr., 66/2018, 105/2019, 123/2020, 49/2021, 119/2021, 56/2022 i 112/2023) RS, poreski obveznik ima pravo na odbitak od poreske osnovice za iznos uplaćene premije životnog osiguranja kod društva za osiguranje koje posjeduje dozvolu Agencije za osiguranje Republike Srpske do 1.200 KM godišnje.

Odbitak obveznik ostvaruje putem poreske kartice na mjesečnom nivou prilikom uplate akontacije poreza na dohodak, a u slučaju da poreski obveznik plaća porez na dohodak samo putem godišnje poreske prijave, odbitak ostvaruje putem zahtjeva za povrat na godišnjem nivou.

Poreski obveznik poreza na lična primanja ima pravo na sljedeće odbitke od poreske osnovice:

- osnovni lični odbitak u iznosu od 12.000 KM godišnje,

- lični odbitak za izdržavane članove uže porodice u iznosu od 1.800 KM godišnje po svakom izdržavanom članu i

- lični odbitak po osnovu kamate plaćene na stambeni kredit.

Inače, prema ovom zakonu, pod izdržavanim članovima uže porodice smatraju se supružnik, djeca i roditelji poreskog obveznika koji, u smislu ovog zakona, ne ostvaruju dohodak i čiji dohodak ne prelazi iznos od 3.000 KM godišnje, a ako više lica izdržava člana ili članove uže porodice, lični odbitak za ta lica ravnomjerno se raspoređuje na sva lica koja te članove izdržavaju, osim ako se ne dogovore drugačije.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, Nikolina Aleksić, 10.02.2024.

Naslov: Redakcija